Reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune

Innkalt sak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at departementet ikke vil vedta endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune. Saken ble innkalt av Miljøverndepartementet i brev datert 7.7.2011.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til kommunens brev 14. februar 2014 med oversendelse av bystyrets vedtak 5. februar 2014. Bystyret gir uttalelse til brev fra Miljøverndepartementet 16. mai 2013 med forslag om å endre reguleringsplan for Slagen energipark med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-13 tredje ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at departementet ikke vil vedta endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune har i vedtaket 5. februar 2014 gitt følgende uttalelse:

”Tønsberg kommune kan ikke akseptere at byggeområdene B1, B4, B5 og B6 i reguleringsplan for Slagen energipark omreguleres fra byggeområder for industri til områder for naturvern som foreslått av Miljøverndepartementet. Tønsberg kommune ønsker som alternativ å beholde arealene til industriformål og foreslår kompenserende tiltak ved at rekkefølgebestemmelser og størrelsen på buffersoner/vegetasjonssoner endres/utvides for å ivareta feltovergripende hensyn til naturmangfoldet.
Hensynet til fuktighetskrevende arter og naturtyper kan løses gjennom krav om drenering og overvannshåndtering i bestemmelsene.”

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 10. mars 2014 sendt saken til Klima- og miljødepartementet for uttalelse. Klima- og miljødepartementet har uttalt seg i brev 15. april 2014, og pekt på behovet for å vedta bestemmelser for å ivareta hensynet til naturmangfold.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener saken har blitt bedre opplyst gjennom kommunens behandling, og at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å ta ut industriområdene i den vedtatte reguleringsplanen. De viktigste naturinteressene knytter seg til det området som er avsatt til naturvern i planen.

Reguleringsplanen er vedtatt av Tønsberg bystyre 2. juni 1999 etter plan- og bygningsloven av 1985. I reguleringsbestemmelsene § 1 er det fastsatt at det kreves bebyggelsesplan for hvert byggeområde. I plan- og bygningsloven av 2008 er ikke plantypen bebyggelsesplan videreført, slik at et krav om bebyggelsesplan nå innebærer et krav om detaljregulering. Det betyr at eventuell bygging i området ikke kan gjennomføres uten at det skjer en videre planlegging gjennom detaljregulering.

Departementet forutsetter at kommunen ved en eventuell detaljregulering vurderer forholdet til naturmangfoldet i området med sikte på å ivareta dette best mulig ut fra dagens situasjon og den kunnskapen som nå foreligger. Det må vurderes om det er behov for å regulere inn buffersoner og  gi reguleringsbestemmelser av hensyn til naturmangfold.


Med hilsen


Jan Tore Sanner
   

Kopi:
Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Miljødirektoratet
Esso Norge AS