Våler kommune - innsigelse til reguleringsplan Kynna vest

Miljøverndepartementet godkjenner ingen nye hytter i området mellom Kynnavassdraget og Kynndalsvegen, jf. området B,C,D,H,I,J,K og N. Departementet stadfester dermed reguleringsplan for hytteområde Kynna vest med endring slik at tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N reguleres til friluftsområde på land. Reguleringsbestemmelsene revidert 01.03.2010 endres og tilpasses ovennevnte. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at Kynna er et varig vernet vassdrag, at området har store landskaps- og friluftslivsverdier og at den foreslåtte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel. Innsigelsene fra fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat er dermed tatt til følge.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Hedmark datert 29.09.2010. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen i Hedmark v/miljøvernavdelingen og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Miljøverndepartementet godkjenner ingen nye hytter i området mellom Kynnavassdraget og Kynndalsvegen, jf. området B,C,D,H,I,J,K og N. Departementet stadfester dermed reguleringsplan for hytteområde Kynna vest med endring slik at tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N reguleres til friluftsområde på land. Reguleringsbestemmelsene revidert 01.03.2010 endres og tilpasses ovennevnte. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at Kynna er et varig vernet vassdrag, at området har store landskaps- og friluftslivsverdier og at den foreslåtte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel. Innsigelsene fra fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat er dermed tatt til følge.

Sakens bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for hytteområde Kynna vest legger til rette for 45 nye hyttetomter på vestsiden av Kynnavassdraget, sør for Kynnabrua og fylkesveg 491. I tillegg åpner planen for at 15 tomter med eksisterende bebyggelse kan foreta utvidelser. Videre foreslås ny atkomstveg inn i området, tilrettelegging for framføring av strøm, brygger og utsettingsplasser for båter mv. Byggegrense til vassdraget er for de fleste hyttene 40-50 meter fra tomtegrensen og ned til vannet, noen med ned mot 20 meters avstand. Planområdet dekker et areal på 1033 daa, og er ca. 2,5 km langt langs vassdraget og ca. 0,5 km bredt.

Planbestemmelsene forutsetter at det opparbeides felles vannanlegg med frostsikre tappeposter og at innlegging av vann i hyttene forutsetter avløp til tett tank eller annen godkjent avløpsløsning. For 10 av de eksisterende hyttene nær vannet tillates ikke innlagt vann.

Reguleringsforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.03.2009 – 17.08.2009.

Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen i brev av 14.08.2009. Fylkesmannen viser til at det i anledning mekling av innsigelser knyttet til kommuneplan for Våler ble enighet om utbygging med inntil 50 tomter i området FB1, på vestsiden av den eksisterende Kynndalsvegen. Det ble fremmet innsigelse til de nye tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N som ligger med byggegrense ca. 25 til 40 meter fra vassdraget og østenfor Kynndalsvegen. Innsigelsen er begrunnet i hensynet til å bevare strandsonen langs det varig vernede vassdraget Kynna som grunnlag for friluftsliv og naturmangfold, som vern mot forurensing og som landskapselement. Fylkesmannen fremmet også innsigelse til områdene E,G,L,M,Q,R,S,V,W og deler av D med hensyn til utvidelse av eksisterende bebyggelse og avstanden til vassdraget. I tillegg ble det fremmet innsigelse fordi samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold ikke er ivaretatt i planforslaget. Videre ble det fremmet innsigelse til følgende planbestemmelser:

• § 2c), 2e) og 2f) som åpner for over 10 båtbrygger i tillegg til brygger knyttet til badeplasser og utsettingsplasser,
• § 1e), foreslått byggegrense til regulert friluftsområde i vann på 12 m,
• § 1g), idet det ikke er dokumentert at det kan etableres miljømessig forsvarlige avløpsløsninger eller at det er avmerket slike anlegg på plankartet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse til planen i brev av 20.08.2009 på bakgrunn av følgende forhold:

• Hyttefeltene B,C,D,H,I,J,K og N har en beliggenhet i forhold til Kynnavassdraget som er i strid med verneformålet for vassdraget.
• Reguleringsbestemmelsene tillater en utbygging av brygger som vil være i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet.
• Flom og sikkerhet i forhold til flom er ikke vurdert, og dette er i strid med NVE’s retningslinjer 1/2008.

Mekling ble avholdt den 19.02.2010. Våler kommune og innsigelsesorganene ble i denne forbindelse enige om at tillatelse til utvidelse av eksisterende hytter innenfor områdene E,G,L,M,Q,R,S,V,W og deler av D kunne aksepteres med følgende tillegg til bestemmelse 1c): Ny bebyggelse skal ikke oppføres nærmere vannet enn eksisterende bebyggelse. Det var derimot ikke mulig å finne en løsning for de nye utbyggingsområdene mellom Kynndalsveien og vassdraget.

Når det gjaldt reguleringsbestemmelsene om brygger og båtutsettingsplasser, § 2c), 2e) og 2f), hadde Våler kommune i forkant av meklingsmøtet utarbeidet en ny bestemmelse i § 2e) som åpner for brygger der siv- og myrvegetasjon gjør opplegg av båt mot strand vanskelig. Under meklingen ble det fra innsigelsesorganene vist til at
§ 2e) måtte ses i sammenheng med utbyggingen for øvrig.

Våler kommune vedtok reguleringsplanen i møte den 22.03.2010. Kommunen presiserte i denne forbindelse at Fylkesmannen i Hedmark og kommunen er uenige i tolkningen av meklingen om kommuneplanen i 2006, herunder avgrensningen av byggeområde FB1 i forhold til Kynndalsvegen.

Møte og befaring ble avholdt den 10.05.2011 med representanter fra Våler kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 21.06.2011 avgitt uttalelse i saken. DN anbefaler at innsigelsene tas til følge, dvs. både innsigelsene til hyttefeltene B,C,D,H,I,J,K og N og til reguleringsbestemmelsene som åpner for båtbrygger, brygger knyttet til badeplasser og utsettingsplasser for båt. DN er enige med fylkesmannen og NVE i at de aktuelle hyttefeltene er i strid med nasjonal strandsone- og vassdragspolitikk. Det vises til at Kynnavassdraget er et varig verna vassdrag, og at utbygginger som planen legger opp til i 100-metersbeltet vil være i strid med naturverdier som vassdraget er etablert for å ivareta. DN framhever videre at den foreslåtte utbyggingen vil endre landskapet fra å være et naturlandskap med innslag av spredt beliggende, små hytter, til å framstå som et utbygd område med hytter langs vassdraget. Den 2,5 km lange strekningen på vestsiden av vassdraget vil således endres fra å være meget attraktivt og lett til gjengelig for mange typer friluftsliv til ikke lenger å framstå som like interessant for allmennheten. Området vil også få redusert attraksjonsverdi for aktiviteter i reiselivet. DN mener at denne særlig attraktive strandsonestrekningen i framtiden vil være langt mer verdifull for mange typer friluftsliv og reiseliv, enn det dagens bruk avspeiler.

Miljøverndepartementets vurderinger
Miljøverndepartementet skal avgjøre om reguleringsplan for hytteområde Kynna vest i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonal strandsone- og vassdragspolitikk. Det vises til plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr. 2 som fastslår at dersom det foreligger innsigelser mot en reguleringsplan, må planen sendes departementet som avgjør om den skal stadfestes. Hvis departementet stadfester planen, kan det etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingene og vektleggingene skal framgå av vedtaket.

Forholdet til kommuneplanen for Våler
I kommuneplanens arealdel 2006-2017 er det i pkt. 2.1 fastsatt generelle byggegrenser langs vann og vassdrag på 50 og 100 meter. Langs Kynnavassdraget er det avsatt et byggeområde FB1 for fritidsbebyggelse med inntil 50 tomter på vestsiden av den eksisterende Kynndalsvegen. FB1 er avgrenset nærmere vassdraget enn 100 meter der Kynndalsvegen går helt inntil strandkanten på en strekning i sør. Avgrensningen av områder med hyttetomter i reguleringsplan for hytteområde Kynna vest skiller seg fra avgrensningen av FB1 i kommuneplanen ved at hyttefelt i reguleringsplanen er lagt mellom vassdraget og Kynndalsvegen der vegen går i stor avstand fra vassdraget i nord. I reguleringsplanen er det også lagt inn noen hyttefelt sør for avgrensningen av FB1.

Våler kommune hevder at inntegningen på kommuneplankartet ikke er i samsvar med det som ble vedtatt da kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel. Etter kommunens mening er avgrensningen i reguleringsplanen i stor grad i samsvar med kommuneplanens arealdel. Kommunen har lagt fram et kart som viser avgrensningen av FB1 i kommuneplanen slik kommunen mener den ble vedtatt.

Fylkesmannen er ikke enig i Våler kommunes forståelse av avgrensningen av FB1 i gjeldende kommuneplan.

Miljøverndepartementets finner det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at Våler kommune har vedtatt en annen avgrensning av FB1 i gjeldende kommuneplan enn det som framgår av kommuneplankartet. Basert på sakens opplysninger legger departementet derfor til grunn at avgrensningen av FB1 er vedtatt slik den er tegnet inn på kartet.

I relasjon til omkampreglene vises det til at departementet uansett har kompetanse til å avgjøre plansaken ut fra nasjonale interesser, jf. pbl. § 27-2.

Vurderingen av planforslaget i forhold til nasjonal vassdrags- og strandsonepolitikk og naturmangfold
Etter plan- og bygningsloven (2008) § 1-8 femte ledd har kommunene en plikt til å vurdere om det skal fastsettes en byggegrense langs vassdrag i kommuneplanens arealdel, for på den måten å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs vassdragene. Bestemmelsen er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i loven av 1985. I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) påpekes det under merknadene til pbl. § 1-8 femte ledd at vassdragene er viktige elementer i norsk natur, og at det er få andre nasjoner i Europa som kan vise til lignende variasjon i vassdragsnaturen. Eksempelvis nevnes vegbygging, masseuttak, bygg og anlegg som inngrep som kan skade verneverdiene i vassdrag.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007)Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand som fastslår at vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Det framheves at det er behov for en mer offensiv, helhetlig og langsiktig arealpolitikk i og langs vassdrag. Det skal legges til rette for en økosystembasert og bærekraftig forvaltning til mest mulig glede og nytte for befolkningen. Det framgår videre at alle kommuner i sine kommuneplaner bør fastsette nærmere byggegrenser langs vassdrag, ut fra vassdragenes verdi og omgivelsenes karakter. Det forventes at kommuneplanene følges opp ved behandlingen av detaljplaner og enkeltsaker.

Som nevnt over har Våler kommune i kommuneplanens arealdel avsatt et byggeområde FB1 for framtidig fritidsbebyggelse. Departementet legger til grunn at reguleringsplanen er i strid med arealdelen, idet den åpner for utbygging av fritidsboliger i området mellom vassdraget og Kynndalsvegen, jf. områdene B,C,D,H,I,J,K og N. For å styrke kommuneplanen som styringsinstrument er det viktig at kommunen følger opp arealdelens avgrensninger langs vassdragene.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 vises det til at Kynnavassdraget ble vernet i Verneplan for vassdrag i 1986 (verneplan III). Vernegrunnlaget er at det er et anbefalt typevassdrag for barskogområder i sørlige Hedmark. Vassdraget er viktig del av et landskap som i stor grad er skogvokst. I NVEs vassdragsregister framgår det at det er knyttet et stort naturmangfold til Kynnavassdraget når det gjelder elveløpsform, hydrologisk system, geomorfologi og landform, botanikk, landfauna, at det er store kulturverdier og at friluftsliv er en viktig bruk av vassdraget.

Direktoratet for naturforvaltning viser i sin uttalelse til at det er mektige løsmasseavsetninger langs Kynna, avsatt som terrasser, eskere og dødisformer langs vassdraget. Ved Holsjøen er det et særlig godt utviklet eskersystem som gir området kvalitet som naturhistorisk dokument om geologien i området. Kynna går her gjennom flere sjøer og utgjør på en lang strekning en rolig elv gjennom landskapet uten fosser og stryk. Sjøene ligger i et slakt furumolandskap med en fin og variert strandsone med mange odder, viker og sund. I følge Direktoratet for naturforvaltning er det kombinasjonen av sjøene, den rolig flytende elva med en variert og lett tilgjengelig strandsone og furumolandskapet som gjør området så verdifullt.

Den delen av Kynnavassdraget som går gjennom Våler kommune er på ca. 12 km. Miljøverndepartementet slutter seg til Direktoratet for naturforvaltnings, fylkesmannens og Norges vassdrags- og energidirektorats vurdering om at strekningen gjennom Våler er av de mest verdifulle i forhold til landskapsbilde og ulike former for friluftsliv.

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk Rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Fylkesmannens miljøvernavdeling opplyser at det ved den første naturtype-kartleggingen i kommunen for noen år siden ikke ble registrert noe naturtypeområde innenfor planområdet. Fylkesmannen kan imidlertid ikke utelukke at deler av elvestrekningen har naturtyper som ”meandrerende elveparti” eller ”evjer, bukter og viker”.

Norges vassdrags- og energidirektorat  viser til at verneverdien i Kynnavassdraget i stor grad knytter seg til vassdragets særegne karakter med en bred, stilleflytende og meandrerende elv med flere innsjøer beliggende i hovedvassdraget. NVE legger til grunn at det er knyttet store natur- og kulturfaglige interesser til vassdraget, og at det inneholder et hydrologisk system av spesiell karakter.
 
En utbygging i samsvar med reguleringsplanen vil ha negative effekter på det vernede vassdraget og på det verdifulle landskapet og naturmangfoldet i området, jf. naturmangfoldloven § 8 om ”effekten av påvirkninger”. Det er imidlertid ikke påvist truede eller nær truede naturtyper eller arter, se dog ulv nedenfor, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i området og det er derfor ingen effekter av planen på slikt naturmangfold.

Planområdet utgjør en del av forvaltningsområdet for ynglende ulv. Ulv er klassifisert som kritisk truet på Norsk rødliste for arter 2010. Etter departementets vurdering har imidlertid de aktuelle områdene langs Kynna ikke noen spesiell betydning som leveområde for ulv, jf. naturmangfoldloven § 8 om ”effekten av påvirkninger”.

Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfold er dermed oppfylt.

Med unntak av mulige naturtyper i områder, herunder ”meandrerende elveparti” eller ”evjer, bukter og viker” er det tilstrekkelig kunnskap om landskap og øvrig naturmangfold i området samt tiltakets effekter på dette mangfoldet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at det er 15 tomter med eksisterende fritidsboliger og vei i planområdet. Det foreligger ingen konkrete planer om ytterligere utbygging utover det som følger av reguleringsplanen. Men området har potensial for utvikling i friluftslivs- og reiselivssammenheng. I forhold til landskap legger departementet til grunn at den samlede belastningen på området blir betydelig, og det er derfor lagt stor vekt på dette i saken. Når det gjelder naturmangfoldet for øvrig anses ikke den samlede belastning som særlig stor og er derfor tillagt liten vekt.

Som nevnt er områdene B,C,D,H,I,J,K og N utenfor avgrensning av FB1 i gjeldende kommuneplan. Departementet mener kommunen burde vurdert en alternativ lokalisering i tråd med egen avgrensning av FB1, jf. også naturmangfoldloven § 12 om lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultatene.

Miljøverndepartementet er enig med Direktoratet for naturforvaltning i at lange strekninger av Kynnavassdraget er spesielt attraktive for friluftsliv, og at dette i særlig grad gjelder strekningen gjennom Våler. Departementet viser dessuten til Våler kommunes opplysninger om at planområdet brukes en god del til friluftsliv, herunder kanopadling, av skoler og andre. Området har også stort potensial for utvikling av natur- og friluftsbaserte reiselivsaktiviteter.

Miljøverndepartementet kan på denne bakgrunn ikke godkjenne nye hytter i området mellom vassdraget og Kynndalsvegen, dvs. i områdene B,C,D,H,I,J,K og N. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på at Kynna er et varig vernet vassdrag, og at den aktuelle strekningen gjennom Våler er verdifull i forhold til landskapsbilde og for ulike former for friluftsliv. Det er også lagt vekt på at området mellom vassdraget og Kynndalsvegen er avsatt som LNF-område i gjeldende kommuneplan. Innsigelsene fra fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat er dermed tatt til følge.

 


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for hytteområde Kynna vest med endring slik  at tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N reguleres til friluftsområde på land.

Reguleringsbestemmelsene revidert 01.03.2010 § 1a) og b) endres slik at antallet nye fritidsboliger justeres til 15, og at områdene B,C,D,H,I,J,K og N ikke er omtalt som byggeområder for ny fritidsbebyggelse. 

Våler kommune er gitt anledning til å uttale seg til Miljøverndepartementets endringer, jf. pbl. § 27-2 nr. 2 andre punktum.

Departementet forutsetter at Våler kommune endrer plankartet og bestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.


Om kunngjøring av den endelige reguleringsplanen vises det til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.

Våler kommune anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.  

 

Med hilsen


Erik Solheim
   
 


Kopi:
Våler kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hedmark fylkeskommune