2021

 • Avgjørelse i innsigelsessak områderegulering for Rødskjær havn i Harstad kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Rødskjær havn, i tråd med kommunestyrets vedtak 25. mars 2021. Departementet legger avgjørende vekt på kommunens behov for sjønære nærings- og havnearealer, og at Rødskjær allerede er et etablert næringsområde godt plassert i regionen. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er ikke tatt til følge.

 • Ringsaker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Ringsaker handelspark

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Ringsaker kommunes vedtak om endring av reguleringsplan for Ringsaker handelspark. Departementet legger avgjørende vekt på at det ikke dreier seg om ny handelsetablering, men flytting av en etablert virksomhet innenfor et sammenhengende nærings- og handelsområde.

 • Brønnøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Toft næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Toft næringsområde. Det er et nasjonalt mål å legge til rette for vekst i oppdretts- og havbruksnæringen. Departementet legger vekt på at planen legger til rette for næringer som har behov for å ligge ved sjøen, og som er forventet å gi et betydelig antall arbeidsplasser. Planen muliggjør etablering av landbasert oppdrettsanlegg og andre sjøbaserte næringer samt en dypvannskai. Forutsetningen for å godkjenne planen er at området benyttes i henhold til formålet, og planbestemmelsene gis et tillegg for å sikre dette. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland er ikke tatt til følge.

 • Krødsherad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Norefjell 2021 - 2037

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BFR12 for fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Norefjell 2021-2037. Planlagt område BFR13 for fritidsbebyggelse godkjennes ikke. Departementet legger vekt på at BFR12 er delvis utbygd med eksisterende fritidsboliger med tilhørende vegnett, og at BFR13 i større grad er et uberørt område med store natur- og friluftsverdier. Dette innebærer at innsigelsen fra Viken fylkeskommune er tatt til følge, mens innsigelsene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er tatt delvis til følge.

 • Sarpsborg kommune - innsigelse til kommunedelplan for InterCity Rolvsøy - Klavestad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for InterCity Rolvsøy – Klavestad i Sarpsborg kommune med planalternativ MIDT-7. Departementet legger vekt på at dette alternativet gir den beste jernbanetekniske løsningen og har lavest kostnader, og at de negative konsekvensene for nasjonale kulturminneverdier er mindre enn for de to alternativene NFO-9 og MIDT-10. Innsigelsene fra Bane NOR og Viken fylkeskommune er derved tatt til følge.

 • Innsigelse til detaljregulering for alpinanlegg i Hakøybotn, nedre del - Tromsø kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for alpinanlegg i Hakøybotn (planid. 1875), vedtatt av Tromsø kommune 29. april 2020. Departementet vurderer at lokaliseringen av skitrekket T2 tar tilstrekkelig hensyn til den samiske sommerboplassen og kulturminnelokaliteten ved Rávdnjevággi/Finnheia. Planen har bestemmelser som skal sikre at eksisterende terreng og vegetasjon bevares i størst mulig grad, og det er stilt krav om rigg- og marksikringsplan. Departementet legger til grunn at hensynet til kulturminnene ivaretas i tråd med bestemmelsene. Departementet vurderer at nedkorting av skitrekk T2, slik Sametinget har stilt krav om, ikke endrer påvirkningen av kulturminnelokaliteten i særlig grad. Departementet viser til at det er de allerede godkjente delene av alpinanlegget opp mot Botnfjellet og Lille Blåmann som vil gi størst visuell påvirkning i forhold til sommerboplassen. Innsigelsen fra Sametinget er ikke tatt til følge.

 • Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 - vesentlige innvendinger

  Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå og Norges største villrein-område. Bevaring av villreinens leveområder er en nasjonal interesse. Lufsjåtangen utgjør et viktig vinterbeite, særlig i vintre med mye snø og is lenger vest på vidda. Vinteråpen vei over Imingfjell vil redusere tilgangen til vinterbeitene. Departementet finner derfor ikke å kunne godkjenne kommunenes ønske om et 4-årig prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjell (alternativ C).

 • Ringebu kommune. Innsigelse til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke permanent område for masseuttak i elvedeltaet og forlengelse av eksisterende flomverk i reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store verneverdiene i deltaet, og at tiltakene ikke er dokumentert å ha en flomsikringseffekt. Departementets avgjørelse er ikke til hinder for at kommunen kan søke om konsesjon for enkeltuttak etter vannressursloven.

 • Fredrikstad kommune - innsigelse til reguleringsplan for Offisersporten

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Offisersporten. Departementet legger vekt på at reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan, og at den er utarbeidet i dialog med byantikvaren for å ivareta hensynet til kulturmiljøet. Etablering av en dagligvareforretning i området vil dekke et lokalt behov, og bidra til at mer av persontransporten kan tas med sykkel og til fots. Innsigelsen fra Østfold fylkeskommune er ikke tatt til følge.

 • Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Avgjørelse i innvendingssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell legger grunnlag for en balansert utvikling av fjellområdet. Planen gir grunnlag for hyttebygging og næringsutvikling i kommunene gjennom mer enn en dobling av antall fritidsboliger og utvidelse av reiselivsanlegg. Den sikrer også økologiske funksjonsområder for villreinen, og viktige friluftsområder.

 • Ringerike kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2019-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt område for fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen. Departementet har lagt vekt på at forslaget innebærer utbygging i et større, sammenhengende naturområde, og på grensen til et naturreservat. Utbygging i området kommer også i konflikt med nasjonale mål om å unngå nedbygging av myr. Departementet godkjenner nytt boligområde på Veme. Området har begrenset størrelse og ligger i direkte tilknytning til et eksisterende boligfelt. Det ligger også langs rv. 7 med kollektivtilbud til Hønefoss sentrum. Innsigelsene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er tatt delvis til følge.

 • Alver kommune - motsegn til kommunedelplan for Meland

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslag til utviding av kombinerte område med akvakultur FEFIAKFR 1 og 2 i Mangerfjorden (Skjelanger) og kombinerte område for tareproduksjon FEAK 1 og 2 i Radfjorden, i samsvar med kommunen sitt vedtak. Departementet godkjenner og utviding av akvakulturområde AK 2 i Herdlafjorden ved Kjeppevikholmen, men endrar føremålet for det utvida arealet til kombinert område med akvakultur (FEFIAK). Endeleg avgrensing av akvakulturområdet skjer etter handsaming av løyve etter akvakulturlova. Departementet legg vekt på at Alver kommune ynskjer å betre tilhøvet for eksisterande akvakulturverksemd og legge til rette for taredyrking. Vedtaket vil gje moglegheit til å vurdere flytting av akvakulturområdet i Laksevika som ligg i militær forbodssone, og betre tilhøva for eksisterande akvakulturverksemd ved Kjeppevik¬holmen. Departementet har ikkje vurdert dei detaljerte miljø¬konsekvensane for naturmangfald og vassmiljø av forslaga til anlegg for akvakultur. Dette må gjerast i handsaming av søknader om lokalitetsgodkjenning.

 • Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest - Sandnes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest - Sandnes med korridoren A1-R1 og variantene V2b, V3a og V4a. Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård. Planen vedtas i samsvar med planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, med supplerende retningslinjer for å vareta hensyn til miljø-, vassdrags- og landbruksinteresser i det videre reguleringsarbeidet. For en strekning på ca. 5 km i Øygrei-området vil korridoren bli justert for å unngå konflikt med viktige mineralressurser. Fra Røyskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal vil det bli utarbeidet ny kommunedelplan.

 • Kommuneplan for Brønnøy 2019-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner akvakulturområdene A01 Lamholmen og A03b Lismåsøy i kommuneplaneplanens arealdel for Brønnøy kommune 2019-2030. Departementet legger vekt på at dette er områder med eksisterende akvakulturanlegg, som ikke vil gi økt risiko for kollisjon mellom fly og fugl. Departementet vurderer at konsekvensene av å åpne for nye akvakulturanlegg nærmere Brønnøy flyplass enn 7 km, ikke er tilstrekkelig avklart i forhold til flysikkerhet. Det godkjennes derfor ikke at akvakultur inngår som formål i områdene som er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Kommunen kan i en ny planprosess, og i dialog med Avinor, foreta en nærmere vurdering av mulighetene for konkrete nye akvakulturområder innenfor de aktuelle sjøarealene. Som grunnlag for denne planleggingen, bør det fremskaffes mer kunnskap om sammenhengen mellom akvakulturanlegg, fugl og flysikkerhet. Fremtidige akvakulturområder A20 Rambergvika, A21 Rysteinvika, A22 Stegan i Velfjorden og A30 Finnskjeggodden i Tosenfjorden, godkjennes. Realitetsvurdering av konsekvenser for anadrom laksefisk og miljøtilstanden i fjordene gjøres i behandlingen av søknader om lokalitetsgodkjenning etter akvakulturloven

 • Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke – innvending fra Sandnes kommune og Sola kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, vedtatt i Rogaland Fylkesting 20. oktober 2020. Departementet ser positivt på at fylkeskommunen har utarbeidet en regional plan med formål å sikre en bærekraftig og effektiv arealutvikling i regionen. Den regionale planen følger med dette opp regional og nasjonal politikk for å sikre effektiv arealbruk og fremme miljøvennlig transport. Innvendingene fra Sandnes kommune og Sola kommune er ikke tatt til følge.

 • Alvdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Steimosletta

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, men med begrensninger i omfanget av detaljvarehandel. Etter en samlet vurdering godkjenner departementet at det kan tillates detaljvarehandel på arealer tilsvarende maksimalt 10 prosent av planområdet for hele reguleringsplanen.

 • Stavanger kommune - innsigelse til kommueplanens arealdel 2019-2034 for Stavanger kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planbestemmelse om utvidelse av handelsrammen for Tvedtsenteret, i kommuneplanens arealdel 2019-2034 for Stavanger kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at en handelsramme for detaljhandel på 47 000 m2, er sammenfallende med det som i dag er lovlig etablert handel på senteret. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland (nå Statsforvalteren i Rogaland) er ikke tatt til følge.

 • Gjøvik kommune - Innsigelse til B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdet B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune. Departementet har lagt vekt på at planen samlet ivaretar en god balanse mellom lokale behov og nasjonale føringer. B1 Brobakken innebærer ikke en ny utviklingsretning, men ligger mellom eksisterende boligområder langs Odnesvegen og vil kunne bidra til å styrke lokal infrastruktur som barnehage, skole og kollektivtilbud.

 • Stange kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel for Stange kommune 2020-2032

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslag til nytt næringsområde på Kolostuen. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for en helhetlig næringsutvikling med Kolostuen som logistikk- og samferdselsknutepunkt. Departementet godkjenner ikke forslag om utvidelse av handelsarealet på Skavabakken. Departementet mener forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med SMAT-planen for Hamarregionen. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet er delvis tatt til følge.

 • Levanger kommune – innsigelse til reguleringsplan for Finnåsen hytteområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde, ved at antallet hyttetomter begrenses fra 40 til 20. Utbyggingen må skje så langt vest i planområdet som mulig, for å unngå negative konsekvenser for reindriften.

 • Innsigelse til Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - Ringerike kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park, når det gjelder planavgrensningen mot kommunedelplan for ny E16. Arealet markert med hensynssone H430 tas ut av planen, slik at områdereguleringen avgrenses mot kommunedelplan for ny E16. Departementet har lagt vekt på at arealet i kommunedelplanen for E16 er båndlagt i påvente av reguleringsvedtak, og at kommunens forslag kan vanskeliggjøre og fordyre utbygging av veien.

 • Innsigelse til reguleringsplan for fv.47 Åkra sør - Veakrossen, Karmøy

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner etter en grundig gjennomgang av saken, at Karmøy kommunes vedtak av reguleringsplanen for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, ikke i tilstrekkelig grad følger opp føringene i departementets vedtak av kommunedelplanen av 7. desember 2018. Innsigelsen til planområdets nordre del kan ikke realitetsbehandles før det foreligger en oppdatert utredning og sammenlikning av alternativer. Det er nødvendig at Rogaland fylkeskommune som vegeier, og Karmøy kommune som planmyndighet, oppdaterer deler av utredningene, i samsvar med føringer i dette brevet og i brev av 7. desember 2018. Departementet vil ta endelig stilling til innsigelsen når dette er gjort.

 • Kystplan II Midt- og Sør- Troms - innsigelser til ny akvakulturlokalitet VA05 Langeberg i Tjeldsund kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nytt område for akvakultur ved Langeberg i Tjeldsund kommune. Området berører en viktig utvandringsvei for villaksen, og kvalitetsnormen for villaks viser at tilstanden til villaksen i de nærliggende vassdragene er svært dårlig. Departementet tilrår at Tjeldsund kommune og Harstad kommune vurderer muligheten for å avsette et område for akvakultur som har mindre påvirkning på villaksen. Å flytte anlegget lenger fra innløpet til flere av vassdragene, vil også redusere den negative virkningen for sjøsamisk fiske.

 • Lillehammer kommune - innsigelse til kommunedelplan for Lillehammer by - byplanen 2020 - 2023

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Lillehammer sitt vedtak av 26. mars 2020 av kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen 2020 – 2023, med noen endringer. Avgjørelsen innebærer at kommune-delplanens definisjon av handel i store formater godkjennes, men at det på K5 Strandtorget ikke tillates mer detaljhandel, herunder store handelsformater, enn i dagens situasjon. Innsigelsene fra Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet er delvis tatt til følge.

 • Trondheim kommune - innsigelse til reguleringsplan for Haakon VII's gate 4

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Haakon VII's gate 4 i Trondheim. Departementet legger avgjørende vekt på at planen åpner for bygging av 300 nye boliger i et sentrumsnært område med god kollektivdekning. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

 • Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Aurskog-Høland. Avgjørelse av innsigelser.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland kommune. Departementet godkjenner ikke område med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, i Harkerudåsen. Departementet godkjenner heller ikke boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet. Departementet har lagt vekt på nasjonal og regional miljø-, klima- og jordvernpolitikk, men samtidig hensyntatt kommunens størrelse, geografi og eksisterende utbyggings-mønster. Avgjørelsen innebærer at innsigelsene er delvis tatt til følge.

 • Kommuneplan 2018-2030 for Bykle kommune. Avgjørelse av innsigelse.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke byggeområdene BFR 24 og BFR 25 for fritidsboliger i kommuneplan 2018 – 2030 for Bykle. Områdene kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra tidligere Aust-Agder fylkeskommune er tatt til følge.

 • Sykkylven kommune - motsegn til kommunedelplan for Sykkylven sentrum - Ikornes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BU2 i kommunedelplanen for Sykkylven sentrum – Ikornes. Departementet legg vekt på at området ligg sentrumsnært, og heilt i randsona av eit større jordbruksområde i Grebstaddalen. Departementet legg også vekt på at kommunen har tatt ut store utbyggingsområde på dyrka mark frå planen, og samstundes trekt dei fleste nye forslaga om bustadområde på dyrka mark.

 • Rennebu kommune, innsigelse til detaljregulering for Solbakken

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Solbakken i Rennebu kommune. Området er del av et sammenhengende jordbrukslandskap, og planen ville ført til omdisponering av et større område med dyrkbar mark og svært godt innmarksbeite. Departementet har også lagt vekt på at området mangler konsekvensutredning på kommuneplannivå.

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel for Lebesby kommune 2019-2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner fire nye områder for akvakultur i Lebesby kommune. Departementet har lagt vekt på at det vil bli utarbeidet reguleringsplan for områdene. For å sikre at reguleringsplanen avklarer nærmere den geografiske avgrensingen av de nye områdene for akvakultur med hensyn til sjøsamiske interesser, er det gitt en bestemmelse om dette. Departementet tilrår at arbeidet med reguleringsplanen samordnes med utredningene av miljøvirkninger som skjer i behandlingen av lokalitetsavklaringer etter akvakultur­loven.

 • Randaberg kommune – motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2018–2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at det blir sett av eit område for akvakultur ved øya Alstein i arealdelen av kommuneplanen for Randaberg. Departementet legg vekt på at det er ei nasjonal interesse å leggje til rette for akvakulturnæringa, og at tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd for kommuneplannivået. Departementet legg til grunn at omsynet til naturtypar i sjø, rømming og lusesmitte blir nærare vurdert i seinare handsaming etter akvakulturlova. Motsegna frå Statsforvaltaren i Rogaland er ikkje teken til følgje. Departementet endrar føresegnene til planen slik at det ikkje er tillate med faste installasjonar innanfor skyte- og øvingsfelta til Forsvaret, med unntak for det nemnde akvakulturområdet. Motsegna frå Forsvarsbygg er delvis teken til følgje.

 • Hamarøy kommune - innsigelse til områderegulering for Innhavet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Innhavet. Departementet har lagt vekt på at planen er viktig for å sikre mulighetene for en god sentrumsutvikling i Innhavet. Departementet mener videre at krav om rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til delområdet LSB1, ikke står i forhold til samfunnsnytten i form av økt trafikksikkerhet, og høyst sannsynlig vil føre til at planlagt utbygging av én ny bolig ikke vil bli realisert. Innsigelsene fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

 • Grimstad kommune – innsigelse til områderegulering for Aagre

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tiltak i 100-metersbeltet langs Landvikvannet for å legge til rette for friluftsliv, og som ikke innebærer utfylling i vannet. Departementet godkjenner ikke småbåthavn og de deler av park og badeområde som krever utfylling i Landvikvannet. Utfylling og småbåthavn vil kunne ha negativ påvirkning på vannmiljø og naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. Foreslåtte boliger i 100-metersbeltet langs Landvikvannet godkjennes. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Agder er tatt delvis til følge.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Måvika

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delområdene BBS med adkomst (småbåtanlegg), BFT1 (fritids- og turismeformål) og BFT2 (fritids- og turismeformål) i reguleringsplan for Måvika. Departementet har lagt vekt på at Åfjord kommune ligger i et område med mindre press på strandsonen, og hvor behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingene av tiltak i 100-metersbeltet. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag er ikke tatt til følge.

 • Harstad kommune - plansak - uløste innsigelser - Kystplan II - kommunedelplan

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslag til nytt flerbruksområde i sjø med akvakultur, område V01, ved Steinavær i Harstad kommune, av hensyn til Forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden.