Forsiden

Melhus kommune - innsigelse til reguleringsplan for Horgøien camping

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for campingplass på Horgøien. Departementet anser at det er viktig at sikkerheten ved jernbane-overgangen blir opprettholdt og om nødvendig forbedret. Det innføres derfor en bestemmelse om at nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingområdet som medfører økt bruk av planovergangen, ikke tillates før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI. Dette vedtaket innebærer at det tillates etablert en fast camping ved Horgøien, men at omfang av aktivitet skal være omtrent som før. Det vil si at antall campingvogner ikke skal overstige 30. Innsigelsen fra Jernbaneverket er ved dette tatt delvis til følge.

Vi viser til fylkesmannens brev av 30. mai 2011.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter § 27-2 nr. 2 i plan- og bygningsloven av 1985 fordi det foreligger innsigelse fra Jernbaneverket. Innsigelsen er begrunnet i risiko tilknyttet en usikret planovergang.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for campingplass på Horgøien. Departementet anser at det er viktig at sikkerheten ved jernbane-overgangen blir opprettholdt og om nødvendig forbedret. Det innføres derfor en bestemmelse om at nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingområdet som medfører økt bruk av planovergangen, ikke tillates før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI. Dette vedtaket innebærer at det tillates etablert en fast camping ved Horgøien, men at omfang av aktivitet skal være omtrent som før. Det vil si at antall campingvogner ikke skal overstige 30. Innsigelsen fra Jernbaneverket er ved dette tatt delvis til følge.

Bakgrunn for saken
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en campingplass med tilhørende servicebygg. Planområdet er på ca 4,7 dekar. Campingen skal tilhøre gården og skal samle campingaktiviteten på eiendommen for å gi et bedre servicetilbud til de faste laksefiskerne som i dag camper tilfeldig langs elva. Planen innebærer at det kan oppføres et servicebygg og at det avsettes areal til plassering av campingvogner, hytter og biler.

Reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan Gaula som ble vedtatt 22. april 2008. Der framgår det at det innenfor område Horgøien er tillatt å plassere flyttbare camping-vogner og hytter og at adkomst skal skje fra jernbaneovergangen. I retningslinjene til kommunedelplanen framgår det at reguleringsplanen skal være tidsavgrenset fram til 2017. Da forventes det at E6 traséen er avklart, noe som vil kunne gi nye rammer for reguleringsplanen.

Jernbaneverket fremmet i brev av 24. november 2008 innsigelse til regulerings¬planen fordi de mener at den medfører økt trafikk over en usikret planovergang og dermed økt risiko for sammen¬støt mellom bil og tog.  Jernbaneverket har stilt som vilkår for å trekke innsigelsen at det blir gjennomført tiltak i tilknytning til planovergangen som reduserer den forventede risikoen. Ved varsel om oppstart av planarbeidet påpekte Jernbaneverket at de var kritiske til den økende ferdselen over den usikrede plan-overgangen. Jernbaneverket hevder videre at bruksretten til dagens planovergang tilligger grunneierne og at brukere av campingplassen og laksefiskerne ikke har slik rett. De viser i den forbindelse også til økt aktivitet ved gårdsutsalg og at det har vært byggeaktivitet ved elva hvor Jernbaneverket ikke har blitt hørt.

Fylkeskommunen uttalte i brev av 29. oktober 2008 at planforlaget ser ut til å være i tråd med kommunedelplan for Gaula og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i området.

Fylkesmannens miljøvernavdeling uttalte i brev av 1. desember 2008 at det var positivt å legge til rette for camping og at de forventet at reguleringsplanen ville medføre en bedring for natur og friluftsliv langs Gaula.

Norges vassdrags- og energidirektorat uttalte i brev av 2. desember 2008 at Gaula er kjent som en flomfarlig elv og området som planlegges bebygd kan bli utsatt for 200-års flom. Ved utbygging i flomutsatte områder langs vassdrag er et av tiltakene å fastsette et nedre nivå for sålen for bygg. Ved Horgøien er dette satt til kote 35,1 meter over havet. NVE anbefaler at det letes ytterligere for å redusere skade¬potensialet ved flom. Videre må det etableres rutiner for evakuering av folk og materiale. Det er også kvikk¬leire¬områder i nærheten, men ikke funn direkte ved forslag til camping. Det bør derfor utføres geotekniske undersøkelser. Videre påpeker NVE viktigheten av at kantsonene bevares. Det ble imidlertid ikke fremmet innsigelse til planen.
 
Mekling i saken mellom Jernbaneverket og kommunen ble gjennomført 30. april 2009. Konklusjonen fra meklingen var at det skulle avholdes et møte mellom kommunen, Jernbaneverket og grunneier for å finne en løsning som reduserte risikoen for ulykker.

Det er etter dette avhold flere møter mellom kommunen og Jernbaneverket. Jernbaneverket har stilt som krav for å trekke sin innsigelse at det innføres en rekkefølgebestemmelse om at campingplass ikke kan etableres før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til campingområdet.

Melhus kommune vedtok reguleringsplanen 10. mars 2009. Kommunen viser til at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Gaula som ble vedtatt 22. april 2008. Kommunedelplanen bygger på forvaltingsplanen for Gaula fra 2005 og er et ledd i oppfølgingen av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag fra 1994. Fokus i kommunedelplanen har blant annet vært å ta vare på natur¬grunnlaget, landbruks-områdene og naturmangfold. Det er i denne planen pekt på at adkomst til fiskevaldene langs elva er en utfordring på grunn av jernbanens beliggen¬het. Det har ikke vært god nok kontroll på trafikksituasjonen. Ved å samordne campingen langs Gaula skulle dette bidra til å bedre trafikksituasjonen.

Det er i kommunedelplanen stilt krav om reguleringsplan for byggeområdene. I følge bestemmelsene tillates det campingvogner og andre midlertidige konstruksjoner. Det er videre stilt krav om utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse som skal vurdere nærmere tema som flom og trafikksikkerhet.

Kommunens begrunnelse for ikke å ta innsigelsene til følge, er at de mener at samling av campingaktiviteten til bestemte områder er den beste løsningen både for natur- og friluftslivet og brukerne. Kommunen viser videre til at Jernbaneverket ikke reiste innsigelse til prinsippet om å samle campingaktiviteter til bestemte områder i kommunedelplanen.

Kommunen har heller ikke fulgt opp vilkåret Jernbaneverket har stilt om å innføre en rekkefølgebestemmelse om planskilt kryssing. Kommunen mener det ikke er mulig å anlegge en slik kryssing både på grunn av grunnforholdene og kostnadene. Kommunen viser også til at kravet fra Jernbaneverket har kommet sent i prosessen etter at
Kommunen mener at saken er prinsipiell da det er flere campingplasser langs samme elv.  Kommunen mener at å nekte camping i tilknyting til salg av fiskekort vil redusere inntektsgrunnlaget for rettighetshaverne langs elva. Kommunen viser også til at dette er en tålt bruk som har pågått lenge.

Fylkesmannen konstaterer i sin oversendelse av saken til departementet at usikrede planoverganger er en fare for liv og helse. Planovergangen har aldri vært godkjent brukt til campinggjester. Det var forventet at dette skulle få en avklaring i reguleringsplanen, men reguleringsplanen for Horgøien har ikke vurdert trafikkforholdene og adkomsten. Fylkesmannen viser til at saken har en kort planhorisont da området kan bli omregulert i forhold til ny E6, men at kommunens intensjon om å rydde opp i forholdene langs Gaula også må tillegges vekt.
Fylkesmannen tilrår at det inntas en rekkefølgebestemmelse om at planen ikke kan godkjennes før det er innført en planfri kryssing.

Møte og befaring ble holdt 24. oktober 2011 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. Berørte grunneiere var til stede under befaringen.

Samferdselsdepartementet viser i brev av 7. desember 2011 til at Jernbaneverket har ansvaret for sikker drift av jernbanesystemet. I forhold til sikkerhetsforskriftens § 2-2 skal jernbanevirksomheten utøve sikkerhetsstyring av den virksomhet som drives med de formål at det etablerte sikkerhetsnivået opprettholdes og i den grad det er nødvendig, forbedres. Etter samråd med Jernbaneverket har Samferdselsdeparte-mentet kommet til at ordlyden i forslag til rekkefølgebestemmelse endres slik; nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingen som medfører økt bruk av planovergangen ved Horgøien tillates ikke før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om etablering av en fast camping ved Horgøien kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser, i dette tilfelle krav til sikkerhet ved jernbaneoverganger.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter loven § 27-2 nr. 2 avgjør Miljøverndepartementet om planen skal stadfestes. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Saken behandles etter loven av 1985 fordi planen ble utlagt til offentlig ettersyn før den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Det framgår av plan- og bygningsloven § 5-4 er at innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig. I dette tilfelle ville dette vært i forbindelse med arbeidet med kommune-delplanen.  Miljøverndepartementet mener likevel at Jernbaneverkets rett til å fremme innsigelse ikke har bortfalt, da det framkommer at forhold knyttet til trafikksikkerhet skulle avklares i reguleringsplanen. Reguleringsplanen er mer detaljert og inneholder informasjon som det ikke er redegjort for i overordnet plan. Departementet mener at selv om retten til innsigelse ikke er avskåret, kunne Jernbaneverket vært tydeligere om forhold knyttet til planovergangene i uttalelsen til kommunedelplanen.

I følge forslagsstiller er dagens bruk på eiendommen at ca 20 campingvogner står på tunet ved servicesenteret. Disse bruker jernbaneovergangen i dag. Ca 10 camping-vogner står på nordsiden av elva og bruker en annen adkomst via en lysregulert overgang. Det er de faste fiskerne som kjøper sesongkort som er brukere av campingen. I følge forslagsstiller bidrar en slik bruk til at omfang av kryssinger av planovergangen holdes på et langt lavere nivå enn om rettighetshaverne solgte dags-kort.

Det framkommer av planbestemmelsen til kommunedelplanen for området Horgøien at reguleringsplanen skal være tidsbegrenset fram til 2017. Da forventes det at traséen for E6 skal være avklart, og at dette vil gi nye rammer reguleringsplanen. Planforslaget for ny E6 er nå til offentlig ettersyn, og et alternativ går tvers gjennom campingområdet. Kommunen mener imidlertid at det vil ta lang tid før trasé er avklart og bygget, og ønsker derfor en planavklaring for campingen nå.

Det framkommer av bestemmelsene til kommunedelplanen under pkt 1.11 at det kan settes opp campingvogner eller faste hytter på maksimalt 50m2. Miljøverndeparte-mentet anbefaler på grunn av usikkerhet knyttet til framtidig arealbruk at det innføres en bestemmelse til reguleringsplanen om at campingplassen kun kan brukes til campingvogner inntil framtidig trasé for E6 er avklart.


Jernbaneverket har ansvaret for sikkerheten på planovergangene. Siktforholdene skal være tilstrekkelige i forhold til hastigheten på toget. Vegen må være utformet slik at det er trygt å kjøre av og på planovergangen. For toghastigheter på inntil 130 km/t er det tillatt med usikrede planoverganger, men det arbeides for å sikre disse.


Planovergangen er på en lang rett strekning med god sikt, men togene kan ha en hastighet på opptil 130 kilometer i timen. Departementet mener at det er viktig at sikkerheten ved denne jernbaneovergangen blir oppretthold og om nødvendig for-bedret. Likevel mener departementet at det bør kunne åpnes for en campingplass her, da campingen er direkte knyttet til laksefisket og er en opprydding i eksisterende aktivitet. Laksefisket langs elva har lange tradisjoner, og det vil derfor være for strengt å håndheve at det bare er grunneieren som har rett til å krysse sporet. Departementet understreker likevel at det er behov for å arbeide for å redusere risikoen ved kryssing, og at dette kan gjøres ved informasjon samt å arbeide videre med tiltak. Departementet mener at ved å sette en øvre grense på antall campingvogner som er i samsvar med dagens aktivitet på eiendommen, vil planforslaget ikke medføre vesentlig økt bruk av planovergangen.

Naturmangfoldlovens kapittel II

Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Planområdet består av blandingsskog med løvtrær og gran og et gruslagt område. Elva  Gaula hvor det er villaks berøres indirekte. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart, Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag . Gaula ble vernet i Verneplan for vassdrag i 1986 (verneplan III). Vassdraget er et av de største vernede vassdrag i landet. Det er tre bestander av villaks i Gaula. Villaksen er en ansvarsart for Norge, dvs. arter hvor 25 prosent eller mer av den europeiske utbredelsen er i Norge. Villaksen som art er ikke klassifisert som truet på Norsk Rødliste for arter 2010, men ca en tredjedel av de 401 laksebestandene som er igjen er truet. I Gaula er ingen av laksebestandene truet. Det er ut over dette ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. I følge uttalelse fra fylkesmannens miljøvern-avdeling av 20. desember 2012 er det heller ikke andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet.

Når det gjelder tiltakets effekter på kantvegetasjonen og vassdraget, inkludert villaks-bestandene, vurderes planen å medføre at situasjonen blir forbedret for kantsonen langs vassdraget. Å samle campingaktiviteten til et fast område, innebærer at belastningen langs Gaula på denne strekningen blir redusert og forholdet for villaksen blir uendret eller noe forbedret.

Det er etter departementets oppfatning ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet eller verdifullt naturmangfold negativt. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Det er tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og tilstøtende områder. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i saken.

I dag er det etablert et servicebygg og et par mindre hytter på det aktuelle området. Et av forslagene for ny trasé for E6 berører campingen og kantsonen langs Gaula. Men da endelig vegtrasé ikke er avklart, er det vanskelig å vurdere konsekvensene av et slikt eventuell framtidig tiltak. Den samlede belastningen er dermed det etablerte service-bygget og etableringen av campingplassen. Forslag til campingplass vil medføre en uendret eller forbedret situasjon for kantvegetasjonen til Gaula og villaksen, og den samlede belastningen på dette naturmangfoldet vil derfor forbli uendret eller mindre som følge av tiltaket. Prinsippet om samlet belastning i naturmangfoldloven § 10 tillegges derfor liten vekt i saken.

Kantsonen er i hovedsak utenfor planområdet og det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår til en eventuell tillatelse. Det er derfor ikke nødvendig å belyse forholdet til naturmangfoldloven § 11 nærmere.

Når det gjelder lokalisering er dette vurdert i kommunedelplanen. Kommunen har ut fra hensyn til driften av campingen kommet fram til at den bør ligge sør på eien-dommen. En annen lokalisering nord på eiendommen vil falle likt ut fra hensyn til naturmangfold, men å samle virksomheten vil bidra til å forbedre hensynet til naturmangfoldet. Dette er i samsvar med kravene i naturmangfoldloven § 12.

Miljøverndepartementet anbefaler at innsigelsen fra Jernbaneverket tas delvis til følge. Dette innebærer at det kan anlegges campingplass her, men at omfanget av bruken er presisert i forhold til kommunens planforslag. På grunn av usikkerhet i forhold til framtidig E6 kan det kun plasseres flyttbare campingvogner inntil traséen for ny E6 er fastlagt.

Departementet anser at det er viktig at sikkerheten ved jernbanevergangen blir oppretthold og om nødvendig forbedret. Det innføres derfor en bestemmelse om at nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingområdet som medfører økt bruk av planovergangen, ikke tillates før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI. Dette vedtaket innebærer at det tillates etablert en fast camping ved Horgøien, men at omfang av aktivitet skal være omtrent som før. Det vil si at antall campingvogner ikke skal overstige 30. Departementet legger til grunn at det treffes tiltak for å redusere ulykkesrisikoen ved kryssing av planovergangen som skilting og informasjon til campinggjestene. Da området er flomutsatt, legger departementet også til grunn det etableres rutiner for sikring av verdier ved flom.


Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 annet ledd stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Horgøien med følgende endringer i bestemmelsene;

• Reguleringsplanen er tidsbegrenset fram til ny trasé for E6 er avklart.
• Nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til området som medfører økt bruk av planovergangen, tillates ikke før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI.
• Det kan maksimalt plasseres 30 campingvogner på campingplassen.
• Campingvogner skal plasseres slik at kantsonen langs vassdraget bevares.
• Det tillates ikke etablert hytter eller andre varige konstruksjoner utover servicebygg for campingvognene før framtidig trasé for E6 er avklart.

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen gjør endringer i bestemmelsene i samsvar med dette.


Om kunngjøring av vedtaket vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 27-2, tredje ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postuttak, 7004 Trondheim
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo