Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bærum kommune – innsigelse til kommuneplan, transformasjon av Fossum Bruk til boligområde

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Bærum, under forutsetning av at kollektivtilbudet for Fossum styrkes vesentlig og sikres gjennom rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, samt at det legges opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og lokale tjenester og tilbud i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas dermed ikke til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 8. mars 2011 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus har innsigelse til planen.
 
Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Bærum, under forutsetning av at kollektivtilbudet for Fossum styrkes vesentlig og sikres gjennom rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, samt at det legges opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og lokale tjenester og tilbud i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn
Bærum kommune vedtok kommuneplanens arealdel for perioden 2010-2020 den 24. mars 2010. Kommunen ønsker at Fossum Bruk skal omdisponeres helt eller delvis fra industri til boligformål. Industriområdet er i dag omfattet av en reguleringsplan fra 1980, som har avsatt 368 daa til næring. I dag er det et gjenstående utbyggingspotensial på ca 44.000 kvm. Det er i kommuneplanens arealdel satt plankrav til all utbygging utover 3,2 daa, hvilket innebærer at de foreliggende planene for Fossum Bruk må nærmere utformes gjennom reguleringsplan.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse til planen, og begrunner dette med at utbyggingen vil framstå som en bilbasert satellitt og være i strid med nasjonal politikk om samordnet areal- og transportplanlegging. Det vises til at det er et mål å redusere bilbruken og dermed minske CO2-utslipp, samt å fortette langs kollektivknutepunkter. Den planlagte transformasjonen på Fossum Bruk kan ikke sies å være i tråd med dette.

Det er særlig påpekt at nye utbyggingsområder skal bygge opp under eksisterende kollektivtilbud, og at etablering av nye bussruter ikke er en tilfredsstillende løsning. Av innsigelsen følger det også at istedenfor en utvidelse av tettstedssonen, bør det fortettes innenfor de mest sentrale tettstedssonene, som for eksempel Fornebu og Sandvika. Uansett må en så stor satellitt som det planlegges her, avvente resultatet av plansamarbeidet for samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus.

Befaring i saken ble gjennomført 10. mai 2011 med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bærum kommune og grunneier til stede.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin oversendelse av saken tilrådet at innsigelsen ikke tas til følge. Forutsetningen for at dette skal skje er at kommunen i rekkefølgebestemmelsene sørger for at kollektivtilbudet utvides og tilpasses nye boligområder. I tillegg viser fylkesmannen til at;
- Kommuneplanen gir rom for bygging av ny skole på Fossum
- Fossum Bruk ligger midt mellom to allerede utbygde områder, Fossum Terrasse og Fossumhavene med til sammen ca 710 boenheter og en befolkning på nærmere 2000 personer.
- avstanden til nærmeste t-banestasjon, Ekraveien, er 1,6 kilometer, noe som gir en gangtid på ca 15 minutter eller sykkeltid på under 5 minutter. Det er etablert gangvei fra Fossumhavene til Ekraveien og fra Fossum Terrasse til Eiksmarka
t-banestasjon.
- Fossumområdet betjenes i dag av bussrute 732 som har timesavganger, samt halvtimes avganger i rush-tiden. En ytterligere utbygging vil styrke trafikkgrunnlaget og samtidig kunne gi grunnlag for matebusslinje til t-banen.
- Bærum kommunestyre har vedtatt at ytterligere innfartsparkering skal opparbeides mellom Ekraveien og Eiksmarka t-banestasjoner, noe som skal bidra til å føre biltrafikk langs Griniveien over til bane.

På bakgrunn av disse punktene og en helhetlig vurdering der også skoleutbyggingen inngår, vil fylkesmannen tilrå at innsigelsen ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger
Innsigelsen gjelder kommuneplanens forslag om transformasjon av Fossum Bruk til boligområde. Miljøverndepartementet skal ta stilling til om boligutbygging her vil framstå som en bilbasert satellitt og være i strid med nasjonal politikk om samordnet areal- og transportplanlegging.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter denne lovs § 20-5 femte ledd avgjør Miljøverndepartementet om planen kan godkjennes. For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har ligget til grunn for den regionale og lokale planleggingen siden de ble vedtatt i 1993. Retningslinjene er senere utdypet og konkretisert gjennom flere stortingsmeldinger, bl.a. i bymiljømeldingen, meldinger om rikets miljøtilstand og regjeringens miljøpolitikk og i Nasjonal transportplan (NTP 2010-2019). Hovedprinsippet er at planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport og en økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by¬- og tettstedsområder. På denne måten kan både arealbehovet og transportbehovet reduseres. Utbyggingsmønsteret bør bygge opp under stamnettet i kollektiv¬transporten framfor lokalisering langs et vegnett som forutsetter bruk av privatbil. Kollektivtilbudet bør utvikles til sammenhengende nettverk som binder sammen knutepunktene, sentrumsområdene og lokalsamfunnene innenfor by- og tettstedsområdet. 

Disse prinsippene er lagt til grunn for den regionale planstrategien for Oslo og Akershus som nylig har vært på høring, og for de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging som regjeringen fastsatte 24. juni 2011.

Det planlagte transformasjonsområdet (Fossum Bruk) ligger ca 1,6 km fra nærmeste T-banestasjon (Ekraveien).  Området betjenes i dag av buss med relativt få avganger. Transporten til og fra de nærliggende boligområdene og idrettsanlegget er i stor grad bilbasert, og vegnettet er til tider sterkt belastet. Utnyttingen av utbyggingspotensialet som ligger innenfor Fossum Bruks område vil sammen med planene for utvidelse av idrettsanlegget, åpenbart føre til en sterk økning av biltrafikken med dagens transportløsninger.   

Miljøverndepartementet har merket seg at Bærum er den kommunen blant Framtidens byer som har hatt størst nedgang i andelen miljøvennlig transport (gang, sykkel og kollektiv) fra 2001 til 2009. Bærum har også desidert høyest privatbilbruk pr innbygger over 18 år.  Departementet har videre merket seg at Bærum kommune i sin kommuneplan legger opp til å begrense boligfortettingen bl.a. ut fra hensynet til kapasiteten på vegnett og skoletilbud. Denne utviklingen er etter departementets vurdering bekymringsfull, sett ut fra nasjonale mål og retningslinjer for bærekraftig utvikling. 

Bærum kommune deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer hvor målet er å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å leve i. Gjennom programmets samarbeidsavtale har partene bl.a. forpliktet seg til å satse på miljøvennlig transport og styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken. Arbeidet med arealbruk og transporttiltak innenfor Framtidens byer må integreres med kommuneplanarbeidet og pågående eller påtenkte bypakker for transport, miljø og byutvikling.

Miljøverndepartementet forutsetter at Bærum kommune i sin videre planlegging bestreber seg på å følge bedre opp gjeldende nasjonal politikk på areal- og transportområdet og de forpliktelser som kommunen har påtatt seg gjennom deltakelse i Framtidens byer. 

Området som er planlagt til boliger er regulert til næringsområde, og er allerede delvis bebygget med ulike typer bygninger og lagerområder. Departementet mener at dersom Fossum Bruk skal transformeres til boligområde, må det legges opp til en vesentlig styrking av kollektivtilbudet i området, bl.a. med hyppige bussavganger som korresponderer med T-banen. Et slikt styrket kollektivtilbud må også betjene omkringliggende boligområder og gi området samlet et langt mer attraktivt tilbud enn dagens. Dette må sikres gjennom konkret oppfølging i den videre planprosessen, i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. Det forutsettes videre at det sikres gode gang- og sykkelveg¬forbindelser, og at det legges opp til en høy tetthet. Omfanget av parkeringsplasser må begrenses gjennom innføring av nøkterne maksimumsnormer.  De store arealene som kan bli tilgjengelige på Fossum Bruks område, kan gi rom for en betydelig boligutbygging. Befolkningsveksten vil gi grunnlag for en rekke lokale offentlige og private tjenester og tilbud, som også vil komme befolkningen i de eksisterende boligområder til nytte.  Samlet vil dette kunne redusere transportomfanget og bidra til at en større andel av de daglige reisene kan skje miljøvennlig.   

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at planområdet i hovedsak omfatter et asfaltert og grusbelagt område og noe trevegetasjon. Planforslaget berører i liten grad naturmangfold. Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart.
Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger om arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer.  Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken i hovedsak skal baseres i eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven
§§ 9 – 12.


Konklusjon
Miljøverndepartementet aksepterer forslag om transformasjon av Fossum Bruk til boligområde under forutsetning av at det før området kan tas i bruk må være etablert et vesentlig styrket kollektivtilbud. Det må i tillegg legges opp til gode gang- og sykkel-vegforbindelser, begrenset parkeringstilbud, høy tetthet i utbyggingen og utvikling av lokale tjenester og tilbud i området. Det er tatt inn en ny kommuneplanbestemmelse under § 8 om at disse forholdene skal følges opp i kommende reguleringsplan.

Innsigelsen tas dermed ikke til følge. Departementet forutsetter at Bærum kommune følger opp disse kravene og har nær kontakt med fylkesmannen og fylkeskommunen i den videre planleggingen. 


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet kommuneplan for Bærum 2010-2020, under forutsetning av at det tas inn en ny bestemmelse i § 8 i planen. Det forutsettes at det videre planarbeidet gjennomføres i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen.

Ny § 8 pkt 6 skal lyde:
Før Fossum bruk kan utbygges, skal nærmere rammer og rekkefølge-bestemmelse for utbygging være fastsatt i reguleringsplan. Før boligområdet kan tas i bruk må det være etablert en tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området. Reguleringsplanen må legge opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og utvikling av lokale tjenester og tilbud innenfor området.

Kommunen er orientert om vedtaket fattet av Miljøverndepartementet, ved kopi av dette brevet.

Departementet forutsetter at kommunen endrer kommuneplanens bestemmelser i tråd med dette vedtaket.

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Bærum kommune
Akershus fylkeskommune
Løvenskiold eiendom, Postboks 38 Skøyen, 0212 Oslo