Oslo kommune - Innsigelse fra Riksantikvaren til detaljregulering av Youngstorget 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 7. mai 2014 av detaljregulering med konsekvensutredning og tilhørende reguleringsbestemmelser for Youngstorget 3. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin oversendelse 16.juni 2014 av innsigelse til detaljregulering av Youngstorget 3 i Oslo. Det foreligger innsigelse fra Riksantikvaren begrunnet i det nasjonalt viktige kulturmiljøet rundt Folketeaterbygningen. Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-13 oversendt departementet for avgjørelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 7. mai 2014 av detaljregulering med konsekvensutredning og tilhørende reguleringsbestemmelser for Youngstorget 3, alternativ 3, som reguleres til:
     • Bebyggelse og anlegg – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning som vist på 
        kart merket OP2-200814341-3, datert 23.08.2012.

Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 
Bakgrunn for saken
Planområdet er på 1070 m². Det ble våren 2012 fremmet et privat forslag (alternativ 1) til detaljregulering av OBOS Forretningsbygg AS og Olav Thon Gruppen AS ved Thongård AS. Eiendommen er foreslått omregulert til bebyggelse og anlegg - kontor/ forretning/ hotell/ bevertning. Hensikten er å legge til rette for nybygg med hovedformål hotell og med utadrettet virksomhet i 1. etasje. Bebyggelsen foreslås tillatt i fem etasjer mot gate med samme gesims som Youngstorget 1, samt ytterligere to tilbaketrukne etasjer.

Byantikvaren i Oslo foreslo et alternativ 2 der det eksisterende bygget bevares med føringer for tilbakeføring.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune utarbeidet et alternativ 3 med nybygg. Dette ble gjort på bakgrunn av at den opprinnelige murgården er vesentlig bygget om og mye av bygningsdetaljene er fjernet. I dette tillates riving av Youngstorget 3, men det forutsettes at nybygg får tilsvarende volumer mot gate som opprinnelig bygård og Youngstorget 1. Det vil si fem etasjer samt loftetasje med skråtak mot gate/torg. På denne måten vil skalaen og symmetrien på hver side av Folketeaterbygningen bli bevart.

Alle alternativene åpner for en BYA på 100 %. Alternativ 1 gir et bruksareal på 6900 m² over terreng, mens alternativ 2 gir 3850 m² og alternativ 3 gir 6000 m² bruksareal over terreng. Alternativ 1 og 3 gir i tillegg 800 m² bruksareal og en økt parkeringskapasitet under terreng. På grunn av bevaringsinteressene er planen fremmet med konsekvensutredning.

Riksantikvaren reiste i brev av 12. november 2012 innsigelse mot reguleringsplanen alternativ 1 og 3 fordi de mener det knytter seg regionale og nasjonale kulturminneverdier til Youngstorget 3. Disse gjelder både bygningen som del av byens helhetlig bevarte murgårdsbebyggelse, som en av de tidligste bygningene rundt et kulturhistorisk viktig plassrom, og som nærmeste nabo til den fredete Folketeaterbygningen.

Forholdet til overordnet plan. Alle tre alternativ for reguleringsplan innebærer et samtidig vedtak om endring av kommuneplanens arealdel fra byggeområde for forretning og kontor til bebyggelse og anlegg til forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Ingen av høringspartene har hatt innvendinger mot en slik endring.

Mekling ble gjennomført 23. august 2013. Fylkesmannen konkluderte med at partene ikke kunne komme frem til en løsning før kvaliteten på bygget var skikkelig dokumentert. Det ble avtalt at utbygger skulle innhente ny rapport om teknisk tilstand på bygget, og at Oslo kommune skulle følge opp saken. Om nødvendig kunne kommunen be fylkesmannen om å innkalle til et nytt meklingsmøte.

Riksantikvaren vurderte i brev av 28. november 2013 en tilstandsrapport ”Rapport 261 – Byggets gamle teglvegger”. Riksantikvaren fant ikke at rapporten datert 11.oktober 2013 ga nye og relevante opplysninger om statiske og bygningstekniske forhold ved bygningen som kunne gi grunnlag for å gjøre endrete vurderinger av bygningens bevaringsverdi. Riksantikvaren opprettholdt derfor sin innsigelse mot detaljregulering for Youngstorget 3, planalternativ 1 og 3.

Oslo bystyre behandlet planen i møte 7. mai 2014 og fattet følgende vedtak:

  1. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17 endring av kommuneplanens arealdel fra byggeområde for forretning og kontor til bebyggelse og anlegg til forretning/ kontor/ hotell/ bevertning som vist på kart merket OP2-200814341-3, datert 23.08.2012.
  2. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til detaljregulering med konsekvensutredning og reguleringsbestemmelser for Youngstorget 3, alternativ 3, som reguleres til bebyggelse og anlegg – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning, som vist på kart merket OP2-200814341-3, datert 23.08.2012.
  3. Saken sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for stadfestelse, jf. plan- og bygningsloven § 5-6.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ved sin oversendelse anbefalt at departementet godkjenner planforslaget for alternativ 3 (nybygg i fem etasjer med samme gesims som Youngstorget 1, samt én etasje i skråtak mot gate/torg), og at innsigelsen fra Riksantikvaren ikke tas til følge.

Befaring og møte i saken var berammet til 26. august 2014 med deltakelse fra Oslo kommune, Byantikvaren i Oslo, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klima- og miljødepartementet, forslagsstiller og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne ble avlyst med bakgrunn i at Riksantikvaren den 22. august 2014 sendte et brev til Klima- og miljødepartementet.

Riksantikvaren gjør i brevet av 22. august 2014 en fornyet vurdering av innsigelsen mot alternativ 1 og 3. Det blir her pekt på at bygningens kulturhistoriske verdier i hovedsak er knyttet til bygningens rolle i det viktige kulturmiljøet rundt Youngstorget, og i mindre grad til murgården som enkeltstående objekt. Hensynet til den fredete Folketeaterbygningens fasade-motiv og verdien av å bevare rammen av 1800-tallsgårder rundt denne komplett var vektlagt.

På bakgrunn av at Oslo bystyre i sitt vedtak 7. mai 2014 gjorde en tilføyelse (uthevet) i reguleringsbestemmelsenes § 5 om utforming; «Det skal legges stor vekt på tilpasning til tilliggende bebyggelse i kvartalet, herunder forhold som fasadeutforming, materialvalg og fargebruk», har Riksantikvaren kommet til at alternativ 3 ikke lenger er i strid med vesentlige nasjonale og regionale kulturminneinteresser.

Klima- og miljødepartementet har i brev av 25. august 2014 lagt til grunn at saken er løst med Riksantikvarens nye vurdering i brevet av 22. august 2014.

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger
Det er kun detaljreguleringen for Youngstorget 3 det er reist innsigelse mot. Endringen av kommuneplanens arealdel er det ikke reist innsigelse til. Departementet har ikke funnet grunnlag for å oppheve eller gjøre endringer i Oslo bystyres vedtak av 7. mai 2014 i forhold til kommuneplanens arealdel.

Når en plansak som det er innsigelse til er sendt departementet for godkjenning, og saken er tatt opp til behandling, vil departementet alltid fatte det endelige planvedtaket. Dersom fagmyndigheten som har fremmet innsigelse endrer standpunkt i saken etter at den er oversendt, vil dette bli vurdert som en uttalelse fra vedkommende organ ved departementets behandling. Dette framgår av punkt 4.4 i rundskriv H-2/14 «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven».

Riksantikvaren har i sin fornyede vurdering av 22. august 2014 funnet å kunne godta en detaljregulering av Youngstorget 3 etter alternativ 3. Riksantikvarens revurdering innebærer at Oslo kommunes vedtak i saken er akseptert av Riksantikvaren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner på bakgrunn av dette å kunne godkjenne reguleringsplanen slik den er vedtatt av kommunen.

 
Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo bystyres vedtak av 7. mai 2014 om detaljregulering for Youngstorget 3 med konsekvensutredning og tilhørende reguleringsbestemmelser, etter alternativ 3. Området reguleres til bebyggelse og anlegg med kombinert formål forretning, kontor, hotell og bevertning, som vist på kart merket OP2-200814341-3, datert 23.08.2012.

Oslo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen


Jan Tore Sanner

 

 

Kopi: 
Oslo kommune, Byrådsavdelingen for byutvikling
Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Klima- og miljødepartementet
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning