Forsiden

Vestby kommune – reguleringsplan for Hvitstenveien 280

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 i Vestby kommune. Byggeområde for kontor og lager i dette området er i strid med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Innsigelsen fra fylkeskommunen tas dermed til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 24. november 2011, til behandling etter plan- og bygningsloven av 2008 § 12-13 andre ledd.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 i Vestby kommune. Byggeområde for kontor og lager i dette området er i strid med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Innsigelsen fra fylkeskommunen tas dermed til følge.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 gjelder etablering av kontor- og lagerbygninger, og innebærer fortetting og utvidelse av et eksisterende næringsområde. Planområdet er på ca 56 dekar, og de nye arealene er landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Området ligger 1,7 km vest for Vestby stasjon. Arealet til kontor er 3.200 m2 og tilsvarer ca 120 kontorarbeidsplasser.

Akershus fylkeskommune ved fylkesutvalget fremmet innsigelse til planforslaget i møte 18. november 2010. Fylkesutvalget viste til det pågående plansamarbeidet i Oslo og Akershus, der kommunene og fylkeskommunen har bedt staten avklare sin holdning til konflikten mellom knutepunktsutvikling, jordvern og kulturminnevern. Utgangspunktet for samhandlingen er gjeldende kommuneplaner, og fylkeskommunen anså det derfor som vanskelig å tillate omdisponering av nye arealer ut over kommune­planen på det nåværende tidspunkt. Fylkeskommunen viste til at Vestby kommune har avsatt betydelige arealer i kommuneplanen som er egnet til denne typen nærings­formål, og mente disse bør utnyttes før det tas i bruk nye arealer på dyrkbar mark. I planprogrammet for ny kommuneplan er det heller ikke foreslått vurdert videre utbygging i dette området vest for E6.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttalte seg til planforslaget 26. november 2010. Fylkesmannen fremmet ikke innsigelse, men frarådde på det sterkeste å tillate etablering av kontorarbeidsplasser i området ut fra målet om å redusere klimautslippene og samordnet areal- og transportplanlegging. Området har dårlig kollektivdekning og ligger ikke i gangavstand fra kollektivknutepunkt. Det anses også uheldig å ta i bruk dyrkbare arealer når det finnes ledige næringsarealer i kommunen. Fylkesmannen ba om at planen holdes innenfor rammen av kommuneplanen.

Mekling i saken ble foretatt 9. mai 2011. Fylkesmannen ba fylkesutvalget revurdere innsigelsen, på bakgrunn av nye opplysninger om reduksjon av framtidig næringsareal i kommunedelplan for Vestby Nord.

Fylkeskommunen opprettholdt innsigelsen i fylkesutvalgets møte 23. juni 2011, og kunne ikke se at det var framkommet vesentlige nye momenter i meklingen.

Vestby kommunestyre vedtok reguleringsplanen 5. september 2011. I saksframstillingen viser kommunen til at de eksisterende næringsområdene i kommunen retter seg mot større næringsvirksomheter, noe som gjør det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å etablere seg der. Etterspørselen etter samlokaliserte lager/kontorer for mindre håndverksbedrifter er stor i Vestby, og Hvitstenveien 280 vil kunne tilby disse et slikt område.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev 23. september 2011.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 24. november 2011 at departementet ikke tar innsigelsen til følge. Fylkesmannen ser det praktiske ved Vestby kommunes grep og gir støtte til reguleringsarbeidet.

Befaring og tilhørende møte ble gjennomført 19. mars 2012. Til stede var representanter for Vestby kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Miljøverndepartementet. Tiltakshaver var også representert.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 i Vestby kommune kan stadfestes. Byggeområde for kontor og lager vurderes i forhold til prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til planer i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging gitt ved kgl. res. 20. august 1993 har betydning for vurderingen av denne saken. Målet for retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal også legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

For å styrke den regionale planleggingen i hovedstadsområdet er det i gang et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en felles regional areal- og transportplan. Oslo og Akershus ønsker med en slik felles regional plan å legge til rette for en forventet framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser i hovedstadsområdet ved å se arealbruk og transportsystemet i sammenheng på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Vestby kommune har over mange år vært aktive i tilrettelegging for næringsutvikling.  Dette har resultert i at det er satt av store arealer langs E6 hvor det er etablert en rekke bedrifter, hovedsakelig større logistikkbedrifter med behov for å ligge i nærheten av Oslo, men ikke i Oslo. Kommunen har selv kjøpt og tilrettelagt arealer.

Kommunen har imidlertid en utfordring i manglende konsentrasjon av bebyggelsen.  Det gjelder så vel sentrumsbebyggelse som boligbebyggelse og næringsutvikling utenfor sentrum.  Kommunen har lagt opp til en arealekstensiv arealbruk. Dette er en utfordring for kulturlandskapet som er en del av kommunens identitet, og for et klimavennlig aktivitetsmønster.  Spredt bebyggelse langt fra sentrum vil svekke Vestby sentrum.

Det aktuelle området er en vesentlig utvidelse av et område som tidligere var militært område, men som i de seinere årene har vært base og lager for små håndverksfirmaer i kommunen. Dette er bedrifter der de ansatte hovedsakelig er innom basen på morgenen og tilbake ved arbeidstidens slutt. Det er få ansatte i området på dagtid.

Utvidelsen vil finne sted i et område som i kommuneplanen er landbruks-, natur- og friluftsområde, hovedsakelig et skogområde som delvis benyttes til friluftsliv.  Det ligger på veien mellom Vestby sentrum og boligområdet Pepperstad. Det argumenteres for at kommunen har behov for næringsarealer for småbedrifter, og at en utvikling av området vil gi gang- og sykkelstiforbindelse mellom de nordre deler av Pepperstad og sentrum i kommunen.

I forbindelse med arbeidet med en felles regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus er det enighet mellom kommunene om at man skal arbeide for en konsentrert utbygging i knutepunkter. Dette er nødvendig både for å redusere arealforbruket i regionen og for å styrke kollektivbetjeningen av befolkningen.  Det er videre lagt vekt på at klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Videre vektlegges at jordbruksarealer i regionen forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om å halvere den årlige omdisponeringen av dyrket jord. Dessuten skal næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres, samtidig med at investeringer og prioriteringer i transportsystemet skal understøtte utviklingen av en effektiv arealbruk og økt kollektivandel. I Oslo og Akershus er det også satt opp et mål om at byer og tettsteder i regionen utvikles med kvalitet og innhold, ved at økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng.

Departementet mener at en utvidelse av det aktuelle næringsområdet ikke kan tillates, ut fra nasjonal politikk knyttet til konsentrasjon, fortetting og kollektivtrafikk.  Den nasjonale politikken er klart formulert i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og gjentatt av regjeringen i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Departementet mener at kommunen bør sette av arealer egnet for småbedrifter på eller i tilknytning til de store næringsarealene som er avsatt til dette formålet i kommunen. Her er allerede arealer omdisponert og med en ytterligere økning i sysselsettingen, vil grunnlaget for kollektivbaserte jobbreiser øke. Samtidig er disse områdene godt tilrettelagt for gang- og sykkeltransport.

Det er også vurdert om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Fylkesmannen har gitt tilleggsopplysninger om naturmangfold i brev 2. januar 2012. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er registrert noen gamle furutrær i området, men disse er det tatt hensyn til i reguleringsbestemmelsene. Det er etter departementets oppfatning ut fra dette ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

                                                                       Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-13 andre ledd stadfester ikke Miljøverndepartementet Vestby kommunestyre sitt vedtak 5. september 2011 om reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280.

 

 Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

 

Kopi:

Vestby kommune

Akershus fylkeskommune