Jølster kommune – innsigelse til reguleringsplan for Haugen Camping

Miljøverndepartementet mener at Haugen camping bør kunne utvide som planlagt på sørsiden av E39, under forutsetning av at utfyllingen i sjø skjer på en mest mulig landskapstilpasset og skånsom måte. Merknadene fra Statens vegvesen er tatt til følge i planen, og innsigelsen anses derfor å være tatt til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 11. februar 2010 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr 2. Statens vegvesen region vest har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener at Haugen camping bør kunne utvide som planlagt på sørsiden av E39, under forutsetning av at utfyllingen i sjø skjer på en mest mulig landskapstilpasset og skånsom måte. Merknadene fra Statens vegvesen er tatt til følge i planen, og innsigelsen anses derfor å være tatt til følge. 

Bakgrunn
Jølster kommune vedtok ny reguleringsplan for Haugen camping 3. november 2009. Planen skal legge til rette for utvidelse av campingområdet sør for E39, langs med Jølstravatnet. Det er i dag et eldre campinganlegg på nordsiden av E39, og oppstillingsplasser for campingvogner på sørsiden av veien. Reguleringsplanen legger opp til bygging av servicebygg og noe utfylling i sjø.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane anbefaler i sin oversendelse av saken, at innsigelsene tas til følge. Dette begrunnes først og fremst med trafikksikkerheten som Statens vegvesen har påpekt. Fylkesmannen mener det ikke bør legges til rette for utvidet bruk av det todelte campingområdet før reguleringsplanen viser trafikkmessige løsninger som Statens vegvesen mener er tilfredsstillende.

Samferdselsdepartementet har i sin faglige tilråding i saken anbefalt at reguleringsplanen godkjennes, dersom det legges inn et krav om at videre utbygging på nordsiden av E39 ikke kan foretas før reguleringsplanen for E39 er vedtatt. Samferdselsdepartementet mener kommunen har imøtekommet kravene om trafikksikkerhet, ved at kravene til frisikt ved ny avkjørsel er innarbeidet og at servicebygget er plassert på sørsiden av veien. Det vises til at det er mindre sannsynlig at området sør for E39 blir berørt av utvidelsen/omleggingen av E39 enn at reguleringsplanen vil berøre området nord for E39 som allerede er bebygget.

Befaring ble avholdt 31. mai 2010 med representanter fra Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Statens vegvesen region vest, Vegdirektoratet, Jølster kommune og grunneier på Haugen Camping.

Miljøverndepartementets vurderinger
Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for utvidelse av dagens campingområde på sørsiden av E39, langs Jølstravatnet. Haugen camping består i dag av et lite servicehus og eldre hytter samt noen oppstillingsplasser for campingvogner på nordsiden av E39. Sørsiden av europaveien er også benyttet til oppstillingsplasser, men dette området er ikke tilrettelagt eller opparbeidet i noen særlig grad. Reguleringsplanen legger opp til et nytt servicebygg og ny avkjørsel, samt bedre tilrettelegging for bruk av sjøområdene. Dagens camping på nordsiden av E39 benytter også sjøområdet på sørsiden, og departementet ser derfor klare fordeler ved at det nå planlegges et eget servicehus på sørsiden som hindrer unødvendig trafikk over E39.

Planprogram for ny reguleringsplan for omlegging/endring av E39 har vært ute til offentlig ettersyn høsten 2010. For strekningen forbi Haugen camping er det i følge planprogrammet snakk om en utbedring av veien. I følge handlingsprogrammet er det planlagt oppstart på strekningen høsten 2012. Forbi Haugen er det to alternativer som skal utredes; det ene er utbedring av eksisterende trasé, det andre innebærer en omlegging av veien på oversiden av eksisterende campinghytter.

Jølster kommune satser på turisme og reiseliv, og Haugen camping er eneste campingplass langs E39 ved Jølstravatnet. Det kan ta lang tid før endelig reguleringsplan for ny E39 på strekningen Bjørset-Skei blir vedtatt, og departementet mener det bør la seg gjøre å vedta reguleringsplan for Haugen camping nå, med enkelte føringer. Miljøverndepartementet er enig med Samferdselsdepartementet i at kommunen har imøtekommet kravene til frisikt ved ny avkjørsel til området, samt lagt servicebygget på sørsiden av veien. Begge disse tiltakene vil ivareta den delen av innsigelsen som er begrunnet med hensynet til trafikksikkerheten for brukerne av campingplassen og de øvrige trafikanter langs E39. Reguleringsplanen som nå er til behandling i Miljøverndepartementet, omfatter kun området på sørsiden av E39. For å sikre vedtakelsen av den endelige reguleringsplanen for E39, mener departementet det er nødvendig å ta inn et krav i denne sammenhengen om at videre utbygging i området nord for stamveien ikke kan foretas før reguleringsplanen for E39 er vedtatt.

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal fremgå av beslutningen. Etter naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet bygge på vitenskapelig kunnskap. Det aktuelle planområdet består av en blanding av overflatedyrket mark og dyrket mark. Departementet har innhentet opplysninger om naturmangfoldet i området, og det foreligger ingen funn av spesielle naturverdier i planområdet. Miljøvern¬¬departementet legger til grunn at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet i saken er i samsvar med de krav som følger av naturmangfoldloven § 8.

Departementet viser til prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. Auren i Jølstravatnet har vært kommersielt høstet i flere år, og årlig uttak har variert mellom 15 og 20 tonn, noe som tilsvarer mellom 50.000 og 70.000 fisk. I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en rapport om samlede virkninger for aurebestanden. I vurderingen er det lagt vekt på at den største tettheten av aure gjerne er i grove steinfyllinger, og at utfyllingen bare berører ca. 0,3 % av strandlinjen i Jølstravatnet. I bestemmelsene til planen forutsettes det at utfyllingen skjer med samme substrat som den eksisterende. Departementet legger til grunn at den samlede belastningen ved en utfylling ikke vil ha negativ innvirkning på aurebestanden. Det forutsettes at kommunen samarbeider med fylkesmannen om gjennomføring av utfyllingen.

For å sikre at frisiktlinjene blir i tråd med de kravene Statens vegvesen har stilt, må dette innarbeides i bestemmelsene pkt 4.2. Disse er kun avmerket på kartet i den vedtatte reguleringsplanen.


Vedtak
Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Haugen camping i Jølster kommune, under forutsetning av at utfyllingen i sjø skjer på en mest mulig landskapstilpasset og skånsom måte, i samråd med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Utbygging i området nord for E39 kan ikke foretas før reguleringsplanen for E39 er vedtatt.
 
Reguleringsbestemmelsene må endres slik at pkt 4.2 lyder:
Frisiktsoner mellom frisiktlina og køyrekant skal ha fri sikt ned til ei høgd 0,5 meter over planet til vegbana. Frisiktlina skal vere 120 meter i kvar retning.

 


Departementet forutsetter at kommunen endrer plankart og bestemmelser i tråd med dette vedtaket.


Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Jølster kommune, 6843 Skei i Jølster
Sogn og fjordane fylkeskommune, Fylkeshuset, 6863 Leikanger
Statens vegvesen region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo