2012

Bærum kommune – bebyggelsesplan for Skytterkollen

Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Skytterkollen i Bærum kommune, og forutsetter at serveringsstue for allmennheten plasseres inn i den nye bygningsmassen. Departementet mener at utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer og kan godtas ut fra en konkret vurdering. Departementet legger vekt på at det dreier seg om utvidelse av et eksisterende konferanse- og serveringssted og at utvidelsen på grunn av beliggenheten ikke vil få negative virkninger for friluftsliv.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 18. januar 2010 for behandling etter lov av 6. juni 2009 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).

Etter markaloven § 6 andre ledd må kommunens vedtak av reguleringsplan som vedrører Marka, stadfestes av Miljøverndepartementet. Kravet om stadfesting vil også gjelde for bebyggelses¬planer.

Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Skytterkollen i Bærum kommune, og forutsetter at serveringsstue for allmennheten plasseres inn i den nye bygningsmassen. Departementet mener at utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer og kan godtas ut fra en konkret vurdering. Departementet legger vekt på at det dreier seg om utvidelse av et eksisterende konferanse- og serveringssted og at utvidelsen på grunn av beliggenheten ikke vil få negative virkninger for friluftsliv.


Bakgrunn for saken

Forslag til bebyggelsesplan for Skytterkollen ble lagt ut til offentlig ettersyn 26. mai 2008. Bebyggelsesplanen er forankret i reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 29. november 2006, som hadde krav om bebyggelsesplan før gjennomføring. Regulerings-planen ble satt til side av markaloven, da denne trådte i kraft 1. september 2009.

Bebyggelsesplanen gjelder utvidelse av eksisterende restaurantanlegg til konferansesenter og hotellvirksomhet. Hele området vises i planen til formålet byggeområde for hotell med tilhørende anlegg. Eksisterende bebyggelse er på ca 1100 m2, mens ny bebyggelse utgjør 3850 m2, og areal under terreng utgjør 805 m2. Det planlegges ca 70 sengeplasser/rom. Det tillates kjeller/underetasje, 2 etasjer og loftsetasje.

Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen fremmet 27. juni 2008 innsigelse til forslaget til bebyggelsesplan ut fra de skjerpede nasjonale signaler om vern av Oslomarka. Etter miljøvernavdelingens vurdering vil oppføring av nytt hotell ved Skytterkollen være i strid med formålet for dagjeldende rikspolitiske bestemmelse for marka og ny markalov. Miljøvernavdelingen mener at på grunn av beliggenhet og omfang av utbyggingen, bør videre behandling av bebyggelsesplanen skje etter at ny markagrense er fastsatt.

Kommunen ved plan- og miljøutvalget vedtok bebyggelsesplanen 8. oktober 2009. Utvalget mener tiltaket ikke er i konflikt med de hensyn markaloven skal ivareta. Utvalget ser på tiltaket som en markahytte med overnattingstilbud knyttet opp til serveringssted, som vil fremme bruken av den nære marka som turformål.
Kommunen sendte saken til fylkesmannen ved brev 27. oktober 2009.

Fylkesmannen oversendte saken til Miljøverndepartementet ved brev av 19. januar 2010. Av brevet framgår det at planområdet ligger ca 1 km innenfor markagrensen etter markaloven. Området er et viktig utfartssted og utgangspunkt for friluftsliv, og et gjennomfartsområde for tur- og skigåere. Fylkesmannen er ikke kjent med at det finnes spesielt biologisk mangfold i området.

Fylkesmannen gir i brevet momenter for og mot stadfesting av planen. I konklusjonen uttales at miljøvernavdelingen på grunn av tiltakets svært spesielle plassering mellom to skytebaner ikke kan se at tiltaket i seg selv vil ha særlige negative virkninger på landskap, natur- og kulturmiljø eller friluftsliv og idrett. På bakgrunn av at det i odelstingsproposisjonen til markaloven er uttalt at eksisterende næringsvirksomhet som utgangspunkt ikke skal etableres eller utvides i Marka, er fylkesmannen usikker på om reguleringsplan og bebyggelsesplan for Skytterkollen bør stadfestes. Fylkesmannen viser til at saken har en spesiell forhistorie.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 7. juni 2010 med representanter for kommunen, fylkesmannen, utbyggerne og Miljøverndepartementet.

Utbyggerne var på møte i Miljøverndepartementet 5. januar 2011. Etter møtet fikk departementet tilsendt en skisse der markastue var tegnet inn i anlegget.

Miljøverndepartementets vurdering

Denne saken behandles etter markaloven. Etter markaloven § 6 andre ledd må kommunens vedtak av reguleringsplan som vedrører Marka, stadfestes av Miljøverndepartementet før planen kan få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Kravet om stadfesting vil også gjelde for bebyggelses¬planer. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Etter plan- og bygningsloven av 1985 § 28-2 er bebyggelsesplan en egen plantype, men denne plantypen er ikke videreført etter plan- og bygningsloven av 2008. Bebyggelsesplanen for Skytterkollen ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn før ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009, og reglene for bebyggelsesplaner i plan- og bygningsloven av 1985 gjelder derfor i denne saken.

Saken vurderes i tillegg etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om bebyggelsesplanen for utvidelse av Skytterkollen, som bygger på tidligere vedtatt reguleringsplan, kan stadfestes etter markaloven. Bebyggelsesplanen innebærer at dagens restaurant- og konferanseanlegg utvides med en overnattingsdel.

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Etter markaloven § 5 første ledd er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka.
Uten hensyn til byggeforbudet kan det likevel planlegges for tiltak nevnt i § 7 første og tredje ledd. I tillegg må loven forstås slik at den åpner for planlegging for andre tiltak enn de som er nevnt i § 7 såframt tiltakene er forenlige med lovens formål.

Tiltakene på Skytterkollen innebærer en utvidelse av eksisterende virksomhet. Selv om Skytterkollen ikke tidligere har hatt et tilbud om overnatting, er tilknytningen mellom eksisterende virksomhet og et overnattingstilbud sterk. Skytterkollen har i dag et tilbud til kurs- og konferansegjester med konferanselokaler og bespisning, og overnatting kan i dette tilfellet anses som en naturlig utvidelse av tilbudet.

Spørsmålet om utvidelsen må ses i forhold til det som framgår av markalovens forarbeider. Det framgår av Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) s. 37 at eksisterende næringsvirksomhet i Marka som hovedregel ikke kan utvides. Det er dermed rom for å åpne for utvidelser i enkelte tilfeller, selv om mulighetene er begrenset. Vurderingen må skje ut fra konkrete omstendigheter i den enkelte sak, der hensynet til lovens formål vil være avgjørende.  Av Innst. O. nr. 58 (2008-2009) framgår det blant annet at forbudet mot ny næringsvirksomhet og utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet ikke må være til hinder for etablering av nye serveringssteder for brukerne av Marka, samt utvidelser og modernisering av eksisterende serveringssteder innenfor markagrensen.

En forutsetning for å godkjenne slik utvidelse av næringsvirksomhet, er at dette ikke er i strid med markalovens formål. Departementet peker på at Skytterkollen ligger mellom to skytebaner på Løvenskioldbanen. Arealet der utvidelsen er planlagt, er derfor lite attraktivt for friluftsliv og naturopplevelse. Området er imidlertid mye benyttet som utgangspunkt for turer, slik at et tilbud om servering vil være positivt for turfolk.

Det følger også av formålsbestemmelsen i markaloven § 1 at det skal tas hensyn til ”bærekraftig bruk til andre formål”. I begrepet ”andre formål” inngår bestående næringsvirksomhet, herunder næring i tilknytning til friluftslivet. Med ”bærekraftig bruk” menes at verdiene i Marka skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at framtidige generasjoner minst kan ha de samme muligheter til friluftsliv, naturopplevelse og idrett som nåværende generasjon har, jf. odelstingsproposisjonen side 37.

Departementet viser til at selv om Skytterkollen ikke primært er et tilbud til markabrukere, kan anlegget bidra til å fremme friluftsliv og naturopplevelse for de som bruker dette. Departementet antar at beliggenheten med mulighet for friluftsliv og naturopplevelse, kan være en viktig grunn til at kurs- og konferansegjester velger Skytterkollen framfor et hotell- og konferansested i mer urbane strøk. Gjestene ved slike serverings- og overnattingssteder vil, på grunn av stedets beliggenhet, ofte også bruke Marka i forbindelse med sitt opphold på stedet. Skytterkollen har derfor enkelte likhetstrekk med de tradisjonelle markastuene.

Skytterkollen har også en lang historie. Stedet ble bygget i 1951 og fungerte som en markastue fram til 1986. At Skytterkollen fortsatt vedlikeholdes, drives og brukes har en kulturhistorisk egenverdi og vil bidra positivt til friluftslivsopplevelsen for markabrukere i området.

Det er i saken reist spørsmål om oppføring av et serveringssted for turfolk i helgene i forbindelse med utvidelsen. Kommunen har i sitt vedtak lagt vekt på tiltaket som en markahytte, som vil fremme marka som turformål. En slik markastue er ikke tatt inn som en del av bebyggelsesplanen, men kan innpasses innenfor formålet byggeområde som planen viser. Etter møtet i Miljøverndepartementet 5. januar 2011 oversendte utbyggerne en skisse der markastue var inntegnet i anlegget. Miljøverndepartementet forutsetter derfor at en serveringsstue for allmennheten (markastue) plasseres inn i den nye bygningsmassen. Et slikt tiltak vil bygge ytterligere opp under Skytterkollens positive virkning for friluftsliv og naturopplevelse.

Det skal også vurderes om tiltaket vil ha betydning for naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Informasjon om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart, Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Bærum kommune. Kommunen har gjennomført gode naturmangfoldkartlegginger, sist oppdatert i 2008/2009. Innhentet informasjon viser at det i det aktuelle området ikke er registrert prioriterte arter, verdifulle arter eller truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, verdifulle naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011. Det er heller ikke framkommet opplysninger fra fylkesmannen eller kommunen som tyder på at det befinner seg slike arter og naturtyper i det aktuelle området. I følge viltnemda i Bærum er området heller ikke av spesiell verdi for viltet. På denne bakgrunn er kravet i § 8 i naturmangfoldloven om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter av tiltak på verdifull eller truet natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 til 12.

Miljøverndepartementet finner etter en konkret vurdering at markaloven, sammenholdt med naturmangfoldloven kapittel II, åpner for å tillate utvidelse av Skytterkollen i samsvar med vedtatt bebyggelsesplan. Departementet mener at en slik utvidelse etter det som foreligger i saken kan godkjennes, med den forutsetning at det også etableres en markastue. Departementet legger vekt på at tiltaket gjelder utvidelse av et eksisterende kurs- og serveringssted med en lang historie, og at utvidelsen ikke får negative konsekvenser for friluftsliv, naturopplevelse eller natur- og kulturmiljø. Samtidig tilrettelegger utvidelsen for friluftsliv og naturopplevelse for de som er gjester på Skytterkollen og for allmennheten.

     
Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Miljøverndepartementet bebyggelsesplan for Skytterkollen, Dælimosen 55 i Bærum kommune, vedtatt av Bærum kommune 8. oktober 2009.

 
For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven av 1985 § 28-2 femte ledd.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   
 


Kopi:
Bærum kommune
Akershus fylkeskommune
Platou arkitekter AS, postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo
Fredrik S. Michelet, Skytterkollen, 1359 Eiksmarka