Innsigelsessak - kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen til Skjerdingstad - Melhus kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke krysset ved Lundamo på E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ut fra hensynet til naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 23. november 2012. Kommunedelplan for E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad i Melhus kommune er sendt departementet for endelig avgjørelse etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-16 andre ledd. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innsigelser til planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke krysset ved Lundamo på E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ut fra hensynet til naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge.

Bakgrunn

Melhus kommune og Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny trasé for E6 med en 24 kilometer lang firefelts motorvei mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad. Arbeidet med kommunedelplanen startet i 2007, og det er utredet tre hovedtraséer med mange ulike koblingsmuligheter. Det er lagt opp til fire kryss med kobling til tettstedene Hovin, Lundamo, Ler og Skjerdingstad. Det legges opp til park&ride (overgang fra bil til buss) ved alle kryssene. Det er krysset ved Lundamo som det er fremmet innsigelse til. Krysset forutsetter at det etableres en ny vei mot Lundamo med bro over Gaula. I den vedtatte kommunedelplanen er det ikke tatt konkret stilling til plassering og utforming av veien mot Lundamo; det er forutsatt at dette samt nærmere detaljering av selve krysset, skjer i reguleringsplan. I gjeldende kommuneplan er området hovedsakelig avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fremmet innsigelse mot krysset ved Lundamo på grunn av hensynet til jordvern og naturverdier. Fylkesmannen mener at Lundamo vil få en tilfredsstillende kobling til E6 ved kryssene på Ler og Foss. Om jordvernhensyn uttaler fylkesmannen at det er anslått at krysset og tilførselsveien vil føre til et beslag av ca. 20 dekar matjord. I tillegg vil det gå med dyrka mark til parkeringsanlegg og busslommer. Fylkesmannen mener at erfaringen viser at det også vil komme press om etablering av ulike former for næring og handel ved slike kryss.  Fylkesmannen peker på at summen av nedbygd dyrka mark som følge av den nye E6-traséen er stor – 450 dekar, og at det derfor ikke bør etableres flere kryss enn strengt tatt nødvendig. Om hensynet til naturverdier uttaler fylkesmannen at en ny vei vil gi store negative konsekvenser for Gaula, som er varig vernet og nasjonalt laksevassdrag. Summen av inngrepene som følge av ny E6 vil føre til at den samlede belastningen på vassdraget blir uakseptabel. Fylkesmannen peker videre på at den foreslåtte kryssløsningen vil gi negative inngrep i viktige naturtyper og arter langs elva.

Ved meklingen 7. august 2012 ble det presisert at dersom det ikke oppnås enighet om kryssløsningen, kan kommunen egengodkjenne traséen for E6 som grunnlag for videre reguleringsplanlegging slik at arbeidet med ny E6 ikke blir forsinket. Partene kom ikke til enighet ved meklingen. Ved oversendelsen til departementet anbefalte fylkesmannen at avgjørelse av krysset ved Lundamo skulle tas i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for kryssløsning ved Lundamo og lokalvegforbindelsen til sentrum.

I møte den 11. september 2012 vedtok kommunestyret i Melhus alternativ 2A som trasé for ny E6 med kryss ved Lundamo. Som grunnlag for sin beslutning om kryss ved Lundamo, peker kommunen på at Melhus er den nest største kommunen i Sør-Trøndelag med 15 000 innbyggere, og det er en kommune i vekst. Nest etter kommunesenteret, er Lundamo det største tettstedet i kommunen. Kommunen ønsker et kryss tilknyttet Lundamo blant annet for å forsterke tettstedets attraktivitet som boområde, samt bidra til å redusere presset på dyrka mark i nordre del av kommunen. Det er videre ønskelig at Lundamo avlaster Melhus sentrum lengre nord. Det er lokalisert flere næringsaktører i søndre del av kommunen, og kommunen mener at det for disse er viktig med lett tilgang til E6, dette forutsetter et kryss ved Lundamo. Kommunen peker også på at behovet for et kryss ved Lundamo uansett vil komme i fremtiden, og det vil være en mest gunstig prosess å anlegge krysset nå.

Befaring ble gjennomført 6. mars 2012 med representanter fra Melhus kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Vegdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet (som da hadde ansvaret for innsigelsessakene).

Uttalelser fra andre departementer

Klima- og miljødepartementet

I uttalelse datert 19. desember 2013 støtter Klima- og miljødepartementet fylkesmannens innsigelse begrunnet i hensynet til naturverdier i og langs Gaula. Departementet begrunner dette med at det er knyttet nasjonale interesser til Gaula, som både er vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag. Videre viser departementet til uttalelsen fra Miljødirektoratet (daværende Direktoratet for naturforvaltning) og anbefaler at denne legges til grunn i innsigelsessaken. Miljødirektoratet har i tillegg til momentene ovenfor pekt på at forbindelsen mot Lundamo vil gjøre inngrep i verdifulle og truede arter og naturtyper langs Gaula, og at naturmiljøet langs Gaula gjennom mange år er blitt belastet med omfattende tyngre tekniske inngrep.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet støtter ikke fylkesmannens innsigelse begrunnet i jordvern i uttalelse datert 20. november 2013. Departementet uttaler at regjeringens politiske plattform av 7. oktober 2013 isolert sett tilsier å støtte innsigelsen. Departementet legger imidlertid vekt på kommunens mening om at kryssløsningen vil kunne bidra til mindre press på dyrket mark i andre deler av kommunen, og behovet for god infrastruktur med innfartsparkering og bruk av buss. Departementet konkluderer med at kommunens ønske om samferdselstiltak og utviklingsretninger må veie tyngst i denne saken.

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i høringsbrev av 20. november 2013 uttalt at Melhus kommune bør få medhold for sitt syn i saken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Departementet vil først bemerke at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er lagt til grunn som retningslinjer i saken, jf. naturmangfoldloven § 7.

Gaulavassdraget inngår i Verneplan III for vassdrag og er underlagt Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Stortinget har vernet vassdraget mot kraftutbygging og man skal unngå andre tiltak som reduserer verneverdien. For Gaula sin del er dette de store naturverdiene og de viktige friluftsinteressene knyttet til vassdraget. Kryssingen av Gaula mot Lundamo er foreslått lagt over ei stor elveør med mandelpil og klåved, som er registrert som en truet og sårbar vegetasjonstype. På vestsiden av elva finnes det også viktige naturtyper hvor det er et stort potensial for å finne rødlistearter. Selv om det er mulig å unngå å plassere selve krysset direkte over disse naturverdiene, mener Miljødirektoratet at lokalitetene og verdiene vil kunne gå tapt på grunn av direkte og indirekte arealbeslag. Kryssingen vil også gi et klart inngrep i landskapsbildet.

Videre har Gaulavassdraget status som nasjonalt laksevassdrag. Denne statusen er vedtatt av Stortinget for å sikre at det ikke gjennomføres nye tiltak som kan være til skade for laksen, jf. St.prp. nr. 79 (2001-02). Gaula er et av landets beste laksevassdrag og strekningen mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad er blant de viktigste gytestrekningene for laksen i vassdraget. Miljødirektoratet har påpekt at fundamenteringen av en bro over Gaula vil kunne endre strømforhold i elva og kantvegetasjonen som kan endre gyteforholdene for laksen.

Det er gjort klart i saken at naturverdiene i og langs Gaula er særlig store, og Gaula har nasjonal status som vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag. Kryssløsningen ved Lundamo må vurderes ut fra den samlede belastningen på Gaula, jf. naturmangfoldloven § 10. Elva vil bli krysset to ganger, og en tredje krysning vil være nødvendig dersom det blir kryss ved Lundamo. Den nye traséen vil også på flere punkter føre til endringer i naturmiljøet langs Gaula. Videre er vassdraget belastet av tidligere inngrep. Den samlede belastningen som naturmiljøet i og langs Gaula er utsatt for, tilsier etter departementets mening at ytterligere inngrep bare kan tillates dersom det gir en klar samfunnsnytte.

Melhus kommune, som del av Trondheimsregionen, er i vekst, og en avkjøring fra E6 ved Lundamo vil etter departementets syn gi positive virkninger på utviklingen av Melhus kommune. Flere av høringsinstansene har uttrykt tvil om hvor avgjørende betydning et kryss ved Lundamo vil ha for utviklingen i kommunen. I følge Vegdirektoratet går rundt 75 % av trafikken fra Lundamo nordover mot Trondheim. Det er 6 kilometer på nåværende E6 fra Lundamo sentrum til Ler hvor første avkjøring i nordgående retning vil være på nye E6. Denne strekningen har adskilt gang- og sykkelvei og god standard for lokaltrafikk. Departementet mener at krysset ved Ler vil gi en god tilkobling til nye E6 for innbyggere og næring omkring Lundamo, og det utelukkes ikke at denne vil bli benyttet av mange også dersom krysset ved Lundamo blir etablert. For trafikk sørover vil det være 6 kilometer fra Lundamo til krysset ved Hovin; også denne strekningen er i god stand med gang- og sykkelvei. Fra Lundamo sentrum vil det i normal trafikk være under 10 minutters kjøring til kryssene i nord og sør. Med disse alternativene mener departementet at behovet for et kryss ved Lundamo ikke kan tillegges avgjørende vekt i saken.

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag begrunnet i hensynet til jordvern har ikke støtte i Landbruks- og matdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til uttalelsen og har ikke ytterligere merknader til dette temaet.

Etter dette mener departementet at et kryss på E6 ved Lundamo ikke gir en slik samfunnsmessig nytte at det kan veie opp for de negative konsekvensene for naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge. Departementet bemerker at dersom utviklingen av Lundamo-området tilsier det, kan spørsmålet om tilkobling til E6 på sikt vurderes i kommuneplanen.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke den foreslåtte kryssløsningen ved Lundamo i kommunedelplan for E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad.

 

Departementet forutsetter at kommunen retter opp kommuneplankartet og bestemmelser i tråd med dette vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jan Tore Sanner

 

 

Kopi til:

 

 

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Melhus kommune

Rådhuset

7224

MELHUS