Rundskriv H-2/14 - Supplering av rundskriv T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Vedlagt følger rundskriv H-2/14 som er en ajourføring av rundskriv T-2/13 med nye departementsnavn etter endringene i oppgavefordelingen i regjeringen. I dette brevet gis videre utfyllende kommentarer til praktisering av innsigelser i kommunale plansaker.

Rundskriv T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven ble sendt ut fra Miljøverndepartementet 27. august 2013. Jeg ønsker med dette brevet å utfylle rundskrivet med presiseringer om bruken av innsigelser. Det er dessuten gjort endringer i departementsstrukturen. Fra 1. januar 2014 er blant annet ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven og behandlingen av innsigelsessaker overført til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette har gjort det nødvendig å ajourføre rundskrivet med nye departementsnavn. Den ajourførte versjonen av rundskrivet følger som vedlegg til dette brevet, og ligger dessuten på www.planlegging.no under Kommunal- og moderniseringsdepartementets side på nettet.

Rundskriv T-2/13 erstattet tidligere rundskriv fra 1995 og omtaler reglene i plan- og bygningsloven av 2008. I tillegg gir rundskrivet nye føringer for å sikre en mer effektiv behandling av kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Særlig fremheves at viktige interesser skal komme frem så tidlig som mulig og det skal være tidlig medvirkning og dialog. Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig og skal begrunnes konkret. Dessuten fremheves at fylkesmannen og fylkeskommunen skal bidra til å samordne innsigelser, blant annet gjennom mekling og møte i regionalt planforum.

Rundskrivet gjelder fortsatt, med de føringer som er gitt. Disse føringene er viktige, og jeg vil forsterke dem ytterligere. Målet er at flest mulig saker blir løst så tidlig som mulig i planprosessen og på lokalt nivå. Jeg vil presisere at plansakene må behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling ikke blir unødig forsinket. Jeg vil også understreke at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere framover.

Arealplanlegging og innsigelser er omtalt i regjeringsplattformen. Der er det pekt på en rekke viktige satsingsområder, blant annet en enklere hverdag for folk flest og levende lokaldemokrati. Kommunal planlegging er viktig i denne sammenheng, og målet er å forenkle, fornye og forbedre offentlig forvaltning. Dette er områder jeg vil fokusere på fremover.

Jeg forventer at føringene i rundskrivet og dette brevet følges opp i praksis slik at den kommunale planleggingen heretter bli mer målrettet og effektiv.

I fylkene Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland er det igang forsøk der fylkesmannen er gitt myndighet til å samordne og om nødvendig avskjære statlige innsigelser. Regjeringen vil vurdere å gjøre denne ordningen permanent for alle fylkesmenn fra 2015.

 

Med hilsen

 

Jan Tore Sanner

 

Vedlegg: Rundskriv