2021

Ringsaker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Ringsaker handelspark

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Ringsaker kommunes vedtak om endring av reguleringsplan for Ringsaker handelspark. Departementet legger avgjørende vekt på at det ikke dreier seg om ny handelsetablering, men flytting av en etablert virksomhet innenfor et sammenhengende nærings- og handelsområde.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse av saken fra Statsforvalteren i Innlandet 4. mai 2021. Saken er sendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, på grunn av uløst innsigelse fra statsforvalteren og Statens vegvesen.

Gjeldende reguleringsplan for Ringsaker handelspark, vedtatt i 2016, tillater forretninger for plasskrevende varegrupper, engroshandel og en begrenset andel næringsvirksomhet og tjenesteyting. Plasskrevende varer er i gjeldende reguleringsbestemmelser beskrevet som "biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, planteskoler/hagesentre, hvitevarer og møbler".

Biltema er i dag etablert i Olrudsenteret, 500 meter vest for Ringsaker handelspark. Biltema har behov for større lokaler, og ønsker derfor å etablere seg i Ringsaker handelspark i big box-konsept. Ettersom gjeldende reguleringsplan for handelsparken ikke åpner for detaljvarehandel, ble det først søkt om dispensasjon fra planen. Søknaden ble innvilget av Ringsaker kommune, men vedtaket ble påklaget av statsforvalteren og Statens vegvesen.

Det ble så fremmet et privat forslag til reguleringsendring for felt BKB2-1 i reguleringsplanen for Ringsaker handelspark. Forslaget innebærer endring i en reguleringsbestemmelse. Ved høring hadde den aktuelle bestemmelsen følgende ordlyd: "Innenfor område BKB2-1 gnr bnr 788/22, kan det tillates én virksomhet/ett varehus for arealkrevende handelskonsept "Big box". Varehuset skal ha en grunnflate på minst 500 m2 og skal forhandle en vesentlig andel plasskrevende varegrupper slik det er definert i bestemmelse 3.1.1 i kombinasjon med annen detaljvarehandel som jernvare, bil- og båtdeler, mindre byggevarer, og andre varegrupper som hører inn under konseptet. Dagligvarer tillates ikke."

Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 5. februar 2021. Statsforvalteren mener at å legge til rette for detaljvarehandel innenfor det aktuelle området vil være i strid med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med den regionale areal- og transportplanen (SMAT-planen). Etablering av detaljvarehandel utenfor by- og tettstedssentra i områder med lav boligtetthet, vil i all hovedsak være bilbasert og ikke bidra til redusert transportbehov.

Statsforvalteren mener at man ved å legge til rette for etablering av arealkrevende handels-konsept big box, åpner for en rekke andre selskap som ligger innenfor samme konsept. Statsforvalteren mener det er fare for at planforslaget kan få uheldig presedensvirkning.

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 12. februar 2021. Innsigelsen er begrunnet i at planforslaget er i strid med de statlige planretningslinjene og regional plan (SMAT), og med gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen mener vedtaket vil skape presedens og åpne for lignende regulering utenfor byene og tettstedene langs E6 og andre hovedveier. 

Meklingsmøte ble avholdt 23. mars 2021. I møtet foreslo kommunen enkelte justeringer i bestemmelsene, uten at dette medførte løsning av innsigelsene. Saken er derfor sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. I sin oversendelse tilrår statsforvalteren å ta innsigelsen til følge.

Kommunestyret i Ringsaker sluttbehandlet reguleringsplanen i møte 21. april 2021. I den vedtatt reguleringsbestemmelsen er det krav om at minst 50 % av areal for varepresentasjon skal forbeholdes plasskrevende varegrupper. Kommunen vurderer at lokaliseringen har en sentral plassering langs E6 mellom Hamar og Brumunddal, er gunstig i forhold til et regionalt kundegrunnlag og har god tilgjengelighet med kollektivtransport. I følge kommunen er plasseringen i utkanten av Hamar stortettsted, en god avveining mellom tilgjengelighet for bil og håndtering av større varer opp mot tilgjengelighet med kollektivtransport og sykkel/gange. Kommunen viser til fremlagt trafikkvurdering som tilsier at det ikke er grunnlag for å forvente noen stor trafikkøkning dersom Biltema får flytte til Ringsaker handelspark.

Digitalt møte ble avholdt 15. juni 2021. På møtet deltok representanter fra Ringsaker kommune, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet tilrår i sin uttalelse av 7. juli 2021 å ta innsigelsene til følge. Samferdselsdepartementet mener det er viktig at de statlige planretningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging legges til grunn for arealplanleggingen, og at kommunen følger opp SMAT-planen. Det er viktig at disse ikke undergraves og at man sikrer forutsigbare planprosesser. Departementet viser til at planendringen vil medføre økt detaljhandel, da eksisterende regulerte områder for detaljhandel på Olrudsenteret beholdes og det nye arealet ved Ringsaker handelspark og E6 vil komme i tillegg. Etablering av detaljhandel i motorveikryss utenfor sentrumsområder og med dårlig kollektivdekning, vil øke transportbehovet med bil og bidrar ikke til mer gange-, sykkel- og kollektivtrafikk. En tillatelse til etablering av detaljvarehandel i Ringsaker handelspark vil skape presedens, samt øke presset på at det i større grad kan åpnes for lignende arealbruk langs hovedveinettet.

Klima- og miljødepartementet tilrår i sin uttalelse av 11. august 2021 å ta innsigelsen fra statsforvalteren til følge. Lokalisering av handel er viktig for å nå målene i de statlige planretningslinjene og i regional plan. Foreslått endring av detaljregulering for Ringsaker handelspark åpner for ytterligere detaljvarehandel i området Olrud og Ringsaker handelspark. Departementet mener dette vil føre til at en større del av handelen i området blir bilbasert og gir økte utslipp. Samtidig kan det bidra til å svekke byenes og tettstedenes funksjon som handelssentra. Klima- og miljødepartementet har forståelse for at virksomheten trenger større arealer for sitt konsept og for kommunens ønsker om å beholde virksomheten. Den foreslåtte endringen åpner imidlertid for økt detaljvarehandel i området totalt sett, noe som vil føre til at en enda større del av handelen vil være bilbasert og gi økte utslipp. 

Klima- og miljødepartementet mener saken må vurderes prinsipielt og ikke bare ut fra den aktuelle virksomhetens behov. Departementet mener derfor at den korte avstanden mellom Olrud og Ringsaker handelspark ikke bør tillegges betydelig vekt. Det er vesentlig at kommunene etterlever nasjonale og regionale føringer, og bruker arealplanleggingen som et verktøy til å styre arealbruk og lokaliseringer. Klima- og miljødepartementet legger også vekt på at det er muligheter for å vurdere andre egnede lokaliseringer for virksomheten nærmere Brumunddal eller Hamar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsen skal tas til følge. I denne saken skal departementet avgjøre om Ringsaker kommunes vedtak om endring av deler av reguleringsplanen for Ringsaker handelspark skal godkjennes, eller om innsigelsene fra Statsforvalteren i Innlandet og Statens vegvesen skal tas til følge.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. Det går fram av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I tråd med retningslinjene bør handelsvirksomhet lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering og være tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkt. I fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling for by, tettsteder og næringsområder i Hamar-regionen for 2009-2030 (SMAT-planen), legges det til grunn at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir opphav til minst mulig transport, og at lokalisering av ny aktivitet skjer på lokaliteter som støtter opp om eksisterende tettsteder heller enn etablering av nye tettstedsdannelser.

Den regionale planen er et viktig styringsverktøy og prinsippene i planen bør så langt det er mulig legges til grunn i kommunenes arealplanlegging. Departementet har derfor forståelse for at innsigelsen ble fremmet, ettersom endringsforslaget ikke er i tråd med vedtatte prinsipper for handelslokalisering i den regionale planen. Etter departementets syn er det imidlertid avgjørende at det ikke er snakk om ny handelslokalisering, men flytting av en allerede etablert virksomhet innenfor et avgrenset sammenhengende nærings- og handelsområde. I lys av dette mener departementet at denne saken ikke kan anses som sammenlignbar med andre handelsområder i regionen. Området har også kollektivdekning med flere bussavganger i timen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er positiv til at kommunen behandlet saken som en endring av reguleringsplanen istedenfor å dispensere fra planen. I reguleringsendringen har kommunen lagt inn en bestemmelse som avgrenser omfanget av detaljhandel og sikrer at 50 % av arealet på BKB2-1 skal være forbeholdt plasskrevende varegrupper.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er vesentlig at kommunene legger prinsippene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn i planleggingen sin. Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet, samtidig skal praktisering tilpasses regionale og lokale forhold. Departementet legger i denne saken vekt på at det ikke dreier seg om å øke handelsarealet i Ringsaker handelspark, men å legge til rette for flytting av en eksisterende virksomhet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner med dette kommunens forslag til endring av reguleringsplanen for Ringsaker handelspark. Innsigelsene fra statsforvalteren og Statens vegvesen tas ikke til følge.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Planområdet består i dag av bearbeidede flater. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Ut fra foreliggende kunnskap er det ikke noe som tilsier at inngrep vil ha vesentlig negativ innvirkning på økosystemet eller gjøre vesentlig skade på naturmangfoldet. Planområdets karakter og beliggenhet anses ikke å betinge særskilte vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 10-12.

Vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Ringsaker kommunestyres vedtak av 21. april 2021 om endring av reguleringsplan for Ringsaker handelspark.
 

Med hilsen

Bjørn Arild Gram

 

Kopi:
Innlandet fylkeskommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Ringsaker kommune
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet