Lierne kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet godkjenner hytteområde FP2 for 10 hytter og FP10 for 3 hytter i kommuneplanens arealdel for Lierne kommune. Departementet endrer planen for område FP2 slik at antall hytter reduseres fra 20 til 10. Departementet mener hyttebyggingen i det største hyttefeltet må begrenses fordi området er viktig for reindriften i forbindelse med flytting og beite. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas dermed delvis til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 28. januar 2011, for avgjørelse etter § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 1985. Saken behandles etter tidligere plan- og bygningslov, fordi planen ble vedtatt utlagt til offentlige ettersyn før ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009.

Miljøverndepartementet godkjenner hytteområde FP2 for 10 hytter og FP10 for 3 hytter i kommuneplanens arealdel for Lierne kommune. Departementet endrer planen for område FP2 slik at antall hytter reduseres fra 20 til 10. Departementet mener hyttebyggingen i det største hyttefeltet må begrenses fordi området er viktig for reindriften i forbindelse med flytting og beite. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas dermed delvis til følge.


Bakgrunn for saken

Kommuneplanens arealdel for Lierne kommune er vedtatt av kommunestyret med rettsvirkning, med unntak av hytteområdene FP2 og FP10. Her er det innsigelse fra Områdestyret for reindrift som skal avgjøres av Miljøverndepartementet.

Lierne kommune vedtok 16. juni 2009 å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn.

Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag fremmet 1. oktober 2009 innsigelse til hytteområdene FP2 og FP10 ved Ingelsvatn. Innsigelsen er begrunnet med forholdet til hovedflyttlei og oppsamlingsområder for rein, og at området kan brukes som reinbeite både høst, vinter og vår. Det vises til at reindriftsagronomen i 2007 frarådet at det ble igangsatt reguleringsplanarbeid i området med den samme begrunnelsen.

Områdestyret opprettholdt innsigelsen til de nevnte hytteområdene 19. februar 2010, ved ny høring av planforslaget.
 
Mekling i saken fant sted 7. mai 2010, men det ble ingen løsning for hyttefeltene FP2 og FP10.

Lierne kommunestyre vedtok kommuneplanen 22. juni 2010. Kommunestyret tok ikke områdestyrets innsigelse til hytteområdene FP2 og FP10 til følge, men ga planen for øvrig rettsvirkning. Kommunen mener innsigelsen er urimelig, og ikke står i forhold til viktigheten av å få realisert byggeområdene og de negative effektene for reindriften.
Kommunen mener å ha strukket seg langt når det gjelder å stramme inn hyttebygging i planen av hensyn til reindriften. Av saksframstillingen går det fram at rådmannen mener næringsgrunnlaget for gårdsbrukene ved Ingelsvatn vil bli svekket hvis innsigelsene tas til følge.

Nord-Trøndelag fylkeskommune ga uttalelse i brev 19. oktober 2010. Fylkeskommunen mener det planfaglig sett er riktig å fortette i disse områdene der det er bebyggelse fra før, framfor å ta i bruk helt nye områder til hyttebygging.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet ved brev 28. januar 2011. Fylkesmannen tilrår at departementet ikke tillater hytter i det største området FP2, men mener noen hytter kan godkjennes i område FP10.
 
Fylkesmannen ga i brev 29. mars 2011 supplerende opplysninger i forhold til naturmangfoldloven.

Befaring og møte ble holdt 20. mai 2011 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Østre Namdal Reinbeitedistrikt, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Berørte grunneiere var også til stede.

Fylkesmannen endret sin tilråding i brev 24. juni 2011 for område FP2, på bakgrunn av nye opplysninger under befaringen. Fylkesmannen anbefaler at det tillates 10 hytter i dette området. Fylkesmannen viser til at det fra grunneierne under befaringen ble opplyst at det var aktuelt med en utbygging på 8-10 hytter, og fylkesmannen oppfattet det slik at reindriftens representanter ikke var negative til en slik løsning.

Landbruks- og matdepartementet ga uttalelse i brev 7. juli 2011. Departementet anbefaler at innsigelsen fra områdestyret tas delvis til følge for område FP2, og ikke tas til følge for område FP10. De mener hensynet til utmarksnæring må gis vekt i denne saken, og at hensynet til reindriften ivaretas tilstrekkelig ved at antall hytter i felt FP2 reduseres fra 20 til 10 hytter. Departementet viser til opplysninger som framkom under møtet og befaringen om at en slik reduksjon av antall hytter vil kunne være akseptabel.
Landbruks- og matdepartementet viser til det politiske grunnlaget for reindriften, slik det blant annet framgår av flere stortingsdokumenter.

Miljøverndepartementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter loven § 20-5 femte ledd avgjør Miljøverndepartementet om planen skal godkjennes. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken vurderes i tillegg etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St.meld. 28 (2007-2008) Samepolitikken, Reindriftsloven § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (RM) være spesielt viktig. I St.meld. nr. 26 understrekes at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunens planlegging, bl.a. gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealressursbehov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte også over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier.

Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift gjelder to nye hytteområder, FP2 for 20 hytter og FP10 for 3 hytter.  I tidligere kommuneplan er områdene angitt som landbruks-, natur- og friluftsområder. Miljøverndepartementet skal ta stilling til om bygging av nye hytter i dette tilfellet kan godtas ut fra regjeringens politikk knyttet til reindrift og virkningen på reindriftsinteressene i det aktuelle området.

Innsigelsen er begrunnet med at de to områdene er viktige for reindriften, i forbindelse med flytting og beite. Under befaringen ble det redegjort nærmere for reindrifts-interessene på stedet, og spørsmålet om det var mulig å tillate et redusert antall hytter ble tatt spesielt opp.

Miljøverndepartementet har forståelse for at det er viktig for Lierne kommune å legge til rette for økt næringsutvikling, og at utmarksnæring, herunder hyttebygging, er viktig i denne sammenheng. Det er i utgangspunktet fordelaktig å bygge i områder der det er noe bebyggelse og inngrep fra før, framfor å ta nye urørte områder i bruk. De aktuelle hyttefeltene anses egnet for hyttebygging på grunn av nærhet til eksisterende bebyggelse og vegatkomst. På den annen side er det imidlertid viktig at reindriftens næringsgrunnlag blir ivaretatt godt nok i dag og i framtiden. Det må derfor gjøres en konkret avveining i saken hvor også hensynet til naturmangfold klargjøres. 

De to hytteområdene ligger ved Ingelsvatnet. Området har noe preg av landbruksdrift, og det er dessuten noen hytter i området. Landskaps- og naturtypen anses som relativt typisk for høyereliggende bar- og blandingsskog i Nord-Trøndelag, og skogen har lav bonitet.

Fylkesmannen har opplyst at det ikke er registrert prioriterte arter, truede, eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i Artskart i det aktuelle området. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i Naturbasen i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger fra kommunen eller fylkesmannen om at det er verdifullt naturmangfold i området. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Det er noe usikkerhet knyttet til om kunnskapsgrunnlaget i saken er tilstrekkelig, jfr. føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt av inngrepet. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Når det gjelder samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10, framgår det at det er inngrep og bebyggelse i tilknytning til det aktuelle området. Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges prinsippet om samlet belastning liten vekt i denne saken. Prinsippet om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver i naturmangfoldloven § 11 og prinsippet om lokalisering i § 12 får liten betydning, da det ikke er truet eller verdifullt naturmangfold i området.

Samlet sett tillegges hensynet til naturmangfold liten vekt i denne saken.

Miljøverndepartementet mener at uttalelsene fra Landbruks- og matdepartementet og fylkesmannen etter befaringen, tilsier at det vil være mulig å tillate noen nye hytter i området uten at dette svekker næringsgrunnlaget for reindriften.

I hytteområde FP10 er det planlagt 3 hytter. Området er omgitt av noe eksisterende og noe planlagt bebyggelse, og området anses ikke som det viktigste for reindriften. Miljøverndepartementet mener det vil det være mulig å plassere de 3 ekstra hyttene her, uten at det vil få vesentlig betydning for reindriften. Miljøverndepartementet følger derfor anbefalingen fra Landbruks- og matdepartementet om å godkjenne dette hyttefeltet.

I hytteområde FP2 er det planlagt 20 hytter. Hyttene her vil beslaglegge et større område, som er viktig for reindriften i forbindelse med flytting og beite. Det er imidlertid et så stort område at det etter Miljøverndeparte¬mentets vurdering vil være mulig å innpasse noen hytter her uten at dette vil være til hinder for reindriften. 20 nye hytter vil imidlertid innebære en så stor belastning for reindriften at det ikke kan aksepteres, og antallet nye hytter må derfor begrenses. Miljøverndepartementet følger anbefalingen fra Landbruks- og matdepartementet om å godkjenne 10 hytter i dette hyttefeltet.
 
Det er viktig at den nærmere plasseringen av hyttene gjøres slik at reindrifts¬interessene blir best mulig ivaretatt. Miljøverndepartementet forutsetter at den konkrete plasseringen fastsettes i samråd med reindriften, og at dette gjøres i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for utbyggingen.

Miljøverndepartementet er etter dette enig i tilrådingen fra Landbruks- og matdepartementet om å ta innsigelsen fra Områdestyret for reindrift delvis til følge. Hensynet til reindriften blir ivaretatt ved at antallet hytter reduseres.

      Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 1985 § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Lierne kommunestyre sitt vedtak 22. juni 2010 av hytteområdene FP2 og FP10 i kommuneplanens arealdel, med endring slik at antall hytter i område FP2 reduseres fra 20 til 10.

Miljøverndepartementet ber om at kommunen gjør endringer i planbestemmelsene i samsvar med dette. For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi: Lierne kommune, postboks 40, 7882 Nordli
          Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 7760 Snåsa
          Nord-Trøndelag fylkeskommune
          Landbruks- og matdepartementet