2014

 • Rauma kommune - motsegn til reguleringsplan for Måsvatnet hyttefelt

  Departementet finn etter ei samla vurdering å kunne stadfesta reguleringsplanen for Måsvatnet hyttefelt. Det er lagt vekt på omsynet til dei lokalpolitiske vurderingar som kommunen har gjort i saka.

 • Lillehammer kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Rosenlund bydelssenter område A og B med endringer som innebærer at totalt handelsareal innenfor planområdet ikke skal overstige 20 000 m2. Andelen lette varegrupper skal ikke overstige 12.000 m2. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 godkjennes med tilsvarende endringer. En økning av handelsarealet ut over dette vil bidra til å svekke utviklingen i Lillehammer sentrum og være i strid med nasjonale og regionale føringer for by- og tettstedsutvikling. Krav til sikkerhet for flomutsatte områder er ivaretatt gjennom en avtale mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen og utbygger. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen er tatt delvis til følge. Innsigelsen fra NVE er tatt til følge.

 • Nord-Fron kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brynsmoen næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune. Departementet legger vekt på kommunens behov for å legge til rette for nye næringsområder i samsvar med kommuneplanen, selv om utbyggingen vil hindre uttak av grusressursene. Innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse fra Riksantikvaren til detaljregulering av Youngstorget 3

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 7. mai 2014 av detaljregulering med konsekvensutredning og tilhørende reguleringsbestemmelser for Youngstorget 3. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Rindal kommune – motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013–2022

  Departementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune. Departementet meiner omsynet til reindriftsinteressene er tilstrekkeleg ivareteke i arealdelen av kommuneplanen, og legg vekt på at dei samla grepa i planen bidreg til ein føreseieleg situasjon for tamreindrifta i Rindal kommune.

 • Trondheim kommune - Innsigelse til områderegulering for Digresmyra skyteanlegg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Digresmyra skyteanlegg med endringer i plankart og bestemmelser som vist på plankart datert 27.03.2012, sist revidert 20.09.2012, med tilhørende illustrasjonsplan datert 20.09.2012. Det gjøres også endringer i reguleringsbestemmelsene vedtatt av Trondheim bystyre 21.11.2013. Vedtaket innebærer at bare dagens anlegg godkjennes nå. Innsigelsene fra Mattilsynet og Malvik kommune tas dermed delvis til følge.

 • Stavanger kommune - Innsigelse til detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2 som vedtatt av Stavanger bystyre den 31. mars 2014. Innsigelsen fra Rogaland fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Motsegn til reguleringsplan for masseuttak på Fossandmoen - Forsand kommune

  Departementet godkjenner planen i samsvar med resultatet i mekling 13. mars 2013, som ikkje vart godkjent i kommunestyret. Dette inneber at dei to gravrøysene lengst frå fylkesvegen kan bli frigjevne, medan dei to gravrøysene nærast vegen skal sikrast. Motsegna frå Riksantikvaren er dermed delvis teken til følgje.

 • Avgjørelse i innsigelsessak – Kommuneplan for Flesberg kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplan for Flesberg kommune. Departementet finner at boligområdet på Kvear ikke vil gi vesentlige virkninger for trafikk eller tettstedsutvikling. Bestemmelsene om byggeforbud langs vann og vassdrag og om eksisterende spredt utbygging forutsetter at det tas hensyn til viktige miljøinteresser i behandlingen av enkeltsaker, og kan derfor aksepteres. Departementet tar ikke innsigelsene til følge.

 • Reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at departementet ikke vil vedta endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune. Saken ble innkalt av Miljøverndepartementet i brev datert 7.7.2011.

 • Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen. Departementet har lagt avgjørende vekt på hensynet til utnytting av mineralressursene i området og til positive lokale ringvirkninger. Det legges til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes. Innsigelsene fra Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er ikke tatt til følge.

 • Innsigelsessak - kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen til Skjerdingstad - Melhus kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke krysset ved Lundamo på E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ut fra hensynet til naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge.

 • Kommuneplan for Nesset 2012 - 2020 – avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for alpinanlegg i Eikesdalen med unntak av områda for toppheisar. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunen sitt ønskje om å legge til rette for næringsutvikling i eit område med nedgang i folketalet, og at dei lågastliggande delane av alpinanlegget i liten grad er nytta av villreinen. Med dagens kunnskapsgrunnlag er dei planlagde toppheisane teke ut av planen fordi dei kan føre til auka ferdsel inn i viktige villreinområde sør for alpinanlegget.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skeime Nedre 2 - gnr. 25 bnr. 20

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 – gnr. 25 bnr. 20. Det gjelder et sentrumsnært boligområde, og det er bare et mindre landbruksområde som berøres. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruks¬avdeling tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - innsigelser til detaljregulering av Operaallmenningens søndre del

  Departementet mener alternativ 1 c gir best muligheter for utnyttelse av byrommet foran det nye Deichmanske bibliotek og Operaen. Departementet godkjenner planen, og innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed ikke tatt til følge.