Godkjenner planer for Ringsaker handelspark

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent kommunens planer om å tillate noe detaljvarehandel i Ringsaker handelspark. Vedtaket innebærer at Biltema kan flytte sin virksomhet fra Olrudsenteret, og etablere seg i nytt bygg på Ringsaker handelspark.

- Biltema har vokst ut av sine nåværende lokaler på Olrudsenteret og trenger mer plass. Vedtaket tilrettelegger for at virksomheten kan flytte inn i større lokaler på naboeiendommen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Ringsaker kommune vedtok å endre reguleringsplanen for Ringsaker handelspark for å åpne for mer detaljvarehandel. Det aktuelle området er forbeholdt forretninger med plasskrevende varer i fylkesdelplanen og tidligere reguleringsplan. Statsforvalteren i Innlandet og Statens vegvesen fremmet derfor innsigelse til planendringene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i denne saken valgt å ikke ta innsigelsene til følge. Fylkesdelplanen og statlige planretningslinjer er viktige styringsverktøy og prinsippene skal legges til grunn i kommunenes arealplanlegging. Departementet har imidlertid lagt avgjørende vekt på at det i denne saken ikke er snakk om ny handelslokalisering, men å flytte en allerede etablert virksomhet innenfor et sammenhengende nærings- og handelsområde.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00