Nord-Fron kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brynsmoen næringsområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune. Departementet legger vekt på kommunens behov for å legge til rette for nye næringsområder i samsvar med kommuneplanen, selv om utbyggingen vil hindre uttak av grusressursene. Innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning tas dermed ikke til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 30. april 2014, til behandling etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune. Departementet legger vekt på kommunens behov for å legge til rette for nye næringsområder i samsvar med kommuneplanen, selv om utbyggingen vil hindre uttak av grusressursene. Innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning tas dermed ikke til følge.
 

Bakgrunn for saken
Forslag til reguleringsplan for Brynsmoen næringsområde ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 12. oktober 2012. Planen åpner for ca 68 dekar nye næringsarealer, i tillegg til ca 37 dekar som er bygd ut. Det skal etableres industri, entreprenørvirksomhet og andre tyngre næringsvirksomheter. Området er vist som næringsområde i kommuneplanens arealdel vedtatt 21. juni 2011.

Direktoratet for mineralforvaltning uttalte i brev 12. desember 2012 at de vil vurdere innsigelse dersom konsekvensene for grusressursen i området ikke blir tatt inn i planbeskrivelsen. Utdyping er nødvendig for å få saken tiltrekkelig opplyst. Det vises til at Norges geologiske undersøkelser sommeren 2012 gjorde en kartlegging av grusforekomstene i Oppland, og Brynsmoen ble klassifisert som regionalt viktig. Direktoratet hadde ikke innsigelse da kommuneplanen var på offentlig ettersyn i 2010, men mener ny kunnskap om at Brynsmoen er en regionalt viktig grusforekomst gir rett til å fremme innsigelse nå.

Reguleringsplanen ble etter endringer lagt ut til nytt offentlig ettersyn 2. april 2013. Blant annet ble det i planbeskrivelsen innarbeidet en tilleggsvurdering om grusressursene i Vinstra-området.

Direktoratet for mineralforvaltning uttalte i brev 16. mai 2013 at de fremdeles vil vurdere innsigelse, fordi saken ikke er godt nok opplyst. Etter nye endringer i planen og supplering av planbeskrivelsen, ble planen lagt ut til tredje gangs offentlig ettersyn 27. juni 2013.

Direktoratet for mineralforvaltning fremmet innsigelse i brev 5. september 2013, begrunnet med at planen vil gjøre en stor grusreserve av regional betydning unyttbar. Utbyggingen vil legge beslag på rundt 700.000 m3 grus. Direktoratet viser til at det i Gudbrandsdalen er langt mellom store reserver av god grus. Vinstra forsyner en region langt ut over kommunegrensen, og henting av grus andre steder kan gi lengre transport og nye terrenginngrep. Direktoratet mener grusen på Brynsmoen må tas ut før utbygging gjennomføres.

Nord-Fron kommunestyre vedtok reguleringsplanen 24. september 2013.

Mekling i saken fant sted 8. oktober 2013. Av referatet framgår at det ble vurdert en mellomløsning, men det ble konkludert med at meklingen ikke har ført fram.

Kommunestyret behandlet saken på nytt 19. november 2013 og opprettholdt vedtaket av reguleringsplanen.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev 16. januar 2014. I brevet vises til at reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanen fra 2011, der det nye næringsområdet var avklart. Etter planforslaget er det lagt opp til å ta ut en mindre grusmengde i den sørlige delen av planområdet, for å dekke behovet for planering innenfor planområdet. Kommunen har lenge vært kjent med at det er store grusressurser i Vinstra-området, og har lagt til rette for store grusuttak i kommuneplaner og reguleringsplaner over flere år. Kommunen har blant annet avsatt et område på ca 774 dekar like ved kommunesenteret der det skal tas ut grus før det legges til rette for annen virksomhet.

Kommunen mener at det er et tvilsomt grunnlag for innsigelsen i forhold til plan- og bygningsloven § 5-5, fordi innsigelse ikke ble fremmet til kommuneplanen. Kommunen mener det ikke er avgjørende ny kunnskap om grusressursen i NGU-kartleggingen fra 2012, sett i forhold til NGU-rapporten om sand og grus i Nord-Fron fra 2001. Kommunen mener grusuttak i Brynsmoen ikke kan gjennomføres uten at næringsutbyggingen blir vesentlig forsinket, og i tillegg vil det gi ekstrakostnader stipulert til 5,7 mill kr. på grunn av omlegging av høyspentledning og vann- og avløpsledning.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsesbrevet til departementet 30. april 2014 at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen viser til at samfunnskostnadene ved uttak av grusressursen kan være på nivå med verdien av grusen, og legger derfor avgjørende vekt på at planlegging skal sikre forutsigbarhet. Fylkesmannen mener kunnskapen om grusressursene i Brynsmoen ved høring av kommuneplanen i det alt vesentlige var det samme som ved høring av reguleringsplanen. Fylkesmannen mener innsigelsen til et næringsområde som kommunen har arbeidet med i 3 år, og som har vært planavklart i 1 år, ikke fremmer den forutsigbarhet planleggingen skal fremme. Fylkesmannen mener plan- og bygningsloven § 5-5, om begrensning i adgangen til å fremme innsigelse, kommer til anvendelse. Fylkesmannen erkjenner at samfunnsnytten av tapt grus gjennom utbyggingen er stor, men peker samtidig på at samfunnskostnadene ved uttak av grus i området også er store.

Befaring og møte ble holdt 19. juni 2014, med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for mineralforvaltning, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Berørte grunneiere og representanter for næringen var også til stede.

Nærings- og fiskeridepartementet ga uttalelse i brev 21. november 2014. Departementet mener at innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning ikke bør tas til følge. Nærings- og fiskeridepartementet mener det i dette tilfellet ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at stadfesting av reguleringsplanen vil ha en negativ samlet verdiskapingseffekt. Det vurderes som sannsynlig at den aktuelle grusressursen vil kunne gi et verdiskapingsbidrag basert på uttak av byggeråstoff, og et viktig bidrag til regionens tilførsel av byggeråstoffer. Isolert sett vil den lokale verdiskapingen bli lavere ved utbygging enn ved uttak av grusressursen. Kommunen har behov for nye næringsarealer, og nye næringsarealer vil i noen grad kunne bidra til å tiltrekke seg næringsliv fra andre kommuner. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke på bakgrunn av foreliggende informasjon grunnlag for å konkludere med at verdiskapingstapet som følge av båndlegging av grusressursen er større enn verdiskapingsgevinsten dersom reguleringsplanen stadfestes.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune skal godkjennes, eller om uttak av den regionalt viktige grusressursen i området må tas ut før utbygging. 

Saken behandles etter plan- og bygningsloven. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til reguleringsplaner i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Kommunen og fylkesmannen har tatt opp spørsmålet om retten til innsigelse har falt bort etter plan- og bygningsloven § 5-5. Av bestemmelsen følger at det ikke kan fremmes innsigelse til forhold i plan som det tidligere har eller kunne vært fremmet innsigelse til i løpet av de siste 10 år. I denne saken er reguleringsplanen i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt 21. juni 2011, der området er vist som næringsområde. Direktoratet for mineralforvaltning uttalte seg til kommuneplanen, men hadde ikke innsigelse. Etter at kommuneplanen ble vedtatt har det kommet ny informasjon gjennom rapport fra NGU sommeren 2012, der den aktuelle grusforekomsten er gitt regional verdi. Departementet anser at dette er nye forhold, som gjør at innsigelsen ikke kan avvises med hjemmel i § 5-5.

Hovedspørsmålet i denne saken er om uttak av grusressursen i området er så viktig at det tilsier at kommunens vedtak må settes til side. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Nærings- og fiskeridepartementet ikke mener at innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning bør tas til følge, ut fra en vurdering av verdiskapingen ved å tillate næringsutbygging og ikke å ta ut grusressursen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke grunnlag for å overprøve den vurderingen Nærings- og fiskeridepartementet har gjort.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser spesielt til at Nord-Fron kommune mener at de har stort behov for næringsområder, og at det aktuelle området er egnet for slik utvikling. Arealet er vist til næringsformål i kommuneplanen fra 2011, og det er andre store arealer i kommunen for grusuttak. Departementet mener derfor reguleringsplanen kan stadfestes.

Hoveddelen av planområdet er naturpreget. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Fylkesmannen har vurdert dette i oversendelsesbrevet til departementet 30. april 2014. Departementet viser til fylkesmannens vurdering og legger til grunn at det ikke er verdifullt naturmangfold i området.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nord-Fron kommunes vedtak 24. september 2013 om reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.


Med hilsen 
 

Jan Tore Sanner
  


Kopi:
Nord-Fron kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Oppland fylkeskommune
Nærings- og fiskeridepartementet