Sola kommune – innsigelse til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste forslaget til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge. Det er lagt vekt på at ytterligere økning av parkeringskapasiteten ved Stavanger lufthavn, Sola vil føre til økt biltrafikk og ytterligere svekke kollektivgrunnlaget.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av 15. april 2011 til Miljøverndepartementet i ovennevnte sak.

Saken er i medhold av § 27-2 nr. 2 i plan- og bygningsloven av 1985, jfr. § 34-2, 10. ledd i plan- og bygningsloven av 2008 sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen har reist innsigelse til planen ut fra hensynet til å redusere bilbruk og klimautslipp, og styrke kollektivgrunnlaget i Stavangerregionen.

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste forslaget til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge. Det er lagt vekt på at ytterligere økning av parkeringskapasiteten ved Stavanger lufthavn, Sola vil føre til økt biltrafikk og ytterligere svekke kollektivgrunnlaget.

Bakgrunn for saken

Foreliggende plan omfatter et areal på ca. 26 daa, som i gjeldende arealdel av kommuneplan for Sola inngår i et område for lufthavnrelatert virksomhet. I Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er området omtalt som område for næringsutvikling.

Det aktuelle området er i reguleringsplanforslaget lagt ut til spesialområde, privat veg/parkering for ca. 900 biler ment for passasjerer ved Stavanger lufthavn, Sola. Det er opplyst at parkeringen først og fremst er tiltenkt langtidsparkerende.

Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planen i brev av henholdsvis 6. oktober, 12. oktober og 15. oktober 2009. Som grunnlag for innsigelsene vises bl.a. til at en ytterligere utvidelse av parkeringsarealet ved flyplassen vil bidra til økt bilbruk, og til å svekke kollektiv-trafikkens konkurransekraft. Det vil være i strid med hovedgrepene i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, som representerer den regionale tilpasningen av Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. I innsigelsen refereres også til Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) om klimapolitikken, som viser til at arealplanlegging er et av de viktigste og mest langsiktige virkemidlene kommunen har for å redusere klimautslipp.

Fra fylkeskommunens side vises det også til at parkeringskapasiteten ble utvidet så sent som i 2009 med 850 plasser, og at behovet stadig synes å øke i takt med tilbudet som gis. Så lenge tilbud om bilparkering forblir romslig vil det være vanskelig å dreie reisevanene til kollektive transportformer.

Mekling i saken ble holdt 30. august 2010. Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene selv om planen etter vedtak i det faste utvalg for plansaker den 28. april 2010
fikk begrenset gyldighetstid til 5 år. Innsigelsene ble således ikke trukket.

Sola kommunestyre behandlet deretter saken i møte den 23. september 2010 og vedtok at planen skulle sendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Det ble pekt på at innsigelsen delvis er tatt til følge da planen ved vedtak i det faste utvalg for plansaker ble endret til en midlertidighet på inntil 5 år. Det ble vist til at det totale parkeringsbehovet i forbindelse med flyplassen vil bli vurdert når nye kollektivplaner/-tilbud (bybane/buss) eller andre relevante løsninger foreligger.

Sola kommune mener at foreliggende parkeringsløsning vil være et godt supplement til dagens parkering som Avinor tilbyr på bakgrunn av beliggenhet og konkurranse-forhold. Parkering av et billigere konsept som dette er vil virke begrensende på hente-/leverekjøring, såkalt ”kiss and fly”, og etter kommunens mening være et godt miljøfremmende tiltak inntil forbedret høyverdig kollektivdekning er oppnådd som forutsatt i tidsbegrensningen. Kommunen mener videre at det per i dag ikke er tilstrekkelig kollektivtilbud for reisende ved Stavanger lufthavn Sola, og at et framtidig bedret kollektivtilbud ikke vil redusere målgruppene for den omhandlede parkerings-plassen, som er langtidsparkerende, ofte med bagasje utover dagsreisebehov.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev hit av 15. april 2011 at siden innsigelsen ble fremmet i 2009 er det satt ytterligere fokus på negative virkninger av å tilrettelegge for økt bilbruk.  Den nasjonale og regionale politikken sammenholdt med stor befolknings- og velstandsvekst i regionen, tilsier etter fylkesmannens mening at alle reguleringsplaner som vedrører infrastrukturtiltak i storbyområdene må vurderes strengt opp mot måloppnåelse i forhold til dreining av reisemidler fra egen bil til kollektiv.

Fylkesmannen konkluder med at utbygging av ytterligere parkeringsareal vil tilrettelegge for økt bilbruk og er dermed egnet til å svekke måloppnåelse for økt kollektivsatsning og redusert klimagassutslipp. Innsigelsen anbefales på dette grunnlag tatt til følge.

Befaring i saken ble avholdt 29. august 2011 med representanter fra kommunen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Sandfærhus parkering og Miljøverndepartementet.

Under befaringen ble det fra utbyggers side pekt på at Rogaland fylkeskommune ikke hadde behandlet det faste utvalgs siste vedtak av 28. april 2010 før mekling ble avholdt den 30. august 2010.

Konkurransetilsynet kom i brev av 9. september 2011 til Miljøverndepartementet med noen synspunkter på omhandlede reguleringsplansak sett i forhold til parkerings-tilbudet ved Stavanger lufthavn Sola.

I brevet ble det bl.a. redegjort nærmere for Konkurransetilsynets befatning med saken, bl.a. korrespondanse med Sola kommune. Konkurransetilsynet peker på at opplysninger i saken trekker i retning av at det eksisterende kollektivtilbudet er et lite egnet substitutt til privatbilkjøring, uavhengig av parkeringsmulighetene ved lufthavnen. Det vises i den sammenheng til brev fra Statens vegvesen av 13. august 2008 der det er uttalt at både frekvens, rutenett og infrastruktur må styrkes i påvente av en eventuell bybane, før man kan forvente at antallet passasjerer som velger å reise kollektivt øker.

Stavanger lufthavn Sola er etter det Konkurransetilsynet kjenner til den eneste regionale flyplassen hvor Avinor har monopol på parkeringstilbudet. Likevel er antallet kollektivreisende til og fra lufthavnen lavest i landet med en prosentandel på kun 11 prosent av det totale antallet reisende.

Konkurransetilsynet anmoder Miljøverndepartementet vurdere målsettingen om å endre reisefordelingen fra bil over til flere kollektivreiser vil bli skadelidende ved at Sola kommunes vedtak om midlertidig godkjennelse av reguleringsplanen opp-rettholdes.

Samferdselsdepartementet avga uttalelse i saken ved brev av 21. oktober 2011. I uttalelsen vises til at den omhandlede plan viser 900 nye parkeringsplasser tilrettelagt for reisende ved Stavanger lufthavn Sola. Avstanden mellom lufthavnen og parkerings-plassen vil kreve transport med skyttelbuss. Det er allerede 5 000 parkeringsplasser ved Stavanger lufthavn. Disse parkeringsplassene eies av Avinor, og er i dag mer eller mindre fullbelagt.

Samferdselsdepartementet støtter de framsatte innsigelser og vil frarå at det anlegges parkeringsplasser ved Kirkesola. Det er etter Samferdselsdepartementets mening all
grunn til å tro at trafikken vil øke dersom parkeringsanlegget blir etablert, noe som vil stride mot målsettinger i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Dette er også viktige målsettinger i Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Sandfærhus parkering, som er tiltakshaver, har både før og etter at saken ble oversendt Miljøverndepartementet fra fylkesmannen kommet med innspill i saken, bl.a. ved et notat fra Tankesmia AS og avisartikler. De innkomne innspill har fulgt departementets behandling av saken.

Miljøverndepartementets vurderinger

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter lovens § 27-2 nr. 2 avgjør Miljøverndepartementet om planen skal stadfestes. Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Konflikten i foreliggende sak gjelder spørsmålet om etablering av 900 nye parkerings-plasser tilrettelagt for reisende ved Stavanger lufthavn Sola.

Det private parkeringsselskapet Sandfærhus parkering AS ønsker å opparbeide nevnte parkeringsplasser på Kirkesola. Planområdet er i overkant av 26 dekar, og er i all hovedsak foreslått regulert til spesialområde, privat veg/parkering. I dag er arealet uregulert jordbruksareal, men inngår i gjeldende arealdel til kommuneplanen som framtidig flyplassområde. Området ligger ca 1 km fra flyplassterminalen og ca 3 km fra Sola sentrum.

Av saksdokumentene framgår at den eksisterende parkeringssituasjon ved Stavanger lufthavn Sola er vanskelig, og at de i dag 5000 tilgjengelige parkeringsplasser er mer eller mindre fullbelagt. En økning av antallet parkeringsplasser med 900 plasser vil trolig avhjelpe noe på denne situasjonen. Parkeringsplassen ligger imidlertid såpass lagt unna flyplassterminalen at de parkerende blir avhengig av tilbringertjeneste.

På den annen side vil en økning av parkeringstilbudet kunne føre til at flere bruker bil til/fra lufthavnen, og dette vil igjen føre til at grunnlaget for styrket kollektivtrafikk vil falle bort. Økt parkeringsdekning vil klart bidra til å forsterke og opprettholde uønsket kjøreadferd. At kommunen i sitt forslag til reguleringsplan vil begrense varigheten av denne til 5 år, vil neppe endre på dette forhold.

Konkurransetilsynet har pekt på at Avinor har monopol på parkeringstilbudet ved Stavanger lufthavn Sola. Miljøverndepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at flere aktører normalt vil føre til konkurranse om kundene, og erfaringsmessig til lavere priser for forbrukerne. Departementet finner imidlertid ikke at dette hensyn kan veie tyngre enn hensynet til å begrense privatbiltrafikken til/fra Stavanger lufthavn Sola, og ytterligere svekke grunnlaget for et godt kollektivtilbud.

Når det gjelder tiltakshavers henvisning til at fylkeskommunen ikke behandlet saken etter at det faste utvalg for plansaker hadde redusert planens gyldighetstid til 5 år, viser departementet til at dette var kjent under meglingen. Fylkeskommunens representanter mente at midlertidige løsninger dessverre hadde en tendens til å bli permanente, spesielt med et vagt vilkår om at godt nok kollektivtilbud skal være på plass.
Departementet kan ikke se at unnlatelsen av å behandle saken på nytt i fylkesutvalget vil ha hatt avgjørende betydning for sakens videre behandling, jfr. forvaltningslovens § 41.

Ut fra ovennevnte finner Miljøverndepartementet at det ikke bør tilrettelegges for flere parkeringsplasser ved Stavanger lufthavn Sola slik omhandlede reguleringsplan legger opp til. Derimot oppfordres fylkesmannen og kommunen om å ta initiativ til samtaler med Avinor, Statens vegvesen og fylkeskommunen for å utarbeide en langsiktig handlingsplan for å øke kollektivandelen av trafikken til/fra Stavanger lufthavn Sola og for å begrense løsparkeringen i området.


      Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr. 2 annet ledd stadfester ikke Miljøverndepartementet Sola kommunestyrets vedtak av 23. september 2010 om reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

Erik Solheim


Kopi:
Sola kommune, pb. 99, 4050 Sola
Rogaland fylkeskommune, Sentrum Postboks 130, 4001 Stavanger
Statens vegvesen, Region Vest, Askedalen 4, 6863 Leikanker
Samferdselsdepartementet, pb. 8010 Dep, 0030 Oslo
Konkurransetilsynet, pb.439 Sentrum, 5805 Bergen
Sandfærhus parkering