Forsiden

Hammerfest kommune - innsigelse til kommuneplan 2010 - 2022

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 – 2022. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store arealmessige utfordringer Hammerfest by har i forhold til den store utbyggingsaktiviteten som følger med oljevirksomheten i Barentshavet, og at Hammerfest kommune ikke har andre tilgjengelige arealer egnet for næringsutvikling. Miljøverndepartementet forutsetter at en gjennom kommende områderegulering søker å ta hensyn til reindriften gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser og planløsning. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark tas dermed ikke til følge.

Miljøverndepartementet viser til brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 11.3.2011, møte og befaring i Hammerfest i saken 7.9.2011, tilleggsinformasjon fra Fylkesmannen i Finnmark knyttet til naturmangfold datert 18.11.2011 og fra Hammerfest kommune om den generelle arealsituasjonen i Hammerfest datert 1.2.2012.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 5-6 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindriftssaker i Vest-Finnmark har fremmet innsigelse til industri- og boligområdet Strømsnes/Akkarfjord begrunnet i at området er et svært viktig beiteområde for vår-, sommer- og tidlig høstbeite.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet datert 25.11.2011.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 – 2022. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store arealmessige utfordringer Hammerfest by har i forhold til den store utbyggingsaktiviteten som følger med oljevirksomheten i Barentshavet, og at Hammerfest kommune ikke har andre tilgjengelige arealer egnet for næringsutvikling. Miljøverndepartementet forutsetter at en gjennom kommende områderegulering søker å ta hensyn til reindriften gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser og planløsning. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Miljøverndepartementet skal ta stilling til Områdestyrets innsigelse til at området Strømsnes/Akkarfjord reguleres til industri/bolig i kommuneplanen for Hammerfest. Området er på 1280 daa. Strømsnes framstår i dag som tilnærmet inngrepsfritt og er et sentralt beiteområde for reinbeitedistrikt 20 Kalvøya.

Det er stor utbyggingsaktivitet i Hammerfest kommune og kommune har behov for arealer både til næring og bolig. Klima og topografiske forhold gjør at kommunen mener det ikke er andre alternativer for nødvendig utvidelse av Hammerfest enn Strømsnes/Akkarfjord. Hammerfest har de siste årene hatt en årlig befolkningsvekst på opp mot 2 %.

Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte den 8.11 2010 megling mellom Hammerfest kommune og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark. Under meglingen frafalt Områdestyret to av tre innsigelser, men opprettholdt innsigelsen til Strømsnes/ Akkarfjord. Kommunen vedtok den 16.12.2010 å opprettholde planforslaget.

Hammerfest kommune oversendte 1.2.2012 brev med tilleggsinformasjon om saken. Kommunen viser blant annet til at det 1.4.2011 ble offentliggjort at Statoil hadde funnet olje på Skrugardfeltet utenfor Hammerfest. Dette ble betegnet som det viktigste oljefunnet på norsk sokkel på 10 år, og førte til stor oppmerksomhet rundt Barentshavet. Den 9.1.2012 ble det kjent at Statoil igjen hadde gjort et stort oljefunn i Barentshavet, denne gang på Havisfeltet, 7 km fra Skrugrad. Statoil har opplyst at disse feltene vil bli utbygd så raskt som mulig.

Uansett utbyggingsløsning peker kommunen på at dette vil få store positive ringvirkninger for utviklingen i Hammerfest. Kommunen viser videre til at det er en betydelig økt interesse for Barentshavet, og at denne har økt betraktelig etter de to siste funnene. I forbindelse med Olje- og energidepartementets utlysning av blokker i den 22. konsesjonsrunden, er det nominert 228 blokker eller deler av blokker. Av disse ligger 181 i Barentshavet.

Hammerfest er den eneste fullverdige forsyningsbase for petroleumsvirksomhet i Nord-Norge og kommunen mener derfor dette vil gi ytterligere innvirking på framtidig utvikling. Samlet sett er det dermed et stort press for etablering av virksomheter og boliger i Hammerfest, og kommunen viser til at dette presset nå er blitt enda større enn da saken ble oversendt departementet.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har stor forståelse for reindriftens behov for areal, og viser til at den utgjør en viktig næring i Finnmark og er et viktig grunnlag for samisk kultur. Fylkesmannen erkjenner at arealene er av stor verdi for reindriften, og at distriktet har behov for disse arealene.

Imidlertid legges det fra fylkesmannens side avgjørende vekt på den store utvikling Hammerfest kommune har opplevd de seneste årene. Fylkesmannen peker på at Hammerfest har fått svært endrede betingelser som har betydning både for den lokale utviklingen og byens regionale rolle. Kommunen har en befolkningsvekst på nær 2 % årlig, og står overfor nye og store etableringer. Dette er hensyn som fylkesmannen mener må vektlegges når arealbruk i Hammerfest skal vurderes. 

Fylkesmannen tilrår i sin oversendelse at planen godkjennes.

Områdestyrets innsigelse og reindriftsforvaltningens vurdering

Reindriftsforvaltningen peker i likhet med fylkesmannen på det store arealpresset Hammerfest kommune opplever. Dette arealpresset gjelder også nabokommunen Kvalsund hvor reinbeitedistrikt 20 også har sine beiteområder. Forvaltningen mener imidlertid at Hammerfest og Kvalsund burde samarbeidet bedre om sine arealressursdisponeringer. Reindriftsforvaltningen peker også på at kapasiteten på plansiden ikke har vært tilstrekkelig i tider med sterkt arealpress, og at dette har ført til uheldige arealdisponeringer. Forvaltningen peker på at begge kommunene opplever stort arealpress og ønsker å legge til rette for ytterligere tungindustri, noe som samlet sett er en stor utfordring for distriktets næringsgrunnlag.

Distriktet har allerede mistet mange arealer som følge av veksten knyttet til Hammerfest by og industrietableringer. Områdestyret for Vest-Finnmark har tidligere gitt uttrykk for at tålegrensen for reindriften er passert på Kvaløya. Dersom det tillates utbygging på Strømsnes/Akkarfjord mener reindriftsforvaltningen at dette vil kunne få alvorlige konsekvenser og distriktet vil ha vanskelig for å videreføre dagens driftsmønster.

Landbruks- og matdepartementets uttalelse

Landbruks- og matdepartementet viser til at reinbeitedistriktet har 6 sidaandeler og over 20 personer tilknyttet distriktet, samt 2000 dyr i vårflokk. Distrikt 20 er det reinbeitedistriktet som har opplevd flest arealinngrep.

Ettersom distriktet utgjøres av nær 50 % fjell, er de lavereliggende arealer ved kysten de mest verdifulle for reindriften som beiteområder. Planområdet utgjør i alt 2800 daa og er et kjerneområde for distriktet. Området har middels til svært god beiteverdi, blir tidlig bart og brukes til vår-, sommer- og tidlig høstbeite for okserein og ungdyr (fra mai og ut september).

Landbruks- og matdepartementet peker på at utover beitekvalitetene gjør områdets uberørte karakter det til et rolig område for reinen å beite i. Dersom distriktet mister disse arealene har ikke distriktet arealer av tilsvarende eller bedre verdi. Landbruks- og matdepartementet mener at hensynet til reindriftsinteressene må veie tyngst i denne saken, og anbefaler at Områdestyrets innsigelse til Strømsnes/Akkarfjord tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet viser også til behandling av tidligere innsigelsessak knyttet til regulering for masseuttak på Strømsnes i 2000/2001. I denne saken støttet både fylkesmannen, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i at Strømsnes er et svært viktig område for reindriften. Miljøverndepartementet tok innsigelsen til masseuttak til følge. 

Miljøverndepartementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter denne lovs § 5-6 avgjør departementet om planen skal godkjennes. Departementet kan ved eventuell godkjenning gjøre de endringer som finnes påkrevd.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldsloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

Det er foretatt en viltkartlegging/kunnskapsinnsamling i Hammerfest kommune i 2006, men det er ikke kjent om Strømsneset ble befart i forbindelse med denne kartleggingen. Imidlertid påviste ikke rapporten hekkelokaliteter for arter oppført i Norsk Rødliste 2006 på Strømsneset. Antakeligvis hekker ikke lenger teist på Strømsneset. Disse ble påvist her på 1980 tallet, jf. artsdatabanken. Planområdet er ikke kartlagt med tanke på naturtyper.

I brev fra Fylkesmannen i Finnmark framkommer det at fylkesmannen ikke har kunnskap om naturtyper i området, noe som medfører at naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet må vurderes. Det foreligger ikke kunnskap om at det er nasjonalt eller regionalt viktige naturverdier i området. Det er heller ikke påvist prioriterte arter, truete og nær truete arter etter Norsk rødliste for arter 2010. Det er heller ingen indikasjon på at det er utvalgte naturtyper eller truete naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 på Strømsneset/Akkarfjordneset.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St.meld. 28 (2007-2008) Samepolitikken, Reindriftslovens § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (RM) være spesielt viktig. I sistnevnte melding understrekes det at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunens planlegging, bl.a. gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealressurs­behov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte også over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier. Det er derfor viktig at planprosesser bygger på best mulig kompetanse om reindriften.

Innsigelsen gjelder omdisponering av et landbruks-, natur-, friluftslivs- og reindriftsområde i tidligere kommuneplan til et bolig- og næringsområde. Miljøverndepartementet skal ta stilling til om en endring av arealformål kan godtas ut fra regjeringens politikk knyttet til reindrift og naturmangfold.

En utbygging i dette området vil innebære at reinbeitedistriktet mister et sentralt og viktig beiteområde. Miljøverndepartementet viser til vurderinger fra reindrifts­forvaltningen og Landbruks- og matdepartementet som sier at en utbygging i Akkarfjord vil medføre at distriktet vil få vanskeligheter med å videreføre dagens reindrift. Reindriften på Kvaløya er under sterkt press, og det kan reises spørsmål om hvilke tilpasningsmuligheter reindriften har til fremtidige utbyggingsplaner. Det bør utarbeides en reindriftsfaglig utredning, som innebærer en gjennomgang av den drifts- og arealmessige situasjonen for reindriften på Kvaløya. Utredningen bør også avklare hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at reindriften skal være bærekraftig på Kvaløya i fremtiden. Kommunen bør ta et ansvar for at dette arbeidet blir utført.

Departementet har på den ene side stor forståelse for reindriftens behov for areal. På den annen side opplever Hammerfest en kraftig utvikling på grunn av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Hammerfestområdet representerer et av de sterkeste vekstområdene i fylket, med en årlig befolkningsvekst på 2 %. Departementet mener denne utviklingen vil ha stor betydning for fylket sett under ett i tiden framover.

Miljøverndepartementet legger vekt på at Hammerfest ikke har tilstrekkelig med tilgjengelige arealer for utvikling av kommunen som følge av den store petroleumsaktiviteten. Dette er ytterligere forsterket ved de siste oljefunnene på Skrugard og Havis. Nærings- og boligområdet på Strømsneset er spesielt viktig på grunn av sin sentrumsnære beliggenhet og adkomst fra sjøveien. Dersom kommunen ikke får bygget ut disse arealene har ikke kommunen tilgjengelige sentrumsnære arealer som møter den etterspørsel som utbyggere, næringsliv og selskaper har for etablering og videreutvikling i Hammerfest kommune.

Arealkonflikten knyttet til Akkarfjord er høyst reell i den forstand at det er vanskelig å finne gode mellomløsninger. Kommunen har i tillegg mye areal som er rasutsatt, klimatisk svært ugunstig lokalisert eller i konflikt med reindriften.

Miljøverndepartementet mener utviklingen i og rundt Hammerfest er av en så stor og viktig samfunnsmessig betydning, at en omdisponering av arealene på Strømsnes er riktig. Det antas at en utbygging av området vil kunne skje over lang tid. Det forutsettes derfor at det utarbeides en områderegulering som sikrer en effektiv arealbruk, og der det søkes å ivareta reindriftsnæringens behov best mulig i utbyggingsfasen gjennom rekkefølgebestemmelser og planutforming.

Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas etter dette ikke til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Miljøverndepartementet kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 – 2022.

 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

   

                                                                                         

Kopi:

Hammerfest kommune

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark

Finnmark fylkeskommune

Landbruks- og matdepartementet