Lunner kommune – innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen

Miljøverndepartementet mener forslag til reguleringsplan for Kjevlingen ikke ivaretar hensynet til støy og forurensning av vassdrag i tilstrekkelig grad, men at planen for øvrig ikke er i strid med nasjonale eller Departementet stadfester ikke reguleringsplanen og tar innsigelsen fra Oppland fylkeskommune delvis til følge. Forutsatt at planen endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442” ivaretas bedre og slik at forurensning av bekken som renner gjennom området unngås, kan endret plan egengodkjennes av kommunen. Fylkeskommunens innsigelse er dermed delvis tatt til følge.

Lunner kommune – innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen
Det vises til fylkesmannens brev av 4. mai 2011 og reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Oppland fylkeskommune har innsigelse til planen, og saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse i henhold til plan- og bygningsloven (2008)
§ 12-13.

Miljøverndepartementet mener forslag til reguleringsplan for Kjevlingen ikke ivaretar hensynet til støy og forurensning av vassdrag i tilstrekkelig grad, men at planen for øvrig ikke er i strid med nasjonale eller regionale interesser.

Departementet stadfester ikke reguleringsplanen og tar innsigelsen fra Oppland fylkeskommune delvis til følge. Forutsatt at planen endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442” ivaretas bedre og slik at forurensning av bekken som renner gjennom området unngås, kan endret plan egengodkjennes av kommunen. Fylkeskommunens innsigelse er dermed delvis tatt til følge.

Bakgrunn
Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Lunner 16. desember 2010. Formålet er å legge til rette for videreføring og modernisering av en eksisterende skytebane
2 km vest for Lunner tettsted. Banen ble etablert i 1945, og ligger i et landbruksområde med spredt boligbebyggelse, barneskole og kirke. Det skytes over dyrka mark. Avtalen med grunneierne gikk ut i 2010, og er ikke fornyet.

I kommuneplanens arealdel 2005-2016 er skytebanen og omkringliggende jordbruksareal vist som byggeområde med underformål idrettsanlegg. Området ble regulert til golfbane i 2006, men golfbanen er ikke bygd.

Kommunen nedsatte i 2006 et utvalg som skulle foreslå ny lokalisering av skytebanen. Utvalget bestod av politikere og representanter for grunneiere, skytterlaget og landbrukskontoret. Av 14 lokaliteter i Lunner ble en (Brovoll) vurdert som godt egnet fordi den har plass til andre skyteaktiviteter og er lite konfliktfylt i forhold til støy. Utvalget konkluderte likevel med at nåværende plassering ved Kjevlingen er en bedre løsning, blant annet i forhold til mulighetene for trinnvis investering i anlegget.

Mulighetene for samlokalisering med andre baner i regionen ble vurdert, men ansett som lite ønskelig. Det påpekes at Lunner skytterlag er en stor organisasjon med mange unge medlemmer og at det er viktig å ha en lokal bane med god tilgjengelighet.

Skytebanen på Kjevlingen består av to 100 meters riflebaner, en 300 meters riflebane og en 25 meters pistolbane. Planlagt oppgradering innebærer ombygging av 300 meters banen til 200 meters bane, støydemping av standplassene og bygging av 5 m høye sikkerhetsvoller/kulefang bak skyteskivene.

Oppland fylkeskommune v/fylkesutvalget fremmet innsigelse til reguleringsforslaget 10. august 2010. Fylkeskommunen mener skytebanen har en lite egnet lokalisering i et småskala kulturlandskap og viktig friluftsområde nær boliger, kirke og ny skole. Det påpekes at oppgradering av banen kan gi press på senere utvidelser. Fylkeskommunen savner en vurdering av alternativer som kan være mindre konfliktfylt i forhold til berørte naboer, samt muligheten for samlokalisering med andre skytebaneanlegg i regionen. Det påpekes at Oppland bør ha færre, større og mer moderne skytebaneanlegg plassert i egnede områder.

Fylkesmannen i Oppland påpekte ved oversendelse av innsigelsessaken 4. mai 2011 at det ville vært en fordel om de skjerpede medvirkningskravene i ny plan- og bygningslov var fulgt tettere opp slik at flere kunne involvere seg i alternativ-vurderingene. Fylkesmannen støtter ellers fylkeskommunens syn om at kommunen bør velge en mer framtidsrettet plassering som gir utviklingsmuligheter, en mer oversiktelig sikkerhetssituasjon og mindre konflikt med interesser i nærmiljøet. Regionale løsninger bør også vurderes. Fylkesmannen konkluderer med at det er uheldig å videreføre skytebanen på Kjevlingen, men at nasjonale og regionale føringer for arealpolitikken ikke er til hinder for at kommunen kan fatte et rettslig bindende planvedtak.

Befaring ble gjennomført 9. september 2011 med representanter for Lunner kommune, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Klima- og forurensnings-direktoratet, Miljøverndepartementet, Lunner skytterlag og grunneiere.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har i brev av 27. september  2011 avgitt uttalelse i saken. Det vises til støyberegninger som tilsier at støyplagene blir vesentlig redusert ved planlagt ombygging av banen. For å redusere støyulempene ytterligere mener Klif det bør strammes noe inn på åpningstidene for banen. Det vises til høye støynivåer for boligene rundt skytebanen og at reguleringsbestemmelsene åpner for skyting 6 dager i uken fra 1. mai til 1. november. Åpningstiden er fra kl.16 - 21 på hverdager og fra kl. 10 - 17 på lørdager. Dette er en utvidelse i forhold til dagens situasjon.

Når det gjelder metallforurensning påpeker Klif at banen har vært i bruk siden 1945 og at bekken som renner foran kulefanget på 100 meters banen drenerer til kalksjøene Kjevlingen (400 m fra skytebanen) og Vassjøtjern (1,5 km fra Kjevlingen). Klif mener det må avklares om det er behov for tiltak for å redusere utlekking av tungmetaller fra kulefanget. Jordbruksarealet mellom standplass og kulefang bør også kartlegges med tanke på metallforurensning og eventuell konflikt med jordbruksproduksjon. Undersøkelsesprogram bør lages i samråd med fylkesmannen som bør vurdere om banen skal behandles etter forurensningsloven.

Fylkesmannen i Oppland har i brev av 10. oktober 2011 vurdert planforslaget i forhold til naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper. Basert på opplysninger i Naturbasen og NINA fagrapport nr 057 fra 2002 mener fylkesmannen at Kjevlingen ikke har god økologisk tilstand med hensyn til vannkvalitet, at den har lokal verdi som kalksjø og at den ikke kommer inn under forskrift om utvalgte naturtyper. Vassjøtjern er derimot en kalksjø med verdi svært viktig, og klassifisert som utvalgt naturtype.

Vannprøver tatt i bekken høsten 2011 viser en svak påvirkning av tungmetaller forbi skytebanen. Verdiene er lave og vil etter fylkesmannens vurdering ikke ha noen vesentlig effekt på naturmiljøet i Kjevlingen eller i Vassjøtjern. Det vises også til NIVA rapport LNR 5367-2007 der det påpekes at skytebaner ikke representerer noen forurensningsfare dersom kulefanget er korrekt oppbygd.

Etter fylkesmannens vurdering er kunnskapsgrunnlaget for vurdering av saken tilfredsstillende, jf naturmangfoldlovens § 8. Ut fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 anbefales det at det settes vilkår om overvåking av bekken med analyse av tungmetaller. Når det gjelder samlet belastning, jf. naturmangfoldlovens § 10, påpekes det at vassdraget er belastet med næringstilsig fra omkringliggende landbruksområder. Evt. økt tilsig av tungmetaller utgjør en annen type belastning og vil ikke påvirke eutrofieringsgraden.

Når det gjelder kulefanget for 100 meters banen mener fylkesmannen at alternativ plassering burde vært vurdert. Dette ble påpekt ved offentlig ettersyn. Det påpekes også at reguleringsplanen ikke stiller krav til oppbygging av nye kulefang og at massene i eksisterende kulefang må håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning. Krav om vurdering av forurensningsfare og håndtering av eventuell forurenset masse bør innarbeides i planbestemmelsene.

Miljøverndepartementets vurderinger
Miljøverndepartementet skal ta stilling til om videreføring og oppgradering av en eksisterende skytebane kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter denne loven § 12-13 avgjør Miljøverndepartementet om planen kan stadfestes. Departementet kan ved en eventuell stadfesting gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

Konsekvenser av videreføring
Videreføring av skytebanen er uheldig i forhold til planlagt golfbane. I tillegg til at golfbaneområdet reduseres i størrelse og utsettes for støy, antas sikkerhet å være en utfordring. Det er etter departementets vurdering uheldig at kommunen vedtar omregulering av deler av golfbanen til skytebane uten å ta stilling til hele golfbaneplanen. Dersom kommunen mener at det ikke lenger er aktuelt eller ønskelig med en golfbane i området, bør reguleringsplanen oppheves og området tilbakeføres til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Siden eksisterende skytebane er omgitt av dyrka mark og ligger nær boligbebyggelse, er utviklingsmulighetene små. Lokaliseringen gir ikke muligheter for samlokalisering med leirduebane og anlegg for skiskyting, noe Lunners kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet angir som ønskelig.

For bebyggelsen rundt skytebanen vil de største ulempene være knyttet til sikkerhet og støy. Når det gjelder sikkerhet vil ombygging av 300 m banen til 200 m bane og etablering av 5 m høye sikkerhetsvoller bak skyteskivene, bedre situasjonen slik at høydedraget sør for skytebanen blir tilgjengelig som friluftsområde mens skyting pågår. Dette er positivt i forhold til friluftsinteressene.

Miljøverndepartementet mener at støysituasjonen vil bli vesentlig forbedret med støydempede standplasser. Støyberegningene viser at antall boliger som får støy over anbefalte grenseverdier for uteoppholdsplass i ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442”, reduseres fra 120 til 42 enheter. Dette er positivt og i tråd med det nasjonale målet om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020, jf. Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

Det er likevel uheldig at 6 boliger/hytter fortsatt vil ligge i rød sone, dvs områder som i henhold til støyretningslinjen er lite egnet for støyfølsom bebyggelse. Støy-beregningene viser at boligene nærmest skytebanen får mye støy (72-78 LAlmax). Det er ikke tatt hensyn til disse boligene ved fastsetting av banens åpningstider og det er heller ikke stilt krav om avbøtende tiltak for disse boligene. Reguleringsplanen legger tvert i mot opp til at banen kan brukes 6 dager pr uke i sommersesongen, og at åpningstidene kan utvides med 2 timer pr dag i forhold til dagens situasjon.

Støyretningslinjen T-1442 er rettet mot etablering av ny støyende virksomhet eller oppføring av ny støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder. I regjeringens ”handlingsplan mot støy 2007-2011” er det påpekt at retningslinjen også skal legges til grunn ved utbedring av eksisterende bane som krever planbehandling.

Av hensyn til omkringliggende bebyggelse mener Miljøverndepartementet at åpningstidene for skytebanen må reduseres, og at behovet for avbøtende tiltak for boligene/hyttene i rød sone må vurderes. Åpningstidene bør også vurderes i forhold til skolens åpningstid da deler av skoleområdet fortsatt vil ligge i gul sone etter støyskjerming av banen.

Når det gjelder tungmetallforurensning påpeker Klif at jordbruksområdet mellom standplassen og kulefanget kan være forurenset med tungmetaller og lite egnet som for gras- og kornproduksjon. Dette bør undersøkes i samråd med fylkesmannen.

I kommuneplanens arealdel er det vist et nytt boligområde B35 som ligger innenfor gul sone rundt skytebanen. Departementet forutsetter at kommunen vurderer arealbruken innenfor støysonene rundt skytebanen ved revisjon av kommuneplanens arealdel 

Naturmangfold
Planområdet omfatter dyrka mark og en gruslagt parkeringsplass. Det renner også en bekk gjennom området. Ut fra opplysninger i Naturbasen er det ikke registrert arter som er klassifisert som truet eller nær truet på Norsk rødliste for arter 2010 innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 innenfor planområdet.
Bekken som renner gjennom skytebaneområdet drenerer til kalksjøene Kjevlingen, som er registrert som lokalt viktig (C-område), og Vassjøtjern som er registrert som svært viktig (A-område). Vassjøtjern er en forekomst som faller inn under forskrift om utvalgte naturtyper av 13. mai 2011 nr. 512 § 3 nr. 5. Vannprøver fra bekken viser en svak påvirkning av tungmetallene bly, kobber, nikkel og sink fra skytebanen og det er etter departementets vurdering noe usikkert hvordan videreføring av skytebanen med kulefang nær bekken, vil påvirke naturmangfoldet i vassdraget. Etter departementets vurdering er kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal bygge på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet, oppfylt.
Selv om innholdet av tungmetaller i bekken synes lavt og videreføring av banen trolig har små konsekvenser for naturmiljøet i Kjevlingen og Vassjøtjern som ligger et stykke fra skytebanen, mener departementet at det ut fra føre-var-prinsippet i naturmangfold-lovens § 9 bør stilles krav om overvåking av bekken slik fylkesmannen anbefaler. Det må også stilles krav til riktig oppbygging av nye kulefang.

Etter naturmangfoldloven § 10 skal planens samlede virkninger på naturmangfoldet vurderes ut fra den samlede belastningen disse er eller vil bli utsatt for. I tillegg til tungmetaller er vassdraget belastet med næringstilsig fra omkringliggende landbruksområder. Det er ikke så langt departementet er kjent med andre planer for området enn det som følger av den foreslåtte reguleringsplanen. Belastningen på naturmangfoldet er dermed i hovedsak knyttet til tungmetallene, jf. naturmangfoldloven § 10. Prinsippet tillegges derfor liten vekt i saken. Kostnadene knyttet til overvåking og tiltak for å unngå forurensning fra skytebanen skal dekkes av tiltakshaver, jf. vilkåret i planvedtaket og naturmangfoldlovens § 11.

Alternativ lokalisering
Kommunen har gjort et grundig arbeid med å kartlegge alternative lokaliseringer av skytebanen innenfor egen kommune og i regionen. Det framgår av saken at det er 6 skytebaner i Hadelandsregionen med 20-30 minutters kjøretid fra Lunner.

Ut fra nasjonale målsettinger om at støyulemper skal reduseres, bør støyende virksomhet lokaliseres til områder der konflikter med andre interesser er minst mulig, og gjerne samlokaliseres. Når det gjelder skytebaner kan fylkeskommunen stimulere til samlokalisering ved tildeling av spillemidler for bygging av nye og oppgradering av eksisterende skytebaner. Det er ellers kommunens ansvar å ivareta støyhensyn og forebygge konflikter gjennom langsiktig arealplanlegging, først og fremst gjennom kommuneplanens arealdel.

Konklusjon
Etter departementets vurdering kan reguleringsplanen ikke stadfestes i nåværende form fordi hensynet til støy og forurensning av vassdrag ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det vises til at åpningstidene ikke tar hensyn til det høye støynivået for boliger nær banen, og at det ikke er stilt krav om avbøtende tiltak, jf. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Det mangler også bestemmelser som ivaretar hensynet til å unngå forurensning av bekken som renner gjennom området.  Planen vurderes utover dette ikke å være i strid med nasjonale og regionale interesser.

Miljøverndepartementet vil ikke motsette seg at reguleringsplanen egengodkjennes av kommunen forutsatt at den endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442” ivaretas bedre. Dette kan skje ved at antall skytedager reduseres og/eller ved at det gjennomføres ytterligere støydempingstiltak. Det forutsettes også at det innarbeides bestemmelser om overvåking av bekken og utforming av nye kulefang for å unngå avrenning av tungmetaller.

Vedtak

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen vedtatt av kommunestyret i Lunner 16. desember 2010, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

Departementet vil ikke motsette seg at reguleringsplanen egengodkjennes i kommunen forutsatt at den endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442”, ivaretas bedre. Dette kan skje ved at antall skytedager reduseres og/eller ved at det gjennomføres ytterligere støydempingstiltak. Det forutsettes også at det innarbeides bestemmelser om overvåking av bekken som renner gjennom området og utforming av nye kulefang for å unngå avrenning av tungmetaller.

Det forutsettes at endring av planen skjer i samråd med Fylkesmannen i Oppland og etter saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven § 12-14.

Lunner kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi: Lunner kommune
          Oppland fylkeskommune
          Klima- og forurensingsdirektoratet