Melhus kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øyåsbakkan

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for boliger på Øyåsbakkan. Kommunen har et stort utbyggingspress, men må være restriktiv med å åpne opp for ytterligere spredt utbygging som ikke er avklart i kommuneplanen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas derfor til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 23. mars 2011, for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr 2. Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for boliger på Øyåsbakkan. Kommunen har et stort utbyggingspress, men må være restriktiv med å åpne opp for ytterligere spredt utbygging som ikke er avklart i kommuneplanen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas derfor til følge.

Bakgrunn
Den aktuelle planen innebærer utbygging av to boliger i et område som er preget av landbruksnæring og enkelte boliggrupper. Området ligger ca 4,5 kilometer fra Melhus sentrum med flott utsikt. Opprinnelig innebar planen en utbygging av 5 boliger over 6,5 dekar, hvorav 3 dekar var dyrket mark. Denne planen ble fremmet av kommunen i 2007. Fylkeslandbruksstyret hadde innsigelse til planen og begrunnet dette med nasjonal jordvernpolitikk. Mekling ble gjennomført uten resultat i 2009,og i 2010 fremmet kommunen planen som nå er sendt departementet.

Melhus kommune vedtok kommuneplan for 2011-2020 den 6. september 2011, hvor området ved Øyåsbakkan er vist som LNF-område. Kommunen viser til at infrastrukturen er på plass i området, og at det er liten landbruksmessig verdi på området som nå ønskes bygget ut.

Den foreliggende reguleringsplanen berører ikke dyrket mark direkte, men fylkesmannen som landbruksmyndighet har fortsatt innsigelse til planen. Dette begrunnes med at en utbygging vil øke presset mot tilgrensende jordbruksareal.

Befaring ble avholdt 28. oktober 2011, med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Melhus kommune og grunneier til stede.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i sin faglige oversendelse av 6. oktober 2011 til Miljøverndepartementet, at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. Dette begrunnes med at reguleringsplanen for Øyåsbakkan er i strid med prinsipper i overordnet plan, og at den medfører utbyggingspress på omkringliggende dyrket mark som har kornkvalitet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sin oversendelse av saken, tilrådet at innsigelsen tas til følge. Det vises til at Melhus kommune er en av de største presskommunene i fylket, med en befolkningsøkning på over 12 % i årene mellom 2000 og 2010. Fylkesmannen er kjent med at det har vært store utfordringer i å finne boligareal i Melhus, særlig på grunn av konflikter med dyrket mark og kvikkleireforekomster. Det vises til at kommunen har et stort utbyggingsbehov og bør fortrinnsvis søke å løse boligbehovet i større sammenhengende områder og i tilknytning til etablerte strukturer. Dette bør etter fylkesmannens mening skje på kommuneplannivå.

Miljøverndepartementets vurderinger
Reguleringsplanen som er oversendt Miljøverndepartementet for stadfesting, innebærer utbygging av to boliger, lekeareal og adkomstvei. Planområdet ligger langs en veisløyfe fra Melhus kommunesenter, ca 4, 5 kilometer fra sentrum. Slik planen nå er utformet, kommer den ikke i direkte konflikt med jordvernhensyn. Området der husene er planlagt, ligger i en skråhelling med forholdsvis tett vegetasjon, og boligene vil bli omgitt av dyrket mark på tre kanter.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter denne lovs § 27-2 nr 2 andre punkt, avgjør Miljøverndepartementet om planen kan stadfestes. For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

Fylkesmannens innsigelse er begrunnet i at utbygging av de to tomtene vil øke presset mot tilgrensende jordbruksareal, og mener boligutbygging bør foregå i større sammenhengende områder i tilknytning til skole og annen tjenestestruktur. Miljøverndepartementet er enig i at utbyggingen i hovedsak bør skje der det er god infrastruktur og som fortetting til eksisterende boligbebyggelse. Dette utelukker ikke at spredt utbygging kan være aktuelt i deler av kommunen, men dette må avklares gjennom kommuneplanen.

Den opprinnelige reguleringsplanen fra 2007, innebar en utbygging av fem bolighus på totalt 6,5 dekar, hvorav 3 dekar var dyrket jord. Fylkeslandbruksstyret hadde den gang innsigelse som var begrunnet i at planområdet var en del av et større sammenhengende jordbruksområde og grenset mot dyrket mark i nord og øst. Slik planen nå foreligger, er antall hus begrenset, og det er ikke lenger en direkte konflikt med dyrket mark ettersom husene, lekeplassen og veien legges utenfor det som i dag er dyrket. Den nye avgrensingen innebærer at boligene blir liggende som en kile inn i jordbruksområdene.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at planområdet i hovedsak omfatter et lite område med trevegetasjon mellom to dyrkede jorder. Planforslaget berører i liten grad naturmangfold. Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart.
Det fremkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Det er heller ikke fremkommet opplysninger om arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer.  Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken i hovedsak skal baseres i eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven
§§ 9 – 12.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på at Melhus kommune er en presskommune med en befolkningsøkning på 12,7 % fra 2000-2010. Kommunen har utfordringer med å finne egnede boligtomter på grunn av konflikter med verdifull dyrket mark og andre nasjonale interesser. Dette gjør at det vil være et stort press på mindre, egnede arealer for spredt boligbygging, uten at disse er sett i sammenheng med samferdsel, service og infrastruktur. Avklaringen av hvor boligene bør plasseres bør derfor avklares i kommuneplanen, ikke gjennom behandling av enkeltplaner. Det omsøkte området er ikke tatt med i kommuneplan for Melhus som ble revidert senest i september 2011.


Konklusjon
Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste reguleringsplanen slik den nå foreligger. Innsigelsen tas dermed til følge. Melhus kommune må bruke kommuneplanen aktivt, i det videre arbeidet med å løse utbyggingsbehovet.


Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr 2 stadfester Miljøverndepartementet ikke reguleringsplan for Øyåsbakkan i Melhus kommune.

Kommunen er orientert om Miljøverndepartementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Melhus kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet