Selbu kommune- Innsigelse til kommunedelplan Mebonden - Tømra

Departementet tar innsigelsen til følge og godkjenner ikke den planlagte kjøreveien. Det bes om at denne atkomstveien tas ut av planen. For øvrig godkjennes Kommunedelplan for Mebonden-Tømra, slik at hele planen gis rettsvirkning. Departementet viser til at det skal tungtveiende grunner til for å omdisponere landbruksarealer der det finnes alternative løsninger. Departementet legger vekt på at en kjørevei vil forsterke en eventuell oppdeling av det sammenhengende jordbruksarealet og dermed også medføre en forsterket barriere- effekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer. Det vektlegges også at det finnes en god alternativ adkomstmulighet.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 02.06.2010.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 § 20 - 5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse til vedtatt kommunedelplan for Mebonden- Tømra i Selbu kommune for en planlagt kjørevei over et landbruksareal. Innsigelsen er begrunnet i hensyn til sikring av jordressursene, da den planlagte veien vil dele opp et sammenhengende dyrket areal med kornkvalitet. Det er unntatt et større område fra rettsvirkning i forbindelse med innsigelsen, for å kunne se hele området i sammenheng. Resten av kommuneplanen er egengodkjent av kommunen.

Departementet tar innsigelsen til følge og godkjenner ikke den planlagte kjøreveien. Det bes om at denne atkomstveien tas ut av planen. For øvrig godkjennes Kommunedelplan for Mebonden-Tømra, slik at hele planen gis rettsvirkning.

Departementet viser til at det skal tungtveiende grunner til for å omdisponere landbruksarealer der det finnes alternative løsninger. Departementet legger vekt på at en kjørevei vil forsterke en eventuell oppdeling av det sammenhengende jordbruksarealet og dermed også medføre en forsterket barriere- effekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer. Det vektlegges også at det finnes en god alternativ adkomstmulighet.

Bakgrunn for saken
Kommunestyret vedtok kommunedelplanen i møte 04.05.2010. Innsigelsen departementet skal ta stilling til gjelder en ca 150 meter lang ny atkomstvei til en planlagt barnehage, vist som offentlig formål. For å kunne få en helhetlig vurdering av atkomst med aktuelle nærområder har Selbu kommune unntatt en større del av kommunedelplanen fra rettsvirkning. Øvrige områder innenfor planområdet er egengodkjent med rettsvirkning av kommunen. Selbu kommune er opptatt av rasjonell tilbringervei til barnehagen, og peker på at mange brukere er knyttet til arbeidsplasser i sentrum. Kommunen viser til at det allerede er godkjent gang- og sykkelvei over jordet der de nå ønsker å bygge ny tilbringervei. Denne gang- og sykkelveien vil i følge kommunen bli bygget uansett.

Veien det foreligger innsigelse til vil beslaglegge ca 2,1 dekar dyrket mark av kornkvalitet. Alternativ tilbringervei til barnehagen via den eksisterende Sjøvollveien vil beslaglegge ca 0,75 dekar dyrket mark, som følge av behov for trafikksikring.

Statens landbruksforvaltning (SLF) fremmet innsigelse til ny kjøreadkomst til planlagt barnehage. SLF fikk saken til behandling på bakgrunn av at Fylkeslandbruksstyret avviste fylkesmannens innstilling på innsigelse. Innsigelsen fra SLF er begrunnet i hensyn til sikring av jordressursene da den planlagte veien vil dele opp et sammenhengende dyrket areal med kornkvalitet. Det vises til at gode jordbruksområder kun bør omdisponeres når viktige samfunnsmessige formål tilsier det.

SLF mener veien vil innebære en forsterket barriereeffekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer enn dagens situasjon. SLF mener også at det ikke fremgår at det er foretatt en avveining mellom hensynet til jordvernet og behovet for veitilknytning, og om trafikksikringstiltak ved å bygge ut Sjøvollvegen vil overflødiggjøre også utbygging av gang/sykkelvei i eiendomsgrensen over landsbruksarealet i tråd med allerede vedtatt reguleringsplan. SLF påpeker videre at det er relativt korte avstander det er snakk om.

Fylkesmannen har oversendt saken til departementet ved brev av 02.06.10. Fylkesmannen mener at alle aktuelle alternativer til atkomst utenom Sjøvollvegen synes å medføre oppdeling av et sammenhengede jordbruksareal. Dersom det legges avgjørende vekt på at Sjøvollvegen som skolevei ikke bør få tilbringertrafikk til barnehagen ut fra trafikksikkerhetshensyn, mener fylkesmannen at kommunens forslag til atkomst bør godkjennes i og med at denne ligger i eiendomsgrense og det allerede er godkjent gangvei langs denne grensen.

Befaring ble foretatt 25.11.10. Representanter fra kommunen, fylkesmannen, Landbruks- og matdepartementet samt Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst i denne saken, og anbefaler i brev av 03.12.2010 at innsigelsen tas til følge. Det vises til at regjeringen allerede i Soria Moria-erklæringen satte fokus på at bevaring av landbrukets produksjonsarealer er en viktig del av miljøpolitikken. Erklæringen er fulgt opp av fellesbrev fra Miljøverndepartementet og LMD av 21.02.06 samt 19.11.10. Fellesbrevene påpeker kommunenes ansvar for jordvernet. I Prop. 1 S (2009-2010)for LMD understrekes det at sikring av verdifulle jordbruksareal og kulturlandskap er høyt politisk prioritert og viktige elementer i den nasjonale miljøpolitikken.

LMD er i hovedsak enig i fylkesmannens og SLF sine vurderinger, og vektlegger den forsterkede barriereeffekten som vil oppstå dersom det bygges bilvei over jordet.
Departementet er av den oppfatning at trafikksikkerheten bør kunne ivaretas ved å velge alternativ atkomst via Sjøvollvegen. Ved å vektlegge god detaljplanlegging mener LMD at det bør være mulig å finne frem til egnede avbøtende tiltak, som for eksempel bygging av fortau/gang- og sykkelvei, fartsdumper, lyssetting, oppmerking av overganger osv. LMD mener det uansett vil være positivt at det stilles krav til bygging av rundkjøring i Marienborgkrysset, siden krysset allerede er belastet.

LMD mener videre at alternativ adkomst via Sjøvollvegen vil medføre mindre gjennomgangstrafikk i sentrum. I og med at både barneskole, ungdomskole, videregående skole samt store boligfelt er lokalisert nord for Marienborgkrysset, vil de som bor og/eller arbeider her kunne unngå å kjøre innom sentrum for å bringe barna til barnehagen. Det nevnes også at dersom det bygges gang/sykkelvei over jordet ved Selbutrykk, vil de som har arbeidsplass og eventuell parkeringsplass i sentrum ha mulighet til å spasere bort til barnehagen.

Miljøverndepartementets vurdering
Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene.

Regjeringen har uttrykt en nasjonal målsetting om halvering av omdisponering av de mest verdifulle jordressursene, og det forventes en streng praksis for jordvern fremover. Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen hvis en ikke legger seg på en restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på en annen måte. I en avveining mellom ulike hensyn skal det derfor tungtveiende grunner til for å omdisponere landbruksarealer. Det skal søkes etter alternative løsninger, og stilles krav om god dokumentasjon av behov for nye utbyggingsområder før verdifulle landbruksarealer omdisponeres.

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å legge en kjørevei inntil en allerede godkjent gang- og sykkelvei. Den planlagte kjøreveien vil innebære omdisponering av jordbruksareal på ca 2 daa dyrket mark med kornkvalitet. Dette er ikke et stort areal i seg selv. Departementet mener likevel at en kjørevei vil forsterke oppdelingen av det sammenhengende jordbruksarealet og dermed også medføre en forsterket barriereeffekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer.

Miljøverndepartementet finner at atkomsten til den planlagte barnehagen i denne saken kan løses uten å anlegge kjørevei over dyrket mark. Departementet mener at gang- og sykkelvei langs Sjøvollvegen vil løse trafikksikkerheten på en god måte. Som også LMD påpeker vil bygging av rundkjøring i Marienborgkrysset uansett være positivt, siden krysset allerede er belastet.

Departementet kan etter dette ikke se at behovet for å anlegge en ny kjørevei i dette området er tilstrekkelig stort i forhold til de nevnte ulempene ved å omdisponere dyrket mark. På denne bakgrunn finner departementet ikke å kunne godkjenne kommunedelplan for Mebonden - Tømra.

Vedtak:
I medhold av § 20 - 5 femte ledd plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne godkjenne den planlagte kjøreveien det er fremmet innsigelse til i Kommunedelplan for Medbonden- Tømra, vedtatt i Selbu kommunestyre 04.05.2010.
For øvrig godkjennes kommunedelplanen, slik at hele planen nå gis rettsvirkning.

Det bes om at kommunen tar den angjeldende kjøreveien ut av planen i samsvar med departementets vedtak.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:

Selbu kommune
Landbruks- og matdepartementet