2012

 • Innsigelse til deler av reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, Bærum kommune, og fortsatt drift av sjøflyhavna.

  Miljøverndepartementet har kommet til at sjøflyaktiviteten i Storøykilen må opphøre. Naturmangfoldverdiene på Lilleøya må også gis et sterkere vern. Reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, Bærum kommune stadfestes ut fra dette med endringer i bestemmelsene knyttet til bevaring av naturmangfold, rekkefølge¬krav og tidsbegrensninger på bruk. Plankartet endres ved at det gjøres justeringer av formålsgrenser og enkelte formåls-betegnelser for å sikre truet og verdifullt naturmangfold på Lilleøya og i Storøykilen. Endringene innebærer at Lilleøykilen sjøflyhavn kan opprett-holdes fram til 1. januar 2015, for å sikre tid til utredning av alternativ lokalisering eller en styrt avvikling. Innsigelsene fra fylkesmannen er etter dette tatt til følge.

 • Motsegn til reguleringsendring for Strandvik industriområde i Fusa kommune - endring av naustområde

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje oppføring av eit naust på 105 m2. Departementet legg til grunn at planforslaget er i strid med dei statlege retningslinene for differensiert forvalting av strandsona, og har lagt vekt på omsynet til landskapet og presedensverknaden for storleik på naust. Avgjerda inneber at naustet som er avsett som industri/¬lagerområde i reguleringsplanen må takast ut av planen og visast som naustområde. Det kan oppførast eit naust med same storleik som det opphavlege naustet. Motsegna frå fylkesmannen er dermed teke delvis til følgje.

 • Skedsmo kommune 2011-2022 – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde FKB7 på Kjeller. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av høyproduktive landbruksarealer og at Høgskolen ved Kjeller kan utvide sin virksomhet gjennom høyere utnyttelse av arealene som alt er avsatt til byggeområder. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

 • Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms

  Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms. Det er lagt avgjørende vekt på de samfunnsmessige interessene i saken. Departementet mener det må fastsettes en byggegrense som gir mest mulig plass mellom fritidsboligen og sjøen, samt gis bestemmelser til friluftsområdet som sikrer allmenn bruk. For å minimere privatiseringseffekten ved etablering av ny fritidsbolig og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, er det gitt enkelte vilkår for utbyggingen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms tas dermed delvis til følge.

 • Nøtterøy kommuneplans arealdel 2011-2023 - Innsigelse til bestemmelse om størrelse på fritidseiendommer i strandsonen

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke bestemmelsene i punkt 10.2, bokstav i, til kommuneplanens arealdel for Nøtterøy 2011-2023, fordi bestemmelsen er i strid med de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Time kommune – kommuneplan 2011 - 2022 - arealdelen – motsegn til boligområde – BH1 – på Hognestad

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn til boligområdet BH1 på Hognestad og endrar området til landbruks-, natur- og friluftsformål(LNFR-område). Det er lagt avgjerande vekt på omsynet til langsiktig vern av landbruket sitt produksjonsareal og kulturlandskapet.

 • Hamar kommune - innsigelser til to områdereguleringsplaner for ny sentrumsbydel

  Miljøverndepartementet stadfester områdereguleringsplanene for henholdsvis ”Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru” og ”Hamar kollektiv-knutepunkt” i Hamar kommune med endringer som innebærer at det avsettes økt areal for samferdselsanlegg (jernbane) med tilhørende byggegrense på stasjonsområdet. Jernbaneverkets innsigelse er dermed tatt til følge. Innsigelsene fra Riksantikvaren og Fylkesmannen i Hedmark er ikke tatt til følge.

 • Hammerfest kommune - innsigelse til kommuneplan 2010 - 2022

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 – 2022. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store arealmessige utfordringer Hammerfest by har i forhold til den store utbyggingsaktiviteten som følger med oljevirksomheten i Barentshavet, og at Hammerfest kommune ikke har andre tilgjengelige arealer egnet for næringsutvikling. Miljøverndepartementet forutsetter at en gjennom kommende områderegulering søker å ta hensyn til reindriften gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser og planløsning. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark tas dermed ikke til følge.

 • Etne kommune - motsegn til reguleringsplan for Fjæra settefiskeanlegg

  Miljøverndepartementet stadfestar reguleringsplan (detaljregulering) for Fjæra settefiskanlegg i Etne kommune. Fjæraelva er eit lakseførande vassdrag, der det normalt ikkje etablerast slike anlegg. I dette høvet legg departementet avgjerande vekt på at tiltakshavar har sannsynleggjort at det ikkje finst gode alternative stadar i regionen der anlegget kan lokaliserast, og at etableringa vil gi positive verknader for næringsutvikling og arbeidsplassar for lokalsamfunnet. Departementet legg til grunn at det i søknadsprosessen etter akvakulturregelverket blir grundig vurdert korleis og om det planlagde anlegget kan etablerast med forsvarleg sikring mot rømming og spreiing av sjukdom. Omsynet til den sårbare laksestammen i Fjæra må vurderast grundig i denne prosessen. Motsegna frå fylkesmannen tas dermed ikkje til følgje.

 • Karmøy kommune - motsegn til kommunedelplan for FV47 Åkra sør - Veakrossen

  Ut frå omsynet til viktig naturmangfald, landskap og jordvern godkjenner ikkje Miljøverndepartementet kommunedelplan for ny FV 47 - Åkra Sør – Veakrossen i Karmøy kommune. Departementet meiner at det vedtekne alternativ 3 vil ha for store negative følgjer for nasjonalt og regionalt viktig naturmangfald, jordbruk, friluftsliv og landskap. Motsegna frå fylkesmannen er dermed tatt til følgje.

 • Nedre Eiker - innsigelse til kommuneplan 2011-2022

  Miljøverndepartementet godkjenner det foreslåtte næringsarealet på Ryghkollen som område for framtidig næringsbebyggelse. Etter departementets vurdering vil en eventuell reguleringsprosess avklare hvilke type næring som kan etableres i området. Miljøverndepartementet godkjenner ikke det foreslåtte boligområdet på Langesøy. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på at Langesøy har store landskapsverdier, samt at øya har et potensial for friluftsliv.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Økern senter

  Miljøvernministeren godkjenner reguleringsplanen for Økern, men reduserer forretningsarealet til 45.000 m2. Det stilles også krav om redusert parkeringsareal.

 • Vestby kommune – reguleringsplan for Hvitstenveien 280

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 i Vestby kommune. Byggeområde for kontor og lager i dette området er i strid med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Innsigelsen fra fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Øystre Slidre kommune - motsegn til kommunedelplan for Beitostølområdet 2011-2023

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje hytteområda H7 og H8. Departementet meiner kommunen må utnytte potensialet for fortetting og utviding av eksisterande byggjeområde på Beitostølen før det vert opna for utvikling vestover eller sørover. Slik planen er utforma no vil området få eit utflytande utbyggings¬mønster i strid med nasjonale føringar om samordna areal- og transportplanlegging. Om kommunen på sikt ønskjer å leggje til rette for utvikling vestover mot Tåbakke og Rauddalen må det leggjast til rette for dette gjennom heilskaplege planar.

 • Eigersund kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner område SB(2) til landbruks-, natur- og friluftsformål med spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, slik at fradeling av kårbolig fra landbrukseiendom tillates. Fradelingen er et begrenset tiltak som etter en konkret vurdering ikke anses å berøre nasjonale eller viktige regionale landbruksinteresser. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Rælingen kommune - Kommunedelplan for Fjerdingby oversendelse for vurdering og stadfesting etter markaloven

  Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 25. august 2010. Fylkesmannen har oversendt kommunedelplan for Fjerdingby for stadfesting etter Lov av 6. juni 2009 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 6.

 • Kragerø kommune – reguleringsplan for Ødegård, Skåtøy

  I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 13 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplanen for Ødegården g/bnr. 30/70-71. Departementet forutsetter at kommunen, i samråd med fylkesmannen, finner fram til løsninger i detaljplanleggingen som i størst mulig grad ivaretar forekomsten av ålegraseng. Dersom mudring er nødvendig, skal kommunen på tilsvarende måte i samråd med fylkesmannen finne løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynet til forekomsten av ålegraseng.

 • Sola kommune - innsigelse til kommunedelplan for Risavika

  Miljøverndepartementet mener forslag til kommunedelplan for Risavika gir et godt grunnlag for utvikling av området, men at det må gjøres noen endringer for å sikre at området utvikles i tråd med gjeldende regionale planer. Departementet godkjenner planen med følgende endringer: Gjeldende regionale planer legger ikke opp til bybane forbi Risavika. Bybanen tas derfor ut av kommunedelplanen. Trasé for intern havnevei legges inn i planen. Departementet mener dette er nødvendig for å sikre effektiv drift av Risavika havn som er en stamnetthavn. Ervervsområde Tjora vest tas ut av planen. Departementet mener dette er nødvendig for å sikre effektiv utnyttelse av eksisterende næringsområder og ivareta utbyggingsmuligheter gjennom hele planperioden for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Området vises som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Parkeringsnormen for industri- og kontorvirksomhet reduseres fra 1 parkeringsplass pr 50 m2 bruksareal til 1 parkeringsplass pr 100 m2 bruksareal. Departementet mener dette er nødvendig for å redusere bilbruken og stimulere til økt kollektivtransport. Bestemmelsene endres slik at det kommer klart fram at virksomhetene i Risavika skal være havnerelaterte. Departementet mener dette er viktig for å sikre at de knappe næringsarealene utnyttes til virksomheter som har behov for å være lokalisert i havnens nærhet. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er tatt til følge med unntak av fylkesmannens innsigelse knyttet til at planen ikke angir forholdet mellom industri- og kontorvirksomhet i kombinasjonsområdene. Departementet mener planen ivaretar dette hensynet gjennom bestemmelsen om at kontorandelen skal begrenses utenfor influensområdet til hovedkollektivtraséen.

 • Tromsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Breiviknes hyttefelt, Gnr.131 Bnr.3 og Gnr.131 Bnr.6

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Breiviknes hyttefelt i Tromsø kommune. I denne saken er hensynet til utbygging av hytter veid opp mot reindriftens behov for beitearealer og trekklei for rein. Bygging av 91 hytter i det planlagte området, vil etter departementets vurdering i for stor grad redusere og fragmentere reindriftsarealet. Samtidig er det et behov for å vurdere endring av beiteintensiteten i det aktuelle området. Reindriftens arealbehov bør vurderes i en overordnet plan på regionalt nivå. Innsigelsen fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas dermed til følge.

 • Stavanger kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet. De aktuelle områdene vedtas som LNFR-områder i Stavanger kommuneplan 2010-2025.

 • Time kommune - innsigelse til detaljregulering

  Miljøverndepartementet stadfester ikke detaljregulering for to boliger og en lekeplass mellom Torkel Lendes veg og Kvålevegen. Departementet har lagt vekt på at området i dag er regulert til friområde og at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser og behov i planleggingen. I denne saken er det særlig de litt større barnas behov for varierte og store nok lekearealer som ikke er ivaretatt. Innsigelsen fra fylkeskommunen og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

 • Fjell kommune - motsegn til reguleringsplan for gbnr 37/7 og 67 m.fl. Anglevik

  Ut frå omsynet til landskapet og allmenn tilgjenge til sjøen godkjenner ikkje Miljøverndepartementet dei to austlege bustadtomtene i område B3, internveg FA7, parkeringsplass FP2, felles grøntanlegg FGA1 og den nordvestlege delen av naustområde AB1. Departementet legg til grunn at reguleringsforslaget for desse områda er i strid med dei statlege retningslinene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, og områda blir regulert til friluftsområde. Reguleringsføresegnene om naust i punkt 3.3.3 blir endra for å sikre tilkomst ned til sjøen for allmenta. Område for privat småbåtanlegg PSBHS1 er i strid med gjeldande kommuneplan og blir endra til trafikkområde i sjø og vassdrag. Motsegna frå fylkesmannen er dermed tatt til følgje.

 • Søgne kommune- reguleringsplan for Pålsneset

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Pålsneset med de endringer som framkommer av meklingsprotokollen fra 21. april 2009. Det er også gjort enkelte andre mindre endringer i planen. Det er i samsvar med de nasjonale retningslinjene for standsonen lagt vekt på å finne løsninger som sikrer tilgjengelighet for allmennheten ned til sjøen og at man unngår unødig privatisering av strandsonen. Det er også lagt vekt på landskapstilpasninger, eksponering i terrenget og synlighet fra sjøen og behovet for fortetting av boliger samt mulighet for utvidelser av eksisterende boliger og fritidsbebyggelse i området. Innsigelsene er dermed tatt delvis til følge.

 • Alta kommune - innsigelse til bruk av hensynssone i kommuneplan

  Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Finnmark til følge. Hensynssonen setter i seg selv ingen begrensinger, men angir grensene for en båndlegging etter annet regelverk. I dette tilfelle viser hensynssonen til forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel framkommer det at hensynssonen gjelder så lenge forskriften varer. Bruken av hensynssone § 11-8 bokstav d) vil ikke medføre konsekvenser for reindriften ut over det som følger av forskriften.

 • Sola kommune – innsigelse til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste forslaget til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge. Det er lagt vekt på at ytterligere økning av parkeringskapasiteten ved Stavanger lufthavn, Sola vil føre til økt biltrafikk og ytterligere svekke kollektivgrunnlaget.

 • Melhus kommune - innsigelse til reguleringsplan for Horgøien camping

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for campingplass på Horgøien. Departementet anser at det er viktig at sikkerheten ved jernbane-overgangen blir opprettholdt og om nødvendig forbedret. Det innføres derfor en bestemmelse om at nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingområdet som medfører økt bruk av planovergangen, ikke tillates før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI. Dette vedtaket innebærer at det tillates etablert en fast camping ved Horgøien, men at omfang av aktivitet skal være omtrent som før. Det vil si at antall campingvogner ikke skal overstige 30. Innsigelsen fra Jernbaneverket er ved dette tatt delvis til følge.

 • Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark med visse endringer som bl.a. anses nødvendige for å bringe planen i samsvar med Kgl. res. av 17. 02. 2012 Hengsåsen og Dronningberget naturreservater etter naturmangfoldloven og Kgl. res. av 17. 02. 2012 kulturmiljøfredning av Bygdøy kulturmiljø etter kulturminneloven. Departementet legger til grunn at natur-, kulturminne- og friluftsinteressene i planområdet er av nasjonal og til dels internasjonal interesse, og at Oslo kommune, Riksantikvaren og fylkesmannen er enige om dette. Endringene innebærer at hele planområdet reguleres til Spesialområde Bevaring (kulturmiljø), og at naturreservatene Hengsåsen og Dronningberget tas ut av reguleringsplanen. Kongeskogen reguleres til Spesialområde Bevaring (kulturmiljø)/Naturvernområde/Friluftsområde. B1 Byggeområde mellom Hengsåsen og Dronninget (barnehage) godkjennes ikke fordi en barnehage anses å være i motstrid med kulturmiljøfredningen. En barnehage vil også innebære et betydelig landskapsinngrep. Etter departementets vurdering er det ønskelig at området videreføres som skolehage. F1 Friområde ved Strømsborg (ballplass) godkjennes heller ikke fordi den anses å være i motstrid med kulturmiljøfredningen. Det foretas også konkrete endringer av reguleringsbestemmelsene for å bringe disse i samsvar med kulturmiljøfredningen.

 • Vefsn kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øya Nord

  Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på at nordlandsglattkransen ved Øya representerer én av åtte kjente lokaliteter i Norge og at arten er kategorisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2010). Departementet mener det er uheldig at et industriområde som er avsatt i kommuneplanen ikke kan nyttes til dette, men senere kunnskap om arten gjør at Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Norges vassdrags- og energidirektorat til følge.

 • Midtre Gauldal - innsigelse til kommuneplan - område for fritidsbebyggelse i Singsås - Brennvollen/Almås

  Miljøverndepartementet mener det er viktig å ta vare på de sammenheng¬ende inngrepsfrie naturområdene som strekker seg fra Melhus til Tydalen. Disse områdene er viktige av hensyn til landskap, i tillegg til friluftsliv og reindrift. Planene for ny fritids¬bebyggelse ligger i utkanten av disse områdene, og departementet har derfor redusert området for fritidsbebyggelse i størrelse og antall hytter. Innsigelsene tas dermed delvis til følge.

 • Melhus kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øyåsbakkan

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for boliger på Øyåsbakkan. Kommunen har et stort utbyggingspress, men må være restriktiv med å åpne opp for ytterligere spredt utbygging som ikke er avklart i kommuneplanen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas derfor til følge.

 • Bærum kommune – bebyggelsesplan for Skytterkollen

  Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Skytterkollen i Bærum kommune, og forutsetter at serveringsstue for allmennheten plasseres inn i den nye bygningsmassen. Departementet mener at utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer og kan godtas ut fra en konkret vurdering. Departementet legger vekt på at det dreier seg om utvidelse av et eksisterende konferanse- og serveringssted og at utvidelsen på grunn av beliggenheten ikke vil få negative virkninger for friluftsliv.

 • Kommuneplan for Ås – innsigelser fra fylkesmannens miljøvernavdeling til boligområdene B2 og B10

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde B 2 på Askhaug gård og boligområde B 10 på Rustadporten. I denne saken er hensynet til behovet for å styrke Ås sentrum som kollektiv knutepunkt gjennom nye boligområder veid opp mot konsekvenser av boligbygging utenfor sentrumsområdene. Miljøverndepartementet mener boligbygging i størst mulig grad bør skje som en videreutvikling av eksisterende sentrum og mener en utbygging av boligområdet B 2 og på B 10 ikke er forenlig med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.