Forsiden

Time kommune - innsigelse til detaljregulering

Miljøverndepartementet stadfester ikke detaljregulering for to boliger og en lekeplass mellom Torkel Lendes veg og Kvålevegen. Departementet har lagt vekt på at området i dag er regulert til friområde og at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser og behov i planleggingen. I denne saken er det særlig de litt større barnas behov for varierte og store nok lekearealer som ikke er ivaretatt. Innsigelsen fra fylkeskommunen og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Det vises til fylkesmannens brev av 14. juli 2011.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter § 12-13, 2. ledd, i plan- og bygningsloven av 2008 fordi det foreligger innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Innsigelsene er begrunnet i hensynet til grønnstruktur og barn og unges interesser.

Miljøverndepartementet stadfester ikke detaljregulering for to boliger og en lekeplass mellom Torkel Lendes veg og Kvålevegen. Departementet har lagt vekt på at området i dag er regulert til friområde og at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser og behov i planleggingen. I denne saken er det særlig de litt større barnas behov for varierte og store nok lekearealer som ikke er ivaretatt. Innsigelsen fra fylkeskommunen og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette bygging av to eneboliger og opparbeidelse av en lekeplass på 200 kvm. Planområdet er på 1400 kvm og regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan for Nyland II fra 12. august 1970. I kommune­planen for Time, vedtatt i kommunestyret 21. juni 2011, er arealet vist som bygge­område. Det var det også i forrige kommuneplan.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet i brev av 21. mai 2010 innsigelse til reguleringsplanen fordi de mener at planen er i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen og at det innenfor gjeldende regulerings- plan ikke lar seg gjøre å skaffe tilveie fullverdig erstatning for det friområdet som går tapt i planforslaget.

Fylkeskommunen ved fylkesutvalget fremmet i møte den 7. september 2010 innsigelse til reguleringsplanen da det ikke er skaffet til veie fullverdig erstatningsareal for lek og sosiale møter. Videre vises det til at omreguleringen er i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og forutsetningene for fortetting i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.

Mekling i saken ble gjennomført 16. november 2010, men førte ikke fram.

Time kommunestyre vedtok reguleringsplanen den 8. februar 2011 uten å ta hensyn til innsigelsene. Ved å omregulere ønsker kommunen å utnytte fortettingspotensialet i sentrum. Kommunen mener at barn og unges interesser i foreliggende plan er bedre ivaretatt enn i dagens situasjon, hvor det aktuelle arealet ikke er opparbeidet. Kommun­en viser til at det er stilt et rekkefølgekrav som vil sikre at området opparbeides som lekeplass.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av saken i brev av 14. juli 2011 til Miljøvern­departementet at innsigelsene tas til følge, og viser til at en vellykket fortetting i by- og boligområder forutsetter at det eksisterer velegnede friområder, lekearealer og møteplasser for barn, unge og voksne i de aktuelle fortettingsområdene. Presset på utbyggingsareal, særlig i denne regionen, vil bare bli større framover. Problemstillingen knyttet til om­disponering av lekeareal i fortettingsområder er derfor prinsipiell.

Møte og befaring ble avholdt 19. januar 2012 med representanter for kommunen, grunneiere, fylkesmannen, fylkeskommunen og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om reguleringsplanen kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

I Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand omtales behovet for gode nærmiljøer for barn og unge, med god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter. Det er påvist at egenskaper ved det fysiske miljøet påvirker aktivitetsnivået. Gjennom planlegging skal det legges til rette for blant annet korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet. Det framgår av stortingsmeldingen at regjeringen vil håndheve de rikspolitiske retningslinjene strengere. Hensynet til barn og unge og deres behov for gode og aktivitetsfremmende utearealer skal tillegges stor vekt ved avveining av ulike interesser i planleggingen.

I Prop 1 S (2011-2012) for Miljøverndepartementet går det fram at sikring av grønn­struktur og naturmangfold er ett av de nasjonale målene for gode byer og tettsteder. Særlig ved fortetting må det legges vekt på god kvalitet ved at kommunene blant annet sikrer gode og trygge uteareal, nærliggende friareal samt natur- og friluftsområder i og nær boligområder.

Det framgår videre i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, jf. kongelig resolusjon av 24. juni 2011, at det gjennom planleggingen skal sikres grønne områder som er lett tilgjengelige og tilrettelagte for friluftsliv, idrett, lek og avkobling.

Videre skal saken vurderes etter de rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 1. september 1989.

I kommuneplanens arealdel er området vist som område for bebyggelse og anlegg. I følge Time kommune viser kommuneplanen hovedformålet for området, uten å under­inndele. Derfor vises ikke alle friområdene i kommuneplanen. Det er i stor grad de større ubebygde områdene og friområder som inngår i et sammenhengende system som er vist i kommuneplanen. Verken kommuneplanen eller kommunedelplanen for grønnstruktur har derfor fanget opp alle friområdene.

I de rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, står det:

I nærområder skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget

lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:

- er store nok og egner seg for lek og opphold

- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.”

Arealet i detaljreguleringsforslaget er etter departementets vurdering et godt egnet område for ulike aktiviteter for de litt større barna som bor i nærmiljøet. Arealet ligger inne i et område med eneboliger med private hager.  Lekeplasser for små barn er det noen av, men det er få litt større arealer i denne delen av Bryne.

I rikspolitiske retningslinjer punkt 5 d står det:

”Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatningen skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barna bruker som lekeareal, eller dersom omdisponeringer av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.”

Idrettsanlegget ved skolen er nevnt som alternativt aktivitetsareal til erstatning for det som ønskes omdisponert. Der er det kunstgressbaner. Etter departementets vurdering vil idrettsanlegget ikke kunne regnes som et erstatningsareal for planforslaget i forhold til rikspolitiske retningslinjer punkt 5 d. Til det er avstanden mellom boligområdet og idrettsplassen for stor for mange av barna, og brukergruppene er ikke sammenfallende.

Departementet har videre vurdert om planforslaget vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7.

Arealet er tidligere dyrket mark omgitt av bebyggelse. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke fram­kommet andre opplysninger i saken fra fylkesmannen som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet.

Det er etter departementets vurdering derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Naturmangfold berøres i liten grad av tiltaket, og det kan ikke påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur. Departementet legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmang­foldloven §§ 9-12.

Departementet viser til at det er de siste årene har vært en sterk vekst i Bryne og at det er et stort press på grønne lunger i byggesonen. Omkringliggende områder er ofte dyrket mark som store deler av året ikke kan nyttes til rekreasjon. En vellykket fortetting i by- og boligområder for­utsetter at det er en variert sammensetning av friområder, lekearealer og møteplasser for barn, unge og voksne. Området, som er på 1400 kvm, er i dag regulert til friområde. Dersom et slikt område skal omdisponeres til utbygging, skal det kreves et fullverdig erstatningsareal. I denne saken er det foreslått en opparbeidet lekeplass på 200 kvm. Departementet mener at dette ikke ivaretar de litt større barnas behov for varierte og store nok lekearealer.

Miljøverndepartementet finner at det foreligger slike nasjonale interesser i saken knyttet til barn og unges interesser at reguleringsplanen ikke kan stadfestes. Innsigelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

 Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 annet ledd stadfester ikke Miljøverndepartementet Time kommunestyre sitt vedtak 8. februar 2011 om detaljregulering for boliger mellom Torkel Lendes veg og Kvålevegen.

 

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne

Rogaland fylkeskommune, Sentrum, Postboks 130, 4001 Stavanger