Alta kommune - innsigelse til bruk av hensynssone i kommuneplan

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Finnmark til følge. Hensynssonen setter i seg selv ingen begrensinger, men angir grensene for en båndlegging etter annet regelverk. I dette tilfelle viser hensynssonen til forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel framkommer det at hensynssonen gjelder så lenge forskriften varer. Bruken av hensynssone § 11-8 bokstav d) vil ikke medføre konsekvenser for reindriften ut over det som følger av forskriften.

Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen datert 17. oktober 2011 samt møte i saken 24. januar 2012 med representanter fra bl.a. Alta kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark, Områdestyret Vest Finnmark, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16, oversendt Miljøvern-departementet. Reindriftsforvaltningen har fremmet innsigelse med begrunnelse i at en hensynssone i kommuneplanens arealdel vil berøre reindriftas arealressurser.

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Finnmark til følge. Hensynssonen setter i seg selv ingen begrensinger, men angir grensene for en båndlegging etter annet regelverk. I dette tilfelle viser hensynssonen til forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel framkommer det at hensynssonen gjelder så lenge forskriften varer. Bruken av hensynssone § 11-8 bokstav d) vil ikke medføre konsekvenser for reindriften ut over det som følger av forskriften.

Bakgrunn for saken
Alta kommune vedtok den 24. november 2008 å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og kommuneplan for Alta by. Den 1. september 2010 ble et samlet planforslag lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble fremmet i alt 74 innsigelser til planen fra nasjonale og regionale organer.

Mekling ble avholdt den 10. juni 2011 og etter mekling gjensto to innsigelser, en innsigelse fra Områdestyret i Vest-Finnmark og en innsigelse fra Avinor. Innsigelsen fra Avinor ble trukket ved brev av 10. januar 2012. Denne innsigelsen vil derfor ikke bli yterligere omtalt.  Alta kommunestyre vedtok i møte 21. juni 2011 forslag til arealdel for Alta kommune. Kommuneplanen er vedtatt med rettsvirkning, med unntak av de områder der det foreligger innsigelse.

Alta kommune sin nye kommuneplan har utvidet planhorisonten fra 12 til 20 år. Kommunen viser til at Alta kommune har en svært ung befolkning og at det derfor er nødvendig å tenke langsiktig. Det er dessuten en relativt sterk befolkningsutvikling med opp mot 2 % økning i året som gir et press på arealressursene. Utover å være en bykommune i vekst er også Alta Finnmarks største reindriftskommune.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte 30. juni 2009, med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. Forskriften er midlertidig og forbudet mot beite opphører derfor når forskriften opphører. Kommunen ønsker å tegne denne fredningsgrensen etter forskriften inn som en hensynssone etter plan- og bygningsloven § 11-8 i kommuneplankartet. I bestemmelsene til kommuneplan framgår det for denne hensynssone at den gjelder så lenge forskriften mot reinbeite gjelder. Forskriften som sådan er ikke gjenstand for vurdering eller del av innsigelsen i denne saken.

Innsigelsen fra områdestyret knytter seg til at kommunen ønsker å vise denne fredningsgrensen i kommuneplanens arealdel som en hensynssone etter plan- og bygningsloven § 11-8 og de frykter at det som er en midlertidig fredning hvor det ligger sovende bruksrettigheter til fordel for reindriften kan bli et mer varig forbud mot reinbeite ettersom kommuneplanhorisonten er satt til 20 år.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen viser i sin oversendelse til at reindriftens innsigelse er begrunnet ut i fra en mer overordnet diskusjon knyttet til reindriftens generelle rammebetingelser i Finnmark og hvordan disse over tid blir avveid opp mot andre samfunnsinteresser. Fylkesmannen mener at dersom reindriften får gjennomslag i en konkret sak som denne vil det kunne få konsekvenser for en rasjonell anvendelse av plan- og bygningsloven i andre kommuner i Finnmark der områder er midlertidig fredet mot reinbeite. Fylkesmannen tilrår derfor at innsigelsen avvises.

Landbruks- og matdepartementets vurdering
Landbruks- og matdepartementet viser i sin uttalelse til at bruken av hensynssoner etter plan- og bygningsloven § 11-8 er viktig for vise hvilke hensyn som skal iakttas innenfor den angitte sone, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. LMD kan ikke se at opprettelsen av en hensynssone for viktig barskog har betydning for reindriftens situasjon hverken praktisk eller juridisk. Departementet viser til at det på befaringsmøtet også ble bekreftet at områdestyret og kommunen har lik oppfatning om bestemmelsen i kommuneplanen om hensynssonens varighet knyttet opp mot vernet.

Landbruks- og matdepartementet mener at det er selve fredingsforskriften som oppleves som problematisk for reindriften, men viser til at den ikke er del av innsigelsen. LMD kan ikke se at saken berører nasjonale eller regionale interesser, eller at kommuneplanen medfører tap av reindriftsarealer. Departementet anbefaler derfor ikke at innsigelsen bør tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering
Departementet skal i denne saken vurdere hvorvidt bruken av hensynssone etter plan- og bygningsloven § 11-8 er vesentlig i strid med regionale eller nasjonale reindriftsinteresser. Innsigelsen er dermed ikke fremmet til et bestemt areal, men knyttet til bruken av § 11-8 i kommuneplanens arealdel.

Saker skal også i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven  § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Imidlertid er denne innsigelsen og saken av en slik karakter at en vurdering etter naturmangfoldloven ikke vil være nødvendig.

Innsigelsen gjelder et område som er avgrenset etter forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Innenfor denne grensen skal det ikke være tillatt med reinbeite. Det har vært fredning mot reinbeite fastsatt gjennom forskrift av 1935, fornyet i 1985 og senest i 2009. De tidligere forskrifter har også vært begrunnet med barskog.

Miljøverndepartementet viser til plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. Alta kommune kan med denne hjemmel angi arealene som hensynssone i kommuneplanens arealdel. Hensynssonen setter i seg selv ingen begrensinger men angir grensene for en båndlegging etter annet regelverk. I dette tilfelle viser hensynssonen til forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel framkommer det at hensynssonen gjelder så lenge forskriften varer.

Denne hensynssonen har som formål å få samlet båndlegginger og arealføringer gitt i ulike lover på kommuneplanens arealplankart, uten at dette medfører juridiske eller forvaltningsmessige endringer. Vi mener det er positivt at Alta kommune her har tatt med føringene som er gitt i medhold av reindriftsloven.

Bruken av hensynssone § 11-8 bokstav d) vil ikke medføre konsekvenser for reindriften hverken praktisk eller juridisk. Miljøverndepartementet finner derfor ikke innsigelsen fra Områdestyret i Vest-Finnmark til følge, og godkjenner hensynssone for båndlegging etter reindriftsloven tatt inn som vist på planen.  Siden innsigelsen fra Avinor er trukket, vil kommunestyrets vedtak av planen gjelde for disse områdene.


Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner Alta kommunes vedtak av 21. juni 2011 om bruken av hensynssone etter plan- og bygningsloven av 2008 § 11-8 bokstav d).

 


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:

Alta kommune
Landbruks- og matdepartementet
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Områdestyret i Vest-Finnmark
Finnmark Fylkeskommune