2017

 • Haram kommune - detaljregulering for Longva fiskerihamn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar Haram kommune sitt vedtak av detaljregulering for Longva fiskerihamn. Vedtaket inneber at områda N/L-1 og N/L-2 kan nyttast til føremål naust/lager.

 • Kommunedelplan for Atløysambandet, Askvoll kommune - motsegn til bruhøgde for bru over Granesundet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtek at kommunedelplan for Atløysambandet alternativ 1a, med ei seglingshøgde på 42 meter HAT (høgaste astronomiske tidevatn) og ei seglingsbreidde på 150 meter gjennom Granesundet, skal leggast til grunn for vidare reguleringsplanlegging. Reguleringsplanen kan ikkje gjennomførast før tilhøvet til Prestøy naturreservat er avklart, jf. plan- og bygningslova § 21-5 første ledd.

 • Midtre Gauldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Midtre Gauldal kommunes vedtak av detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med krav om at det settes opp et minimum 1 meter høyt gjerde mot jernbanen før park og turveg tas i bruk. Bane NORs innsigelse med krav om et 1,8 meter høyt gjerde tas ikke til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til områderegulering for byutvikling på Furuset

  Departementet godkjenner områderegulering for byutvikling på Furuset i Oslo kommune. Departementet forutsetter at Statens vegvesen kan komme tilbake til spørsmålet om lokk over E6, eventuelt ved å fremme innsigelse til detaljreguleringen for området. Etter departementets vurdering kan tekniske forhold knyttet til lokk over E6 først avklares endelig i forbindelse med detaljreguleringen.

 • Selbu kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014–2024 – vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 56 ved Østrungen til fritidsbebyggelse, område 29/75 Tømra til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og områdene 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/Rolset og 106/161 Vikvarvet til spredt boligbebyggelse. Departementet gjør samtidig endringer i planbestemmelsene til områdene for spredt boligbebyggelse. Av hensyn til reindriften godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet fritidsboligområde 8 Åtollen, og området videreføres som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR).

 • Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes. Departementet legger vekt på at vegløsningen i reguleringsplanen er i samsvar med kommunedel-planen for E18-kooridoren fra Lysaker til Slependen som ble vedtatt i 2014.Gjennomføring av planen reduserer støy og luftforurensning langs E18, og har derfor positiv lokal helseeffekt. Departementet legger til grunn at Bærum kommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen oppfyller målene i Klimaforliket og Oslopakke 3-avtalen gjennom samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, styrking av kollektivtilbudet og trafikantbetaling. Statens vegvesen må kontinuerlig vurdere og regulere bruken av feltene på E18 etter vegtrafikktrafikkloven for å redusere biltrafikken og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken.

 • Vestnes kommune – motsegn til områderegulering for Vestnes sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar vedtak i Vestnes kommune av områderegulering for Vestnes sentrum, Helland. Vedtaket inneber at område­reguleringa legg til rette for at rundkøyringa på E39 vest for sentrumskjernen i Vestnes kan få ein ny fjerde arm som tilkomst til idrettsparken, det regionale friluftsområdet og ein planlagd rasteplass ved Flatevågen. Mykje trafikk kan då leiast utanom sentrum. Dette er eit av fleire grep kommunen tek for å utvikle eit attraktivt sentrum.

 • Hamar kommune - innsigelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal (InterCity Dovrebanen)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet er positiv til alternativ Øst. Kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli - Brumunddal gjennom Hamar kommune kan ikke godkjennes nå. Alternativene må utredes videre slik at alternativ Øst og alternativ Vest har et likeverdig nivå, som grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag. Kostnadsvurderingene må omfatte både de jernbanemessige forholdene, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklingsområder samt mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsar-konvensjonen. Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene. Departementet forutsetter at utrednings- og planarbeidet skjer raskt, og at framdriften i prosjektet ikke forsinkes.

 • Tysnes kommune - motsegn til områderegulering for Våge sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Våge sentrum med nokre endringar. Byggegrense mot sjø ved BSF2, BSF7 og BSF12 setjast til 5 meter. Byggegrensa skal avklårast i detalj gjennom detaljregulering for desse områda. Detaljreguleringa skal også avklara naust, friluftsliv og ålmentas tilgang til sjøen.

 • Sandnes kommune – innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum

  Departementet godkjenner detaljregulering for sentrumskvartal i Sandnes kommune. Departementet har i sine vurderinger kommet til at endringen for Øglændgården er avklart i tidligere reguleringsplan fra 2009.

 • Norddal kommune - motsegn reguleringsplan Syltemoa bre-elvasetning

  Departementet godkjenn ikkje reguleringsplan for Syltemoa bre-elvavsetning. Utvidinga av sandtaket endrar landskapet langs Olavsvegen på utilbørleg måte. Området er knytt til dei sterke tradisjonane og forteljingane om Olav den heilage, og har nasjonal og internasjonal kulturminneverdi.

 • Flora kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje område for campingplass på Årebrot i kommuneplanen sin arealdel for Flora kommune. Campingplassen kjem for nær ei gravrøys som er eit automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen er såleis tatt til følgje.

 • Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtek at alternativ 4 skal leggast til grunn for den vidare planlegginga av E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita i Stord.

 • Reguleringsplan for Hindalsveien boligområde i Stavanger kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Hindalsveien boligområde. Departementet legger vekt på at antall nye boliger i området er begrenset, og at det er store offentlige friområder med trafikksikker adkomst utenfor planområdet.

 • Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen) Innsigelser til planvedtak i Ringsaker kommune og Stange kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Ringsakers og Stanges vedtak av planbestemmelse og tilhørende retningslinjer knyttet til etterbruk av eksisterende jernbanetrasé.

 • Nome kommune – innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Kastet industriområde, slik at det åpnes for den type handel som kommunen har vedtatt. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed ikke til følge

 • Hjelmeland og Strand kommunar – motsegn til kommunedelplan for rassikring av rv 13

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar Hjelmeland og Strand kommunar sine vedtak av kommunedelplan for rv 13 rassikring Melkeråna – Årdal. Vedtaket inneber lang tunnel frå Melkeråna til Årdal slik at ein ikkje nyttar dagens veg over Tveitabrekka med stor høgdeskilnad. Bygging av lang tunnel vil medføre redusert reisetid i forhold til dagens veg.

 • Kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Departementet legger vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

 • Sørum kommune - kommuneplanens arealdel 2015–2027 - innsigelse til næringsområde på Bjørkemoen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner det foreslåtte området for næringsbebyggelse på Bjørkemoen, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Departementet legger vekt på at området er i samsvar med kommunens strategi for næringsutvikling, og at alternative lokaliseringer er vurdert å ha større negativ konsekvens for jordvern, naturmangfold og trafikkbelastning. Rekkefølgekrav om oppdyrking av areal mellom næringsområdet og E6 har ikke hjemmel i plan- og bygningsloven, og gjøres derfor om til retningslinje.

 • Sula kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013-2023

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar Sula kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2023. Endringa inneber at den generelle føresegna om naust opnar for storleik inntil 60 m² i grunnflate. I reguleringsplan kan det etter konkret vurdering godkjennast større naust enn fastsett i kommuneplan. Ei generell føresegn om at naust kan ha storleik på 80 m² i grunnflate er uheldig for omsynet til strandsona og ålmenta. Vidare stadfestar departementet bustadområde for ein til to bustader i 100-metersbeltet mot sjøen ved Haneneset/Rørstad.

 • Løten kommune - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, innsigelser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Løten kommunestyres vedtak av 6. april 2016 av bestemmelser om detaljvarehandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 og nytt næringsområde N2 i kommuneplanens arealdeldel for Løten 2015-2026.   Innsigelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

 • Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde med krav om miljøundersøkelse og detaljregulering før utbygging av trinn 2. Departementet legger vekt på kommunens behov for sentrumsnært næringsareal og at det er rom for å forbedre prosjektets virkninger på miljø og landskap gjennom kommende detaljregulering.

 • Namsos kommune - Innsigelse til detaljregulering del av Kjellmyrmoen, Bangsund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Namsos kommunestyres vedtak av 25. august 2016 av detaljregulering for “Del av Kjellmyrmoen" datert 25.04.2016. Det tas inn endring i de tilhørende reguleringsbestemmelser, slik at § 3.1.5 får følgende ordlyd: "Det skal utarbeides en trafikkanalyse og foretas en kost/nytte- vurdering som grunnlag for å fastsette hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal være ferdigstilt før nytt forretningsbygg kan tas i bruk." Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region midt tas ikke til følge.

 • Motsegn til områderegulering Sykkylven sentrum - Møre og Romsdal

  Departementet godkjenn ikkje område SPP15 i områdereguleringa av Sykkylven sentrum. Departementet meiner at området er av nasjonal kulturminneverdi. Kommunen og fylkeskommunen oppmodast til å finna ein alternativ plassering for parkeringsplassen.

 • Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord – ny videregående skole og idrettshall - Horten kommune

  Departementet godkjenner den delen av detaljregulering for Lystlunden nord som det er fremmet innsigelse til, som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016. Departementet legger vekt på at det er ønskelig med nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge. Kommunen har betydelige forekomster av hule eiker, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

 • Innsigelse til reguleringsplan Krogevoll - Strand kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan Krogevoll i Strand kommune. Planen omfatter småbåthavn og 17 boenheter som er omregulert fra fritidsboliger. Planen anses ikke å være i strid med Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, og er i tråd med kommuneplanens intensjoner om å opprettholde Fiskå som grendesenter i Nordre Strand. Boligområdet vil kunne styrke grunnlaget for skolen og barnehagen i Fiskå.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til detaljregulering Marviksletta senterområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Marviksletta senterområde vedtatt 16. september 2015. Departementet viser til tilrådningene fra Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, og mener at detaljreguleringen er i samsvar med støygrensene og anbefalingene i støyretningslinjen. Departementet legger vekt på at støyrapportene viser at boliger i planområdet ikke vil få støynivå over anbefalte støygrenser.

 • Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel 2010-2020

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging av fritidsboliger i deler av planområdet 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel for Ballangen 2010 - 2020. I Sæterosen tillates utbygging i de nordvestlige områdene under kote 50. Utbyggingsområdet er på ca. 110 dekar, noe som vil kunne gi utbygging av 20-30 nye fritidsboliger. I Slåttvikstraumen godkjennes ikke de 8 hyttetomtene. Nærmere avgrensing gjøres i detaljregulering.

 • Skedsmo kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026

  Departementet godkjenner planens bestemmelser om parkering med endring i planbestemmelsen punkt 1-8.9 slik at krav til maksimum antall biler for barne- og ungdomsskole, videregående skole og barnehage/barnepark utenfor fortettingsområdene endres fra 1,5 til 1 for hver ansatt. I avgjørelsen legger departementet vekt på at Akershus fylkeskommune har tatt stilling til saken, og at fylkeskommunen mener parkeringsnormen må skjerpes fordi den er i strid med vesentlige regionale interesser. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og det må tas hensyn til at det er behov for å ha noenlunde like parkeringsbestemmelser innen og mellom kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt omdisponering av Lundjordet til idrettsformål. Departementet legger vekt på at det ikke er gjort tilstrekkelig vurdering av alternative arealer. Det legges også vekt på at Stortinget har satt som mål at årlig omdisponering av dyrket mark skal reduseres til under 4 000 dekar innen 2020.