Stavanger kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet godkjenner ikke de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet. De aktuelle områdene vedtas som LNFR-områder i Stavanger kommuneplan 2010-2025.

 

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 09.12.2011. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16, jf. § 5-6 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet. De aktuelle områdene vedtas som LNFR-områder i Stavanger kommuneplan 2010-2025.

 Sakens bakgrunn

Stavanger kommuneplan 2010-2025 ble lagt ut til offentlig ettersyn 15.06.2010.

Etter en gjennomført kommuneplanprosess gjenstår det kun innsigelser til to foreslåtte boligområder på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest.

Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til begge boligområdene, Skårane og Meling vest. Innsigelsen er begrunnet med at en omdisponering av landbruks,- natur- og friluftsområder (LNF) til boligformål er uakseptabelt ut fra hensynet til jordvern og kulturlandskap. Det vises til at de aktuelle områdene er kategorisert som kjerneområder for landbruk i regional plan, Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren. Det vises også til nasjonale og regionale mål om jordvern og klimavennlig utvikling.

Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse til boligområdet Skårane. Det vises til at Austre Åmøy ligger perifert i regionen, langt fra arbeidsplasser, tjenester og butikker. Utvidelse av boliger på Austre Åmøy vil derfor innebære en økning i biltrafikk med lange reiseavstander, noe som er i strid med Stavanger kommunes målsetting om å redusere klimagassutslipp med 20 %. Det vises også til at det aktuelle området ligger innenfor kjerneområde for landbruk.

Stavanger bystyre vedtok i møte den 14.06.2011 kommuneplanen med planbestemmelser og plankart, med unntak av klart avgrensede områder på Austre Åmøy der det foreligger innsigelser.

Mekling ble avholdt den 20.09.2011, men det ble ikke oppnådd enighet. Kommuneplanen ble dermed oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse i brev av 09.12.2011.

Møte og befaring ble avholdt 05.03.2012 med representanter fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, representanter for Åmøy velforening, menigheten og båtforeningen, Statens landbruksforvaltning, Landbruks- og matdepartementet, og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet har i brev av 27.03.2012 avgitt uttalelse i saken. Landbruks- og matdepartementet mener hensynet til langsiktig vern av landsbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet må veie tyngst i denne saken og anbefaler derfor at innsigelsene til boligområdene på Skårane og Meling vest tast il følge. Det vises til at de to aktuelle utbyggingsarealene ligger i et område som Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren definerer som kjerneområde for landbruk, og at vurderinger knyttet til inngrep i slike områder omfatter mer enn streng vektlegging av jordens produksjonsevne og antall dekar som eventuelt omdisponeres. Bruksstruktur, mulighetene til å drive landbruk over sammenhengende områder, og kulturlandskapshensyn inngår også. I tillegg til den faktiske nedbyggingen av jordbruksareal et prosjekt vil medføre, vil hvert nytt prosjekt kunne skape et press på nedbygging av omkringliggende jordbruksarealer.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest, kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

De aktuelle områdene på Skårane og Meling vest består i dag av fulldyrka jord og innmarksbeite.

Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24.06.2011. Det framgår her at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og reduserer oppsplitting av viktige arealer. Det vises til at et levende landbruk og en aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap er basert på bærekraftig ressursbruk og arealforvaltning, samt at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrket.

Regjeringens målsetting om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010 går også fram av brev datert 21.02.2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Regjeringen har også i Soria Moria-erklæringen og i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand et sterkt fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer.

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren gir føringer for langsiktig arealbruk i regionen. Planen har som prinsipp at veksten skal skje i definerte sentra innen hovedstrukturen for kollektivtransporten, og det er satt grense for ”kjerneområde landbruk.” I regjeringens godkjenning av planen heter det at de langsiktige grensene for landbruk som er trukket opp gjennom fylkesdelplanen er å betrakte som nasjonale føringer om arealbruken. I fylkesdelplanen er det meste av Austre Åmøy definert som kjerneområde landbruk, med unntak av en mindre del rundt den tettest bebygde delen i sør (Meling – Åmøylia).

På kommuneplankartet er det tegnet inn to stiplede, blå sirkler på Skårane og Meling vest, samt påtegning om at de stiplede linjene antyder uavklarte områder. Områdene er fastsatt som LNFR-områder, og det er ikke tegnet inn noen konkret avgrensning for de foreslåtte boligområdene.

Miljøverndepartementet påpeker at det er uheldig at det på plankartet ikke er angitt noen konkret formålsgrense, samt at det i planbestemmelsene ikke er angitt grad av utnytting for de foreslåtte byggeområdene. På bakgrunn av opplysninger gitt i møtet den 05.03.2012 og e-post fra Stavanger kommune datert 09.03.2012 legger departementet til grunn at kommunen av hensyn til lokalsamfunnet ønsker å legge til rette for utbygging av inntil 20 boliger på ca. 10-15 dekar i hvert av de to stiplede områdene.

Miljøverndepartementet viser til uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet og legger til grunn at nesten hele det aktuelle utbyggingsområdet på Meling vest er fulldyrka jord (ca. 5 dekar) eller innmarksbeite (5-10 dekar), og at det grenser inntil grunneierens gårdstun i nord. For Skårane uttaler Landbruks- og matdepartementet at området med stiplet sirkel vil innebære nedbygging av ca. 6 dekar fulldyrka jord og ca. 3-4 dekar innmarksbeite ifølge markslagskartet.

Departementet har forståelse for kommunens og lokalbefolkningens ønske om en utvikling av boligfelt på Austre Åmøy for bl.a. å sikre videre drift av skolen og barnehagen. Det er imidlertid ikke mulig å nå den nasjonale målsettingen om å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer dersom planmyndighetene ikke legger seg på en svært restriktiv linje og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på annen måte. Etter departementets vurdering av arealressursene på Austre Åmøy bør det være mulig å få til ønsket boligbygging gjennom fortetting og mindre utvidelser i allerede bebygde områder, utenom kjerneområde landbruk og utenom områder med betydelige jordvern- eller kulturlandskapsinteresser.  

Miljøverndepartementet mener det er viktig å holde på de langsiktige grensene mellom landbruk og utbyggingsområder fastsatt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren. I en avveining mellom ulike hensyn skal det foreligge sterke samfunnsinteresser for at en skal tillate nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark i et så viktig jordbruksområde som på Austre Åmøy. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelige tungtveiende grunner for at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet skal måtte vike for utbyggingsinteressen i dette tilfellet.

Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas etter dette til følge. Dette innebærer at de aktuelle områdene på Skårane og Meling vest vedtas som LNFR-områder, og at de stiplede områdene tas ut av kommuneplanen.

 Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd tar Miljøverndepartementet innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune til følge.

 Miljøverndepartementet vedtar at de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest, skal fastsettes som LNFR-områder i Stavanger kommuneplan 2010-2025.

 Miljøverndepartementet legger til grunn at Stavanger kommune endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Det vises til reglene i plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd om kunngjøring av vedtatt kommuneplan.

Stavanger kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

   

                                                                                         

Kopi:

Stavanger kommune

Rogaland fylkeskommune

Landbruks- og matdepartementet