Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innfører samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som en fast ordning fra 2018. Nord-Trøndelag innlemmes i ordningen fra 2018. Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark innlemmes i ordningen fra 2019.

Brevet med vedlegg: Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven (pdf)

Forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer startet i 2013, og omfatter nå de 11 fylkesmannsembetene Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

Fylkesmannen har ordinært et samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde. Fylkesmennene som deltar i samordningsforsøket har i tillegg fått et samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen skal motta innsigelsene, og foreta en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen kan i den forbindelse avskjære innsigelser på nærmere angitte betingelser.

Innsigelsesinstituttet er viktig for å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen, og er en forutsetning for at kommunen kan vedta arealplaner med juridisk bindende virkning. Det er samtidig et mål å redusere antall innsigelser ved å styrke dialogen mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene i tidlig planfase.

Målet med samordningsforsøket er å sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et godt samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at forsøket skal bidra til å styrke kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale planer.

Evalueringen av samordningsforsøket1 i 2016 og tilbakemeldinger til departementet viser at forsøket har styrket dialogen og samhandlingen mellom forvaltningsnivåene, og gitt en mer effektiv og bedre statlig medvirkning i kommunale planprosesser. Statlige innsigelser er bedre begrunnet og statlige etater er mer løsningsorienterte enn tidligere. Fylkesmennene bidrar aktivt til å løse uenigheter mellom kommunene og statsetatene. Statsetatene utarbeider veiledere som klargjør innsigelsesgrunnlaget, og beskriver hvordan sektorinteressene kan ivaretas i kommunale planer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av de positive erfaringene med samordningsforsøket, besluttet å innføre samordning av statlige innsigelser som en permanent ordning. Fra 2018 vil ordningen omfatte fylkesmennene som har deltatt i forsøket, samt Nord-Trøndelag som blir slått sammen med Sør-Trøndelag. Fylkesmennene i Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark vil bli innlemmet i ordningen fra 2019 ved sammenslåing med fylkesmenn som allerede deltar i ordningen.

Departementet har gitt overordnede føringer for samordningsforsøket, men overlatt til den enkelte fylkesmann å lage konkrete rutiner for gjennomføringen. En viktig forskjell er at noen fylkesmenn samordner høringsuttalelser i saker uten innsigelse. Departementet mener at
dette er for ressurskrevende som en permanent ordning, særlig for fylkesmenn med mange plansaker. Det er derfor besluttet at samordningen skal begrenses til innsigelser.

Innsigelser fra fylkeskommunen, Sametinget og nabokommuner omfattes ikke av samordningsforsøket, og vil heller ikke omfattes av den permanente ordningen. Disse innsigelsene må løses i dialog med vedkommende organ, eventuelt i mekling hos fylkesmannen eller ved behandling i departementet. Departementet anbefaler dialog mellom
fylkesmannen og andre innsigelsesmyndigheter i saker der både statlige etater og andre myndigheter har innsigelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fremheve at regionalt planforum er en viktig arena for dialog og interesseavklaring i tidlig planfase. Kommuneplaner og reguleringsplaner som berører nasjonale og vesentlige regionale interesser, bør diskuteres i regionalt planforum før offentlig ettersyn. God dialog i regionalt planforum kan bidra til bedre planer og redusere behovet for innsigelser i høringsfasen. Regionalt planforum kan også brukes i høringsfasen og i sluttfasen.

For å videreføre den positive trenden med nedgang i andelen planer møtt med innsigelse, er det viktig at statsetatene fortsetter arbeidet med å klargjøre nasjonale og vesentlige regionale interesser på sitt område, og styrker veiledningen til kommunene. Det er også viktig at statsetatene bidrar til å løse arealkonflikter og innsigelser.

Rammene for ordningen med samordning av innsigelser videreføres fra forsøket, og framgår av vedlegg til dette brevet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forutsetter at fylkesmennene justerer rutinene for praktisering av ordningen i tråd med rammene i dette brevet, og informerer kommunene, fylkeskommunene og statlige innsigelsesmyndigheter om hvordan ordningen skal gjennomføres i de enkelte fylkene.

Departementet vil bidra til harmonisering av praksis for gjennomføring av ordningen ved dialog med fylkesmennene.

Med hilsen

Med hilsen
Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Bjørn Casper Horgen
avdelingsdirektør