Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skeime Nedre 2 - gnr. 25 bnr. 20

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 – gnr. 25 bnr. 20. Det gjelder et sentrumsnært boligområde, og det er bare et mindre landbruksområde som berøres. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruks¬avdeling tas dermed ikke til følge.

Departementet viser til fylkesmannens oversendelse av ovennevnte reguleringsplan ved brev av 17. juni 2013.

Saken er i medhold av § 12-13 i plan- og bygningsloven av 2008 sendt Miljøvern-departementet for endelig avgjørelse. Ved overføringen av Planavdelingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014 er det dette departementet som nå har behandlet saken.

Det foreligger innsigelse til planen fra fylkesmannens landbruksavdeling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 – gnr. 25 bnr. 20. Det gjelder et sentrumsnært boligområde, og det er bare et mindre landbruksområde som berøres. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruks­avdeling tas dermed ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Formålet med foreliggende plan er å legge til rette for bygging av 10 nye eneboliger og 3 stk. 4- eller 8-mannsboliger. Planområdet er på ca. 5,5 daa fulldyrket jord og ca. 0,5 daa overflatedyrket jord. Planområdet er delvis avsatt som byggeområde og delvis avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde på sørsiden av fv 43. Området er i dag brukt som leiejord til grasproduksjon.

Reguleringsplan for Skeime Nedre var opprinnelig en plan som senere er blitt delt opp i 3 områder, Skeime Nedre 1 og Skeime Nedre 2 del 1 og 2. Området Skeime Nedre 2 del 1 på nordsiden av fv 43, den delen av planen som det ikke foreligger innsigelse til, har kommunen egengodkjent. Dette arealet var regulert til byggeområde. I planområdet Skeime Nedre 2 del 2 ble det da teknisk utvalg behandlet saken den 19. januar 2012, gjort noen endringer ved at plangrensen endres og 4 tomter (B10-B13) ble tatt ut av plankartet. Det er dette området det foreligger innsigelse til.

I kommuneplanens arealdel er den del av planområdet som ligger nordvest for riksveien vist som eksisterende byggeområde for boliger med reguleringsplankrav før utbygging. Videre ble det vist til at arealet på sørsiden i all hovedsak er vedtatt som landbruks-, natur- og friluftsområde med byggeforbud, med unntak av et belte langs eksisterende veier med eksisterende boligbebyggelse.

Fylkesmannens landbruksavdeling fremmet innsigelse i brev av 16. mai 2011 begrunnet i at planen ikke er i tråd med nasjonale arealføringer ved at den er i strid med jordvernet, kommuneplanens landbruks-, natur- og friluftsformål og avklaringer i tidligere mekling for tilstøtende reguleringsplan for Skeime Nedre, gnr. 25 bnr.1. Landbruksavdelingen er av den oppfatning at forslaget er i konflikt med jordvernet, selv om det legges opp til konsentrert utbygging. Avdelingen viser også til at det er uheldig at det legges opp til at mindre detaljreguleringer stadig legger større press på landbruksarealene. Kommunen bør legge langsiktige utbyggingsstrategier, der det trekkes klare grenser mot landbruksområder som ikke skal bebygges.

Mekling i saken ble ikke gjennomført da fylkesmannens landbruksavdeling mente at sakens problemstilling var avklart i den tidligere mekling for tilstøtende reguleringsplan for Skeime Nedre.

Fylkesmannens landbruksavdeling ga på forespørsel fra kommunen tilbakemelding om at det i søndre del av planen kun var tomt 7 og deler av tomt 8 som kunne aksepteres. 

Farsund kommunestyre behandlet saken i møte den 19. juni 2012 og vedtok egen-godkjenning av den del av planen som det ikke var reist innsigelse til.  Deretter vedtok kommunestyret den øvrige del av planen med noen endringer. Kommunen er enig i at tomtene 10-13 må ut av planen på grunn av jordvernet. Videre vises det til at ved revisjon av overordnet plan bør området justeres da dette er attraktive tomter i nær avstand til Vanse sentrum. Kommunen mener imidlertid at området BK1 bør være mulig å få innregulert. Dette ut fra den begrunnelse at det er avsatt til konsentrert bebyggelse og at det tidligere er gitt signaler om at det åpnes opp for denne type høyere utnyttelse i sentrumsnære områder.

Vest-Agder fylkeskommune har kun hatt merknader/innsigelse knyttet til bevaring – kulturminne/kulturmiljø. Innsigelsen ble trukket i løpet av planprosessen.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev av 17. juni 2013 til at det omstridte området i reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 omfatter 3 boligtomter med frittliggende småhus-bebyggelse og 3 tomter med konsentrert småhusbebyggelse. Området er i overordnet kommuneplan i all hovedsak avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Fylkesmannen peker videre på at det flere ganger i de senere årene er meldt oppstart av mindre detaljreguleringer i området Vanse sentrum. Disse har delvis ligget innenfor kommuneplanens landbruks-, natur- og friluftsområde. Fylkesmannen er av den oppfatning at denne type arealplanlegging er svært uheldig. Planforslaget innebærer en stykkevis utvidelse av Vanse sentrum på bekostning av landbruksjord.

Det vises også til at Farsund kommune ikke har tatt opp kommuneplanen for Vanse sentrum til rullering siden 2001. Planen er ikke lenger et oppdatert og godt styringsdokument for kommunen.

Fylkesmannen er ikke enig med kommunen i at resultatet fra den tidligere meklingen for tilstøtende reguleringsplan for Skeime Nedre tilsier at det nå skulle være lettere å få aksept for nedbygging av sentrumsnære jordbruksarealer.

På bakgrunn av ovenstående tilrår fylkesmannen at innsigelsen til foreliggende regulerings-plan for Skeime Nedre 2 tas til følge.

Befaring i saken ble avholdt 13. november 2013 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Landbruks- og matdepartementet, Statens landbruksforvaltning, utbyggere og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) avga uttalelse i brev av 27. november 2013 og peker på at det foreslåtte boligområdet berører god og lettdrevet fulldyrka og overflatedyrka jord brukt til fòrproduksjon. Jorda er klassifisert som av god kvalitet. Det skal foreligge relativt sterke samfunnsinteresser for at en skal kunne tillate nedbygging av slike områder, ut fra et nasjonalt perspektiv på bl.a. matvareberedskap.

LMD er enig med fylkesmannen i at den type arealplanlegging med flere mindre detaljreguleringer i området Vanse sentrum er uheldig. Det kan føre til en bit-for-bit nedbygging hvor det overordnede planperspektiv blir borte.

LMD har forståelse for at kommunen ønsker å styrke sentrum i Vanse ved å bygge ut så sentrumsnært, særlig på litt lengre sikt. Siden området også er av begrenset størrelse vil LMD derfor anbefale at innsigelsen til dette området ikke støttes. Ny omdisponering av jordbruksarealer bør i hovedsak ikke skje før potensialet i eksisterende byggeområder blir utnyttet.

Fylkesmannen kom i brev av 6. desember 2013 med tilleggskommentarer til planen med vurdering etter naturmangfoldloven. I brevet pekes på at planen er vurdert etter naturmang-foldloven §§8-12 og artskart i Naturbase og Artskart er sjekket ut. Det er innenfor plan-området ikke registrert prioriterte arter, truede eller nært truede arter, utvalgte naturtyper eller nært truede naturtyper. Fylkesmannen legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet i saken er i tråd med de krav som følger av naturmangfoldloven § 8, og at de øvrige prinsipper får liten betydning.

I samme brev peker fylkesmannen for øvrig på at det er registrert et automatisk fredet kulturminne i området, som fylkeskommune har anbefalt frigitt. Fylkeskommunen har opplyst at det må søkes om frigivelse av kulturminnet hos Riksantikvaren før planen kan realiseres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Denne saken behandles etter plan- og bygningslovens av 2008. Etter loven § 12-13 annet ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om planen skal stadfestes. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Konflikten i foreliggende sak gjelder spørsmålet om det skal tillates utbygging av et mindre boligområde på et areal utlagt til landbruks-, natur- og friluftsformål nær Vanse sentrum i Farsund.

Det aktuelle området grenser opp til sentrumsbebyggelsen rundt Vanse, med gangavstand inn til sentrum. Området er attraktivt og med gode bokvaliteter. Det er gang- og sykkelvei i området og det grenser til en videregående skole. Folketallet i Farsund går ned, og kommunen argumenterer med at den trenger sentrale, attraktive boligtomter.

Selv om den aktuelle landbruksjord er av god kvalitet, og området grenser opp til de verdifulle jordbruksområdene på Lista, finner departementet at reguleringsplanområdet er av en beskjeden størrelse og har en slik nærhet til sentrumsbebyggelsen at området bør kunne bebygges. Det vises her til at Landbruks- og matdepartementet ikke støtter innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling.

I likhet med fylkesmannen og LMD vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet imidlertid peke på at den type arealplanlegging med flere detaljreguleringer i området Vanse sentrum er uheldig.Det kan føre til en bit for bit nedbygging det det overordnede planperspektivet blir borte.

På bakgrunn av ovenstående finner Kommunal- og moderniseringsdepartementet å kunne stadfeste reguleringsplanen for Skeime Nedre del 2. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling blir dermed ikke tatt til følge.

Før gjennomføring av planen kan iverksettes må kommunen sørge for frigivelse hos Riksantikvaren av det påviste automatisk fredede kulturminne ID:150345 innenfor reguleringsplanområdet.

 

                                                                  Vedtak

I medhold av § 12-13 i plan- og bygningsloven av 2008 stadfester departementet vedtak av Farsund kommunestyre i møte den 19. juni 2013 om reguleringsplan for Skeime Nedre del 2, som vist på kart datert 13. august 2010. Samtidig stadfester departementet de til planen tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

Det vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-12 om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan.

Kommunen er orientert om departementets avgjørelse ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jan Tore Sanner

   

 

 

Kopi:

Farsund kommune

Landbruks- og matdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Riksantikvaren