Vestby kommune – innsigelse til kommunedelplan for Son

Miljøverndepartementet legger vekt på at låssettingsplassen i Son er av nasjonal betydning, og mener det er viktig at plassen blir bevart for fremtidig sild og brislingfiske i Oslofjorden. Departementet ser likevel behovet for flere bøyeplasser i Sonskilen, og mener kompromissforslaget om å utvide låssettingsplassen i sørlig retning vil gi et godt resultat for begge partene i saken. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas derfor til følge ved at låssettingsplassen utvides i sørlig ende som vist på plankartet.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 25. mai 2010 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd. Fiskeridirektoratet region Sør har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet legger vekt på at låssettingsplassen i Son er av nasjonal betydning, og mener det er viktig at plassen blir bevart for fremtidig sild og brislingfiske i Oslofjorden. Departementet ser likevel behovet for flere bøyeplasser i Sonskilen, og mener kompromissforslaget om å utvide låssettingsplassen i sørlig retning vil gi et godt resultat for begge partene i saken. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas derfor til følge ved at låssettingsplassen utvides i sørlig ende som vist på plankartet.

Bakgrunn
Vestby kommune egengodkjente kommunedelplanen for Son 1. februar 2010, med unntak av området det er fremmet innsigelse til. Fiskeridirektoratet har fremmet innsigelse til planen fordi låssettingsplass for sild og brisling nord for Marietangen ble tatt ut av planen. I kommuneplanen fra 2007, er låssettingsplassen lagt inn i planen. Kommuneplanens bestemmelser gjelder også innenfor kommunedelplanens område i den grad de geografisk berører kommunedelplanen.

Låssettingsplasser er etablerte plasser gjennom generasjoner, og har vært en forutsetning for brislingfisket. Plassene er geografisk plassert etter vind, vær og strømforhold. Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen peker på at viktige låssettingsplasser bør opprettholdes. Plassen i Son betjener Oslofjorden nordover mot Drøbak og sørover på vestsiden av Jeløya.

På andre siden av kilen finnes det i dag en stor småbåthavn som nå ønsker å utvide med bøyehavn. Arealet for denne vil okkupere 50 meter i lengderetningen for låssettingsplassen i nordlig del.

Fiskeridirektoratet har innsigelse til planen, og begrunner dette med behovet for en tilstrekkelig stor låssettingsplass nord for Marietangen i Sonskilen. Det er vist til at plassen er svært viktig, og den eneste i området. Det vil ikke være aktuelt slik Vestby kommune og fylkesmannen foreslår, å flytte plassen til et annet område lenger ut i fjorden. Det er visse kriterier (vær, vind, strømforhold) som må være på plass for at et område kan fungere som låssettingsplass. Plassen nord for Marietangen har vært benyttet som låssettingsplass i generasjoner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin oversendelse til departementet etter en helhetsvurdering ikke støttet innsigelsen. De mener det bør kunne finnes andre lokaliseringer for en låssettingsplass, som kan ivareta fiskernes behov. Det vises i denne forbindelse til havressursloven § 27. Fylkesmannen peker på at låssettingsplassen nå er mindre hensiktsmessig i forhold til den utvikling som ellers har skjedd i området.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) viser til at brislingfisket i Oslofjorden er betydelig i landsmålestokk, og det er tilfeldig at fiskens vandringer har medført at låssettingsplassen i Son ikke har vært benyttet på noen år. Dersom fisken endrer vandringsmønster må det finnes en låssettingsplass i området. FKD viser til at låssettingsplassen er av nasjonal betydning, og det er derfor viktig at denne opprettholdes for fremtidig sild- og brislingfiske i Oslofjorden.

FKD viser i sin oversendelse til at de i samarbeid med Fiskeridirektoratet region Sør har utarbeidet et kompromissforslag som innebærer at låssettingsplassen forskyves noe lenger sør enn hva som er avsatt som fiskeområde i dag. FKD ber om at kommunen får i oppgave og utarbeide en reguleringsplan med utgangspunkt i dette endrete forslaget i samråd med fiskeridirektoratets regionkontor.

Befaring ble avholdt 7. oktober 2010, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vestby kommune, Norges Fiskarlag Sonskilen båthavn og Laksa velforening.

Miljøverndepartementets vurderinger
Saken gjelder innsigelse fra Fiskeridirektoratet region Sør som er fremmet for å verne om låssettingsplassen som er avmerket i kommuneplanen nord for Marietangen i Sonskilen. Vestby kommune på sin side, viser til at Son havn Nord er en av Oslofjordens største småbåthavner som nå har behov for utvidelse. Det foreligger en interessekonflikt ved at kommunens plan innebærer at bøyehavnen går ca 50 meter inn i området som er avsatt til låssetting, og dette vil ifølge fiskerimyndighetene hindre manøvrering og sleping av notposer inn i låssettingsplassen.

Det har vært diskutert behovet for en slik låssettingsplass, samt størrelsen på denne.  Miljøverndepartementet mener her at vurderingene som gjøres av Fiskeridirektoratet som fagmyndighet må være avgjørende og legges til grunn for saksbehandlingen. Fylkesmannen tilrår at innsigelsen ikke tas til følge, ettersom Fiskeridirektoratet ikke har dokumentert godt nok behovet for låssettingsplassen.

Miljøverndepartementet mener det er viktig å opprettholde låssettingsplassen i Sonskilen, og viser til Havressursloven § 27 som gir fisker rett til låssettingsplass. Likeså peker Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen på at viktige låssettingsplasser bør opprettholdes. Fiskerimyndighetene har vist til at det ikke finnes alternative låssettingsplasser i området som har de samme kvalitetene som den i Sonskilen. 

Miljøverndepartementet viser til at Fiskeri- og kystdepartementet etter befaringen har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet region Sør, og utformet en løsning som gir plass både til låssettingsplass og småbåthavn. Forslaget går ut på at låssettingsplassen utvides i sørlig ende, slik at areal for en bøyehavn kan innpasses i nord. Kommunen hadde foreslått en bøyehavn som gikk 50 meter inn i den opprinnelige låssettingsplassen målt i lengderetningen langs land. På denne måten vil låssettingsplassen få tilstrekkelig areal, samtidig som bøyehavnen blir ivaretatt. Låssettingen skjer i tidsrommet fra august til desember, slik at konflikt mellom bruk av sjøarealene i realiteten vil være liten.

Miljøverndepartementet mener en slik omforent løsning vil tilfredsstille både fiskernes behov og ønsket fra kommunen om å utvide bøyehavnen som planlagt. Departementet endrer derfor det avsatte fiskeområdet som vist med skravur på vedlagte plankart. De nærmere grensene forutsettes avklart med fiskermyndighetene. Endringen i planen medfører at en liten del av det området som i dag er avsatt til friluftsliv i sjø, blir endret til fiskeområde, og at bøyehavnen tilpasses slik kommunen hadde planlagt.

 

 

 

 

 

Vedtak
Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Son, med de endringer som fremgår av plankartet.
 

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i tråd med vedtaket.

 

Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Vestby kommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Akershus fylkeskommune
Fiskeridirektoratet