Skedsmo kommune 2011-2022 – innsigelse til kommuneplanens arealdel

Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde FKB7 på Kjeller. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av høyproduktive landbruksarealer og at Høgskolen ved Kjeller kan utvide sin virksomhet gjennom høyere utnyttelse av arealene som alt er avsatt til byggeområder. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16, jf. § 5-6, oversendt Miljøvern­departementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved landbruksavdelingen.

Miljøverndepartementet har etter befaring mottatt uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet datert 11. juni 2012.

Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde FKB7 på Kjeller. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av høyproduktive landbruksarealer og at Høgskolen ved Kjeller kan utvide sin virksomhet gjennom høyere utnyttelse av arealene som alt er avsatt til byggeområder. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

Bakgrunn

Skedsmo kommuneplan 2011-2022 ble lagt ut til offentlig ettersyn 29. september 2010.

Etter gjennomført kommuneplanprosess gjenstår det en innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved landbruksavdelingen. Dette gjelder et LNFR - område på 17,7 dekar som består av et fulldyrket kornareal som er foreslått omdisponert til byggeområde for utvidelse av Høgskolen på Kjeller.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved landbruksavdelingen fremmet i brev av 29. april 2011 innsigelse til felt KF7B som er foreslått avsatt som tilleggsareal for Høgskolen på Kjeller og Forsvarets Forskningsinstitutt med formål ”kombinert bebyggelse og anlegg – tjenesteyting og kontor”. Innsigelsen er begrunnet i nasjonal jordvernpolitikk og at området er et fulldyrket jordbruksareal. Fylkesmannen viser til at dyrket og dyrkbar jord må bevares for å sikre produksjon av mat i et langsiktig perspektiv og at jordvernet ikke kan vike i dette tilfellet. Arealet må derfor opprett­holdes som LNFR - område.

Akershus fylkeskommune har i brev av 29. april 2011 uttalt at det er at det finnes utviklingsmuligheter for forskningsmiljøet i området. Høyskolen og forskningsmiljøet på Kjeller er blant de viktigste funksjoner i Skedsmo. På grunn av nærheten til forsvarsinstallasjoner er utviklingsmuligheter i området begrenset. Den foreslåtte endringen fra LNFR - område til byggeområde innebærer berøring av kultur­landskapet og dyrkbar jord. Fylkesrådmannen mener imidlertid at fordelene med å gi rom for utvikling av høyskolen og forskningsinstituttet er større enn ulempene. Fylkes­rådmannen påpeker at andre typer kontoretableringer bør ligge nærmere jernbanestasjonen og kollektivterminalen.

Skedsmo kommunestyre vedtok i møte 8. juni 2011 kommuneplanen med planbestemmelser og plankart, med unntak av områdene KF7 og KF7B, hvor det forelå innsigelser.

Mekling ble avholdt 14. september 2011. Innsigelsen fra Forsvarsbygg ble imøtekommet. Innsigelsen fra Fylkesmannen knyttet til felt KF7B ble opprettholdt. Feltet ble i møtet redusert fra 33,4 daa til 17,7 daa. Kommuneplanen ble dermed oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse i brev av 26. januar 2012.

Skedsmo kommene viser i sin oversendelse av saken at det er behov for å sette av nye arealer for høgskolen for å kunne samlokalisere studietilbud ved ekspansjon.

Fylkesmannen har i sin oversendelse av saken til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge og at jordverninteressene må veie tyngst.

Møtet og befaring ble avholdt 8. mai 2012 med representanter fra Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Landbruks­forvaltning, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 11. juni 2012 avgitt uttalelse i saken. Landbruks- og matdepartementet mener arealene i felt KF7B er av nasjonal verdi og at hensynet til jordvern må veie tyngst i denne saken. Det anbefales derfor at innsigelsen tas til følge. Det vises til at området i følge Norsk institutt for skog og landskaps jordressurskartlegging er fulldyrket jordbruksareal av meget høy kvalitet. Skedsmo kommune ligger dessuten i en svært gunstig klimasone når det gjelder produksjon av matkorn.

Landbruks- og matdepartementet viser også til at det er grunn til å tro at det finnes fortettings- og transformasjonsmuligheter i området. Det eksisterer både en stor parkeringsplass på ca 6 dekar og bebygde områder i nærheten som gjennom fortetting kan benyttes til utvidelse av høgskolens arealer. Parkeringsplassen disponeres av høgskolen i dag.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om forslag til endring i arealbruken kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Det aktuelle området KF7B nord for høgskolen på Kjeller, består i dag av fulldyrka jord. Det er en del av et stort sammenhengende jordbruksområde med matkornproduksjon. Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke fram­kommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nært truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Som følge av at naturmangfoldloven i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Saken skal også vurderes i forhold til gjeldende arealpolitiske føringer.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Det framgår her at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og reduserer oppsplitting av viktige arealer. Det vises til at et levende landbruk og en aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap er basert på bærekraftig ressursbruk og arealforvaltning, samt at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrket. Den 19. november 2010 ble det sendt ut et felles brev til landets kommuner og fylker hvor landbruks- og matministeren og miljøvernministeren påpeker kommunenes ansvar for jordvernet.

Miljøverndepartementet viser til at hele det aktuelle området for utvidelse av høgskolen fulldyrket jord på ca. 17,7 dekar av meget høy kvalitet og er en del av et stort sammenhengende jorde med dyrka mark.

Departementet har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for at høgskolen skal ha mulighet til å utvikle seg i tilknytning til dagens lokalisering på Kjeller, blant annet med tanke på utvikling av næringsliv og høyere utdanning på Romerike. Vi forstår også at det er enklere å samlokalisere studietilbud ved å ta i bruk nye arealer. Det er imidlertid ikke mulig å nå den nasjonale målsettingen om å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer dersom planmyndighetene ikke legger seg på en svært restriktiv linje og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på annen måte..

Etter departementets vurdering av arealressursene i området bør det være mulig å få til ønsket utvidelse gjennom fortetting innenfor arealer som alt er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Blant annet er det betydelige parkeringsarealer som kan utnyttes mer effektivt. Generelt bør det i slike pressområder legges opp til å bygge i flere etasjer og øke andelen som reiser kollektivt. Dermed kan parkeringsområdene nyttes til bygninger og interne grøntanlegg. I arbeidet med områdereguleringen for Kjeller Nord som pågår, framkommer det tydelig at en slik fortetting er mulig.

I en avveining mellom ulike hensyn skal det foreligge sterke samfunnsinteresser for at en skal tillate nedbygging av dyrka mark av høy kvalitet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer skal måtte vike for utbyggingsinteressene i dette tilfellet.

Innsigelse fra fylkesmannen tas etter dette til følge. Dette innebærer at det aktuelle området KF7B videreføres som LNFR - område i kommuneplanen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd tar Miljøvern­departementet innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus følge.

Miljøverndepartementet vedtar at det foreslåtte området KF7B ”kombinert bebyggelse og anlegg – tjenesteyting og kontor”, skal videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

Miljøverndepartementet legger til grunn at Skedsmo kommune endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Det vises til reglene i plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd om kunngjøring av vedtatt kommuneplan.

Skedsmo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

Kopi:

 

 

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum   0107        OSLO

Det aktuelle området KF7B nord for høgskolen på Kjeller, består i dag av fulldyrka jord. Det er en del av et stort sammenhengende jordbruksområde med matkornproduksjon. Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke fram­kommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nært truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Som følge av at naturmangfoldloven i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Saken skal også vurderes i forhold til gjeldende arealpolitiske føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Det framgår her at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og reduserer oppsplitting av viktige arealer. Det vises til at et levende landbruk og en aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap er basert på bærekraftig ressursbruk og arealforvaltning, samt at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrket. Den 19. november 2010 ble det sendt ut et felles brev til landets kommuner og fylker hvor landbruks- og matministeren og miljøvernministeren påpeker kommunenes ansvar for jordvernet.

Miljøverndepartementet viser til at hele det aktuelle området for utvidelse av høgskolen fulldyrket jord på ca. 17,7 dekar av meget høy kvalitet og er en del av et stort sammenhengende jorde med dyrka mark.

Departementet har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for at høgskolen skal ha mulighet til å utvikle seg i tilknytning til dagens lokalisering på Kjeller, blant annet med tanke på utvikling av næringsliv og høyere utdanning på Romerike. Vi forstår også at det er enklere å samlokalisere studietilbud ved å ta i bruk nye arealer. Det er imidlertid ikke mulig å nå den nasjonale målsettingen om å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer dersom planmyndighetene ikke legger seg på en svært restriktiv linje og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på annen måte..

Etter departementets vurdering av arealressursene i området bør det være mulig å få til ønsket utvidelse gjennom fortetting innenfor arealer som alt er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Blant annet er det betydelige parkeringsarealer som kan utnyttes mer effektivt. Generelt bør det i slike pressområder legges opp til å bygge i flere etasjer og øke andelen som reiser kollektivt. Dermed kan parkeringsområdene nyttes til bygninger og interne grøntanlegg. I arbeidet med områdereguleringen for Kjeller Nord som pågår, framkommer det tydelig at en slik fortetting er mulig.

I en avveining mellom ulike hensyn skal det foreligge sterke samfunnsinteresser for at en skal tillate nedbygging av dyrka mark av høy kvalitet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer skal måtte vike for utbyggingsinteressene i dette tilfellet.

Innsigelse fra fylkesmannen tas etter dette til følge. Dette innebærer at det aktuelle området KF7B videreføres som LNFR - område i kommuneplanen.

 Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd tar Miljøvern­departementet innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus følge.

Miljøverndepartementet vedtar at det foreslåtte området KF7B ”kombinert bebyggelse og anlegg – tjenesteyting og kontor”, skal videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

Miljøverndepartementet legger til grunn at Skedsmo kommune endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Det vises til reglene i plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd om kunngjøring av vedtatt kommuneplan.

Skedsmo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

 

 

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum   0107        OSLO