Avgjørelse i innsigelsessak områderegulering for Rødskjær havn i Harstad kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Rødskjær havn, i tråd med kommunestyrets vedtak 25. mars 2021. Departementet legger avgjørende vekt på kommunens behov for sjønære nærings- og havnearealer, og at Rødskjær allerede er et etablert næringsområde godt plassert i regionen. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er ikke tatt til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i brev datert 7. mai 2021. Områderegulering for Rødskjær havn er sendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, på grunn av en uløst innsigelse fra Fiskeridirektoratet.

Bakgrunn

Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende havne- og næringsområde på Rødskjær i Harstad kommune. Tiltakshaver er Harstad Havn KF. Området ligger rett øst for E10, ved Tjeldsundet, og om lag 30 km sør for Harstad by, og 29 km fra Harstad/Narvik Lufthavn.

Planområdet er i dag preget av småskala industri- og næringsvirksomhet. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til næringsvirksomhet på land, og kombinerte formål i sjø og vassdrag for sjøarealene. Områdereguleringen legger opp til en utvidelse av dagens havneområde til et totalt landareal på om lag 1000 daa, fra 164 daa i dag. Utvidelsen vil skje ved utfylling i sjø, og planlagt med bruk av overskuddsmasser fra utbyggingen av ny E10 i regionen. Det skal også benyttes masser fra utdyping av farleden gjennom Tjeldsundet. Kommunens ønske om utvidelse er blant annet begrunnet med at det er stor etterspørsel etter arealer for næringer i skjæringspunktet mellom havne- og industrisektoren, blå næringer og transportbedrifter.

Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse til planen i brev av 5. september 2017. Innsigelsen er begrunnet med hensynet til marint biologisk mangfold. En ålegresseng på om lag 11 daa, vil gå tapt som følge av utfyllingen nordvest i planområdet. Naturtypen ålegress er et viktig leveområde for blant annet kysttorsk og sjøørret. I konsekvensutredningen er den aktuelle ålegressengen vurdert å ha B-verdi etter kriteriene i DN-håndbok 19, som vil si at den er av regional betydning. Fiskeridirektoratet mener konsekvensutredningen av naturmiljøet er mangelfull, og stiller spørsmål ved om forekomsten heller skal ha A-verdi, det vil si nasjonalt viktig. Kommunen har heller ikke foreslått alternativer til plassering av havne- og industriområdene som ville ivaretatt hensynet til ålegressforekomsten. Direktoratet tilrådde i sitt brev at det ble gjort en kartlegging av ålegress i Tjeldsundet. Kommunen gjennomførte en ny kartlegging i juli 2019. Ni områder ble undersøkt, og det ble funnet to nye lokaliteter. Blant dem var et nytt område med ålegress på 35 daa i Kvitnesbukta, i nabokommunen Tjeldsund. Denne ble vurdert til å ha A-verdi.

Direktoratet har innhentet forvaltningsråd fra Havforskningsinstituttet om forholdene for ålegress i Tjeldsundet. Instituttet ble også bedt om å vurdere kommunens forslag om avbøtende tiltak. Tiltakene gikk ut på å begrense omfanget av utfyllingen nordvest i planområdet til resten av utfyllingsområdet er tatt i bruk. Slik vil ålegressengen kunne bevares lengst mulig. Fiskeridirektoratet mente at tiltakene ikke var tilstrekkelige, og at en utfylling nord i planområdet – selv med de avbøtende tiltakene, i praksis vil føre til tap av forekomsten. Fiskeridirektoratet opprettholdt derfor sin innsigelse i brev av 26. august 2020.

Harstad kommune mener at de samfunnsmessige virkningene av planen bør veie tyngre enn tapet av ålegressengen. Utredningene i forbindelse med planprosessen har vist at forekomsten av ålegress i planområdet ikke er unik. Etter kommunens anslag kan utfyllingsområdet ta imot alle foreslåtte masseuttak i E10-prosjektet mellom Fiskefjord og Fauskevåg. Det er estimert et behov for 600 000 m3 for utfyllingene på Rødskjær. Dette gir en stor miljøgevinst fordi man minsker anleggsstøy og veitrafikk over lengre avstander, og man begrenser bruken av landdeponier. Kommunen mener også det bør legges vekt på at planen er en utvidelse av et eksisterende område.

Utvidelsen av Rødskjær er et viktig prosjekt for kommunen, og vil kunne bli et viktig regionalt havne- og næringsområde på grunn av den gunstige plasseringen. Kommunen viser til at flere store aktører har inngått intensjonsavtaler med kommunen om tilgang på arealer til sine virksomheter, for eksempel innen blå næringer, logistikk og transport av tømmer fra regionen. Realisering av prosjektet vil også frigjøre arealer til byutvikling i Harstad by.

Mekling har ikke vært gjennomført i saken. Det ble holdt et dialogmøte mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Fiskeridirektoratet og kommunen 22. oktober 2020. I etterkant av møtet ble det klart at direktoratet ikke ville frafalle sin innsigelse. Partene ble i samråd med statsforvalteren enige om at mekling ikke ville føre frem.

Møte og befaring ble gjennomført 4. oktober 2021. Til stede var representanter fra Harstad kommune, Fiskeridirektoratet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Tilrådning fra statsforvalteren
Statsforvalteren i Troms og Finnmark tilrår departementet å ikke ta innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge. Statsforvalteren har avveid miljøkonsekvensene ved tap av ålegressengen opp mot kommunens behov for nærings- og havnearealer, og samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser. De viser til at flere planforslag og kartleggingsprosjekter i Troms og Finnmark viser at forekomsten av ålegressenger i regionen kan være større enn antatt. Statsforvalteren legger avgjørende vekt på planens betydning for samfunns- og næringsutvikling, lokalt og i regionen. Bruk av overskuddsmasser fra E10-utbyggingen vil redusere behovet for landdeponier. Dette vil få positive konsekvenser for naturmangfold langs vegtraséen, og legge mindre beslag på arealer til landbruk og reindrift. Statsforvalteren hadde også innsigelse til planen på overlappende grunnlag som Fiskeridirektoratet. Innsigelsen ble trukket i brev av 18. januar 2021. 

Statsforvalteren vil også understreke at Harstad kommune har en utfordrende situasjon med å utvikle sine sjøarealer, på grunn av store motsetninger mellom sektorinteresser knyttet til disse arealene.

Tilrådning fra Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet tilrår å ikke ta innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge. Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at de positive næringsmessige konsekvensene er av en slik karakter at de vektlegges i deres vurdering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan statlig og regionalt organ fremme innsigelse til spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsene skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som er nødvendig.

Kommunal og moderniseringsdepartementet skal i denne saken avgjøre om hensynet til næringsutvikling på Rødskjær skal veie tyngre enn hensynet til en lokal forekomst av naturtypen ålegresseng, som vil gå tapt ved en realisering av planen. Av kunnskaps-grunnlaget til reguleringsplanen fremgår det at ålegressforekomsten er av regional verdi. Havforskningsinstituttet har i sitt forvaltningsråd til Fiskeridirektoratet konkludert med at forekomsten er av nasjonal verdi. Dette begrunnes blant annet med nærhet til ørretelv og gytefelt for torsk, og at det er den eneste forekomsten av ålegresseng i Harstad kommune. Samtidig viser kartlegginger gjennomført i løpet av planprosessen at det blant annet finnes et større felt med ålegress i Kvitnesbukta av nasjonal verdi. Artsdatabanken viser i tillegg flere felt med lokalt viktige forekomster sørøst for Rødskjær. Departementet mener den økologiske verdien til forekomsten er godt dokumentert, men at forekomsten ikke synes å være unik for området dersom en har et perspektiv utover kommunen.

Fiskeridirektoratet har etterlyst vurderinger av alternative lokaliseringer av havna. Kommunen mener det ikke finnes alternative lokaliseringer, eller alternative måter legge til rette for utbygging på. Blant annet gjør strøm- og dybdeforholdene i Tjeldsundet at det ikke er mulig å lokalisere kaien andre steder i planen. Harstad kommune foreslo at deler av utbyggingsområdet som var i konflikt med ålegressforekomsten ikke skulle fylles eller bygges ut før resten av arealene var blitt tatt i bruk. Fiskeridirektoratet mente imidlertid at det ikke var mulig å bevare ålegressenga med de foreslåtte tiltakene.

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er Rødskjær en strategisk god lokalisering av et regionalt viktig havne- og næringsområde. Havnen ligger nær viktige arbeidsmarkeder i Harstad, Narvik og Sortland. Samtidig ligger det nært E10 og flyplassen på Evenes. Departementet forstår kommunens behov for sjønære næringsarealer og havneareal, og mener det også er positivt at etableringen kan bidra til å frigjøre arealer til byutvikling i Harstad by.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener hensynet til Harstad kommunes behov for utvikling av havn og næringsområder på Rødskjær må tillegges avgjørende vekt i denne saken. Departementet har også lagt vekt på at gjennomføringen av planen innebærer samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser fra E10 utbyggingen i regionen. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas derfor ikke til følge.

Vurdering etter naturmangfoldloven § 7
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal fremgå av vedtaket. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i planområdet vurderes som tilstrekkelig jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener derfor at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse i denne saken. Den aktuelle ålegressenga i planområdet vil gå tapt, men samlet belastning vurderes likevel som begrenset. Det har blitt gjennomført feltundersøkelser for å stadfeste utbredelsen av ålegress i Tjeldsundet, både i og utenfor Harstad kommune. Det er gjort verdivurderinger av forekomstene etter DN-håndbok 19, både av kommunen og av Havforskningsinstituttet. Det er funnet flere forekomster i Tjeldsundet, blant annet ett av nasjonal verdi i Kvitnesbukta i Tjeldsund kommune.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet områdereguleringsplanen for Rødskjær havn, i tråd med kommunestyrets vedtak 25. mars 2021.

Departementet ber om at kommunen kunngjør planen i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 andre ledd.
 

Med hilsen

Bjørn Arild Gram

 

Kopi:
Fiskeridirektoratet
Harstad - Hárstták kommune
Nærings- og fiskeridepartementet