2020

 • Time kommune - motsegn til arealdelen i kommuneplanen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje at det vert opna for detaljvarehandel i områda FB1, FB2 og FB3 på Håland. Etablering av detaljvarehandel i store handelskonsept utanfor Bryne sentrum er i strid med statlege planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, og med Regionalplan for Jæren 2050. Område for masseuttak ved Undheim vert godkjent, men med endra plankart og nye planføresegner om utgreiingar og avbøtande tiltak på reguleringsplannivå.

 • Hægebostad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Tingvatn-Snartemo

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplanen for Tingvatn-Snartemo, med endringer i plankartet og bestemmelsene. Det stilles krav om reguleringsplan for boligtomtene B11-B25, slik at det kan gjennomføres en samlet arkeologisk undersøkelse for området. For grønnstruktur med hensynssone H570_1 og underformål park, endres underformål til naturområde.

 • Kommuneplan 2018–2030 for Frøya kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at hensynssoner med tilhørende planbestemmelser, innarbeides i Frøya kommuneplan 2018–2030 for å ivareta Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Forsvarsbygg er tatt til følge.

 • Reguleringsplan for Gråsteindalen i Kvam herad. Avgjerd i motsegnsak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagd veg til område H18-H20. Departementet legg vekt på at landskapsverknadene er avgrensa i høve til den samla utbygginga i området, og at vegen ikkje kjem i konflikt med natur eller friluftsinteresser av nasjonal eller vesentleg regional verdi. Departementet godkjenner også tilkomst til fire eksisterande fritidsbustader i områda H9-b, H9-c og H9-d.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik lufthavn

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4, vedtar Kommunal- og moderniserings-departementet statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik Lufthavn.

 • Vega kommune - Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender saken i retur til Vega kommune for videre behandling. Departementet viser til at det er igangsatt arbeid med tilleggsutredninger som vil bidra til å avklare om og på hvilket grunnlag moderne havbruksanlegg kan etableres innenfor Vega verdensarvområde. Så lenge planen ikke er tilstrekkelig utredet, kan departementet ikke ta stilling til planen og innsigelsene fra Riksantikvaren og Fylkesmannen i Nordland. Departementet forventer at arbeidet med tilleggsutredningene gjennomføres så raskt som mulig, og ber om at Vega kommune i nær dialog med Riksantikvaren og Miljødirektoratet legger vekt på å holde den planlagte fremdriften i utredningsarbeidet. Departementet legger til grunn at tilleggsutredningene kan føre til at grunnlaget for innsigelsene kan bortfalle. Dersom det også etter den nye prosessen i kommunen er innsigelser til planen som departementet må ta stilling til, vil dette bli gjort på ordinær måte, og med sikte på rask avklaring.

 • Oppdal kommune - Innsigelse til reguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen, med endringer i plankart og planbestemmelser. Departementet har lagt vekt på at kommunen har et prekært behov for en ny brannstasjon, da dagens stasjon ikke har tilfredsstillende arbeidslokaler. Eksisterende stasjon ligger også mer utsatt til for flom enn forslag til ny lokalisering. Kommunen har vurdert flere alternative lokaliseringer, men flomfaren i store deler av sentrum begrenser mulighetene. Departementet ser det som helt nødvendig at brannstasjonen og atkomstveg til stasjonen sikres mot flom. Det vedtas derfor en rekkefølgebestemmelse om at en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen i Ola Setroms veg, samt nødvendige flomtiltak i og langs elveløpet, må foreligge før det kan gis byggetillatelse. I tillegg vedtas en bestemmelse om at alle risiko- og sårbarhetsforhold må være utredet, og at det skal være avklart at tiltaket er sikret mot flom, før det kan gis byggetillatelse.

 • Frosta kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område B10 Småland i kommuneplanens arealdel for Frosta kommune. Departementet legger vekt på at området er begrenset, og mener at en omdisponering til boligformål ikke i så stor grad er i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser at kommunens vedtak bør settes til side. Departementet forutsetter imidlertid at kommunen ved neste revisjon av kommuneplanen tilbakefører et byggeområde av minst samme størrelse, til landbruksformål.

 • Malvik kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B35 Karlslyst gård, fordi det ligger forholdsvis nært Hommelvik sentrum og beslaglegger lite dyrket mark. Departementet godkjenner også område F1 Herjuan til kolonihage, fordi området har dårlig jordkvalitet. Departementet godkjenner deler av næringsområde NF2 Storsand-Vulu østre, og tar inn en rekkefølgebestemmelse. Dette vil gi mulighet for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene. Parkerings-bestemmelsene endres for å ivareta hensynet til nasjonale og regionale mål om å redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

 • Kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen i Larvik kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Stålaker øst som korridor for ny jernbane på strekningen Sandefjord grense – Byskogen i Larvik kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Stålaker øst er beregnet å ha en vesentlig lavere investeringskostnad enn Verningenkorridoren. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for jernbanen, må hensynet til fremtidig utvinning av larvikitt i område S20 i Gjerstadskogen ivaretas.

 • Finnøy kommuneplan - motsegn til kommuneplanens arealdel 2019-2029

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje kombinert område ferdsel/akvakultur, A3, ved Langholmen i kommuneplanens arealdel for Finnøy (no Stavanger) kommune. Område A3 ligg innanfor eit militært forbodsområde i sjø. Departementet endrar difor planen slik at område A3 blir vist som område i sjø utan akvakultur. Vidare drift av det eksisterande akvakulturanlegget innanfor forbodsområde må avklarast med Forsvaret. Motsegna frå Forsvarsbygg er med dette teken til følgje.

 • Stavanger kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdet BO 6 Skårane/Nordbø i kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune. Utbygging av området vil i liten grad påvirke nasjonale eller vesentlige regionale miljø- og landbruksinteresser. Departementet har i saken lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette for befolkningsvekst på Austre Åmøy, og at BO 6 vurderes som det beste området.

 • Områderegulering for Ørsta sentrum - avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at bustadføremål inngår i byggeområda i støysonene i områderegulering for Ørsta sentrum. Departementet legg til grunn at det må ligge føre ei støyfagleg utgreiing som dokumenterer at krava til avbøtande tiltak er sikra, før kommunen gjev rammeløyve. Motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ikkje tatt til følgje.

 • Avgjørelse i innsigelsessak - kommunedelplan for Levanger sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Levanger sentrum, i tråd med kommunestyrets vedtak 16. oktober 2019. Departementet legger avgjørende vekt på områdets nærhet til Levanger sentrum, og at området har ligget inne som boligformål i kommunedelplanen siden 2000. Innsigelsen fra Trøndelag fylkeskommune er ikke tatt til følge.

 • Grimstad kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslaget om et nytt, stort boligområde på Hesneslandet (B44). Forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med areal- og transportplan for Arendalsregionen. Området ligger også utenfor prioriterte vekstområder i kommunen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen er tatt til følge. Departementet godkjenner det planlagte næringsområdet på Flade Rivingen (N05). Departementet vektlegger at området tidligere har vært benyttet til næringsformål, og at den aktuelle delen av holmen bærer preg av tidligere masseuttak. Tiltaket vil etter departementets vurdering ikke begrense mulighetene for allmenhetens ferdsel og opphold på resten av holmen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder er ikke tatt til følge.

 • Midtre Gauldal kommune – innsigelse til reguleringsplan for Nerøyen deponi

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nerøyen deponi i Midtre Gauldal kommune. Departementet legger vekt på at tiltaket kun vil medføre en midlertidig omdisponering av 22 dekar dyrket mark, og at det samlede arealet med dyrket mark kan økes med 6 dekar. Tiltaket kan også bidra til redusert massetransport. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

 • Hå kommune - motsegn til detaljreguleringsplan for masseuttak i Aniksdal

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for masseuttak i Aniksdal i Hå kommune, med endringar i planføresegnene. Departementet legg vekt på at tilkomstvegen til området i avgrensa grad legg beslag på dyrka mark, og at det ikkje finst anna fullgodt alternativ til tilkomst til området. Departementet finn at omsynet til vassdragsverdiane er tilstrekkeleg sikra gjennom krav til avbøtande tiltak. Motsegna frå Fylkesmannen i Rogaland er delvis tatt til følgje.

 • Avgjerd i motsegnssak - områderegulering for Geiranger i Stranda kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Geiranger i tråd med kommunestyret sitt vedtak, når det gjeld regulering av Geiranger sentrum. Departementet legg avgjerande vekt på Stranda kommune sitt behov for å legge til rette for fleire bustader og meir aktivitet i sentrum. Departementet føreset at all naturfare avklarast i oppfølgjande detaljreguleringsplanar, og at ein kan sikre tilstrekkeleg tryggleik. Departementet godkjenner ikkje planane om djupvasskai og parkering utanfor sentrum. Tiltaka er ikkje godt nok utgreidd, og kan få store negative konsekvensar for verdsarvverdiane i Geirangerfjorden. Gang- og sykkelveg mellom sentrum og Grande vert godkjend, men må tilpassast at djupvasskaia vert teke ut av planen.

 • Porsgrunn kommune. Avgjørelse av innsigelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B69 Hovholti kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune. Boligområdene B60 Valleråsen nord, B61 Valleråsen, B67 Hovholt gård og område for kombinert offentlig eller privat tjenesteyting ved Campus Kjølnes godkjennes ikke. Utbygging av disse områdene vil være i strid med den nasjonale jordvernpolitikken og med klima- og miljøpolitikken. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Telemark ved landbruksavdelingen tas dermed delvis til følge, mens innsigelsene fra Fylkesmannen i Telemark ved miljøavdelingen, Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård–Vige

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Kristiansand kommunes vedtak av kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård–Vige. Planen er viktig for å sikre mulighetene for utvikling av havnen og sjøtransporten, samtidig som flytting av containerhavnen vil frigjøre arealer til sentrumsnær byutvikling. Departementet mener at en rekkefølgebestemmelse om jernbanetilknytning kan skyve gjennomføring av planen ut i tid. Innsigelsen fra Bane NOR tas derfor ikke til følge.

 • Stryn kommune – motsegn til detaljregulering for Videfossen utkikspunkt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Videfossen utkikspunkt i Stryn kommune. Parkeringsplassen vil legge til rette for at reisande kan besøke utkikspunktet for Videfossen, og betre trafikktryggleik og gjere det enklare å koma fram ved Gamle Strynefjellsvegen. Departementet vurderer at tryggleiken ved parkeringsplassen er ivareteke i høve til snøskredfare med ei føresegn om faste datoar for når parkeringsplassen kan takast i bruk. Ein bom skal sikre at plassen berre brukast innanfor desse datoane.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Brattestø/Skålevik i Kristiansand kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brattestø/Skånevik, i tråd med kommunestyrets vedtak. Planen legger til rette for at det kan etableres et småbåtanlegg i tilknytning til de nye boligene i området. Vedtaket er ikke til hinder for at kommunen kan foreta en endring av reguleringsplanen ved å flytte småbåtanlegget lenger vest, slik at mest mulig av strandsonen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

 • Kommuneplan for Sandefjord 2019 - 2031. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nordre del av næringsområde Torp øst (N18) uten kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området, kan det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting dersom det etableres en god kollektivløsning med direkte forbindelse til ny togstasjonen vest for flyplassen. Dyrka mark langs flyplassen skal videreføres og reguleres til landbruksformål. Søndre del av planlagt næringsområde (N19) godkjennes ikke. Området videreføres som LNF-område. Departementet godkjenner næringsområde Tassebekk (N10) med kontorformål. Sandefjord kommunes forslag til avgrensning av boligområde Paradisskogen (B18) godkjennes. Område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05) godkjennes, med unntak av den delen som ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Departementet vurderer at kommuneplanens bestemmelser ivaretar hensynet til nyere tids kulturminner. Innsigelsen til bestemmelsene pkt. 1.5.1 og 1.9, tas ikke til følge.

 • Bærum kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2017–2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke at boligområder på Avtjerna videreføres i kommuneplanens arealdel. Boligformål på Avtjerna er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er heller ikke behov for arealene innenfor planperioden. Dersom kommunen på et senere tidspunkt mener det er behov for å ta områdene inn i kommuneplanen, må det avklares i forbindelse med at den regionale areal- og transportplanen revideres. Det må også dokumenteres at et fullverdig kollektivtilbud er realistisk.

 • Regional plan for handel, service og senterstruktur – vesentlig innvending fra Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt av Akershus fylkesting 17. desember 2018. Departementet ser positivt på at fylkeskommunen har utarbeidet en regional plan med formål å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, og med bestemmelser og retningslinjer om lokalisering av handel. Regional plan følger med dette opp regional og nasjonal politikk for å sikre effektiv arealbruk og fremme miljøvennlig transport.

 • Nesodden kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2042

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2018-2042 for Nesodden kommune. Departementet viser til at kommunens justerte vekstfordeling mellom Tangen og Fagerstrand i stor grad samsvarer med godkjente og igangsatte planer. Departementet godkjenner som følge av dette også kommunens vedtak om nye utbyggingsområder, som vil bidra til å styrke utviklingen av Fagerstrand sentrum.

 • Tønsberg kommune - innsigelse til detaljregulering for Firingen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 19. juni 2019. Departementet legger vekt på at reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og er utarbeidet i dialog med regionale kulturminnemyndigheter. Planen innebærer ikke direkte inngrep i kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi. Innsigelsen fra Riksantikvaren er ikke tatt til følge.

 • Sola kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde på Joa og næringsområde på Tjora Sør i Sola kommuneplan 2019 – 2035. Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø ved Vigdel og Rott/Flatholmen vedtas som hensynssoner med tilhørende planbestemmelse. Retningslinjer for størrelse på fritidsboliger på Rott endres fra maksimalt 80 m2 BRA til maksimalt 60 m2 BRA. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Forsvarsbygg er tatt til følge, og at innsigelser fra Fylkesmannen i Rogaland er delvis tatt til følge.

 • Øygarden kommune - motsegn til reguleringsplan for Smålonane

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Smålonane i Øygarden kommune. Departementet har lagt vekt på at planområdet ligg i direkte nærleik til Straume sentrum, som er peikt ut som regionalt senter i Regional plan for attraktive senter i Hordaland.

 • Reguleringsplan for Jordfallet masseuttak i Alta kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Jordfallet masseuttak. Departementet vurderer at planen ivaretar hensynet til sikring av drikkevannskilden til Alta by.

 • Motsegn til kommuneplanens arealdel i Skodje kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områda B7 og GF3 i kommuneplanens arealdel for Skodje (no Ålesund) kommune. Departementet meiner at forslaga vil bidra til ei positiv utvikling av Skodje sentrum, og legg vekt på at kommunen har ført tilbake andre utbyggingsområde til LNF-føremål.

 • Porsgrunn kommune – innsigelse til reguleringsplan for E18 Kjørholt–Lanner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Porsgrunn bystyres vedtak av 13. juni 2019 av detaljregulering for E18 Kjørholt–Lanner. Departementet har lagt avgjørende vekt på at ny E18 gjennom Telemark er av nasjonal interesse. Det legges til grunn at det utarbeides et endret reguleringsforslag for kryssløsningen ved Kjørholt/Rød, i tråd med oppnådd enighet mellom Statens vegvesen og Nye Veier om ny løsning. Det stilles krav om at fornminneparken ved Herregårdsbekken etableres i tråd med vilkår stilt av fylkestinget i Telemark i vedtak av 11. desember 2019.

 • Porsgrunn kommune - innsigelse til detaljregulering for Lønnebakke næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Lønnebakke næringsområde, med noen endringer. Omfanget av handel innenfor planområdet er etter departementets vurdering i strid med Regional plan for samordna areal og transport i Grenland og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det tillates derfor ikke detaljvarehandel og butikk for salg fra egen bedrift innenfor planområdet, mens handel med plasskrevende varer på inntil 6 000 m2 godkjennes. Innsigelsene til planen er med dette tatt delvis til følge.

 • Nærøysund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skillingstad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Skillingstad, med noen endringer. Område for utleiehytter BUH1 og turveg GT trekkes noe lenger unna sjøen for å redusere risikoen for at potensielt verdifullt naturmangfold i strandsonen berøres. Innsigelsen fra fylkesmannen i Trøndelag er delvis tatt til følge.

 • Sortland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel til området SB79 Kvalsaukan og området R13 Kringelen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, vedtatt av Sortland kommunestyre 7. februar 2019, med noen endringer. Området SB79 i Kvalsaukan, som er foreslått avsatt til spredt utbygging, kommer i konflikt med flyttlei gjennom området og godkjennes ikke. Utvidelse av område for masseuttak, R13 Kringelen, og foreslått etterbruk av området til utbyggingsformål, godkjennes heller ikke på grunn av konflikt med reindriftens vinterbeite. Skiløype på Strand tas ut av planen, da forslaget ikke har vært på høring.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss i Bærum, Hole og Ringerike kommuner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss slik den er foreslått av Bane NOR og Statens vegvesen. Planen vedtas med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traséen på fylling over Mælingen (alternativ B). Departementet mener det er funnet løsninger som på en god måte balanserer kostnadshensyn med hensynet til naturmiljø, landbruk og lokalsamfunn.

 • Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand - avgjerd av motsegn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentleg regionale interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare gruveverksemd, og om å etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Utslepp frå det planlagde anlegget må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter forureiningslova.

 • Østre Toten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde NO2 Nordlia, mellom fylkeveg 33 og Mjøsa, i kommuneplanens arealdel for Østre Toten. Departementet har lagt avgjørende vekt på at området har god kollektivdekning og at det er etablert gang- og sykkelvei forbi planområdet langs fylkesveg 33. Det er også lagt vekt på at utbyggingen ikke beslaglegger dyrka mark.

 • Hvaler kommune - avgjørelse av innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2031

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområde FN3 i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 for Hvaler kommune. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og at miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede.

 • Oslo kommune - innsigelse til detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Oslo kommunes vedtak av detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby. Planforslaget kommer i for stor grad i konflikt med Forsvarets virksomhet i Huseby leir. Det legges vekt på at den endrede sikkerhetssituasjonen har økt behovet for skjerming, og at planforslaget ikke ivaretar hensynet til Forsvarets bruk av egne arealer. Forsvarsbygg vil gis i oppdrag å gå i dialog med Oslo kommune og forslagsstiller om en justert reguleringsplan, som både åpner for utbygging på tomten og samtidig ivaretar Forsvarets arealbehov og krav til skjerming.

 • Vestby kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst, men med endret avgrensning for å ivareta naturverdier og jordvern. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

 • Ulstein kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje områda G101 og G102 for grav- og urnelund i kommuneplanen sin arealdel for Ulstein kommune. Områda er i strid med automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen blir såleis tatt til følgje.