Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Saubakken

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Saubakken. Dette innebærer at det ikke kan bygges tre fritidshus innenfor planområdet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er dermed tatt til følge. Det er i vedtaket lagt avgjørende vekt på at fritidshusene søkes oppført i et område som er viktig for reindrifta og at kommuneplanen ikke åpner for flere fritidshus i dette området. Arealene nyttes som beite- og drivingslei og er nær kalvingsområder. Reindriftsarealene er under betydelig press og det derfor er viktig å unngå at den samlede belastningen blir så stor at arealene ikke kan nyttes av reindrifta. Miljøverndepartementet anbefaler at lokaliseringen av de tre gjenstående tomtene skjer som en fortetting i tilknytning til annen bebyggelse.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Finnmark av 30. november 2010.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985, § 27-2 nr. 2 annet ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse til planen fra Områdestyret for reindriftssaker i Vest-Finnmark begrunnet i hensyn til drivingslei og beiteområde.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Saubakken. Dette innebærer at det ikke kan bygges tre fritidshus innenfor planområdet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er dermed tatt til følge.

Det er i vedtaket lagt avgjørende vekt på at fritidshusene søkes oppført i et område som er viktig for reindrifta og at kommuneplanen ikke åpner for flere fritidshus i dette området. Arealene nyttes som beite- og drivingslei og er nær kalvingsområder. Reindriftsarealene er under betydelig press og det derfor er viktig å unngå at den samlede belastningen blir så stor at arealene ikke kan nyttes av reindrifta.

Miljøverndepartementet anbefaler at lokaliseringen av de tre gjenstående tomtene skjer som en fortetting i tilknytning til annen bebyggelse.Sakens bakgrunn
Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av tre frittliggende fritidshus innenfor område H1 og naust innenfor område H2. Planområdet er på ca 50 dekar. I gjeldende kommuneplan fra 2004 er planområdet avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) med bestemmelser om spredt bebyggelse. Det framgår av bestemmelsene for Tappen-Slettelv (LNF 44) at det er tillatt å oppføre tre boliger, ti fritidsboliger og to ervervsbygg. I november 2010 var det godkjent utbygd ti fritidsboliger og to boliger innenfor området. Det er fremmet reguleringsplan for å legge til rette for bygging av tre fritidsboliger istedenfor for en bolig og to ervervsbygg.

Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark fremmet i brev av 13. januar 2009 klage på planforslaget. Det ble i brev av 18. august 2009 presisert at dette var en innsigelse til regulerings¬planen. Innsigelsen er begrunnet i at området er ubebygd og at plan¬for-slaget vil innebære en punktering av områder som nyttes til reinbeiting gjennom hele barmarks¬perioden fra mai til november. Fritidsboliger i dette området vil innebære at særlig simler og kalver får innskrenket sine beiteområder. Det ble også vist til rein-drifts¬¬avtalen der det blant annet framgår at totaleffekten av mange små inngrep og for-styrrelser kan være større enn summen av det enkelte inngrep skulle tilsi.

Kvalsund kommune tok ikke innsigelsen til følge og vedtok reguleringsplan for Saubakken 20. juli 2010. Kommunen viser til at det ikke framgår av kommuneplanens arealdel at kotegrensene skal være avgjørende for hvor det kan etableres boliger, hytter eller ervervsbygg i LNF-44 området. Kommunen viser også til at å omdisponere en bolig og to ervervsbygg i området til fritidsboliger ikke endrer antall enheter i planområdet. Kommunen mener at hyttene vil innebære mindre problemer for reindriftsnæringa enn hva boliger og næring vil medføre, da bruken av fritidsboligene er mer begrenset.

Mekling i saken ble avholdt 21. april 2010, men førte ikke fram.

Fylkesmannen i Finnmark anbefaler i sin oversendelse at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener det er godt dokumentert at området blir brukt av reindriften og at det er et viktig å sikre reindriftens arealgrunnlag. Etter fylkesmannens vurdering bør kommunen tillate nye etableringer ved å fortette i de områdene hvor det allerede eksisterer bygninger, eller bygge under kotegrense 20 der det ikke kommer i konflikt med reinbeiter og drivingslei. Fylkesmannen viser til at det er behov for en helhetlig vurdering av arealene ved revisjon av kommuneplanen.

Befaring og møte ble avholdt 4. april 2011 med representanter fra Miljøverndeparte-mentet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Finnmark, Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark og Kvalsund kommune.

Landbruks- og matdepartementet har i brev av 16. mai 2011 vist til ”Politisk plattform for flertallsregjeringen" hvor det står at regjeringen vil sikre en livskraftig reindrifts¬næring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. Reindriftsnæringen er også omtalt i flere stortingsdokumenter, bl.a. St St.meld. nr. 28 (1991-1992) En bærekraftig reindrift, i Prop. 128 S (2009-2010) Om reindrifts¬avtalen 2010/2011 m.m. og St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken. Det påpekes i disse stortingsdokumentene at reindrift er en svært arealavhengig næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flytteveier mellom dem.

Landbruks- og matdepartementet viser til at den planlagte hytteutbyggingen er i konflikt med reindriftsnæringen. Det er godt dokumentert at hyttene er foreslått på arealer som brukes som beiteland og drivingslei. Videre påpekes det at inngrep og forstyrrelser innenfor reinbeiteområdene har økt vesentlig de siste tiårene, noe som har ført til økte forstyrrelser for reinflokkene og varig reduksjon av arealer reindriften kan bruke. Totaleffekten av mange små inngrep og forstyrrelser er derfor ofte større enn summen av de enkelte inngrep skulle tilsi.

Landbruks- og matdepartementet mener at hensynet til reindrifts¬interessene må veie tyngst i denne saken, og anbefaler at Områdestyrets innsigelse tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger
Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter denne loven § 27-2 nr. 2 annet ledd avgjør Miljøverndepartementet om planen kan stadfestes. Departe-mentet kan ved en eventuell stadfesting gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.
Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringene nedfelt i St.meld. nr. 28 Samepolititikken, reindriftslovens § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. I St.meld. nr. 26 understrekes at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i areal-politikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunens planlegging, bl.a. gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealressursbehov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte også over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier.
Miljøverndepartementets rolle i saken er særlig å avveie hensynet til reindrifts-interessene opp mot kommunens ønske om å legge til rette for bygging av fritids-boliger.
Det framgår av kart over reindriftsinteressene at hyttene er foreslått på arealer som brukes som beiteland og drivingslei. Dette ble bekreftet under befaringen der det ble vist til at hyttene vil bli liggende over kote 20, i et område uten bygninger og anlegg som blir tidlig snøfritt om våren og derfor er en viktig beiteressurs.

I forbindelse med befaringen påpekte reindriftsagronomen og Områdestyret at områdene for reindrifta er under stort press som følge av massiv hytteutbygging de senere år. I alt er det bygget 1 200 hytter i Kvalsund kommune hvorav ca 200 de siste ti årene. Det er også under planlegging en vindmøllepark i kommunen, og det skal etableres ny gruvedrift i gruvene ved Nussir ca tre kilometer fra planområdet. Reindriftsforvaltningens oppfatning er at grensen er nådd for hva som kan tåles av hyttebygging.

En utbygging i og i tilknytning til en drivingslei og beiter kan hindre reinen i å trekke gjennom området og at aktivitet og forstyrrelser gjør at reinen skyr området. Miljøverndepartementet viser til vurderingene fra reindriftsforvaltningen og Landbruks- og matdepartementet, og ser det som sannsynlig at dersom det tillates hyttebygging i området vil det resultere i reduksjon i beiteområdene.

I kommuneplanen, som ble vedtatt 15. juni 2004, er omsøkte område avsatt til LNF-område med bestemmelser om spredt bebyggelse, uten at det er gitt nærmere føringer for lokaliseringen av bygningene. Reindriftsforvaltningen har pekt på at dette er et problem i flere av reguleringsplanene som er fremmet på bakgrunn av den godkjente arealplanen. Miljøverndepartementet har forståelse for at det var vanskelig for rein-driften å komme med konkrete innspill til lokaliseringen på kommuneplannivå når store arealer avsettes til spredt utbygging, og mener derfor at reindriften må kunne gi innspill til den konkrete lokaliseringen i arbeidet med reguleringsplanen. I dette tilfellet fra¬viker kommunen kommuneplanbestemmelsene ved at det planlegges bygd tre hytter i stedet for to boliger og et næringsbygg. Miljøverndepartementet mener at den resterende utbyggingen innenfor LNF 44 bør skje som en fortetting innenfor allerede utbygde områder slik at bygningene plasseres utenfor drivingsleia. En eventuell bygging av bolighus og næringsbygg i henhold til kommune¬planen vil sannsynligvis lokaliseres nærmere vegen og dermed under kote 20, og dermed komme i mindre konflikt med reindriftsnæringen.

Departementet kan heller ikke se at kommunen har dokumentert et tilstrekkelig behov for fritidsbebyggelse i det aktuelle området. Det framgår at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at planområdet, som er på ca 50 dekar, blant annet består av tidligere beitemark og lavdekt liside. Det er foretatt søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller andre verdifulle naturtyper i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg truete og andre verdifulle arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Fylkesmannen opplyser at det heller ikke er registrert at området har særskilt verdi for dyrelivet, og at det ikke er registrert verdifull geologi i området. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det dermed ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 – 12.

Hensynet til naturmangfold tillegges liten vekt i denne saken.

Departementet viser til at fritidshusene søkes oppført i et område som er viktig for reindriften, og at kommuneplanen ikke åpner for flere fritidshus i dette området. Arealene nyttes som beite- og drivingslei og er nær kalvingsområder. Reindrifts¬arealene er under betydelig press, og det er derfor viktig å unngå at den samlede belastningen blir så stor at arealene ikke kan nyttes som beiteareal og drivingslei for reindrifta. Miljøverndepartementet er kommet fram til at hensynet til reindrifta skal veie tyngst i denne saken, og tar derfor innsigelsen fra Områdestyret for reindrift til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr. 2 annet ledd, stadfester ikke Miljøverndepartementet Kvalsund kommunestyrets vedtak av 20. juli 2010 om reguleringsplan for Saubakken.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Kvalsund kommune, 9620 Kvalsund
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Bredbuktnesvegen 50B, 9520 Kautokeino
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo