Stavanger kommune - Innsigelse til detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2 som vedtatt av Stavanger bystyre den 31. mars 2014. Innsigelsen fra Rogaland fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Fylkesmannen i Rogalands oversendelse 14. mai 2014 av innsigelse til detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2 i Stavanger sentrum. Det foreligger innsigelse fra Rogaland fylkeskommune begrunnet i hensynet til omkringliggende vernet og fredet bebyggelse. Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-13 oversendt departementet for avgjørelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2 som vedtatt av Stavanger bystyre den 31. mars 2014. Innsigelsen fra Rogaland fylkeskommune tas dermed ikke til følge.


Bakgrunn for saken
Planen er et privat forslag til detaljregulering for påbygg på kjøpesenteret/kontorbygget Torgterrassen, Kirkegata 2 i Stavanger sentrum, utarbeidet av Link Arkitektur AS på vegne av Skagen Fondene.  Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for påbygg på deler av eksisterende bygg i Torgterrassen med én etasje, samt endret plassering av teknisk bygg på tak. Det foreslåtte påbygget vil være inntrukket fra respektive fasader.

Planforslaget er av kommunen omtalt som kontroversielt i forhold til gjeldende planer og til fredet og verneverdig bebyggelse i kjernen av Stavanger sentrum. Planområdet ligger innenfor det automatisk fredete området Middelalderbyen Stavanger og i nærheten av Stavanger Domkirke. Domkirken er fredet i medhold av kulturminneloven § 4 første ledd pkt. a, og endringer som gjelder kirker med denne frednings¬status skal godkjennes både av Riksantikvaren og den stedlige biskopen.

Rogaland fylkeskommune ved fylkesrådmannen reiste den 1. desember 2011 innsigelse til planforslaget, med bakgrunn i brev fra Riksantikvaren av 30. november 2011. Innsigelsen er begrunnet med at volumøkning på Torgterrassen ikke er forenlig med hensynet til Domkirken, Sparekassen/SR-bank og omkringliggende vernet bygningsmiljø. Det er også lagt vekt på faren for presedens ved at denne planen kan være et argument for påbygg på annen bebyggelse i området. Det er også pekt på at reguleringsfor¬slaget ikke er i samsvar med den da gjeldende kommunedelplan for Stavanger sentrum, vedtatt 2. september 1996, hvor det var bestemt at byggehøyder ikke skal økes.

Meklingsmøte ble avholdt 10. februar 2014 hos Fylkesmannen i Rogaland med deltakelse fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Det ble ikke oppnådd enighet på meklingen, da Rogaland fylkeskommune stod fast på sin innsigelse til reguleringsplanen.

Fylkesmannen i Rogaland har i sin oversendelse 14. mai 2014 anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge, og at departementet stadfester planen slik den ble vedtatt av bystyret i Stavanger 31. mars 2014. Fylkesmannens vurdering er at kommunen gjennom en omfattende plan¬prosess har funnet en god balanse mellom utvikling av denne delen av sentrum og ivare¬takelse av de antikvariske og arkitektoniske kvalitetene i Middelalderbyen. Bygget er utvidet med én etasje i høyden, noe de vurderer som en relativt beskjeden og forsiktig utvidelse. Den ekstra etasjen er også gitt en tilbaketrukket plassering, noe som gjør at den visuelle virkningen fra bakkenivå vil være liten.

Fylkesmannen peker på at utvidelsen av bygget har blitt redusert gjennom planprosessen for å sikre en tilpassing til de viktige verdiene som ligger i Middelalderbyen. Det er arbeidet mye med selve arkitekturen og utformingen av den ekstra etasjen for å få den til å gli best mulig inn i bybildet. Fylkesmannen vurderer planløsningen som et godt kompro¬miss mellom å sikre videre utvikling av sentrum og ta vare på det verneverdige kulturmiljøet.
 
Fylkesmannen har forståelse for Rogaland fylkeskommunes bekymring for presedensvirkning av å åpne for denne type utvidelser av bygningsmassen midt i en sårbar og sentral del av Middelalderbyen, men mener presedensvirkningen av denne konkrete saken er begrenset. Utvidelsen er relativt beskjeden, og det er arbeidet mye med å skreddersy denne utvidelsen best mulig i forhold til det verneverdige bygningsmiljøet og byrommet inn mot bygget og i forhold til bybildet som helhet.

Befaring og møte i saken ble avholdt 25. juni 2014. Tilstede var representanter fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Riksantikvaren, Klima- og miljødepartementet, Skagen Fondene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Riksantikvaren har i brev av 1. juli 2014 gjort en fornyet vurdering av saken. Her vises det til at de etter befaringen har vært i dialog med forslagsstiller. Link Arkitekter og Skagen Fondene har i en e-post 2. juli 2014 til Riksantikvaren bekreftet at de vil forsøke å skyve det tekniske rommet noe mot nord, dvs. bort fra Domkirkeplassen, og redusere byggehøyden på dette slik at dette ikke blir høyere enn dagens rom. Riksantikvaren viser også til at Stavanger kommune nylig har vedtatt ny reguleringsplan for Sentrumshalvøya, hvor bebyggelsen nord for Domkirken er angitt som hensynssone, bevaring av kulturmiljø. Dette reduserer faren for presedensvirkning.

Både den nye utformingen av påbygget, at det tekniske bygget kan trekkes noe tilbake, at høyden reduseres med én meter og ny reguleringsplan for Sentrumshalvøya gjør tiltaket mindre konfliktfylt. Riksantikvaren viser også til brev fra Kommunal- og moderniserings-departementet av 18. februar 2014 og rundskriv H-2/14 om innsigelser, der det framkommer at det er ønskelig at flest mulig saker blir løst så tidlig som mulig i planprosessen og på lokalt nivå, og at hensynet til lokaldemokratiet vektlegges. Riksantikvaren konkluderer med at de vil be Rogaland fylkeskommune om å trekke innsigelsen i saken.

Rogaland fylkeskommune trekker i brev av 3. juli 2014, på bakgrunn av det som kommer fram av Riksantikvarens nye vurderinger til planen, sin administrative innsigelse fremmet i brev av 1. desember 2011.

Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av sakens utvikling ikke gitt egen høringsuttalelse.

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger
Når en plansak som det er innsigelse til er sendt departementet for godkjenning, og saken er tatt opp til behandling, vil departementet alltid fatte det endelige planvedtaket. Dersom fagmyndigheten som har fremmet innsigelse endrer standpunkt i saken etter at den er oversendt, vil dette bli vurdert som en uttalelse fra vedkommende organ ved departementets behandling. Dette framgår av punkt 4.4 i rundskriv H-2/14 «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven».

Rogaland fylkeskommune har trukket sin innsigelse etter anmodning fra Riksantikvaren. Dette er gjort på bakgrunn av befaringen og forbedring av prosjektet i forhold til verneverdiene.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner på bakgrunn av dette å kunne godkjenne reguleringsplanen.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stavanger bystyres vedtak av 31. mars 2014 om
detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2.


Stavanger kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen 


Jan Tore Sanner

 

Kopi til:
Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 – Sentrum, 4001 STAVANGER
Klima- og miljødepartementet, Postboks. 8013 Dep, 0030 OSLO
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
Skagen Fondene, Postboks 160, 4001 STAVANGER