2008

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018, Trondheim kommune

  Miljøverndepartementet legger vekt på kommunens behov for flere boligområder, og mener at den planlagte utbyggingen på Granås er et så viktig element i kommunens fortettingsstrategi at det må godkjennes. Næringsområdet på Torgård er også viktig for Trondheims byutvikling, men behovet for næringsarealer bør kunne dekkes opp med et areal på 250 daa inntil det interkommunale samarbeidet om nye næringsområder er avsluttet. Boligområdet på Utleir må derimot anses som en utvidelse av eksisterende bydel, der landbruksinteressene må gå foran. Innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning tas til følge for dette området.

 • Meldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for hytteområde på gnr 143 bnr 1, Resdalen

  Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark til reguleringsplan for Mausetra hyttefelt innen Resdalen felt E til følge. Innsigelsen påpeker ikke konkrete problemer knytta til lokalisering av de nye hyttetomtene, men går på samla antall hytter i hele området. Revisjon av kommuneplanens arealdel bør brukes for å fastsette øvre rammer for utbygging innen Resdalen-området.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune

  Miljøverndepartementet viser til at Bjorli er utpekt som satsingsområde for turisme, og at kommunedelplanen legger opp til en helhetlig destinasjonsutvikling der næringsområder, fritidshusområder og aktivitetsområder inngår. Departementet mener at en konsentrert utbygging innenfor byggeområdene i kommunedelplanen vil være forsvarlig i forhold til en bærekraftig forvaltning av villreinen. Tallet på tillatt nye regulerte fritidsboliger begrenses til 600. Spørsmålet om videre utvikling må vurderes med utgangspunkt i revidert fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Det forutsettes at kommunen følger opp arbeidet med tilretteleggingstiltak som bidrar til å begrense ferdselen inn i villreinområder.

 • Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Strand boligområde, Kvaløya

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Strand boligområde i Tromsø kommune. Departementet mener busstrasé etter alternativ B, som kommunen har vedtatt, vil tilrettelegge for buss i området på en god nok måte. Alternativ B anses etter en konkret vurdering ikke å komme i så stor konflikt med overordnede føringer for kollektivtrafikken at det tilsier at alternativ A må velges. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge.

 • Skien kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge. Ny trasé for Grenlandsbanen tas ut som rettslig bindende del av kommuneplanens arealdel. Eksisterende forslag til ny Grenlandsbane i gjeldende fylkesdelplan tas inn igjen i arealdelen, og kommunens alternative forslag til ny trasé for Grenlandsbanen vises som illustrasjon uten rettsvirkning.

 • Porsgrunn kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Porsgrunn for de områdene det er knyttet innsigelse til. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed tatt til følge.

 • Meland kommune til kommuneplanens arealdel (2006-2018)

  Miljøverndepartementet tek ikkje til følgje motsegn frå Meland kommune til kommuneplan for Askøy 2006-2018 (arealdelen) når det gjeld utviding av Mjølkevikvarden industriområde. Departementet legg vekt på at utviding av eksisterande masseuttak er betre enn å løyse behovet for masser ved å starte verksemd på ein ny plass. Departementet stadfestar Askøy kommune sitt vedtak av 25.10.2007.

 • Eigersund kommune - innsigelse til kommuneplan for Eigersund 2006-2018, område B30 (jordvern)

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Eigersund for område B30. Departementet vektlegger at utbygging til boligformål innenfor et kjerneområde for landbruk ikke er forenlig med de nasjonale mål om vern av dyrket jord. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

 • Austevoll kommune - innsigelse til reguleringsplan for Austevollshella

  Miljøverndepartementet legger avgjørende vekt på mulighetene for å få ryddet opp i fergeområdet gjennom reiselivsutvikling og bygging av molo i Austevollshella, men forutsetter at kommunen reduserer noe av den planlagte bebyggelsen på moloen og legger bedre til rette for allmennhetens bruk av moloområdet. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor delvis til følge.

 • Selje kommune - fylkeslandbruksstyret si motsegn mot forslag til reguleringsplan for Stavset (jordvern)

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane til reguleringsplan for bustadområde på Stavset i Selje kommune. Departementet legg vekt på omsynet til jordvern, kulturlandskap og at det ikkje er mangel på ledige bustadtomter i denne delen av kommunen.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sildenestangen(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Planen er i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

 • Søgne kommune - innsigelse til reguleringsplan for Trysnesstranda(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Trysnesstranda i Søgne kommune. Av hensyn til allmennhetens tilgjengelighet til og bruk av strandsonen kan ikke området reguleres slik kommunestyret har vedtatt. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen er dermed tatt til følge.

 • Skien kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ibsenhuskvartalet

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Ibsenhuskvartalet, Skien kommune. Av hensyn til de nasjonale kulturminneinteressene i eksisterende bysentrum, kan ikke området reguleres slik bystyret har vedtatt. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II, Narvik kommune

  Miljøverndepartementet stadfester Narvik kommunes vedtak om reguleringsplan for Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II. Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på at det er et nasjonalt mål å øke utbyggingen av miljøvennlig vindkraft, herunder 3 TWh vindkraft innen 2010 og samlet 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Loshavn-Eikvåg, Farsund kommune

  Miljøverndepartementet er opptatt av å sikre de kulturhistorisk viktige områdene i Loshavn-Eikvåg, men mener verdiene disse representerer ikke blir påvirket av utbygging av to hytter slik planen legger opp til. Departementet viser til viktigheten av å terrengtilpasse hyttene gjennom bebyggelsesplan.

 • Motsegn til arealdel av kommuneplanen for 2006-2016, Vaksdal kommune

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkes¬landbruks¬styret i Hordaland til kommuneplan for Vaksdal 2006-2016 (arealdelen) når det gjeld omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på Helle. Departementet legg vekt på omsynet til jordvern og kulturlandskap, og endrar byggjeområde på Helle til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018), Ringsaker kommune (jordvern / ATP / kulturlandskap)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på områdene B9 og B11 i kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018) til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk og en bærekraftig areal- og transportpolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer omdisponering av jordbruksareal i et område med verdifullt kulturlandskap for å tilrettelegge for utbygging utenom etablerte grendesentra. Utbygging av B11 vil også være i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene B9 og B11 ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i de aktuelle områdene.

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2019, Karmøy kommune (strandsone, jordvern)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Rogaland fylkeslandbruksstyre og Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal på Bø til følge. Det vil være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne omdisponering av verdifull dyrka mark til utbyggingsformål i dette området. Miljøverndepartementet tar også innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland til omdisponering av område ved Kvalavåg til utbyggingsformål til følge. Det er i strid med nasjonal strandsonepolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer utbygging med store landskapsinngrep i strandsonen. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene Bø og Kvalavåg ikke godkjennes, og at arealformålet i eksisterende plan (LNF-område) fortsatt skal gjelde i disse områdene.

 • Motsegn til reguleringsplan for Nappane, Lindås kommune

  Miljøverndepartementet stadfestar ikkje reguleringsplan for Nappane i Lindås kommune. Miljøverndepartementet meiner utbygginga nærast sjøen ikkje er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk. Felt 1 og 2 i planen og småbåthamna framfor desse områda må difor takast ut av planen. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis tatt til følgje.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Arctic Center, Tromsø kommune

  Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger vekt på at reguleringsbestemmelsene gir tilstrekkelig avklaring på hvordan området kan sambrukes til alpinanlegg og jordbruk. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Motsegn til regulseingsplan Sjøsida, Ulstein kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Sjøsida i Ulsteinvik, som vart samrøystes vedteken i kommunestyret 7. september 2006. Departementet meiner at planen i naudsynt grad tek omsyn til dei reelle fiskeri- og hamneinteressene i Ulsteinvik. I departementet si avgjerd har omsynet til lokaldemokratiet og til den utviklinga som allereie har skjedd i Ulsteinvik, blant anna i samarbeid med Miljøverndepartementet gjennom tettstadsprogrammet, vore vektlagt. Departementet kan ikkje sjå at det er nasjonale eller viktige regionale interesser som gjer at kommunestyret sitt planvedtak må overprøvast. Motsegna frå Kystverket er dermed ikkje teken til følgje.

 • Innsigelse til kommunedelplan E18 Gulli-Langåker, Stokke kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplanen for E18 Gulli-Langåker. Departementet finner at kommunens valg av lengde på miljøtunnelen vil medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til nytteverdien. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Framverran, Mosvik kommune (strandsone)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til områdene BL1, HY2 og H2 i kommune¬delplan for Framverran til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med allmennhetens interesser og regjeringens strandsonepolitikk å godkjenne ny utbygging i disse områdene. Arealformålet i eksisterende kommunedelplan skal derfor fortsatt gjelde i disse områdene. For områdene H4, H5, CA1 på Gipling finner departementet å kunne godta de deler av planen som ligger utenfor hundremetersbeltet langs sjøen, og innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge. I tillegg godkjennes foreslått flytebrygge, merket som FL1 Vestvik.

 • Oppheving av reguleringsplan for Torpbukta, Halden kommune

  Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan for Torpbukta i Halden kommune fordi planen anses å være i strid med nasjonale interesser. De nasjonale interessene er knyttet til bevaring av leveområdet for den eneste kjente forekomsten av sommerfuglarten klippeblåvinge i Norge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, Ørland kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, med unntak av fritidstomtene 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst. De aktuelle tomtene ligger i hundremetersbeltet langs sjøen. En utbygging vil virke privatiserende og ha negative konsekvenser for kulturlandskapet og biologisk mangfold. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Karljohansvern, Horten kommune

  Miljøverndepartementet mener hensynet til forutsigbarhet for Forsvaret er viktig i denne saken, og at anleggelse av en kyststi gjennom området ikke er forenlig med de planer for området som Forsvaret har. Departementet tar derfor innsigelsen fra Forsvarsbygg til følge, men mener det bør legges til rette for kyststi over området FS2 dersom Forsvaret avvikler aktiviteten på området.

 • Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Mo industripark vest, under forutsetning av at andelen detaljhandel begrenses til maksimum 3000 m2 bruksareal. Det forutsettes blant annet at det opparbeides gode gang- og sykkelvegforbindelser til sentrum og nærliggende boligområder, at det sørges for god tilgjengelighet til kollektiv transport, og at reguleringsbestemmelsene endres slik at kommunens parkeringsvedtekt gjøres til maksimumsnorm for parkering.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Jarlsberg travbane, Tønsberg kommune

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Jarlsberg travbane. Departementet legger avgjørende vekt på at den foreslåtte kjøpesenterlokaliseringen til Jarlsberg travbane ligger utenfor de områder hvor det er tillatt å etablere kjøpesentre større enn 3000 m² i henhold til retningslinjer i godkjent Fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling i Vestfold. Videre aksepterer ikke departementet at det legges opp til utvidet fortolking av begrepet "plasskrevende varer" i forhold til fylkesdelplanens retningslinjer.

 • Øvre Eiker kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2018 (jordvern)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på Kantum til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer omdisponering av en del av et større sammenhengende jordbruksareal, når det foreligger fullverdige alternativer for lokalisering av ny ungdomsskole. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokaliteten H23, tomt for Hokksund ungdomsskole på Kantum ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i det aktuelle området.

 • Reguleringsplan for Hankø Brygge i Fredrikstad kommune (strandsone)

  Etter en samlet vurdering av saken har Miljøverndepartementet kommet til at departementet ikke vil foreta endringer i eller oppheve reguleringsplan for Hankø Brygge.

 • Stjørdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for barnehage i Reelia (jordvern/grense for landbruk)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for barnehage på eiendommen 113/39 i Reelia. Departementet viser til at en barnehage på dette arealet vil bryte med den utviklingsretning kommunen har lagt opp til, og ligge på feil side av den grense som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er trukket mellom utbyggingsområder og landbruksområder.

 • Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen(overnattingshytter/markavern)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Ringkollen i Ringerike kommune. Departementet mener utbyggingen i tilknytning til Ringkollstua vil være i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til markalov tar sikte på å ivareta. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor til følge.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke punkt 9.2 første avsnitt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for Nøtterøy, fordi bestemmelsen er i strid med nasjonale føringer for bygging i strandsonen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Nordreisa kommune – innsigelser til reguleringsplan for hytteområde Lyngstad gnr 29 bnr 14

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for hytteområde Lyngstad i Nordreisa kommune. Departementet mener at utbygging av hytter i dette området er i konflikt med reindrift og jordverninteresser. Innsigelsene fra områdestyret for reindrift og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge.

 • Innsigelse til kommuneplan for Klepp 2006-2017, boligområde Pollestad

  Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet og senterstruktur må veie tyngst i denne saken, og tar derfor innsigelsen til følge. Dette innbærer at boligområde nr. 26 ved Pollestad ikke blir godkjent.

 • Kvinesdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for menighetssenter Liknes vest (kulturminner)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke den foreslåtte reguleringsplan for nytt menighetssenter på Liknes. Departementet viser til de sterke kulturhistoriske interesser som knytter seg til det aktuelle området, og mener at disse bør veie tyngre enn behovet for å plassere et nytt menighetssenter akkurat på dette området. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor til følge.

 • Kvinesdal kommune - innsigelse til kommuneplan 2006-2015, hyttefelt ved Nesjen

 • Finnøy kommune - motsegn til kommuneplan 2007-2019, næringsområde på Ladstein