Sørum kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Sørum 2009-2021 (arealdelen), under forutsetning av at området Børkehagan øst blir opprettholdt som LNF-område. En utvidelse av Børkehagan næringspark med 170 dekar vil ha negative konsekvenser for ravinelandskapet, som generelt er utsatt for press på Romerike. Det vises også til at det i det aktuelle planområdet er registrert gråorheggeskog av verdi B. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 25.05.2010.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Miljøvernavdelingen.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Sørum 2009-2021 (arealdelen), under forutsetning av at området Børkehagan øst blir opprettholdt som LNF-område. En utvidelse av Børkehagan næringspark med 170 dekar vil ha negative konsekvenser for ravinelandskapet, som generelt er utsatt for press på Romerike. Det vises også til at det i det aktuelle planområdet er registrert gråorheggeskog av verdi B. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

Sakens bakgrunn
Sørum kommunestyre vedtok kommuneplan for Sørum 2009-2021 den 29.04.2009.
Kommuneplanen ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2008.

Akershus fylkeslandbruksstyre og Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse til planforslaget. Fylkeslandbruksstyret trakk sin innsigelse i møte den 17.12.2009. Fylkesmannen har etter meklingsmøtet én gjenstående innsigelse, til den foreslåtte utvidelsen av Børkehagan næringspark.

Planområdet, Børkehagan øst, er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I fylkesdelplanen ”Romerike møter framtida” er området Berger-Steinrud, som planområdet ligger innenfor, utpekt som område velegnet for de mest transportintensive logistikk- og distribusjonsbedriftene. I samme fylkesdelplan er området avmerket som en del av den regionale grønnstrukturen med høy verdi for biologisk mangfold og lokal verdi for temaene kulturmiljø og kulturlandskap og friluftsliv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse til næringsområdet Børkehagan øst. Innsigelsen er begrunnet med at området inneholder et verdifullt og sårbart ravinelandskap som bør bevares uten terrengmessige inngrep. I følge fylkesmannen bekrefter konsekvensutredningen og den tematiske vurderingen av kommuneplanen områdets verdi på grunn av ravinelandskapet. Det fremheves at ravinelandskapet er en særpreget landskapsform for Romerike, som i stor grad er nedbygget og planert. Det er derfor viktig å bevare de gjenværende ravineområdene og ravinestrukturene på Romerike.

Planområdet for Børkehagan næringspark ble i etterkant av meklingsmøtet redusert fra 252 dekar til 170 dekar, og det er utarbeidet et bearbeidet skisseforslag for området, men miljøvernavdelingen fant ikke grunnlag for å trekke innsigelsen til tross for reduksjonen.

Befaring ble avholdt den 02.09.2010 med representanter fra Sørum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 18.10.2010 avgitt uttalelse i saken. DN anbefaler her at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge. Med bakgrunn i det som DN vurderer som et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, presset som det gjenværende ravinelandskapet utsettes for, og en mulighet for at planområdet kan være leveområde for sjeldne arter, mener DN at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 må gjøres gjeldende i denne saken. Det vises bl.a. til at ravinelandskapet på Romerike er spesielt, og at det ved opprettelsen av Romerike landskapsvernområde er gitt et signal om at ravinelandskap kan være verneverdig og innehar både landskapsmessige og biologiske verdier som bør ivaretas. Samtidig har ravinelandskapet over lang tid vært utsatt for press gjennom bakkeplanering og utbygging. En bit-for-bit-utbygging av ravinelandskapet uten at det foreligger en oversikt over gjenværende raviner og tilstanden i disse kan medføre at store naturverdier går tapt.

DN uttaler for øvrig at Børkehagen øst er godt egnet til ervervsformål ut fra transporthensyn, nærhet til andre ervervsområder og hensynet til eksisterende bomiljøer. Etter DNs syn bør det derfor kunne gjøres en ny vurdering av saken dersom det frembringes mer kunnskap om naturmangfoldverdiene i planområdet, samt de aktuelle ravinedalenes verdi ut fra en prioritering mellom gjenværende ravinedaler på Romerike.

Sørum kommune reagerte på uttalelsen fra DN ved å oversende et brev datert 28.10.2010 med utdypende informasjon vedrørende det foreliggende kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanen.

Direktoratet for naturforvaltning har, som følge av kommunens utdypende informasjon, avgitt en tilleggsuttalelse i saken datert 10.01.2011. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen fra Sørum kommune fastholder DN sin anbefaling om at innsigelsen tas til følge. Det vises særskilt til at ravinelandskapet, som vil bli nedbygd ved en omdisponering, omfatter gråorheggeskog av verdi B. For øvrig vises det til uttalelsen av 18.10.2010.

Miljøverndepartementets vurdering
Plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt geografiske område, forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å avgjøre plansaker der det er konflikt mellom kommune og innsigelsesorgan.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19.06.2009 med ikrafttredelse 01.07.2009, med unntak av lovkapittel IV om fremmede organismer. Naturmangfoldloven skal derfor legges til grunn for Miljøverndepartementets behandling av denne innsigelsessaken.

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 trekkes også inn i skjønnsutøvingen. De nevnte bestemmelsene i naturmangfoldloven skal således inngå som en integrert del skjønnsutøvingen ved saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Miljøkonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007), som angir viktige arealpolitiske føringer for å oppnå en bærekraftig forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Det fremheves bl.a. som et mål å øke bevisstheten om landskapets betydning i kommunal og regional planlegging, i samsvar med forpliktelsene i den europeiske landskapskonvensjonen. I dette ligger at kommunene oppfordres til økt bevissthet om hvilke kvaliteter landskapet har og hva det inneholder av natur- og kulturverdier, samt å overvåke og dokumentere om disse blir skadelidende ved ulike typer utnytting.

Departementet viser til opprettelsen av Romerike landskapsvernområde i Nannestad og Ullensaker i 1985, som bl.a. hadde til formål å bevare en del av Romerikes ravinelandskap med dets karakteristiske vegetasjonsbilde. Departementet legger til grunn at det ved opprettelsen av verneområdet er gitt et signal om at ravinelandskapet på Romerike generelt har høy landskapsmessig og biologisk verdi.

Departementet viser til prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. Ravinelandskapet på Romerike er generelt utsatt for press, noe som tilsier at det bør utvises forsiktighet med å åpne for ytterligere gjenfylling og utbygging. Departementet vurderer den samlede belastningen på ravinelandskapet på Romerike som så stor at det må tillegges stor vekt ved avgjørelsen av denne innsigelsessaken.

Departementet legger til grunn at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet i saken er i samsvar med de krav som følger av naturmangfoldloven § 8. Det vises bl.a. til rapporten Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder av Sørum kommune i 2009. Rapporten avdekker bl.a. at det er registrert gråorheggeskog med verdi B (viktig) i den nordøstlige delen av planområdet til Børkehagan øst. Departementet er enig med DN i at dette styrker fylkesmannens innsigelse som er begrunnet i hensynet til det verdifulle og sårbare ravinelandskapet. 

Miljøverndepartementet finner etter dette at kommuneplan for Sørum (arealdelen) kan godkjennes, under forutsetning av at området Børkehagan øst videreføres som LNF-område. Innsigelsen fra fylkesmannen tas etter dette til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner
Miljøverndepartementet Sørum kommunestyres vedtak av 29.04.2009 om
kommuneplan for Sørum 2009-2021 med unntak av området Børkehagan øst.
Dette området videreføres som LNF-område i kommuneplanen.

Departementet forutsetter at Sørum kommune selv endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises det til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-8 åttende ledd.

Sørum kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Sørum kommune
Direktoratet for naturforvaltning