Forsiden

Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms

Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms. Det er lagt avgjørende vekt på de samfunnsmessige interessene i saken. Departementet mener det må fastsettes en byggegrense som gir mest mulig plass mellom fritidsboligen og sjøen, samt gis bestemmelser til friluftsområdet som sikrer allmenn bruk. For å minimere privatiseringseffekten ved etablering av ny fritidsbolig og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, er det gitt enkelte vilkår for utbyggingen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms tas dermed delvis til følge.

Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen datert 2.1.2012 samt møte og befaring i saken 12.4.2012. 

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13 oversendt Miljøvern- departementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Troms ved miljøvernavdelingen har innsigelse til reguleringsplanen, begrunnet med nasjonal politikk knyttet til strandsonen.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt en faglig uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 11.5.2012.

Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms. Det er lagt avgjørende vekt på de samfunnsmessige interessene i saken. Departementet mener det må fastsettes en byggegrense som gir mest mulig plass mellom fritidsboligen og sjøen, samt gis bestemmelser til friluftsområdet som sikrer allmenn bruk. For å minimere privatiseringseffekten ved etablering av ny fritidsbolig og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, er det gitt enkelte vilkår for utbyggingen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms tas dermed delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for makeskifte mellom eier av eksisterende bygning (gbnr 30/40), og den foreslåtte tomten til fritidsbolig i Altevik. Reguleringsplanen er fremmet av eier av 30/40 i samarbeid med eier av 30/2.

Planområdet ligger helt i sjøkanten, og reguleringsplanen består av adkomstveg og areal for fritidsbebyggelse (1,3 daa) og område angitt som friluftsområde (1,2 daa). Friluftsområdet ligger mellom fritidsbebyggelsen og sjøen, med en avstand til sjøen som varierer fra 12-30 meter målt på kartet.

Fra kommunens side er det et sterkt ønske om å styrke grunnlaget for bosetting. Det er ikke avholdt meklingsmøte.

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms har fremmet innsigelse til planen ettersom den åpner for etablering av fritidsbolig og veg i strandsonen på Sandsøya. Det er anført at reguleringsplanen vil forringe og fragmentere Altevik som et sentralt landskaps- og naturelement på øya.

Ved oversendelse av saken til MD, peker Fylkesmannen i Troms på at etablering av fritidsbolig og veg i strandsonen på Sandsøy, ikke er i tråd med regjeringens strandsonepolitikk. Det foreslåtte friluftsområdet er for lite til å sikre allmennhetens adgang og benyttelse av strandsonen ved en eventuell etablering av fritidsbolig på eiendommen. Fylkesmannen peker på at forslaget til reguleringsplan i hovedsak er samme sak som ble fremmet som dispensasjonssak (3. januar 2008), og som ble påklaget av fylkesmannen og avgjort av Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann 30. april 2009. Dette er bakgrunnen for at fylkesmannen ikke avholdt meklingsmøte. 

Fylkesmannen peker på at strandsonen i Altevik har mange kvaliteter; den er barnevennlig og lett tilgjengelig, og det er gode parkeringsmuligheter. Området er i liten grad preget av tekniske inngrep. Vest for Altevik er det innregulert ca 15 hus med naustområde og sti ned til strandsonen. 5 tomter er bebygd. Gjennomføring av reguleringsplanen for boligområdet i nærområdet, vil trolig gi mer bruk av strandsonen som ferdsels- og rekreasjonsområde. Ved en gjennomføring av planen vil Altevik etter fylkesmannens syn forringes og fragmenteres som et sentralt landskaps- og naturelement. Fylkesmannen anbefaler at det utredes andre alternativer for eventuell lokalisering.

Kommunens begrunnelse for planen

Bjarkøy kommune ønsker å fradele parsellen til fritidsformål. Formålet med fradelingen er makeskifte med eier av fritidsbolig inne på gårdstunet på hovedbruket. Denne fritidsboligen brukes til privat barnehage som drives i regi av eierne av hovedbruket. Makeskiftet vil ha positiv virkning for landbruksdriften, og for driften av den private barnehagen. Barnehagen har plass til 4-5 barn som ellers måtte reise med ferge eller hurtigbåt til Bjarkøy kommunale barnehage med daglig reisetid på 1,5 - 2 timer.

Kommunen ønsker å støtte opp om den positive utviklingen på Sandsøya med tilflytting av barnefamilier til tross for nedlegging av skolen. I dette bildet er den private barnehagen et viktig tilbud. Kommunen mener det ligger til rette for et makeskifte, og peker på at det i kommunen fortsatt er tilstrekkelig med allment tilgjengelige friområder, både i strandsonen og ellers på øya.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser i sin faglige uttalelse i saken til at området er lite preget av bebyggelse, og at det er knyttet friluftsinteresser særlig til fjære-arealene. DN støtter innsigelsen til fylkesmannens miljøvernavdeling. De viser til at området er i liten grad preget av tekniske inngrep. Vest for Altervik er det innregulert ca 15 hus med naustområde og sti ned til strandsonen, og kun 5 tomter er bebygd. En gjennomføring av denne planen vil trolig bidra til mer bruk av strandsonen som ferdsels- og rekreasjonsområde. DN deler fylkesmannens vurdering av at den vedtatte reguleringsplanen legger opp til utbygging i en attraktiv del av strandsonen på Sandsøya, og at reguleringsplanen vil få negativ betydning for landskapet og for tilgjengeligheten for allmennheten. DN mener at det avsatte friområdet mellom hytta og strandsonen er for lite til å sikre at strandsonen kan brukes til rekreasjon. DN mener at fritidsboligen kan oppleves som et fremmedelement og dominere et område preget av primærnæringsaktiviteter og lite fritidsbebyggelse.

Dersom Miljøverndepartementet vil tillate en utbygging i området, vil DN subsidiært støtte fylkeskommunens forslag om å legge til rette for to separate bygg, framfor ett bygg med uthuset integrert i fritidsboligen. Dette vil redusere størrelsen på fritidsboligen, og lette innpassing av bygget i landskapet. En slik plassering vil også være i tråd med prinsippet i naturmangfoldloven § 12 om beste miljømessige plassering og prinsippet i § 11 om at tiltakshaver skal bidra for å avgrense skade på naturmangfoldet. DN viser til at de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, SPR, forutsetter at det bør foretas vurdering av alternativ plassering og velges der det er mulig, og det bør også vurderes om tiltak kan trekkes lengre vekk fra sjøen. Uthuset (med plass for fiskeutstyr og en mindre båt), kan i tillegg sees på som et ledd i å tilrettelegge for fritidsfiske. Større båter bør henvises til småbåthavn/ fortøyningsbøye/vinteropplag på land.

Etter SPR skal behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser tillegges vekt i denne SPR-sonen. DN viser til at tilsendte saksdokumenter og opplysninger under befaringen bekreftet at det ikke er andre realistiske alternative lokaliseringer utenom planområdet, dersom en skal oppnå et makeskifte. For å kunne prioritere det lokale behovet for å sikre næringsutvikling og arbeidsplasser, må det sees på mulighetene for å tilpasse reguleringsplanen slik at strandsonehensyn blir ivaretatt så godt som mulig.

Miljøverndepartementets vurdering

Innsigelsen gjelder bygging av fritidsbolig i strandsonen på Sandsøy i Bjarkøy kommune. Miljøverndepartementet skal vurdere hvorvidt utbygging kan tillates ut fra hensynet til naturmangfold- og friluftslivsverdiene i området og ut fra de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det i utgangspunktet et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. I 100-metersbeltet skal det ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Spørsmålet om bygging i 100-metersbeltet langs sjøen skal dessuten vurderes etter de prinsipper og hensyn som framgår av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR), vedtatt ved kgl. res. 25. mars 2011.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket.

Kysten er i SPR delt inn i tre hovedkategorier med ulike føringer. Bjarkøy kommune er plassert i kategorien ”områder med mindre press på arealene”.  For disse områdene er det gitt nærmere retningslinjer i pkt 7.2. Det skal være enklere for kommuner å gi tillatelse til å bygge der presset på arealene er mindre, enn i områder der presset er stort. Det vil kunne gi kommuner en mulighet til å inkludere områder i 100-metersbeltet i sine helhetlige utviklingsstrategier. Dette innebærer at kommunen kan vedta planer som medfører utbygging til ulike formål i 100-metersbeltet.

I denne saken vil tiltaket gjøre at et lite område som i dag er åpent for allmenn ferdsel blir mindre tilgjengelig. Tiltaket har dermed negativ påvirkning på et av hovedformålene i SPR når det gjelder friluftsliv. De negative virkningene på friluftsliv kan imidlertid avbøtes ved å fastsette en byggegrense som sikrer at hytta trekkes lengst mulig vekk fra sjøen. I tillegg kan det tas inn bestemmelser til friluftsområdet for å sikre hensynet til allmenn ferdsel.

Etter SPR skal behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser tillegges vekt, jf. SPR 7.2. Spørsmål om utbygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. I den foreliggende planen er intensjonen å legge til rette for fortsatt barnehagedrift på Sandsøy. Saksdokumentene og befaringen bekrefter at det ikke er andre lokaliseringer utenom planområdet, dersom en skal oppnå et makeskifte. Departementet mener det er mulig å imøtekomme kommunens ønske uten å komme i strid med SPR ved å gjøre planendringer som gjør at hensyn til allmenn ferdsel i strandsonen blir tilstrekkelig ivaretatt.

Miljøverndepartementet viser til Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt søk i Naturbase og Artskart i Artsdatabanken, som viser at det ikke er registrert forekomster av prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller andre verdifulle naturtyper i planområdet. Det foreligger ikke opplysninger som tyder på at det kan være arter eller naturtyper som ikke er fanget opp. I tillegg vil departementet bemerke til naturmangfoldloven § 12 om lokalisering, at slik saken nå står, finnes det ikke lokaliseringsalternativer. Det er dessuten lagt stor vekt på kunnskap om at det ikke er truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold i planområdet. Derfor drøftes ikke alternativ lokalisering ytterligere.

Det er ikke foretatt landskapskartlegging i området, og det foreligger heller ikke opplysninger om at landskapet er av nasjonal eller regional verdi ut over at området ligger i standsonen. Kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er dermed oppfylt. Videre legger departementet til grunn at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om planens effekter på landskapet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt. Når det gjelder § 10 vises det til DNs redegjørelse av tidligere og nåværende påvirkninger i landskapet. Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 har ikke betydning for departementets vurdering da det ikke er påvist effekter av betydning på landskapsmessig mangfold.

Sandsøy har få innbyggere og tilgang til strandsonen og fjæra er dermed god. Planområdet ligger nært fergeanløpet og er i utfartsavstand fra Harstad by. Derimot er de større utfartsområdene i strandsonen lokalisert andre steder på øya. Planområdet vil imidlertid kunne være et viktig nærfriluftsområde for barnehagen og for en eventuell fremtidig utbygging av boligområdene i Altevik.

Miljøverndepartementet viser til at formålet med planen er å legge til rette for fortsatt barnehagedrift på Sandsøy og tillegger dette vekt. Retningslinjene åpner for at kommuner kan inkludere områder i 100-metersbeltet i sine helhetlige utviklings-strategier. Drift av barnehage på Sandsøy er viktig for kommunens utvikling og er således et viktig samfunnshensyn. Departementet er av den oppfatning at selv om en etablering av fritidsbolig i tråd med planen vil kunne få negative virkninger på friluftsliv i det aktuelle området, kan imidlertid graden av de negative virkningene avbøtes ved byggegrenser, bestemmelser og vilkår. Fritidsboligen må derfor gis en plassering i terrenget som sikrer best mulig adkomst til sjøområdet for allmennheten. Fritidsboligen skal legges i bakkant av planområdet og byggegrense forutsettes derfor i bak fjellknaus på området. Departementet endrer derfor reguleringsbestemmelsen knyttet til maksimal størrelse på fritidsbolig og lokalisering, jf pbl § 12-7 nr 1 a.

Departementet begrenser størrelsen på bygg til 70 m2 BYA som skal fordeles på to bygninger. Uthus bygges som frittstående bygning og tillates med størrelse inntil 20 m2 BRA. Fritidsbolig tillates med maksimal høyde (mønehøyde) på 4 meter. Maksimal gesimshøyde på uthus settes til 2,5 m over terreng. Det tillates ikke terrasser, plattinger eller større terrenginngrep (sprenging, planering eller oppfylling), eller andre privatiserende inngrep.

 Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune med følgende endringer i bestemmelsene:

  • Fritidsbolig og uthus skal legges i bakkant av planområdet, og så lavt som mulig slik at de blir minst synlig fra strandsonen.
  • Størrelsesbegrensing settes til maksimalt 70 m2 BRA og skal fordeles på to bygninger.
  • Uthus bygges som frittstående bygning med størrelse inntil 20 m2 BRA.
  • Maksimal gesimshøyde settes til 2,5 meter over terreng.
  • Det tillates ikke terrasser, plattinger eller større terrenginngrep (sprenging, planering eller oppfylling), eller andre privatiserende inngrep.

 

 

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen retter opp bestemmelsene i samsvar med dette.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Bjarkøy kommune

Troms Fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning