Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen

Miljøverndepartementet stadfester vedtaket i Kristiansand bystyre 25. november 2009 for reguleringsplanen for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas ikke til følge. Flere av reguleringsbestemmelsene omhandler forhold som faller utenfor plan- og bygningslovens virkeområde og er derfor tatt ut av reguleringsplanen. Disse forholdene forutsettes ivaretatt gjennom en avtale mellom partene. Miljøverndepartementet mener at planen ivaretar hensynet til jernbane-interessene i tilstrekkelig grad, og anser at det er viktig å få avklart hvor strømkablene skal legges nå, da de vil bidra til å sikre strømforsyningen til store deler av Kristiansand sentrum. Vedtaket innebærer at kablene kan legges i traséene som er vist på plankartet.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder datert 16. november 2011.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985, § 27-2, nr. 2 annet ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Jernbaneverket begrunnet i at de mener strømkablene kan berøre kritisk infrastruktur og begrense mulig framtidig arealbruk ved Kristiansand stasjon.

Miljøverndepartementet stadfester vedtaket i Kristiansand bystyre 25. november 2009 for reguleringsplanen for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas ikke til følge. Flere av reguleringsbestemmelsene omhandler forhold som faller utenfor plan- og bygningslovens virkeområde og er derfor tatt ut av reguleringsplanen. Disse forholdene forutsettes ivaretatt gjennom en avtale mellom partene.

Miljøverndepartementet mener at planen ivaretar hensynet til jernbane-interessene i tilstrekkelig grad, og anser at det er viktig å få avklart hvor strømkablene skal legges nå, da de vil bidra til å sikre strømforsyningen til store deler av Kristiansand sentrum.

Vedtaket innebærer at kablene kan legges i traséene som er vist på plankartet.

Sakens bakgrunn
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for legging av høyspent jordkabler i bakken som del av hovedforsyningen til Kristiansand by. Agder Energi  Nett har fremmet reguleringsplanen for å øke strømkapasiteten og bedre leveringssikkerheten.

Reguleringsplanen, som består av tre plankart, viser hvor jordkablene skal krysse jernbanesporene under bakken. Ved jernbanestasjonen, omtalt som Gartnerløkka i planen, er planområdet 215 meter langt og omfatter kryssingen av hovedbanen og flere av sidesporene. Ved Fergeterminalen og Statoil Vesterveien er planområdet 480 meter langt og går langs sørøstsiden av E39 og et sidespor som går mot fergeterminalen. Ved Krossen er planområdet er ca. 440 meter langt og krysser hovedbanen.

Vanlig praksis ved legging av strømkabler er at rettighetene sikres gjennom en privatrettslig avtale mellom partene. Agder Energi Nett startet i 2006 en prosess for å få til en avtale med Jernbaneverket for å legge høyspentkabler under sporgrunnen. Da partene ikke ble enige, valgte Agder Energi Nett å fremme en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for tiltaket.

I kommuneplanen fra 2000 og ny kommuneplan vedtatt i 2011 er arealene avsatt til byggeområder/sentrums¬områder. Det pågår nå planarbeid for denne delen av Kristiansand, både innenfor stasjonsområdet og for tilliggende områder. Dette planarbeidet er i en for tidlig fase til å kunne si noe om kabelen vil kunne innpasses framtidig arealdisponering, men verken veg- eller havnemyndigheten har motsatt seg forslag til reguleringsplan.

Jernbaneverket fremmet i brev av 12. juni 2009 innsigelse til reguleringsplanen, da de mente de nye strømkablene kan berøre kritisk infrastruktur og begrense mulig framtidig arealbruk ved Kristiansand stasjon. De viste til at jernbanen er sårbar for setninger i grunnen og at høyspentkabler vil kunne påvirke signalanleggene. De stilte krav om at avtaleutkastenes planfaglige innhold skulle innarbeides i regulerings-bestemmelsene, og at det skulle utarbeides en fullstendig analyse av risikoen og sårbarheten knyttet til planforslaget. Videre viste de til pågående utredninger i forhold til utviklingen av stasjonsområdet, og at den framtidige arealbruken er uavklart.

Kristiansand bystyre godkjente i vedtak av 25. november 2009 reguleringsplanen. Kommunen mener at de har imøtekommet Jernbaneverkets innsigelse ved at de har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og innarbeidet avbøtende tiltak i forhold til hensyn til jernbanen i planbestemmelsene. Kommunen mener at den gjenstående uenigheten mellom Agder Energi Nett og Jernbaneverket gjelder privatrettslige og økonomiske forhold, som må løses i en privatrettslig avtale og ikke i en regulerings¬plan. Kommunen har vurdert at legging av jordkabler er samfunnsmessig viktig, og har derfor vedtatt planen selv om det foreligger innsigelse.

Jernbaneverket har i brev av 30. april 2010 understreket at de fortsatt har innsigelse til reguleringsplanen.

Meklingsmøte ble gjennomført 28. mai 2010. Da det haster mest med å få avklart traséen for Krossen anbefalte fylkesmannen partene å gå videre med denne delen av planen for å få til en minnelig avtale. Partene kom imidlertid ikke fram til noen løsning. Jernbaneverket viste i sin tilbakemelding av 9. juni 2010 på meklingen til at de ikke klarer å oppnå enighet når det gjelder kravene om å fjerne kabler for anleggseiers regning, og at an¬leggs¬eier må holde Jernbaneverket skadesløs for skade og tap som anlegget måtte medføre.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av reguleringsplanen til at ¬departe¬mentet ikke tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge.  Fylkesmannen mener at de gjen-stående uenighetene gjelder økonomiske og privat¬rettslige forhold som det ikke er anledning til å forankre en innsigelse i.

Møte og befaring i saken ble gjennomført 21. januar 2011 med representanter fra Miljøvern¬departementet, Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand kommune, Samferdsels¬departementet, Jernbaneverket og Agder Energi Nett med advokatfirmaet Simonsen.

Samferdselsdepartementet viser i sin uttalelse i brev av 4. mars 2011 til at uenigheten i saken hovedsakelig dreier seg om vilkårene for legging av kabler. Samferdsels¬departementet  legger til grunn at det må være mulig å legge kraftkabler under spor og samtidig ivareta jernbanens interesser. Departementet anbefaler etter en samlet vurdering at Agder Energi Nett kan legge kabler på Krossen og Statoil Vesterveien syd i henhold til reguleringsplanen, forutsatt at nødvendige sikkerhets- og samfunns¬messige interesser ivaretas i planen, jfr. jernbanelovens § 10.

På Gartnerløkka mener Samferdselsdepartementet at alternative traséer som krysser jernbanesporene mer på tvers enn på langs bør vurderes før endelig planvedtak treffes. Det gjelder blant annet Jernbane¬verkets forslag om å legge kablene ved kirkegården. Subsidiært åpner Samferdselsdepartementet for at løsningen ved Kristiansand stasjon kan være en midlertidig løsning.

Olje- og energidepartementet viser i sin uttalelse i brev av 27. januar 2011 til at Agder Energi Nett bygger en ny og forsterket hovedforsyning til Kristiansand kommune. Eks¬pro¬priasjons¬¬tillatelsen, som ble stadfestet av Olje- og energidepartementet den 12. oktober 2010, gir Agder Energi Nett de nød¬vendige rettigheter til å legge kabler i de omsøkte traséer. Det presiseres at verken Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet har myndighet eller kompetanse i medhold av jernbane¬loven, og at jernbaneverkets myndighet ikke bortfaller ved et slikt samtykke til ekspropriasjon.

Miljøverndepartementets vurderinger
Jernbaneverket har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi de ikke kan godta traséene for legging av strømkabler.  De vil etter Jernbaneverkets syn kunne legge begrensninger på framtidig arealbruk i stasjonsområdet. De mener også at vilkårene i reguleringsplanen ikke er tilstrekkelige for å sikre jernbanen mot uforutsette hendelser.

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om reguleringsplanen kan vedtas slik den nå foreligger.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter denne loven § 27-2 nr. 2 annet ledd avgjør Miljøverndepartementet om planen kan stadfestes. Departe-mentet kan ved en eventuell stadfesting gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Tekniske krav til høyspent energianlegg reguleres av forskrifter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Legging av strømkabler reguleres normalt gjennom avtaler mellom partene, men på grunn av uenigheter om vilkårene og traséene har saken tidligere både blitt behandlet som en dispensasjonssak etter jernbanelovens § 10 og  ekspropriasjonssak etter oreigningsloven. Da behandling etter sektorlovene ikke har ført fram, behandles saken nå som en regulerings¬plan etter plan- og bygningsloven.

En reguleringsplan for trasé for høyspentkabel vil gå foran Jernbaneverkets dispensasjonsvedtak etter jernbaneloven § 10 om samme høyspentkabel. Dette forutsetter at jernbaneinteressene er tilstrekkelig ivaretatt i plansaken.

Risiko- og sårbarhetsanalysen, med en tilleggsvurdering om nærføringsproblematikk datert 27. august 2008, viser at risikoen for setninger i grunnen og signalfeil er lite sannsynlig, og innenfor akseptable rammer forutsatt avbøtende tiltak. Slik Miljøvern-departe¬mentet oppfatter saken, er Agder Energi nett villig til å utføre de nødvendige avbøtende tiltak. Uenigheten i saken dreier seg ikke om de tekniske løsningene, men om vilkårene i avtalen mellom Agder Energi Nett og Jernbaneverket, særlig knyttet til erstatning ved driftsavbrudd og kravene om en eventuell flytting av kabler på et senere tidspunkt.

Miljøverndepartementet viser til at det foreligger tekniske krav til strømkabler og at disse sammen med de beskrevne avbøtende tiltakene i reguleringsplanen skal ivareta hensynet til jernbaneinteressene. Departementet mener at traséene for kablene ved Krossen og Vesterveien mot Xstrata, slik de framgår av reguleringsplanen, er til-strekkelig utredet og kan aksepteres. Samferdselsdepartementet har også vurdert at disse krysningene under sporgrunnen kan aksepteres.

Når det gjelder krysningen av jernbanesporene ved Kristiansand stasjon, ønsker Jernbaneverket en annen trasé. Samferdselsdepartementet ønsker også at man ser nærmere på alternative løsninger, men kan akseptere planforslaget som en midlertidig løsning, forutsatt at kabelen krysser mest mulig vinkelrett under jernbanesporet.

Det framgår av saken at det er gjennomført flere søk etter alternative traséer ved Kristian¬sand stasjon. Jernbaneverket ønsker en trasé langs muren ved kirkegården slik at krysningen kan skje gjennom en eksisterende kulvert under jernbanesporet. Kirkegården omfattes av gravferdsloven. Traséen må derfor utredes grundigere og forelegges gravferdsmyndigheten før kommunen kan ta stilling til dette alternativet.

Departementet mener at en trasé innenfor kirkegården vil være vanskelig å realisere da det krever inngrep nær graver. Store parktrær langs muren, som er en viktig del av grønnstrukturen i området, vil komplisere dette ytterligere. Av hensyn til tidsaspektet ser departementet det ikke som hensiktsmessig å utrede dette alternativet nærmere nå.

I følge Agder Energi Nett har de vurdert mange krysningssteder ved stasjonen. De mener at det valgte alternativet i reguleringsplanen er det minst konfliktfylte, da dette alternativet går mest mulig vinkelrett på hoveds¬porene. Risikoen for interferens mellom strømkabler og signalkabler langs toglinja blir dermed minst mulig.

Departementet er kjent med at oversiktsplanene i området er av eldre dato og skal revideres. Blant annet skal E 39 flyttes. Det pågår flere parallelle planprosesser, både for utvikling av stasjonsområdet og havneområdet. Det pågår også arbeid med en kommunedelplan for sentrumsområdet. Departementet forutsetter at eventuelle nye planer legger til rette for en permanent trasé for strømkabler gjennom området, og at dette gjøres i samarbeid mellom de berørte partene.  Departementet understreker at det må tungtveiende samfunnsmessige grunner til å kreve flytting av kablene som følge av nye planer.

Flere av reguleringsbestemmelsene omhandler forhold som faller utenfor plan- og bygningslovens virkeområde, og departementet har derfor tatt §§ 5 - 19 ut av bestemmelsene. Istedenfor har vi satt inn en henvisning til at tekniske krav til høyspent energianlegg reguleres av forskrifter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Bestemmelsene som er tatt ut av reguleringsplanen, forutsettes ivaretatt gjennom en avtale mellom partene.

Departementet mener at reguleringsplanen, slik den er vedtatt i Kristiansand bystyre 25. november 2009, vil kunne ivareta hensynet til jernbaneinteressene i tilstrekkelig grad. Miljøverndepartementet er derfor kommet til at reguleringsplanen kan stadfestes med ovennevnte endringer.


Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet vedtaket i Kristiansand bystyre av 25. november 2009 om reguleringsplan for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen i Kristiansand kommune. Departementet har samtidig gjort endringer i de vedtatte reguleringsbestemmelser.

Innsigelsen fra Jernbaneverket er dermed ikke tatt til følge.

Vedlagt følger stadfestet reguleringskart og reviderte bestemmelser.

Kommunene er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S
Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand S
Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
Agder Energi Nett, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand S
Simonsen advokatfirma, Serviceboks 437 Lund, 4604 Kristiansand S