Steinkjer kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet mener hensynet til reindriftsinteressene må veie tungt i denne saken. Hytteområde B 78 ligger inntil en viktig flyttlei for reinen. Innsigelsen tas derfor til følge for dette hytteområdet. Hytteområdene B75 og B76 vil ikke ha direkte negative konsekvenser for reindriften, og hensynet til kommunenes behov for hytter har derfor veid tyngre enn hensynet til reindrifts¬interessene. Innsigelsene fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag tas derfor ikke til følge for disse to områdene.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra fylkesmannen datert 21. desember 2010 samt befaring og møte 19. mai 2011.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet.

Miljøverndepartementet mener hensynet til reindriftsinteressene må veie tungt i denne saken. Hytteområde B 78 ligger inntil en viktig flyttlei for reinen. Innsigelsen tas derfor til følge for dette hytteområdet. Hytteområdene B75 og B76 vil ikke ha direkte negative konsekvenser for reindriften, og hensynet til kommunenes behov for hytter har derfor veid tyngre enn hensynet til reindrifts¬interessene. Innsigelsene fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag tas derfor ikke til følge for disse to områdene.

Bakgrunn
Steinkjer kommune vedtok kommuneplanens arealdel 16. desember 2009, med unntak av tre områder for fritidsbebyggelse. Dette gjaldt områdene B75 (20 hytter), B76 (40 hytter)og B78 (15 hytter) hvor Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag hadde innsigelse. Saken ble forsøkt meglet 9. februar 2010, men partene kom ikke til enighet.
For alle tre hytteområder er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. Område B75 med 20 hytter og B76 med 40 hytter ligger ved Lustadvatnet. Hytteområde B78 med 15 hytter ligger ved Damtjønna. Alle områder ligger i nærheten av Blåfjella-Skjækerfjell nasjonalpark, øst i Steinkjer kommune.

Kommunen har i dag ca 1600 registrerte hytter/fritidshus, og det bygges ca 20 nye hvert år. I eksisterende kommuneplan er det ca 170 hytter som ennå ikke er utbygd.

I planprogrammet til arealdelen ble det tatt inn en målformulering som går ut på utvikling av Gaulstadområdet i forbindelse med nasjonalparken Blåfjella-Skjækerfjellet og Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer kommune viser til at hytteområdene som er lagt inn i planen er et svar på denne målformuleringen, og at det ble forsøkt å legge nye områder i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse og infrastruktur.

Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag har innsigelse til alle tre områder. Begrunnelsen er at reindriften har en stor belastning i området slik det nå er bygget ut, og en ytterligere fritidsbebyggelse vil gjøre det vanskelig for reindriften framover. Det mest kritiske området for reindriften er B78, som ligger i en flyttlei og således krever ekstra varsomhet. Området rundt Lustadvatnet og Mokkavatnet er i dag et viktig område for Skjækerfjell reinbeitedistrikt, ettersom det ligger mellom vinter- og sommerbeiter, med flyttleier og oppsamlingsområder rundt. I tillegg til utfordringer med hytter i beiteområdene, har det vært utfordringer for driften knyttet til rovdyr. Presset er derfor totalt sett stort for reindriften i området.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler at innsigelsene tas delvis til følge, ved at område B75 og B76 godkjennes, og at innsigelsen til B78 tas til følge. Hensynet til reindriftsinteressene må veie tungt i denne saken, og ettersom det allerede ligger et hyttefelt i område B78 (15 hytter), vil en utvidelse her være svært vanskelig for reindriften i et område de bruker som flyttlei. LMD anbefaler derfor at innsigelsen tas til følge for dette området.

LMD viser til at område B75 (20 hytter) ligger i et område mellom vannet og fylkesveien, og ikke kommer i konflikt med registrert oppsamlingsområde eller flytt- og trekklei. Området er likevel avmerket som høst- og vinterbeite. Reindriften har signalisert i møte med kommunen at innsigelsen kan utgå for dette området, og LMD mener derfor det ikke er grunn til å anbefale at innsigelsen tas til følge. Område B76 (40 hytter) er i dag delvis bebygd med hytter. Stedet er avmerket som vinter- og delvis vårbeite, men vil ikke komme direkte konflikt med reindriftens interesser. I likhet med område B75, er det også her signalisert at reindriften kan trekke innsigelsen.

Som grunnlag for sin argumentasjon har LMD vist til dokumentet ”Politisk plattform for flertallsregjeringen”, som omtaler reindriften bl.a. på følgende måte: Regjeringen vil sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. Det vises også til ulike stortingsdokumenter, bl.a. St meld nr 28 (1991-1992)En bærekraftig reindrift, Prop 128S (2009-2010) Om reindriftsavtalen 2010/2011 mm og St meld nr 28 (2007-2008) Samepolitikken. Det påpekes i disse dokumentene at reindrift er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flytteveier mellom dem. Menneskelig virksomhet i reinbeiteområdene vil komme i tillegg til naturlige forstyrrelser som for eksempel rovdyr. På bakgrunn av dette er det behov for oppmerksomhet rundt sikring av reindriftens arealer.

Befaring i saken ble avholdt 19. mai 2011, med representanter fra Miljøvern-departementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Steinkjer kommune, reindriftsagronomen i Nord-Trøndelag og Skjækerfjell reinbeiteditrikt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sin oversendelse til Miljøverndepartementet av 21. desember 2010, anbefalt at konklusjonene fra meklingsmøtet gis som tilråding i saken. Dette er sammenfallende med Landbruks- og matdepartementets faglige anbefaling av saken. Det er ettersendt vurderinger i forhold til naturmangfoldloven i brev av 29. mars 2011. I all hovedsak er det vurdert slik at ingen av de tre hytteområdene kommer i konflikt med verdier knyttet til naturmangfold, eller vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. Det vises til at kommunen har utarbeidet en konsekvens- og egnethetsanalyse av alle nye områder for fritidsbebyggelse. Kunnskapsgrunnlaget som berører naturmangfoldet synes godt ivaretatt. Hytteområdene vil heller ikke berøre forvaltningsmålet for arter etter naturmangfold-lovens § 5, og den generelle aktsomhetsplikten etter naturmangfoldlovens § 6 synes å være ivaretatt.

Miljøverndepartementets vurderinger
Det gjenstår innsigelse fra reindriftsforvaltningen til tre områder til kommuneplanens arealdel for Steinkjer. Disse områdene er markert som B75 (20 hytter), B76 (40 hytter) og B78 (15 hytter). De to førstnevnte områdene ligger ved Lustadvatnet, det siste øst for Mokkavatnet ved Damtjønna.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter lovens § 20-5 femte ledd skal Miljøverndepartementet godkjenne kommuneplanens arealdel dersom det foreligger innsigelser. Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.
Forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 skal også trekkes inn i skjønns-utøvingen. De nevnte bestemmelsene i naturmangfoldloven skal således inngå som en integrert del av skjønnsutøvingen ved saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St.meld. 28 (2007-2008) Samepolitikken, Reindriftsloven § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (RM) være spesielt viktig. I St.meld. nr. 26 understrekes at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunens planlegging, bl.a. gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealressursbehov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte også over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier.

Miljøverndepartementets rolle i saken er særlig å avveie hensynet til reindrifts-interessene opp mot kommunens ønske om å legge til rette for bygging av fritids-boliger.
Hytteområde B78 ligger ved Damtjønna øst for Mokkavatnet. Kommunen har planlagt 15 nye hytter i et område der det i dag ligger ca 10 hytter. Innsigelsen fra reindriften er begrunnet i at det går en viktig flyttlei inntil området, og at det vil være kritisk for reindriften om det blir ytterligere bygd ut her. Departementet viser her til reindriftsloven § 22 som klart sier at flyttleier ikke skal stenges for reindriften. Flyttleien vises også på reinbeitekartet datert 26. mai 2011 fra Statens kartverk. Miljøverndepartementet mener dette området er viktig for reindriften, og at flere hytter vil gjøre det vanskelig å utøve reindriften på en forsvarlig måte. Departementet viser til Landbruks- og matdepartementets faglige uttalelse i saken, som er i samsvar med denne vurderingen.
Hytteområde B75 ligger på nordøstsiden av Lustadvatnet. Det er i dag tre eksisterende hytter innenfor planområdet, og i øst grenser B75 til et regulert hytteområde (Gaulstadelva). Landskapet består av fururabber, granskog og myrdrag.
Reindriften har frammet innsigelse til området på grunn av den menneskelige aktiviteten som følger av hyttebyggingen. En økning av folk i området vil framstå som en belastning for reindriften. Det er signalisert at de kan trekke innsigelsen til dette området dersom kommunen tar ut område B78 av planen. Dette er ikke imøtekommet av kommunen, og saken ble derfor stående med innsigelser til tre områder da saken ble sendt Miljøverndepartementet.
Hytteområde B76 ligger på sørsiden av Lustadvatnet i et kupert skoglandskap. Ned mot vannet er det i dag en eksisterende naustrekke og parkeringsplass. Det ligger enkelte hytter spredt i planområdet. I likhet med område B75, har reindriften også signalisert at de kan trekke innsigelsen til dette området dersom område B78 ikke åpner for ytterligere hyttebygging.
Både B75 og B76 ligger ved Lustadvatnet som er en del av Ognavassdraget som er et vernet vassdrag (Verneplan III 1986). Dette forutsetter en varsom arealforvaltning i 100-metersbeltet. Det er derfor tatt inn en bestemmelse til kommuneplanen om at det i reguleringsplan skal settes endelig byggegrense mot vann og vassdrag. Hensynet til vernede vassdraginteresser må derfor sies å være ivaretatt.
Det er også utarbeidet en konsekvens- og egnethetsanalyse av blant annet alle nye områder med fritidsbebyggelse i kommunen. Det er blant annet sett på områdenes påvirkning av landskap, landbruk/fiske, naturmiljø, og nærmiljø/friluftsliv.
Fylkesmannen sier i sin oversendelse at opplysninger fra DNs Naturbase og Artsdatabankens Artskart viser at det ikke er registrert arter som er klassifisert som truet eller nær truet på Norsk rødliste for arter 2010. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011.  B75 grenser inn til et større område for orrfugl og måke- og vadefugler, men det vil i følge fylkesmannens vurderinger likevel ikke medføre negative konsekvenser for fuglelivet i området at det bygges ut ytterligere 20 hytter i området.
 
Det er heller ikke fremkommet andre opplysninger i saken fra kommunen eller fylkesmannen som skulle tyde på at det kan befinne seg truede eller verdifulle arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. De foreslåtte hytteområdene vil derfor ikke komme i konflikt med slikt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.

Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet anses som tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken.
I og med at truet eller verdifullt naturmangfold i liten eller ingen grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 10 – 12.

Samlet sett tillegges hensynet til naturmangfold liten vekt i denne saken.

Miljøverndepartementet konkluderer med at hytteområde B78 ligger inntil viktig flyttlei for reinen i området og vil være i vesentlig strid med nasjonale mål for reindriften. Dette området kan derfor ikke godkjennes, og tas ut av kommuneplanen. For de to områdene B75 og B76 er innsigelsen knyttet til at økt hyttetall i området generelt er uheldig for reindriften. Både B75 og B76 berører et vernet vassdrag, men det er forutsatt en varsom arealforvaltning i 100-metersbeltet langs vassdraget. Utbygging av de to områdene har liten betydning for naturmangfoldet, og utbyggingen innebærer en fortetting i et område som alt er tatt i bruk til hytteutbygging. På dette grunnlag finner departementet at innsigelsene for områdene B75 og B76 ikke tas til følge, og at områdene godkjennes.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner
Miljøverndepartementet Steinkjer kommunestyres vedtak av 16.desember 2009 om kommuneplanens arealdel for Steinkjer kommune, med unntak av området B78 ved Damtjønna. Dette området videreføres som LNF-område i kommuneplanen.

Departementet forutsetter at Steinkjer kommune endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.
Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises det til bestemmelsene i plan- og bygningsloven (1985)§ 20-8 åttende ledd.
Steinkjer kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Steinkjer kommune
Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag
Landbruks- og matdepartementet
Nord-Trøndelag fylkeskommune