Eldre innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan.

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og distriktsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos statsforvalteren. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

 

2023

 • Horten kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2022-2033 for Horten kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje næringsområde N3 i kommuneplan for Horten. Området utgjer eit større areal med dyrka jord av stor verdi, og ei omdisponering til næringsføremål vil vere i strid med den nasjonale jordvernpolitikken. Departementet godkjenner delområde BN14 og BKB4 med føresegner om avsetting av eit areal til anna handel (område # 3 med føresegner). Departementet meiner at etablering av handel i delområda kan aksepterast i høve til regional plan for berekraftig arealpolitikk i Vestfold, men omfanget av tillat handel vert redusert til 3 000 m2 for å tilpassast eit lokalt handelsomland. Departementet godkjenner ikkje handel i delområda BN7 og BN13, da desse delområda i for stor grad er i konflikt med den regionale planen. Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje område TY3 til parkeringsplass. Området ligg i 100-metersbeltet langs sjøen, og forslaget er i strid med statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. Departementet legg òg vekt på at Horten kommune har funne eit alternativt areal for parkering. Motsegnene frå Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark er delvis tekne til følgje.

 • Hjelmeland kommune - motsegn til detaljregulering for Puntsnes forretningsområde

  Departementet godkjenner detaljregulering for Puntsnes forretningsområde, med enkelte endringar som tek omsyn til utvikling av Hjelmeland sentrum og området rundt. Planføresegnene blir endra slik at det står tydeleg at daglegvarehandel, handel av varegruppene bilar, båtar, landbruksmaskinar, trelast og andre større byggevarer er tillate. Kontor blir ikkje tillate, og for tenesteyting blir det føyd til at publikumsretta eller besøks/-arbeidsplassintensive funksjonar ikkje er lov. Departementet sitt vedtak er i tråd med den løysinga som Statsforvaltaren i Rogaland skisserer i si oversending til departementet, og som statsforvaltaren har kome fram til gjennom dialog med kommunen. Motsegnene vert som følgje av dette delvis tatt til følgje.

 • Vestre Slidre kommune - avgjerd i motsegn til reguleringsplan for gangveg Slidre - E16 med to nye bustadtomter

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner reguleringsplan for to nye bustadtomter i Vestre Slidre kommune, med endringar i planføresegnene for å sikre at tilfredsstillande støyforhold vert oppnådd. Motsegna frå Statsforvaltaren i Innlandet er ikkje teken til følgje.

 • Motsegn til detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn i Målselv kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering Rosta - Rostavatn i Målselv kommune. Forslag til lokalisering av turistanlegget kan få negative konsekvensar for areal som blir nytta av reindrifta. Målselv kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Dette vil gi betre moglegheit for å vurdere plasseringa av eit slikt anlegg med tilhøyrande aktivitetar i ein heilskapleg samanheng. Motsegna frå Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, grunngjeve i omsyn til arealbruken til reindrifta, er tatt til følgje.

 • Tysnes kommune – motsegn til detaljregulering for Elsakervågen industriområde

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Elsakervågen industriområde i Tysnes kommune. Departementet legg vekt på at eksisterande næringsverksemd skal få moglegheit til å vekse, og at verknadane for naturmangfaldet er akseptable. Departementet vedtek eit tillegg i planføresegnene som skal sikre at den planlagde utfyllinga tek omsyn til ein førekomst av sukkertareskog. Motsegna frå Statsforvaltaren i Vestland er ikkje teken til følgje.

 • Vedtak av statleg reguleringsplan for Nye Aker sjukehus i Oslo kommune

  I medhald av plan- og bygningslova § 6-4, vedtek Kommunal- og distriktsdepartementet statleg reguleringsplan for Nye Aker sjukehus i Oslo kommune. Den vedtekne reguleringsplanen går fram av plankart og reguleringsføresegner datert 14.12.22.

 • Vedtak av statleg reguleringsplan for Gaustad sjukehusområde i Oslo kommune

  I medhald av plan- og bygningslova § 6-4, vedtek Kommunal- og distriktsdepartementet statleg reguleringsplan for Gaustad sjukehusområde i Oslo kommune med plankart og reguleringsføresegner datert 12.01.23.

 • Larvik kommune – motsegn til kommunedelplan for Larvik by 2021 - 2033

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Larvik by 2021 – 2033, men med endringar som følgje av motsegn frå Bane NOR. Endringa inneber at område #3a Indre hamn blir oppretthaldt til baneføremål. Departementet legg vekt på at området vil bli brukt til dette føremålet i lang tid framover. Motsegna frå Bane NOR er med dette teken til følgje.

 • Avgjerd i motsegnsak. Kommuneplanen 2020-2030 i Nome kommune - arealdelen

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje bustadområde B15 Ajer i arealdelen til kommuneplan for Nome kommune. Departementet vurderer at omdisponering til bustadføremål på B15 er i stor konflikt med omsynet til jordvern. Departementet legg vekt på at den dyrka jorda har svært god kvalitet, at arealet er ein del av eit større samanhengande areal med god arrondering, og at det er store bustadreserver i kommunen. Motsegnene frå Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark er tatt til følgje.

 • Vestby kommune - motsegn til detaljregulering for Vestby hyttepark II

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Vestby hyttepark II med endringar for å ta omsyn til kulturminne av nasjonal verdi. Med endringane kan fem av dei sju føreslåtte hyttene realiserast. Motsegna frå Viken fylkeskommune er teken delvis til følgje.

 • Avgjerd i motsegnsak. Kommunedelplan Åsen sentrum 2022-2040, Levanger kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje bustadområde B9 Håmmårsvegen i Kommunedelplan Åsen sentrum 2022-2040, Levanger kommune. Departementet vurderer at bustadområdet vil vere i konflikt med omsynet til jordvern, og at det ikkje er dokumentert behov for bustadområdet i planperioden. Motsegna frå Statsforvaltaren i Trøndelag er teken til følgje.

 • Drammen kommune - motsegn til detaljregulering for togparkering på Sundland

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for togparkering på Sundland i Drammen kommune, men utan rekkefølgjekrava som kommunen har vedteke om opparbeiding av gang-/sykkelundergang i Vintergata, opparbeiding av mellombels trasé for Sundlandgata og stenging av mellombels tilkomst frå Vintergata. Departementet meiner at det ikkje er avgjerande å få gjennomført tiltaka før togparkeringa blir etablert, samstundes som rekkefølgjekrava vil føre til forseinking av eit nasjonalt viktig samferdselstiltak. Departementet føreset i staden at Bane NOR og Drammen kommune inngår avtale om finansiering og gjennomføring av desse tiltaka. Departementet godkjenner heller ikkje det føreslåtte rekkefølgjekravet om sikker flaumveg. Departementet føreset likevel at Bane NOR saman med Drammen kommune og NVE avklarar at togparkeringsanlegget sikrar tilfredsstillande lokal handtering av flaum og overvatn, og at bygging av anlegget ikkje vil vere til hinder for etablering av sikker flaumveg til Drammenselva. Motsegna frå Bane NOR er teken delvis til følgje.

2022

 • Ål kommune – motsegn til detaljregulering for H7 Rødungstølen gnr. 91 bnr. 4

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for fritidsbustader H7 Rødungstølen. Dei fire nye fritidsbustadene blir liggjande innanfor eit område med fritidsbustader, og verknadene for landskap og villrein vert difor avgrensa. Motsegna frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje teken til følgje.

 • Hole kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2019-2030

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner bustadområde B5 på Storøya i arealdelen av kommuneplanen for Hole kommune 2019–2030. Departementet viser til at den planlagde utbygginga av Ringeriksbana og E16 Høgkastet–Hønefoss vil leggje band på viktige fortettingsområde på Sundvollen i mange år framover. Departementet legg vekt på at bustadområde B5 vil mogleggjere ei viss utvikling i denne delen av kommunen i dei næraste åra. For å sikre omsynet til mogleg viktig naturmangfald i området, tek departementet inn ei føresegn om at dette skal kartleggjast ved detaljreguleringa av området. Motsegnene frå Viken fylkeskommune og Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje tekne til følgje.

 • Kragerø kommune - motsegn til detaljregulering for Kirkebukta

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje avkøyring direkte frå fylkesveg 38 til nytt parkeringshus i Kirkebukta, i detaljregulering for Kirkebukta. Departementet legg vekt på at løysinga ikkje i tilstrekkeleg grad tek omsyn til trafikktryggleiken langs fylkesvegen. Motsegna frå Vestfold og Telemark fylkeskommune er teken til følgje.

 • Kragerø kommune - motsegn til reguleringsplan for gbnr. 13/14 Lindtvedt

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje nytt småbåtanlegg og tilhøyrande areal til sjøbod og pumpehus, samt bod knytt til eksisterande brygge SB1, i reguleringsplan for gbnr. 13/14 Lindtvedt. Forslaget er i strid med statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, og dei omsyna som retningslinene er meint å ivareta. Departementet har lagt vekt på at Kragerø ligg i sone 1 og er definert som ein kystkommune med særleg stort press på areala, og kan ikkje sjå at tiltaket har ei samfunnsnytte som kan vege opp for ulempene som utbygging i strandsona i dette området inneber.

 • Alver kommune - motsegn til detaljregulering for Meland kyrkjegard

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Meland kyrkjegard i Alver kommune, med vilkår knytt til opparbeiding av ny tilkomstveg. Motsegna frå Vestland fylkeskommune er teken delvis til følgje.

 • Indre Fosen kommune - innsigelse til områderegulering for Rissa sentrum

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner områderegulering for Rissa sentrum i Indre Fosen kommune, med unntak av den del av BKB2, avsatt til kombinert formål næring/tjenesteyting, som ligger nord for Badstuveien. Arealet reguleres til landbruksformål. Departementet legger vekt på at det aktuelle arealet er fulldyrka jord av stor verdi, og at en omdisponering av dyrka mark som forslaget legger opp til, ikke er i samsvar med den nasjonale jordvernpolitikken.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4, vedtar Kommunal- og distrikts-departementet statlig reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst, på Ila i Bærum kommune. Den vedtatte reguleringsplanen framgår av plankart og regulerings¬bestemmelser datert 29.01.22.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen på strekningen Arna-Stanghelle

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4 vedtar Kommunal- og distrikts-departementet statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen på strekningen Arna-Stanghelle. Planen vedtas med alternativ B2 gjennom Vaksdal sentrum. Departementets vedtak er sammenfallende med Statens vegvesen og Bane NOR sitt forslag, men med noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Den vedtatte reguleringsplanen fremgår av plankart datert 24.11.21 og reguleringsbestemmelser datert 16.03.22.

 • Vindafjord kommune - motsegn til områderegulering for Ølensvåg

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner områderegulering for Ølensvåg i Vindafjord kommune, med unntak av delområda B1, BP og BO på nordsida av Vågselva. Ei utbygging og utfylling av elvedeltaet på nordsida av elvelaupet vil kunne ha negativ påverknad på naturmangfald av nasjonal og vesentleg regional verdi, og godkjennast difor ikkje. Departementet godkjenn flytting av elvelaupet og utfylling på sørsida av elva. Departementet legg vekt på at kommunen har utarbeidd ein heilskapleg plan, med vekt på å rydde opp i eit unytta område, samstundes som det vert lagt til rette for ynskja bustad- og næringsutvikling. Området på nordsida av nytt elvelaup vert regulert til naturføremål, med føresegner som skal gjere at området kan tilbakeførast til eit naturleg elvedelta. Kryssing av elvelaupet med ny gang- og sykkelveg vert godkjend, men kryssinga vert flytta noko vestover i elvelaupet, og med krav om at gang- og sykkelvegen må byggast på pilarar gjennom naturområdet på nordsida av elva. Motsegna frå Statsforvaltaren i Rogaland er teken delvis til følgje.

 • Oversending av motsegn til akvakultur - kommuneplan for Sauda kommune 2019-2031

  Saudafjorden er ein nasjonal laksefjord, og forslag til akvakulturområde i sjø kan komme i konflikt med dei særskilte omsyna som følger av Stortinget sitt vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjordar. Området er òg eit viktig gyteområde for torsk. Samtidig har Noreg eit fortrinn med oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjordar, og det er ønskeleg å stimulere til innovasjon, nye produksjonsformar og bruk av teknologi for å sikre auka berekraft. Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner difor nytt område for akvakultur i Saudafjorden, men vedtar ei føresegn om at akvakultur-området berre kan nyttast til produksjon av andre artar enn anadrome laksefisk, torsk og ål.

 • Avgjerd i motsegnssak - kommunedelplan for tidlegare Volda kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner næringsområde BKB9 Furene og vel 30 dekar av næringsområde BKB24 Furene/Morkabygda i kommunedelplan for tidlegare Volda kommune. Resten av BKB24 blir teke ut av planen av omsyn til eit viktig regionalt hjortetrekk, og for å unngå nedbygging av ei myr og eit område av verdi for barn og unge. For å unngå tap av verdifull dyrka mark, godkjenner departementet ikkje næringsområde BKB11 Furene og bustadområde B234 Egset. Motsegna frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er teken delvis til følgje.

 • Alver kommune - motsegn til detaljregulering for Hamnneset

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje to nye fritidsbustader med tilkomstveg, og ikkje endring av eit eksisterande naust til fritidsbustad, i detaljregulering for Hamnneset. Departementet legg vekt på at tiltaka vil ha negative landskapsverknader, i strid med nasjonale og vesentlege regionale interesser knytt til strandsona langs sjøen. Departementet godkjenner tre nye naust, som ikkje vil påverke allmenta sin tilgang til strandsona og i liten grad ha negativ verknad på landskapet. Departementet godkjenner og at arealet rundt eit eksisterande naust endrast til naustføremål. Motsegna frå Statsforvaltaren i Vestland er delvis teken til følgje.

 • Alta kommune - innsigelse til detaljregulering for Altahøyden industriområde

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Altahøyden industriområde. Departementet legger vekt på samferdselsmyndighetenes fornyede vurdering av at en rundkjøring på E45 vil gi en god trafikkavvikling og trafikksikker adkomstløsning. Departementet legger også vekt på at løsningen er en del av kommunens langsiktige plan for trafikkavviklingen i og rundt Alta sentrum. Innsigelsen fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

 • Kristiansund kommune - Innsigelse til detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Riksveg 70 Vikansvingen-kontrollplassen med alternativ 2 vei i dagen. Departementet legger vekt på at alternativet er beregnet å ha langt høyere samfunnsnytte enn alternativet med vei i tunnel. Departementet mener også det er viktig å legge vekt på kommunens vurderinger knyttet til verdien av et lokalt friluftsområde opp mot kostnadene med en ny vei. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal er ikke tatt til følge.

 • Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde på Ellingsholmen og Litlsørøya i Frøya kommune. Departementet har lagt vekt på at etablering av næringsvirksomhet i området kan ha negative konsekvenser for hubro, som er en sterkt truet art. Departementet har også lagt vekt på at kommunen har andre regulerte næringsarealer, og at det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for å finne nye næringsarealer.

2021

 • Avgjørelse i innsigelsessak områderegulering for Rødskjær havn i Harstad kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Rødskjær havn, i tråd med kommunestyrets vedtak 25. mars 2021. Departementet legger avgjørende vekt på kommunens behov for sjønære nærings- og havnearealer, og at Rødskjær allerede er et etablert næringsområde godt plassert i regionen. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er ikke tatt til følge.

 • Ringsaker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Ringsaker handelspark

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Ringsaker kommunes vedtak om endring av reguleringsplan for Ringsaker handelspark. Departementet legger avgjørende vekt på at det ikke dreier seg om ny handelsetablering, men flytting av en etablert virksomhet innenfor et sammenhengende nærings- og handelsområde.

 • Brønnøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Toft næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Toft næringsområde. Det er et nasjonalt mål å legge til rette for vekst i oppdretts- og havbruksnæringen. Departementet legger vekt på at planen legger til rette for næringer som har behov for å ligge ved sjøen, og som er forventet å gi et betydelig antall arbeidsplasser. Planen muliggjør etablering av landbasert oppdrettsanlegg og andre sjøbaserte næringer samt en dypvannskai. Forutsetningen for å godkjenne planen er at området benyttes i henhold til formålet, og planbestemmelsene gis et tillegg for å sikre dette. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland er ikke tatt til følge.

 • Krødsherad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Norefjell 2021 - 2037

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BFR12 for fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Norefjell 2021-2037. Planlagt område BFR13 for fritidsbebyggelse godkjennes ikke. Departementet legger vekt på at BFR12 er delvis utbygd med eksisterende fritidsboliger med tilhørende vegnett, og at BFR13 i større grad er et uberørt område med store natur- og friluftsverdier. Dette innebærer at innsigelsen fra Viken fylkeskommune er tatt til følge, mens innsigelsene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er tatt delvis til følge.

 • Sarpsborg kommune - innsigelse til kommunedelplan for InterCity Rolvsøy - Klavestad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for InterCity Rolvsøy – Klavestad i Sarpsborg kommune med planalternativ MIDT-7. Departementet legger vekt på at dette alternativet gir den beste jernbanetekniske løsningen og har lavest kostnader, og at de negative konsekvensene for nasjonale kulturminneverdier er mindre enn for de to alternativene NFO-9 og MIDT-10. Innsigelsene fra Bane NOR og Viken fylkeskommune er derved tatt til følge.

 • Innsigelse til detaljregulering for alpinanlegg i Hakøybotn, nedre del - Tromsø kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for alpinanlegg i Hakøybotn (planid. 1875), vedtatt av Tromsø kommune 29. april 2020. Departementet vurderer at lokaliseringen av skitrekket T2 tar tilstrekkelig hensyn til den samiske sommerboplassen og kulturminnelokaliteten ved Rávdnjevággi/Finnheia. Planen har bestemmelser som skal sikre at eksisterende terreng og vegetasjon bevares i størst mulig grad, og det er stilt krav om rigg- og marksikringsplan. Departementet legger til grunn at hensynet til kulturminnene ivaretas i tråd med bestemmelsene. Departementet vurderer at nedkorting av skitrekk T2, slik Sametinget har stilt krav om, ikke endrer påvirkningen av kulturminnelokaliteten i særlig grad. Departementet viser til at det er de allerede godkjente delene av alpinanlegget opp mot Botnfjellet og Lille Blåmann som vil gi størst visuell påvirkning i forhold til sommerboplassen. Innsigelsen fra Sametinget er ikke tatt til følge.

 • Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 - vesentlige innvendinger

  Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå og Norges største villrein-område. Bevaring av villreinens leveområder er en nasjonal interesse. Lufsjåtangen utgjør et viktig vinterbeite, særlig i vintre med mye snø og is lenger vest på vidda. Vinteråpen vei over Imingfjell vil redusere tilgangen til vinterbeitene. Departementet finner derfor ikke å kunne godkjenne kommunenes ønske om et 4-årig prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjell (alternativ C).

 • Ringebu kommune. Innsigelse til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke permanent område for masseuttak i elvedeltaet og forlengelse av eksisterende flomverk i reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store verneverdiene i deltaet, og at tiltakene ikke er dokumentert å ha en flomsikringseffekt. Departementets avgjørelse er ikke til hinder for at kommunen kan søke om konsesjon for enkeltuttak etter vannressursloven.

 • Fredrikstad kommune - innsigelse til reguleringsplan for Offisersporten

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Offisersporten. Departementet legger vekt på at reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan, og at den er utarbeidet i dialog med byantikvaren for å ivareta hensynet til kulturmiljøet. Etablering av en dagligvareforretning i området vil dekke et lokalt behov, og bidra til at mer av persontransporten kan tas med sykkel og til fots. Innsigelsen fra Østfold fylkeskommune er ikke tatt til følge.

 • Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Avgjørelse i innvendingssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell legger grunnlag for en balansert utvikling av fjellområdet. Planen gir grunnlag for hyttebygging og næringsutvikling i kommunene gjennom mer enn en dobling av antall fritidsboliger og utvidelse av reiselivsanlegg. Den sikrer også økologiske funksjonsområder for villreinen, og viktige friluftsområder.

 • Ringerike kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2019-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt område for fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen. Departementet har lagt vekt på at forslaget innebærer utbygging i et større, sammenhengende naturområde, og på grensen til et naturreservat. Utbygging i området kommer også i konflikt med nasjonale mål om å unngå nedbygging av myr. Departementet godkjenner nytt boligområde på Veme. Området har begrenset størrelse og ligger i direkte tilknytning til et eksisterende boligfelt. Det ligger også langs rv. 7 med kollektivtilbud til Hønefoss sentrum. Innsigelsene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er tatt delvis til følge.

 • Alver kommune - motsegn til kommunedelplan for Meland

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslag til utviding av kombinerte område med akvakultur FEFIAKFR 1 og 2 i Mangerfjorden (Skjelanger) og kombinerte område for tareproduksjon FEAK 1 og 2 i Radfjorden, i samsvar med kommunen sitt vedtak. Departementet godkjenner og utviding av akvakulturområde AK 2 i Herdlafjorden ved Kjeppevikholmen, men endrar føremålet for det utvida arealet til kombinert område med akvakultur (FEFIAK). Endeleg avgrensing av akvakulturområdet skjer etter handsaming av løyve etter akvakulturlova. Departementet legg vekt på at Alver kommune ynskjer å betre tilhøvet for eksisterande akvakulturverksemd og legge til rette for taredyrking. Vedtaket vil gje moglegheit til å vurdere flytting av akvakulturområdet i Laksevika som ligg i militær forbodssone, og betre tilhøva for eksisterande akvakulturverksemd ved Kjeppevik¬holmen. Departementet har ikkje vurdert dei detaljerte miljø¬konsekvensane for naturmangfald og vassmiljø av forslaga til anlegg for akvakultur. Dette må gjerast i handsaming av søknader om lokalitetsgodkjenning.

 • Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest - Sandnes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest - Sandnes med korridoren A1-R1 og variantene V2b, V3a og V4a. Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård. Planen vedtas i samsvar med planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, med supplerende retningslinjer for å vareta hensyn til miljø-, vassdrags- og landbruksinteresser i det videre reguleringsarbeidet. For en strekning på ca. 5 km i Øygrei-området vil korridoren bli justert for å unngå konflikt med viktige mineralressurser. Fra Røyskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal vil det bli utarbeidet ny kommunedelplan.

 • Kommuneplan for Brønnøy 2019-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner akvakulturområdene A01 Lamholmen og A03b Lismåsøy i kommuneplaneplanens arealdel for Brønnøy kommune 2019-2030. Departementet legger vekt på at dette er områder med eksisterende akvakulturanlegg, som ikke vil gi økt risiko for kollisjon mellom fly og fugl. Departementet vurderer at konsekvensene av å åpne for nye akvakulturanlegg nærmere Brønnøy flyplass enn 7 km, ikke er tilstrekkelig avklart i forhold til flysikkerhet. Det godkjennes derfor ikke at akvakultur inngår som formål i områdene som er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Kommunen kan i en ny planprosess, og i dialog med Avinor, foreta en nærmere vurdering av mulighetene for konkrete nye akvakulturområder innenfor de aktuelle sjøarealene. Som grunnlag for denne planleggingen, bør det fremskaffes mer kunnskap om sammenhengen mellom akvakulturanlegg, fugl og flysikkerhet. Fremtidige akvakulturområder A20 Rambergvika, A21 Rysteinvika, A22 Stegan i Velfjorden og A30 Finnskjeggodden i Tosenfjorden, godkjennes. Realitetsvurdering av konsekvenser for anadrom laksefisk og miljøtilstanden i fjordene gjøres i behandlingen av søknader om lokalitetsgodkjenning etter akvakulturloven

 • Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke – innvending fra Sandnes kommune og Sola kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, vedtatt i Rogaland Fylkesting 20. oktober 2020. Departementet ser positivt på at fylkeskommunen har utarbeidet en regional plan med formål å sikre en bærekraftig og effektiv arealutvikling i regionen. Den regionale planen følger med dette opp regional og nasjonal politikk for å sikre effektiv arealbruk og fremme miljøvennlig transport. Innvendingene fra Sandnes kommune og Sola kommune er ikke tatt til følge.

 • Alvdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Steimosletta

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, men med begrensninger i omfanget av detaljvarehandel. Etter en samlet vurdering godkjenner departementet at det kan tillates detaljvarehandel på arealer tilsvarende maksimalt 10 prosent av planområdet for hele reguleringsplanen.

 • Stavanger kommune - innsigelse til kommueplanens arealdel 2019-2034 for Stavanger kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planbestemmelse om utvidelse av handelsrammen for Tvedtsenteret, i kommuneplanens arealdel 2019-2034 for Stavanger kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at en handelsramme for detaljhandel på 47 000 m2, er sammenfallende med det som i dag er lovlig etablert handel på senteret. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland (nå Statsforvalteren i Rogaland) er ikke tatt til følge.

 • Gjøvik kommune - Innsigelse til B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdet B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune. Departementet har lagt vekt på at planen samlet ivaretar en god balanse mellom lokale behov og nasjonale føringer. B1 Brobakken innebærer ikke en ny utviklingsretning, men ligger mellom eksisterende boligområder langs Odnesvegen og vil kunne bidra til å styrke lokal infrastruktur som barnehage, skole og kollektivtilbud.

 • Stange kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel for Stange kommune 2020-2032

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslag til nytt næringsområde på Kolostuen. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for en helhetlig næringsutvikling med Kolostuen som logistikk- og samferdselsknutepunkt. Departementet godkjenner ikke forslag om utvidelse av handelsarealet på Skavabakken. Departementet mener forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med SMAT-planen for Hamarregionen. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet er delvis tatt til følge.

 • Levanger kommune – innsigelse til reguleringsplan for Finnåsen hytteområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde, ved at antallet hyttetomter begrenses fra 40 til 20. Utbyggingen må skje så langt vest i planområdet som mulig, for å unngå negative konsekvenser for reindriften.

 • Innsigelse til Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - Ringerike kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park, når det gjelder planavgrensningen mot kommunedelplan for ny E16. Arealet markert med hensynssone H430 tas ut av planen, slik at områdereguleringen avgrenses mot kommunedelplan for ny E16. Departementet har lagt vekt på at arealet i kommunedelplanen for E16 er båndlagt i påvente av reguleringsvedtak, og at kommunens forslag kan vanskeliggjøre og fordyre utbygging av veien.

 • Innsigelse til reguleringsplan for fv.47 Åkra sør - Veakrossen, Karmøy

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner etter en grundig gjennomgang av saken, at Karmøy kommunes vedtak av reguleringsplanen for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, ikke i tilstrekkelig grad følger opp føringene i departementets vedtak av kommunedelplanen av 7. desember 2018. Innsigelsen til planområdets nordre del kan ikke realitetsbehandles før det foreligger en oppdatert utredning og sammenlikning av alternativer. Det er nødvendig at Rogaland fylkeskommune som vegeier, og Karmøy kommune som planmyndighet, oppdaterer deler av utredningene, i samsvar med føringer i dette brevet og i brev av 7. desember 2018. Departementet vil ta endelig stilling til innsigelsen når dette er gjort.

 • Kystplan II Midt- og Sør- Troms - innsigelser til ny akvakulturlokalitet VA05 Langeberg i Tjeldsund kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nytt område for akvakultur ved Langeberg i Tjeldsund kommune. Området berører en viktig utvandringsvei for villaksen, og kvalitetsnormen for villaks viser at tilstanden til villaksen i de nærliggende vassdragene er svært dårlig. Departementet tilrår at Tjeldsund kommune og Harstad kommune vurderer muligheten for å avsette et område for akvakultur som har mindre påvirkning på villaksen. Å flytte anlegget lenger fra innløpet til flere av vassdragene, vil også redusere den negative virkningen for sjøsamisk fiske.

 • Lillehammer kommune - innsigelse til kommunedelplan for Lillehammer by - byplanen 2020 - 2023

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Lillehammer sitt vedtak av 26. mars 2020 av kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen 2020 – 2023, med noen endringer. Avgjørelsen innebærer at kommune-delplanens definisjon av handel i store formater godkjennes, men at det på K5 Strandtorget ikke tillates mer detaljhandel, herunder store handelsformater, enn i dagens situasjon. Innsigelsene fra Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet er delvis tatt til følge.

 • Trondheim kommune - innsigelse til reguleringsplan for Haakon VII's gate 4

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Haakon VII's gate 4 i Trondheim. Departementet legger avgjørende vekt på at planen åpner for bygging av 300 nye boliger i et sentrumsnært område med god kollektivdekning. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

 • Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Aurskog-Høland. Avgjørelse av innsigelser.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland kommune. Departementet godkjenner ikke område med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, i Harkerudåsen. Departementet godkjenner heller ikke boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet. Departementet har lagt vekt på nasjonal og regional miljø-, klima- og jordvernpolitikk, men samtidig hensyntatt kommunens størrelse, geografi og eksisterende utbyggings-mønster. Avgjørelsen innebærer at innsigelsene er delvis tatt til følge.

 • Kommuneplan 2018-2030 for Bykle kommune. Avgjørelse av innsigelse.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke byggeområdene BFR 24 og BFR 25 for fritidsboliger i kommuneplan 2018 – 2030 for Bykle. Områdene kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra tidligere Aust-Agder fylkeskommune er tatt til følge.

 • Sykkylven kommune - motsegn til kommunedelplan for Sykkylven sentrum - Ikornes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BU2 i kommunedelplanen for Sykkylven sentrum – Ikornes. Departementet legg vekt på at området ligg sentrumsnært, og heilt i randsona av eit større jordbruksområde i Grebstaddalen. Departementet legg også vekt på at kommunen har tatt ut store utbyggingsområde på dyrka mark frå planen, og samstundes trekt dei fleste nye forslaga om bustadområde på dyrka mark.

 • Rennebu kommune, innsigelse til detaljregulering for Solbakken

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Solbakken i Rennebu kommune. Området er del av et sammenhengende jordbrukslandskap, og planen ville ført til omdisponering av et større område med dyrkbar mark og svært godt innmarksbeite. Departementet har også lagt vekt på at området mangler konsekvensutredning på kommuneplannivå.

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel for Lebesby kommune 2019-2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner fire nye områder for akvakultur i Lebesby kommune. Departementet har lagt vekt på at det vil bli utarbeidet reguleringsplan for områdene. For å sikre at reguleringsplanen avklarer nærmere den geografiske avgrensingen av de nye områdene for akvakultur med hensyn til sjøsamiske interesser, er det gitt en bestemmelse om dette. Departementet tilrår at arbeidet med reguleringsplanen samordnes med utredningene av miljøvirkninger som skjer i behandlingen av lokalitetsavklaringer etter akvakultur­loven.

 • Randaberg kommune – motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2018–2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at det blir sett av eit område for akvakultur ved øya Alstein i arealdelen av kommuneplanen for Randaberg. Departementet legg vekt på at det er ei nasjonal interesse å leggje til rette for akvakulturnæringa, og at tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd for kommuneplannivået. Departementet legg til grunn at omsynet til naturtypar i sjø, rømming og lusesmitte blir nærare vurdert i seinare handsaming etter akvakulturlova. Motsegna frå Statsforvaltaren i Rogaland er ikkje teken til følgje. Departementet endrar føresegnene til planen slik at det ikkje er tillate med faste installasjonar innanfor skyte- og øvingsfelta til Forsvaret, med unntak for det nemnde akvakulturområdet. Motsegna frå Forsvarsbygg er delvis teken til følgje.

 • Hamarøy kommune - innsigelse til områderegulering for Innhavet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Innhavet. Departementet har lagt vekt på at planen er viktig for å sikre mulighetene for en god sentrumsutvikling i Innhavet. Departementet mener videre at krav om rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til delområdet LSB1, ikke står i forhold til samfunnsnytten i form av økt trafikksikkerhet, og høyst sannsynlig vil føre til at planlagt utbygging av én ny bolig ikke vil bli realisert. Innsigelsene fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

 • Grimstad kommune – innsigelse til områderegulering for Aagre

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tiltak i 100-metersbeltet langs Landvikvannet for å legge til rette for friluftsliv, og som ikke innebærer utfylling i vannet. Departementet godkjenner ikke småbåthavn og de deler av park og badeområde som krever utfylling i Landvikvannet. Utfylling og småbåthavn vil kunne ha negativ påvirkning på vannmiljø og naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. Foreslåtte boliger i 100-metersbeltet langs Landvikvannet godkjennes. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Agder er tatt delvis til følge.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Måvika

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delområdene BBS med adkomst (småbåtanlegg), BFT1 (fritids- og turismeformål) og BFT2 (fritids- og turismeformål) i reguleringsplan for Måvika. Departementet har lagt vekt på at Åfjord kommune ligger i et område med mindre press på strandsonen, og hvor behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingene av tiltak i 100-metersbeltet. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag er ikke tatt til følge.

 • Harstad kommune - plansak - uløste innsigelser - Kystplan II - kommunedelplan

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslag til nytt flerbruksområde i sjø med akvakultur, område V01, ved Steinavær i Harstad kommune, av hensyn til Forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden.

2020

 • Time kommune - motsegn til arealdelen i kommuneplanen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje at det vert opna for detaljvarehandel i områda FB1, FB2 og FB3 på Håland. Etablering av detaljvarehandel i store handelskonsept utanfor Bryne sentrum er i strid med statlege planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, og med Regionalplan for Jæren 2050. Område for masseuttak ved Undheim vert godkjent, men med endra plankart og nye planføresegner om utgreiingar og avbøtande tiltak på reguleringsplannivå.

 • Hægebostad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Tingvatn-Snartemo

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplanen for Tingvatn-Snartemo, med endringer i plankartet og bestemmelsene. Det stilles krav om reguleringsplan for boligtomtene B11-B25, slik at det kan gjennomføres en samlet arkeologisk undersøkelse for området. For grønnstruktur med hensynssone H570_1 og underformål park, endres underformål til naturområde.

 • Kommuneplan 2018–2030 for Frøya kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at hensynssoner med tilhørende planbestemmelser, innarbeides i Frøya kommuneplan 2018–2030 for å ivareta Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Forsvarsbygg er tatt til følge.

 • Reguleringsplan for Gråsteindalen i Kvam herad. Avgjerd i motsegnsak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagd veg til område H18-H20. Departementet legg vekt på at landskapsverknadene er avgrensa i høve til den samla utbygginga i området, og at vegen ikkje kjem i konflikt med natur eller friluftsinteresser av nasjonal eller vesentleg regional verdi. Departementet godkjenner også tilkomst til fire eksisterande fritidsbustader i områda H9-b, H9-c og H9-d.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik lufthavn

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4, vedtar Kommunal- og moderniserings-departementet statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik Lufthavn.

 • Vega kommune - Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender saken i retur til Vega kommune for videre behandling. Departementet viser til at det er igangsatt arbeid med tilleggsutredninger som vil bidra til å avklare om og på hvilket grunnlag moderne havbruksanlegg kan etableres innenfor Vega verdensarvområde. Så lenge planen ikke er tilstrekkelig utredet, kan departementet ikke ta stilling til planen og innsigelsene fra Riksantikvaren og Fylkesmannen i Nordland. Departementet forventer at arbeidet med tilleggsutredningene gjennomføres så raskt som mulig, og ber om at Vega kommune i nær dialog med Riksantikvaren og Miljødirektoratet legger vekt på å holde den planlagte fremdriften i utredningsarbeidet. Departementet legger til grunn at tilleggsutredningene kan føre til at grunnlaget for innsigelsene kan bortfalle. Dersom det også etter den nye prosessen i kommunen er innsigelser til planen som departementet må ta stilling til, vil dette bli gjort på ordinær måte, og med sikte på rask avklaring.

 • Oppdal kommune - Innsigelse til reguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen, med endringer i plankart og planbestemmelser. Departementet har lagt vekt på at kommunen har et prekært behov for en ny brannstasjon, da dagens stasjon ikke har tilfredsstillende arbeidslokaler. Eksisterende stasjon ligger også mer utsatt til for flom enn forslag til ny lokalisering. Kommunen har vurdert flere alternative lokaliseringer, men flomfaren i store deler av sentrum begrenser mulighetene. Departementet ser det som helt nødvendig at brannstasjonen og atkomstveg til stasjonen sikres mot flom. Det vedtas derfor en rekkefølgebestemmelse om at en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen i Ola Setroms veg, samt nødvendige flomtiltak i og langs elveløpet, må foreligge før det kan gis byggetillatelse. I tillegg vedtas en bestemmelse om at alle risiko- og sårbarhetsforhold må være utredet, og at det skal være avklart at tiltaket er sikret mot flom, før det kan gis byggetillatelse.

 • Frosta kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område B10 Småland i kommuneplanens arealdel for Frosta kommune. Departementet legger vekt på at området er begrenset, og mener at en omdisponering til boligformål ikke i så stor grad er i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser at kommunens vedtak bør settes til side. Departementet forutsetter imidlertid at kommunen ved neste revisjon av kommuneplanen tilbakefører et byggeområde av minst samme størrelse, til landbruksformål.

 • Malvik kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B35 Karlslyst gård, fordi det ligger forholdsvis nært Hommelvik sentrum og beslaglegger lite dyrket mark. Departementet godkjenner også område F1 Herjuan til kolonihage, fordi området har dårlig jordkvalitet. Departementet godkjenner deler av næringsområde NF2 Storsand-Vulu østre, og tar inn en rekkefølgebestemmelse. Dette vil gi mulighet for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene. Parkerings-bestemmelsene endres for å ivareta hensynet til nasjonale og regionale mål om å redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

 • Kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen i Larvik kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Stålaker øst som korridor for ny jernbane på strekningen Sandefjord grense – Byskogen i Larvik kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Stålaker øst er beregnet å ha en vesentlig lavere investeringskostnad enn Verningenkorridoren. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for jernbanen, må hensynet til fremtidig utvinning av larvikitt i område S20 i Gjerstadskogen ivaretas.

 • Finnøy kommuneplan - motsegn til kommuneplanens arealdel 2019-2029

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje kombinert område ferdsel/akvakultur, A3, ved Langholmen i kommuneplanens arealdel for Finnøy (no Stavanger) kommune. Område A3 ligg innanfor eit militært forbodsområde i sjø. Departementet endrar difor planen slik at område A3 blir vist som område i sjø utan akvakultur. Vidare drift av det eksisterande akvakulturanlegget innanfor forbodsområde må avklarast med Forsvaret. Motsegna frå Forsvarsbygg er med dette teken til følgje.

 • Stavanger kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdet BO 6 Skårane/Nordbø i kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune. Utbygging av området vil i liten grad påvirke nasjonale eller vesentlige regionale miljø- og landbruksinteresser. Departementet har i saken lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette for befolkningsvekst på Austre Åmøy, og at BO 6 vurderes som det beste området.

 • Områderegulering for Ørsta sentrum - avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at bustadføremål inngår i byggeområda i støysonene i områderegulering for Ørsta sentrum. Departementet legg til grunn at det må ligge føre ei støyfagleg utgreiing som dokumenterer at krava til avbøtande tiltak er sikra, før kommunen gjev rammeløyve. Motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ikkje tatt til følgje.

 • Avgjørelse i innsigelsessak - kommunedelplan for Levanger sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Levanger sentrum, i tråd med kommunestyrets vedtak 16. oktober 2019. Departementet legger avgjørende vekt på områdets nærhet til Levanger sentrum, og at området har ligget inne som boligformål i kommunedelplanen siden 2000. Innsigelsen fra Trøndelag fylkeskommune er ikke tatt til følge.

 • Grimstad kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslaget om et nytt, stort boligområde på Hesneslandet (B44). Forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med areal- og transportplan for Arendalsregionen. Området ligger også utenfor prioriterte vekstområder i kommunen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen er tatt til følge. Departementet godkjenner det planlagte næringsområdet på Flade Rivingen (N05). Departementet vektlegger at området tidligere har vært benyttet til næringsformål, og at den aktuelle delen av holmen bærer preg av tidligere masseuttak. Tiltaket vil etter departementets vurdering ikke begrense mulighetene for allmenhetens ferdsel og opphold på resten av holmen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder er ikke tatt til følge.

 • Midtre Gauldal kommune – innsigelse til reguleringsplan for Nerøyen deponi

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nerøyen deponi i Midtre Gauldal kommune. Departementet legger vekt på at tiltaket kun vil medføre en midlertidig omdisponering av 22 dekar dyrket mark, og at det samlede arealet med dyrket mark kan økes med 6 dekar. Tiltaket kan også bidra til redusert massetransport. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

 • Hå kommune - motsegn til detaljreguleringsplan for masseuttak i Aniksdal

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for masseuttak i Aniksdal i Hå kommune, med endringar i planføresegnene. Departementet legg vekt på at tilkomstvegen til området i avgrensa grad legg beslag på dyrka mark, og at det ikkje finst anna fullgodt alternativ til tilkomst til området. Departementet finn at omsynet til vassdragsverdiane er tilstrekkeleg sikra gjennom krav til avbøtande tiltak. Motsegna frå Fylkesmannen i Rogaland er delvis tatt til følgje.

 • Avgjerd i motsegnssak - områderegulering for Geiranger i Stranda kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Geiranger i tråd med kommunestyret sitt vedtak, når det gjeld regulering av Geiranger sentrum. Departementet legg avgjerande vekt på Stranda kommune sitt behov for å legge til rette for fleire bustader og meir aktivitet i sentrum. Departementet føreset at all naturfare avklarast i oppfølgjande detaljreguleringsplanar, og at ein kan sikre tilstrekkeleg tryggleik. Departementet godkjenner ikkje planane om djupvasskai og parkering utanfor sentrum. Tiltaka er ikkje godt nok utgreidd, og kan få store negative konsekvensar for verdsarvverdiane i Geirangerfjorden. Gang- og sykkelveg mellom sentrum og Grande vert godkjend, men må tilpassast at djupvasskaia vert teke ut av planen.

 • Porsgrunn kommune. Avgjørelse av innsigelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B69 Hovholti kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune. Boligområdene B60 Valleråsen nord, B61 Valleråsen, B67 Hovholt gård og område for kombinert offentlig eller privat tjenesteyting ved Campus Kjølnes godkjennes ikke. Utbygging av disse områdene vil være i strid med den nasjonale jordvernpolitikken og med klima- og miljøpolitikken. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Telemark ved landbruksavdelingen tas dermed delvis til følge, mens innsigelsene fra Fylkesmannen i Telemark ved miljøavdelingen, Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård–Vige

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Kristiansand kommunes vedtak av kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård–Vige. Planen er viktig for å sikre mulighetene for utvikling av havnen og sjøtransporten, samtidig som flytting av containerhavnen vil frigjøre arealer til sentrumsnær byutvikling. Departementet mener at en rekkefølgebestemmelse om jernbanetilknytning kan skyve gjennomføring av planen ut i tid. Innsigelsen fra Bane NOR tas derfor ikke til følge.

 • Stryn kommune – motsegn til detaljregulering for Videfossen utkikspunkt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Videfossen utkikspunkt i Stryn kommune. Parkeringsplassen vil legge til rette for at reisande kan besøke utkikspunktet for Videfossen, og betre trafikktryggleik og gjere det enklare å koma fram ved Gamle Strynefjellsvegen. Departementet vurderer at tryggleiken ved parkeringsplassen er ivareteke i høve til snøskredfare med ei føresegn om faste datoar for når parkeringsplassen kan takast i bruk. Ein bom skal sikre at plassen berre brukast innanfor desse datoane.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Brattestø/Skålevik i Kristiansand kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brattestø/Skånevik, i tråd med kommunestyrets vedtak. Planen legger til rette for at det kan etableres et småbåtanlegg i tilknytning til de nye boligene i området. Vedtaket er ikke til hinder for at kommunen kan foreta en endring av reguleringsplanen ved å flytte småbåtanlegget lenger vest, slik at mest mulig av strandsonen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

 • Kommuneplan for Sandefjord 2019 - 2031. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nordre del av næringsområde Torp øst (N18) uten kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området, kan det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting dersom det etableres en god kollektivløsning med direkte forbindelse til ny togstasjonen vest for flyplassen. Dyrka mark langs flyplassen skal videreføres og reguleres til landbruksformål. Søndre del av planlagt næringsområde (N19) godkjennes ikke. Området videreføres som LNF-område. Departementet godkjenner næringsområde Tassebekk (N10) med kontorformål. Sandefjord kommunes forslag til avgrensning av boligområde Paradisskogen (B18) godkjennes. Område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05) godkjennes, med unntak av den delen som ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Departementet vurderer at kommuneplanens bestemmelser ivaretar hensynet til nyere tids kulturminner. Innsigelsen til bestemmelsene pkt. 1.5.1 og 1.9, tas ikke til følge.

 • Bærum kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2017–2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke at boligområder på Avtjerna videreføres i kommuneplanens arealdel. Boligformål på Avtjerna er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er heller ikke behov for arealene innenfor planperioden. Dersom kommunen på et senere tidspunkt mener det er behov for å ta områdene inn i kommuneplanen, må det avklares i forbindelse med at den regionale areal- og transportplanen revideres. Det må også dokumenteres at et fullverdig kollektivtilbud er realistisk.

 • Regional plan for handel, service og senterstruktur – vesentlig innvending fra Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt av Akershus fylkesting 17. desember 2018. Departementet ser positivt på at fylkeskommunen har utarbeidet en regional plan med formål å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, og med bestemmelser og retningslinjer om lokalisering av handel. Regional plan følger med dette opp regional og nasjonal politikk for å sikre effektiv arealbruk og fremme miljøvennlig transport.

 • Nesodden kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2042

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2018-2042 for Nesodden kommune. Departementet viser til at kommunens justerte vekstfordeling mellom Tangen og Fagerstrand i stor grad samsvarer med godkjente og igangsatte planer. Departementet godkjenner som følge av dette også kommunens vedtak om nye utbyggingsområder, som vil bidra til å styrke utviklingen av Fagerstrand sentrum.

 • Tønsberg kommune - innsigelse til detaljregulering for Firingen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 19. juni 2019. Departementet legger vekt på at reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og er utarbeidet i dialog med regionale kulturminnemyndigheter. Planen innebærer ikke direkte inngrep i kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi. Innsigelsen fra Riksantikvaren er ikke tatt til følge.

 • Sola kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2035

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde på Joa og næringsområde på Tjora Sør i Sola kommuneplan 2019 – 2035. Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø ved Vigdel og Rott/Flatholmen vedtas som hensynssoner med tilhørende planbestemmelse. Retningslinjer for størrelse på fritidsboliger på Rott endres fra maksimalt 80 m2 BRA til maksimalt 60 m2 BRA. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Forsvarsbygg er tatt til følge, og at innsigelser fra Fylkesmannen i Rogaland er delvis tatt til følge.

 • Øygarden kommune - motsegn til reguleringsplan for Smålonane

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Smålonane i Øygarden kommune. Departementet har lagt vekt på at planområdet ligg i direkte nærleik til Straume sentrum, som er peikt ut som regionalt senter i Regional plan for attraktive senter i Hordaland.

 • Reguleringsplan for Jordfallet masseuttak i Alta kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Jordfallet masseuttak. Departementet vurderer at planen ivaretar hensynet til sikring av drikkevannskilden til Alta by.

 • Motsegn til kommuneplanens arealdel i Skodje kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områda B7 og GF3 i kommuneplanens arealdel for Skodje (no Ålesund) kommune. Departementet meiner at forslaga vil bidra til ei positiv utvikling av Skodje sentrum, og legg vekt på at kommunen har ført tilbake andre utbyggingsområde til LNF-føremål.

 • Porsgrunn kommune – innsigelse til reguleringsplan for E18 Kjørholt–Lanner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Porsgrunn bystyres vedtak av 13. juni 2019 av detaljregulering for E18 Kjørholt–Lanner. Departementet har lagt avgjørende vekt på at ny E18 gjennom Telemark er av nasjonal interesse. Det legges til grunn at det utarbeides et endret reguleringsforslag for kryssløsningen ved Kjørholt/Rød, i tråd med oppnådd enighet mellom Statens vegvesen og Nye Veier om ny løsning. Det stilles krav om at fornminneparken ved Herregårdsbekken etableres i tråd med vilkår stilt av fylkestinget i Telemark i vedtak av 11. desember 2019.

 • Porsgrunn kommune - innsigelse til detaljregulering for Lønnebakke næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Lønnebakke næringsområde, med noen endringer. Omfanget av handel innenfor planområdet er etter departementets vurdering i strid med Regional plan for samordna areal og transport i Grenland og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det tillates derfor ikke detaljvarehandel og butikk for salg fra egen bedrift innenfor planområdet, mens handel med plasskrevende varer på inntil 6 000 m2 godkjennes. Innsigelsene til planen er med dette tatt delvis til følge.

 • Nærøysund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skillingstad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Skillingstad, med noen endringer. Område for utleiehytter BUH1 og turveg GT trekkes noe lenger unna sjøen for å redusere risikoen for at potensielt verdifullt naturmangfold i strandsonen berøres. Innsigelsen fra fylkesmannen i Trøndelag er delvis tatt til følge.

 • Sortland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel til området SB79 Kvalsaukan og området R13 Kringelen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, vedtatt av Sortland kommunestyre 7. februar 2019, med noen endringer. Området SB79 i Kvalsaukan, som er foreslått avsatt til spredt utbygging, kommer i konflikt med flyttlei gjennom området og godkjennes ikke. Utvidelse av område for masseuttak, R13 Kringelen, og foreslått etterbruk av området til utbyggingsformål, godkjennes heller ikke på grunn av konflikt med reindriftens vinterbeite. Skiløype på Strand tas ut av planen, da forslaget ikke har vært på høring.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss i Bærum, Hole og Ringerike kommuner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss slik den er foreslått av Bane NOR og Statens vegvesen. Planen vedtas med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traséen på fylling over Mælingen (alternativ B). Departementet mener det er funnet løsninger som på en god måte balanserer kostnadshensyn med hensynet til naturmiljø, landbruk og lokalsamfunn.

 • Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand - avgjerd av motsegn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentleg regionale interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare gruveverksemd, og om å etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Utslepp frå det planlagde anlegget må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter forureiningslova.

 • Østre Toten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde NO2 Nordlia, mellom fylkeveg 33 og Mjøsa, i kommuneplanens arealdel for Østre Toten. Departementet har lagt avgjørende vekt på at området har god kollektivdekning og at det er etablert gang- og sykkelvei forbi planområdet langs fylkesveg 33. Det er også lagt vekt på at utbyggingen ikke beslaglegger dyrka mark.

 • Hvaler kommune - avgjørelse av innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2031

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområde FN3 i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 for Hvaler kommune. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og at miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede.

 • Oslo kommune - innsigelse til detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Oslo kommunes vedtak av detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby. Planforslaget kommer i for stor grad i konflikt med Forsvarets virksomhet i Huseby leir. Det legges vekt på at den endrede sikkerhetssituasjonen har økt behovet for skjerming, og at planforslaget ikke ivaretar hensynet til Forsvarets bruk av egne arealer. Forsvarsbygg vil gis i oppdrag å gå i dialog med Oslo kommune og forslagsstiller om en justert reguleringsplan, som både åpner for utbygging på tomten og samtidig ivaretar Forsvarets arealbehov og krav til skjerming.

 • Vestby kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst, men med endret avgrensning for å ivareta naturverdier og jordvern. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

 • Ulstein kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje områda G101 og G102 for grav- og urnelund i kommuneplanen sin arealdel for Ulstein kommune. Områda er i strid med automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen blir såleis tatt til følgje.

2019

 • Sørum kommune - innsigelse til detaljregulering for næringsområde på Smedstua

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Smedstua næringsområde, vedtatt av kommunestyret i Sørum 13. juni 2018. Departementet har i den konkrete saken lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å skape nye arbeidsplasser ved å tilrettelegge arealer for ny næringsutvikling.

 • Fjell kommune - motsegn til detaljregulering for gnr. 7, bnr. 21 mfl. Tveita-Ulveset

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for gnr. 7, bnr. 21 mfl. Tveita-Ulveset i Fjell kommune. Departementet har lagt vekt på at det er relativt kort avstand til barnehage, skule og lokalt busstilbod, og at det allereie er gang- og sykkelveg og teknisk infrastruktur i området. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland blir såleis ikkje teken til følgje.

 • Fjell kommune - motsegn til detaljregulering for Trettevika

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for Trettevika i Fjell kommune. Departementet legg vekt på at planen er i strid med både statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona og statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis teken til følgje.

 • Fjell kommune - motsegn til detaljregulering for Møvik bustad- og næringspark

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Møvik bustad- og næringspark i Fjell kommune. Planen opnar for etablering av 36 bustader, og inneber endring av arealformålet frå næring til bustad og næring. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland blir såleis ikkje teken til følgje.

 • Averøy kommune - motsegn til detaljregulering for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune. Det er lagt avgjerande vekt på kommunen sine ønsker om arbeidsplassar og styrking av det lokale næringslivet, samstundes som verknaden på landskapet og konsekvensane for friluftslivet er vurdert som akseptable. Departementet viser og til at det skal utarbeidast ein plan for anleggsarbeidet som mellom anna tek omsyn til naboar.

 • Harstad kommune - områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, vedtatt av Harstad kommunestyre 21. mars 2019, med endringer. Endringene innebærer at planbestemmelser om tilrettelegging for skiløype gjennom planområdet tas ut. Innsigelsen fra Forsvarsbygg og fylkesmannen tas med dette til følge.

 • Kommuneplan for Asker 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at området Liahagen vest (VA1) videreføres som boligområde i kommuneplan for Asker 2018-2030. Departementet legger vekt på at området skal gi rimeligere boliger for førstegangsetablerere, barnefamilier og økonomisk vanskeligstilte. Det er også lagt vekt på at området har et godt kollektivtilbud, gang- og sykkelveg til Asker sentrum og gangavstand til nærsenter med barne- og ungdomsskole. Departementet godkjenner ikke det planlagte boligområdet Håkavikveien (A15). Området ligger utenfor prioriterte vekstområder i et område med stor tomtereserve. Boligområdet ligger også i et sammenhengende grøntområde med store natur- og friluftsinteresser.

 • Oppdal kommune - innsigelse til detaljregulering for Ørnkjell hytteområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Ørnkjell hytteområde, vedtatt av Oppdal kommunestyre 18. oktober 2018. Departementet legger vekt på at området er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan, og at detaljreguleringen ikke er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Ytrebygda - Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Bergen kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt område for bolig-bebyggelse B5 og barnehage T2 ved Ådland. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å oppnå bedre balanse mellom næringsbebyggelse og boligområder i denne delen av byen, og at området er avklart i kommuneplan for Bergen 2010-2021. Departementet har også lagt vekt på at det skal bygges et stort antall nullutslippsboliger i området. For å oppnå en utvikling av området som ivaretar målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, mener departementet at områdene nærmest Blomsterdalen senter og Birkelandskrysset bør utvikles først. Dette vil også bidra til å styrke Blomsterdalen som lokalsenter, i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Departementet vedtar derfor en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette. Området er utsatt for framtidig flystøy. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer på uteoppholdsarealer må følges opp i reguleringsplan¬arbeidet.

 • Lierne kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2025 – område for fritidsbebyggelse, skianlegg og fritids- og turistformål på Kvelifjellet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2018-2025 for Lierne kommune, med noen endringer. Kommunen må i det videre arbeidet med reguleringsplan for Kvelifjellet avgrense område for fritidsbebyggelse H1, slik at belastningen for reindrifta begrenses. Det tillates maksimalt 60 fritidsboliger innenfor planområdet på Kvelifjellet samlet. Det må foretas en kartlegging av natur etter anerkjent metodikk. Innsigelsene fra Sametinget og fylkesmannen er med dette delvis imøtekommet.

 • Bærum kommune - innsigelse til områderegulering for Stabekk sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Stabekk sentrum, slik planen er vedtatt av Bærum kommunestyre 30. mai 2018. Departementet legger vekt på at kommunen har vedtatt en helhetlig plan, som legger til rette for høy arealutnyttelse og knutepunktutvikling i tråd med overordnete mål, og som samtidig ivaretar et kulturmiljø av regional verdi. Stabekk kro og Stabekk landhandel utgjør i seg selv ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi, og riving av bygningene vurderes ikke å ville svekke det større kulturmiljøet på en avgjørende måte. Akershus fylkeskommunes innsigelse tas dermed ikke til følge.

 • Kommuneplan for Ringebu 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet. Departementet legger vekt på at områdene ligger langt fra nasjonalt villreinområde, og at de bygger opp under en eksisterende turistdestinasjon. Departementet godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen, der det samlet foreslås en større utbygging uten at virkninger for villreinen og behovet for avbøtende tiltak er vurdert konkret. Eksisterende fritidsboliger utenfor regulerte områder som ligger i utviklingssonen, godkjennes som LNF-spredt fritidsbebyggelse med bestemmelser om utvidelse opp til 120 m2. Eksisterende fritidsboliger i buffersonen videreføres som LNF-formål.

 • Bodø kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Bodø sitt vedtak av 14.06.2018 av kommuneplan 2018 - 2030 for Bodø kommune. Avgjørelsen innebærer at areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates økt med 9 189 m2 BRA. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune er med dette ikke tatt til følge.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nygård - Tårnes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Nygård – Tårnes, slik den ble vedtatt av kommunestyret i Åfjord 9. mai 2018. Deler av planen er i strid med nasjonale føringer for strandsonen, og endres ved at tomtene T1-T3 med atkomstveg SKV2 tas ut av planen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er med dette tatt til følge.

 • Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

 • Reguleringsplan for Bjønndalsveien i Saltdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bjønndalsveien, med noen endringer i planbestemmelsene. Departementet legger vekt på at vegen i liten grad kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser knyttet til reindrift, friluftsliv og naturmangfold. Ved opparbeidelse av vegen må det gjennomføres tiltak for å redusere negative virkninger på naturmangfoldet i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland er med dette ikke tatt til følge.

 • Nannestad kommune – innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for B13 Holaker i Maura i Nannestad kommune. Området anses imidlertid ikke å være innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad sentrum/ Teigebyen i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. B13 Holaker vurderes som en del av de 20 % av ny utbygging som i henhold til den regionale planen kan etableres utenfor Nannestad sentrum/Teigebyen. Som følge av dette må kommunen i rulleringen av kommuneplanens arealdel vurdere dimensjonerings-grunnlaget for nye utbyggingsfelt i Maura.

 • Vinje kommune - motsegn til kommunedelplan for Vågslid

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den delen av byggjeområde for fritidsbustader F12 som ligg innafor bygdeutviklingssona i regional plan for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal austhei (Heiplanen). Departementet godkjenner ikkje den delen av området som ligg i omsynssona for villrein i den regionale planen. Avgrensinga av fritidsbustadområdet og omsynssona for villrein endrast slik at dei er i tråd med Heiplanen. Departementet legg vekt på at Heiplanen har blitt til gjennom ein omfattande prosess, der det er teke omsyn til både villreinen og utvikling av lokalsamfunnet. Motsegna frå Fylkesmannen i Telemark er delvis teken til følgje, og vedtaket er i tråd med tilrådinga frå Klima- og miljødepartementet.

 • Motsegn - kommunedelplan for Sysendalen, Eidfjord kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for Eidfjord Resort med alpinanlegg i Eidfjord kommune. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunens behov for fleire heilårsarbeidsplassar og ynskje om å legge til rette for eit attraktivt tilbod i Sysendalen i form av eit moderne alpinsenter med alpinlandsby og nye fritidsbustader. Samtidig kan utbygginga påverka omsynet til villreinen på Hardangervidda negativt. Det er difor stilt krav i kommunedelplanen om tiltak for å redusere dei negative verknadene for villreinen. Mellom anna skal toppheisane vere stengt i kalvingstida. Dei konkrete omsyna til villrein og myrområda ved Drøllstølbekken må innarbeidast i reguleringsplan. Av omsyn til villreinen på Hardangervidda bør det ikkje planleggast for ytterlegare utbygging av alpinanlegg i Sysendalen. Departementet endrar planen når det gjeld rekkefølgjekrav til gang- og sykkelveg. Før talet på fritidsbustader har auka med 100 nye einingar innanfor planområdet, skal gang- og sykkelvegen langs Riksveg 7 mellom Fet og Fosslivegen være etablert. Plassering av gang- og sykkelvegen blir godkjend i samsvar med kommunen sitt forslag. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er etter dette ikkje tatt til følgje, mens motsegna frå Statens vegvesen er delvis tatt til følgje.

 • Innsigelse til detaljregulering av Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark). Departementet mener i denne saken at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og utjevning av sosiale forskjeller i bydelen, veier tyngre enn hensynet til bevaring av klubbhusanlegget i Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Tysfjord kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013-2024

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2013-2024 for Tysfjord kommune. Sametingets innsigelse er ikke imøtekommet.

2018

 • Eidsvoll kommune - innsigelse til områderegulering Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Vilbergområdet i Eidsvoll kommune. Kommunen bør i den videre detaljreguleringen av delområde BU3 søke å begrense omdisponering av dyrka mark. Fylkesmannens innsigelse tas med dette ikke til følge.

 • Vågan kommune - Delområde Storfjell i kommuneplanens arealdel

  Vågan kommune ønsker i kommuneplanen for 2016-2028 å legge til rette for inntil fire nye bygg i delområde LS11.1 Storfjell. Området er i kommuneplanen avsatt til område for spredt bebyggelse for boliger, hytter og næring. Fylkesmannen i Nordland har innsigelse til planforslaget på grunn av konflikt med reindriftsinteresser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner med endring Vågan kommunestyres vedtak av 11. desember 2017 for delområde Storfjell. Nye bygg må ikke plasseres innenfor flyttleien. Innsigelsen fra fylkesmannen tas delvis til følge.

 • Rygge kommune - innsigelse til reguleringsplan for del av Huggenesskogen N3

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for del av Huggenesskogen N3 i Rygge kommune. Departementet legger vekt på at detaljreguleringen er i samsvar med gjeldende områderegulering. Vedtaket innebærer at det tillates kunnskapsbasert næring i planområdet, slik reguleringsbestemmelsene åpner for. Innsigelsen fra Østfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Nytt vedtak - Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv. 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen, Karmøy kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en ny gjennomgang av saken kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket av 2. desember 2016. Kommunedelplanen for Fv. 47 vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016 godkjennes derfor fortsatt. Det er lagt særlig vekt på bestemmelsene i naturmang-foldloven § 7, og det er gjort en avveining mellom hensynet til naturmangfold og de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien. Departementet har kommet til at samfunnsnytten ved en omkjøringsvei, knyttet til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling, i dette tilfellet veier tyngst. Det er i den sammenheng også lagt vekt på muligheten for avbøtende og kompenserende tiltak. Departementet legger til grunn at Statens vegvesen, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune, som del av videre reguleringsplanarbeid, gjennom utarbeidelse av flere alternativer vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap. Her vises det spesielt til behovet for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til nevnte verdier tilsier at denne delen bør utgå, jevnfør prinsippene i naturmangfold-loven §§ 10-12. Det skal også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen der veien går i skjæring gjennom Breiabakka for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området. Departementet legger videre til grunn at økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen, jf. også naturmangfoldloven § 53 tredje ledd. Også etter en fornyet behandling har departementet derfor kommet til at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland ikke tas til følge.

 • Hareid kommune - motsegn til reguleringsplan for Fremste Teigane 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Hareid sitt vedtak av reguleringsplanen 26. oktober 2017 for Fremste Teigane 2, men gjer endringar i reguleringsføresegnene for å sikre betre vern av gravrøysa og området rundt mot inngrep.

 • Farsund kommune – innsigelse til kommunedelplan for Farsund–Lista

  I kommunedelplanen for Farsund–Lista ønsker Farsund kommune å legge til rette for ny næringsvirksomhet i sjøområdene. Fiskeridirektoratet har innsigelse til to områder for taredyrking og et testområde for marine konstruksjoner. Innsigelsene er begrunnet med at tiltakene vil være til ulempe for fiskeriene. Kommunal- og moderniserings-departementet godkjenner Farsund kommunes vedtak. Departementet mener kommunens ønske om å legge til rette for ny næringsvirksomhet i denne saken må veie tyngst, og at kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til fiskerivirksomheten. Innsigelsene tas ikke til følge.

 • Askim kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområdet N3 på Sekkelsten i kommuneplanens arealdel for Askim kommune. Vedtaket innebærer at området videreføres som næringsformål fra forrige kommuneplan, og at det åpnes for noe handel med plasskrevende varer innenfor området. Innsigelsen fra Eidsberg kommune tas dermed ikke til følge.

 • Avgjørelse av reguleringsplan 0574 Kontinentalvegen 2 i Sola kommune

  Lokalisering av en dagligvareforretning innenfor planområdet er ikke gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for Jæren. Saken vurderes likevel å ha så begrensede virkninger at det bør være innenfor kommunens handlingsrom å vedta planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune.

 • Bærum kommune - innsigelse til kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Lysaker- Sørkedalsvassdraget i Bærum kommune med følgende endringer: Fire delområder nærmest Ruglandsveien som fylkesmannen har innsigelse til, endres til grønnstruktur med bestemmelser om bevaring av naturmiljø. To områder nærmest Bærumsveien, ved Wilses vei, godkjennes i tråd med Bærum kommunes vedtak som byggeområder med hensynssone om bevaring av naturmiljø. Fylkesmannens innsigelse er med dette delvis imøtekommet.

 • Larvik kommune - innsigelser til endring av bestemmelse om næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel

  Larvik kommune ønsker å legge til rette for 10 000 m2 kontorbygg i næringsområdet Amundrød/Rødbøl ved E18, ved å endre bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold har innsigelse til endringen fordi den vil føre til økt biltrafikk og er i strid med regionale mål om å skape attraktive og livskraftige sentrumsområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Larvik kommunes vedtak. Departementet legger i denne saken avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette arealer for store kontorvirksomheter som det ikke er plass til i sentrum, og at området har tilfredsstillende kollektivdekning. Innsigelsene tas dermed ikke til følge.

 • Selje kommune - kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Sandvikneset, med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området kan kommunen vurdere avvik frå byggegrensa der dette er naudsynt for å gje god terreng- og landskapstilpassing av bygningar og anlegg, og ikkje kjem i konflikt med friluftsinteresser knytt til strandsona. Departementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Årsheim med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m for fritidsbustader og andre bygg som ikkje må ligge ved sjøen. Departementet godkjenner og etablering av næringsareal med hamn på fylling i sjø. Kommunen må vurdere omfanget av utfylling i sjø ved utarbeiding av reguleringsplan for området.

 • Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Åsvegen 15-17

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyrets vedtak av 28. februar 2018 av reguleringsplan (detaljregulering) for Åsvegen 15-17, uten rekkefølgebestemmelse om planfri kryssing av jernbanen. Departementet anser det ikke rimelig å stille som vilkår for gjennomføring av planen at planfri kryssing først skal være gjennomført. Innsigelsen fra Bane NOR tas dermed ikke til følge.

 • Hole kommune – innsigelse til kommunedelplan for Sollihøgda

  En videreutvikling av Sollihøgda tettsted bør i hovedsak skje gjennom fortetting og høyere arealutnyttelse i eksisterende boligområder, og i områder som det ikke er fremmet innsigelse til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor ikke forslag til nye boligområder B2, B3 og B4, som Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til. For å imøtekomme Hole kommunes ønske om en begrenset utvikling av området, åpner departementet likevel for at kommunen kan fremme reguleringsforslag for et mindre areal på til sammen inntil 50 dekar innenfor de aktuelle delområdene (B2, B3 og B4). Dersom Hole kommune ved senere kommuneplanrulleringer ønsker å legge til rette for mer utbygging på Sollihøgda, må dette vurderes i en regional sammenheng og i lys av endelige planer for utvikling av Sundvollen tettsted som følge av etablering av ny InterCity-stasjon på Ringeriksbanen.

 • Rana kommune - detaljregulering for E6 Fallheia - Sandheia

  Saken gjelder detaljregulering for E6 på delstrekningen Fallheia – Sandheia i Rana kommune. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til rekkefølgebestemmelse om at ny E6 ikke kan tas i bruk før regulert rasteplass ved kryss E6/Fv 353 er ferdigstilt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planen, med den endring at rekkefølgebestemmelsen om rasteplass tas ut. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region nord er med dette tatt til følge.

 • Sørum kommune - innsigelser til reguleringsplan for Frogner næringspark

  Planen legger til rette for massemottak og utbygging av et næringsområde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse av hensyn til den sårbare naturtypen ravinedaler og en viktig forekomst av gråorheggeskog. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse av hensyn til et varig vernet vassdrag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene til følge, og planen godkjennes ikke.

 • Ørland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ørland kommune med noen endringer. Pkt. 7.1.1 og 7.1.2 endres slik at gjenoppbygging begrenses til brann og skade, og rett til våningshus tas ut. Pkt. 0.9 om bevaring godkjennes uten endringer. Innsigelsen fra Forsvarsbygg tas dermed delvis til følge.

 • Vadsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kaigata

  Departementet godkjenner detaljregulering for Kaigata 2 i Vadsø kommune. Departementet har kommet til at den planlagte utbyggingen ikke berører regionale og nasjonale kulturminneinteresser i så stor grad at kommunens plan må settes til side. Innsigelsen fra fylkeskommunen er således ikke tatt til følge.

2017

 • Haram kommune - detaljregulering for Longva fiskerihamn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar Haram kommune sitt vedtak av detaljregulering for Longva fiskerihamn. Vedtaket inneber at områda N/L-1 og N/L-2 kan nyttast til føremål naust/lager.

 • Kommunedelplan for Atløysambandet, Askvoll kommune - motsegn til bruhøgde for bru over Granesundet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtek at kommunedelplan for Atløysambandet alternativ 1a, med ei seglingshøgde på 42 meter HAT (høgaste astronomiske tidevatn) og ei seglingsbreidde på 150 meter gjennom Granesundet, skal leggast til grunn for vidare reguleringsplanlegging. Reguleringsplanen kan ikkje gjennomførast før tilhøvet til Prestøy naturreservat er avklart, jf. plan- og bygningslova § 21-5 første ledd.

 • Midtre Gauldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Midtre Gauldal kommunes vedtak av detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med krav om at det settes opp et minimum 1 meter høyt gjerde mot jernbanen før park og turveg tas i bruk. Bane NORs innsigelse med krav om et 1,8 meter høyt gjerde tas ikke til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til områderegulering for byutvikling på Furuset

  Departementet godkjenner områderegulering for byutvikling på Furuset i Oslo kommune. Departementet forutsetter at Statens vegvesen kan komme tilbake til spørsmålet om lokk over E6, eventuelt ved å fremme innsigelse til detaljreguleringen for området. Etter departementets vurdering kan tekniske forhold knyttet til lokk over E6 først avklares endelig i forbindelse med detaljreguleringen.

 • Selbu kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014–2024 – vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 56 ved Østrungen til fritidsbebyggelse, område 29/75 Tømra til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og områdene 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/Rolset og 106/161 Vikvarvet til spredt boligbebyggelse. Departementet gjør samtidig endringer i planbestemmelsene til områdene for spredt boligbebyggelse. Av hensyn til reindriften godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet fritidsboligområde 8 Åtollen, og området videreføres som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR).

 • Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes. Departementet legger vekt på at vegløsningen i reguleringsplanen er i samsvar med kommunedel-planen for E18-kooridoren fra Lysaker til Slependen som ble vedtatt i 2014.Gjennomføring av planen reduserer støy og luftforurensning langs E18, og har derfor positiv lokal helseeffekt. Departementet legger til grunn at Bærum kommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen oppfyller målene i Klimaforliket og Oslopakke 3-avtalen gjennom samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, styrking av kollektivtilbudet og trafikantbetaling. Statens vegvesen må kontinuerlig vurdere og regulere bruken av feltene på E18 etter vegtrafikktrafikkloven for å redusere biltrafikken og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken.

 • Vestnes kommune – motsegn til områderegulering for Vestnes sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar vedtak i Vestnes kommune av områderegulering for Vestnes sentrum, Helland. Vedtaket inneber at område­reguleringa legg til rette for at rundkøyringa på E39 vest for sentrumskjernen i Vestnes kan få ein ny fjerde arm som tilkomst til idrettsparken, det regionale friluftsområdet og ein planlagd rasteplass ved Flatevågen. Mykje trafikk kan då leiast utanom sentrum. Dette er eit av fleire grep kommunen tek for å utvikle eit attraktivt sentrum.

 • Hamar kommune - innsigelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal (InterCity Dovrebanen)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet er positiv til alternativ Øst. Kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli - Brumunddal gjennom Hamar kommune kan ikke godkjennes nå. Alternativene må utredes videre slik at alternativ Øst og alternativ Vest har et likeverdig nivå, som grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag. Kostnadsvurderingene må omfatte både de jernbanemessige forholdene, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklingsområder samt mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsar-konvensjonen. Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene. Departementet forutsetter at utrednings- og planarbeidet skjer raskt, og at framdriften i prosjektet ikke forsinkes.

 • Tysnes kommune - motsegn til områderegulering for Våge sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Våge sentrum med nokre endringar. Byggegrense mot sjø ved BSF2, BSF7 og BSF12 setjast til 5 meter. Byggegrensa skal avklårast i detalj gjennom detaljregulering for desse områda. Detaljreguleringa skal også avklara naust, friluftsliv og ålmentas tilgang til sjøen.

 • Sandnes kommune – innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum

  Departementet godkjenner detaljregulering for sentrumskvartal i Sandnes kommune. Departementet har i sine vurderinger kommet til at endringen for Øglændgården er avklart i tidligere reguleringsplan fra 2009.

 • Norddal kommune - motsegn reguleringsplan Syltemoa bre-elvasetning

  Departementet godkjenn ikkje reguleringsplan for Syltemoa bre-elvavsetning. Utvidinga av sandtaket endrar landskapet langs Olavsvegen på utilbørleg måte. Området er knytt til dei sterke tradisjonane og forteljingane om Olav den heilage, og har nasjonal og internasjonal kulturminneverdi.

 • Flora kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje område for campingplass på Årebrot i kommuneplanen sin arealdel for Flora kommune. Campingplassen kjem for nær ei gravrøys som er eit automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen er såleis tatt til følgje.

 • Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtek at alternativ 4 skal leggast til grunn for den vidare planlegginga av E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita i Stord.

 • Reguleringsplan for Hindalsveien boligområde i Stavanger kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Hindalsveien boligområde. Departementet legger vekt på at antall nye boliger i området er begrenset, og at det er store offentlige friområder med trafikksikker adkomst utenfor planområdet.

 • Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen) Innsigelser til planvedtak i Ringsaker kommune og Stange kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Ringsakers og Stanges vedtak av planbestemmelse og tilhørende retningslinjer knyttet til etterbruk av eksisterende jernbanetrasé.

 • Nome kommune – innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Kastet industriområde, slik at det åpnes for den type handel som kommunen har vedtatt. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed ikke til følge

 • Hjelmeland og Strand kommunar – motsegn til kommunedelplan for rassikring av rv 13

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar Hjelmeland og Strand kommunar sine vedtak av kommunedelplan for rv 13 rassikring Melkeråna – Årdal. Vedtaket inneber lang tunnel frå Melkeråna til Årdal slik at ein ikkje nyttar dagens veg over Tveitabrekka med stor høgdeskilnad. Bygging av lang tunnel vil medføre redusert reisetid i forhold til dagens veg.

 • Kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Departementet legger vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

 • Sørum kommune - kommuneplanens arealdel 2015–2027 - innsigelse til næringsområde på Bjørkemoen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner det foreslåtte området for næringsbebyggelse på Bjørkemoen, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Departementet legger vekt på at området er i samsvar med kommunens strategi for næringsutvikling, og at alternative lokaliseringer er vurdert å ha større negativ konsekvens for jordvern, naturmangfold og trafikkbelastning. Rekkefølgekrav om oppdyrking av areal mellom næringsområdet og E6 har ikke hjemmel i plan- og bygningsloven, og gjøres derfor om til retningslinje.

 • Sula kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013-2023

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar Sula kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2023. Endringa inneber at den generelle føresegna om naust opnar for storleik inntil 60 m² i grunnflate. I reguleringsplan kan det etter konkret vurdering godkjennast større naust enn fastsett i kommuneplan. Ei generell føresegn om at naust kan ha storleik på 80 m² i grunnflate er uheldig for omsynet til strandsona og ålmenta. Vidare stadfestar departementet bustadområde for ein til to bustader i 100-metersbeltet mot sjøen ved Haneneset/Rørstad.

 • Løten kommune - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, innsigelser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Løten kommunestyres vedtak av 6. april 2016 av bestemmelser om detaljvarehandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 og nytt næringsområde N2 i kommuneplanens arealdeldel for Løten 2015-2026.   Innsigelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

 • Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde med krav om miljøundersøkelse og detaljregulering før utbygging av trinn 2. Departementet legger vekt på kommunens behov for sentrumsnært næringsareal og at det er rom for å forbedre prosjektets virkninger på miljø og landskap gjennom kommende detaljregulering.

 • Namsos kommune - Innsigelse til detaljregulering del av Kjellmyrmoen, Bangsund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Namsos kommunestyres vedtak av 25. august 2016 av detaljregulering for “Del av Kjellmyrmoen" datert 25.04.2016. Det tas inn endring i de tilhørende reguleringsbestemmelser, slik at § 3.1.5 får følgende ordlyd: "Det skal utarbeides en trafikkanalyse og foretas en kost/nytte- vurdering som grunnlag for å fastsette hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal være ferdigstilt før nytt forretningsbygg kan tas i bruk." Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region midt tas ikke til følge.

 • Motsegn til områderegulering Sykkylven sentrum - Møre og Romsdal

  Departementet godkjenn ikkje område SPP15 i områdereguleringa av Sykkylven sentrum. Departementet meiner at området er av nasjonal kulturminneverdi. Kommunen og fylkeskommunen oppmodast til å finna ein alternativ plassering for parkeringsplassen.

 • Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord – ny videregående skole og idrettshall - Horten kommune

  Departementet godkjenner den delen av detaljregulering for Lystlunden nord som det er fremmet innsigelse til, som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016. Departementet legger vekt på at det er ønskelig med nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge. Kommunen har betydelige forekomster av hule eiker, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

 • Innsigelse til reguleringsplan Krogevoll - Strand kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan Krogevoll i Strand kommune. Planen omfatter småbåthavn og 17 boenheter som er omregulert fra fritidsboliger. Planen anses ikke å være i strid med Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, og er i tråd med kommuneplanens intensjoner om å opprettholde Fiskå som grendesenter i Nordre Strand. Boligområdet vil kunne styrke grunnlaget for skolen og barnehagen i Fiskå.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til detaljregulering Marviksletta senterområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Marviksletta senterområde vedtatt 16. september 2015. Departementet viser til tilrådningene fra Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, og mener at detaljreguleringen er i samsvar med støygrensene og anbefalingene i støyretningslinjen. Departementet legger vekt på at støyrapportene viser at boliger i planområdet ikke vil få støynivå over anbefalte støygrenser.

 • Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel 2010-2020

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging av fritidsboliger i deler av planområdet 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel for Ballangen 2010 - 2020. I Sæterosen tillates utbygging i de nordvestlige områdene under kote 50. Utbyggingsområdet er på ca. 110 dekar, noe som vil kunne gi utbygging av 20-30 nye fritidsboliger. I Slåttvikstraumen godkjennes ikke de 8 hyttetomtene. Nærmere avgrensing gjøres i detaljregulering.

 • Skedsmo kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026

  Departementet godkjenner planens bestemmelser om parkering med endring i planbestemmelsen punkt 1-8.9 slik at krav til maksimum antall biler for barne- og ungdomsskole, videregående skole og barnehage/barnepark utenfor fortettingsområdene endres fra 1,5 til 1 for hver ansatt. I avgjørelsen legger departementet vekt på at Akershus fylkeskommune har tatt stilling til saken, og at fylkeskommunen mener parkeringsnormen må skjerpes fordi den er i strid med vesentlige regionale interesser. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og det må tas hensyn til at det er behov for å ha noenlunde like parkeringsbestemmelser innen og mellom kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt omdisponering av Lundjordet til idrettsformål. Departementet legger vekt på at det ikke er gjort tilstrekkelig vurdering av alternative arealer. Det legges også vekt på at Stortinget har satt som mål at årlig omdisponering av dyrket mark skal reduseres til under 4 000 dekar innen 2020.

2016

 • Innsigelse til ny Svingen stasjon - kommuneplan for Fet 2014 - 2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at forslag til tiltak langs jern-banen må avklares med samferdselsmyndighetene. Forslag til ny Svingen stasjon er ikke avklart med Jernbaneverket og er ikke tilstrekkelig utredet. Departementet godkjenner derfor ikke ny Svingen stasjon. Departementet ser at det er behov for å finne nye løsninger for innfartsparkeringen, men viser til at dette må skje i samarbeid med regionale myndigheter.

 • Ås kommune – innsigelser til tre boligområder i kommuneplanens arealdel 2015–2027

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B14 Askehaug gård i kommuneplanens arealdel for Ås kommune, siden det gjelder få boliger og området utfyller eksisterende byggeområder. Kommunal- og moderniserings-departementet godkjenner ikke boligområdene B12 Rustadporten og B15 Liahøi. Departementet legger vekt på at Ås tettsted skal utvikles til en regional by med høy arealutnyttelse og gangavstand til sentralt kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner, i samsvar med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Departementet vurderer at de to foreslåtte boligområdene vil bidra til tettstedsspredning og økt transportbehov, og er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

 • Hitra kommune - reguleringsplan for Sandstadvika

  I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika. Departementet vedtar en ny reguleringsbestemmelsene som sikrer at gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut.

 • Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest 2014-2027 - innsigelse til landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse

  Departementet godkjenner to nye landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse, 180-11 3b og 180-11 3c. Områdene ligger i ytterkant av nasjonalt villreinområde og vurderes å være i relativt liten konflikt med viktige områder for villrein. Utvikling av disse setervollene til utmarksnæring med utleie av seterbuer er dermed i tråd med regional plan for Hardangervidda om etablering av utmarksnæring. Innsigelsen til disse to områdene tas ikke til følge. Departementet godkjenner ikke områdene 164, 172 a, 172 b, 180-2a, 180-9c, 180-10a og 180-10b. Ny spredt næringsbebyggelse her vil bidra til ytterligere fragmentering og mer forstyrrelser i viktige funksjonsområder for villreinen. Områdene vurderes ikke å være i tråd med føringene i regional plan for Hardangervidda. Kommuneplanbestemmelsen om at landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse kun skal knytte seg til sommeraktivitet/sommerdrift, endres til retningslinje.

 • Karmøy kommune – Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv.47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den foreliggende kommunedelplanen for Fv. 47 som vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016. Det er i avgjørelsen lagt vekt på hensynet til lokaldemokratiet og målet om å legge til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken. Departementet legger til grunn at kommunen som del av videre reguleringsplanarbeid vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta landskapsbilde, naturmiljø og landbruk. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas dermed ikke til følge.

 • Horten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - Kopstad næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det kan åpnes for næringsutvikling i dette området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner avvikssonene for støy i kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030. Departementet legger vekt på at Oslo har spesielle utfordringer knyttet til fortetting og sammenhengende byutvikling, og et svært godt kollektivtilbud. Departementet legger også vekt på at kommuneplanen er overordnet, og at lokalisering av boliger og annen støyfølsom bebyggelse derfor må avklares på reguleringsplannivå. Departementet forutsetter at kommunen ivaretar hensynet til støy ved utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av byggesøknader innenfor avvikssonene, og unngår støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Dette er særlig viktig langs svært trafikkerte hovedveger i ytre by. Departementet forutsetter også at kommunen evaluerer erfaringene med store avvikssoner, og vurderer behovet for mindre avvikssoner ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet godkjenner ikke at det etableres nye skoler og barnehager i rød del av avvikssonen.

 • Ski kommune - Kommunedelplan Ski Øst

  I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdene B1 og B5 i Kommunedelplan Ski Øst. Boligområde B4 godkjennes med unntak av vestre del som strekker seg inn i L2 mot nord. Det avsettes en hensynssone for å sikre gravhaugene ved Ustvet med omkringliggende areal, i tråd med Riksantikvarens anbefaling. Den delen av B4 som ligger på nordsiden av hensynssonen godkjennes ikke, og endres til landbruks-, natur- og friluftsområde. Departementet godkjenner ikke de delene av vegene V6, V7 og V9 som strekker seg utenfor byggesonen. Disse omgjøres til landbruks-, natur- og friluftsområde. De øvrige delene av planen, inkludert vegtilknytningen V9 til B4 vestfra, V11 mellom B4 og B5, rekkefølgebestemmelser og angitte utnyttelsesgrader, godkjennes. Det vises til vedlagte kartskisse datert 27.10.2016, som viser avgrensningen av de ovennevnte endringene.

 • Eidskog kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Grensen næringspark

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Grensen næringspark. Planforslaget slik det foreligger nå ivaretar ikke de regionale og nasjonale interessene knyttet til kontrollstasjonen som brukes av Statens vegvesen og Tollvesenet. Departementet viser til at kommunen kan iverksette en ny planprosess hvor Statens vegvesen, Statsbygg og Tollvesenet må bidra.

 • Detaljregulering for Klett i Trondhjem kommune

  Bystyrets vedtak 27.08.2015 godkjennes. Vedtaket innebærer at detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 og 211/10, som vist på kart i målestokk 1:1000 merket Selberg Arkitekter AS, senest datert 01.06.2015, med bestemmelser senest datert 29.05.2015, godkjennes.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sundgården II, del av gnr 87 bnr 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tomt for fritidsbolig F8 i reguleringsplan for Sundgården II i Åfjord kommune, og gjør samtidig en endring i planens reguleringsbestemmelser. Byggegrenser mot sjø er lagt til for byggeområdene i 100-metersbeltet jf. kravet i plan- og bygningsloven § 1-8. Innsigelsene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas dermed ikke til følge.

 • Harstad kommune - Innsigelse til reguleringsplan Hinnøy golfklubb

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Hinnøy golfklubb slik den foreligger nå. Etablering av en 18-hulls golfbane vil, slik den er utformet, ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet.Kommunen tilrås å foreta en nærmere vurdering av alternative løsninger som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

 • Tranøy kommune - Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune. Planforslaget slik det nå foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale interesser knyttet til forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske. Departementet viser til at det er gode muligheter for å finne fram til nye områder for akvakultur i kommunen, men dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prosess etter plan- og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør legges til grunn for dette arbeidet. Departementet ber om at fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i kommunen.

 • Bergen kommune - Innsigelse til reguleringsplan Mølleneset felt B1

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Mølleneset felt B1. Høyhuset er i strid med vedtatte overordnede planer. Bystyrets vedtak er ikke tilstrekkelig begrunnet og saken er ikke godt nok opplyst til at departementet kan godkjenne planen.

 • Tønsberg kommune - Innsigelse til område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Etter departementets vurdering er ikke behovet for område D12 Barkåker syd til næring så stort at det gir grunnlag for å tilsidesette de berørte nasjonale verdiene knyttet til landskap, jordvern, kulturmiljø og kulturlandskap rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er dermed tatt til følge.

 • Sandøy kommune – kommuneplanens arealdel 2015 -2027. Avgjerd i motsegnsak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanen si føresegn 1.12 BKB2- delområde B og C for bustad/kontor/næringsområde, men ikkje for delområde A. Departementet meiner at delområde A framleis må prioriterast som fiskerihamn for framtida. Departementet legg vekt på at løysinga inneber at både omsyn til bustad og fiskerihamn vert ivareteke i rimeleg grad. Motsegna frå Kystverket er etter dette delvis teken til følge

 • Innsigelse til kommunedelplanen for kystsonen i Lenvik kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye områder for akvakultur ved Skårliodden og Durmålsvika i Lenvik kommune. Departementet har vektlagt at videre drift ved Skårliodden og Durmålsvika vil sikre en positiv utvikling av akvakulturnæringen i Lenvik og sjømatregionen Senja. Tillatelsene etter akvakulturloven vil avklare nærmere hvilke krav som skal stilles til virksomheten av hensyn til sårbart naturmangfold knyttet til viltlevende anadrom laksefisk av nasjonal verdi ved Gisundet og Malangen.

 • Bærum kommune - Innsigelse til detaljregulering for Fornebu – del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner videre drift av Storøykilen sjøflyhavn. Dette kan løses gjennom en endring av gjeldende reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, godkjent i Miljøverndepartementet 18. desember 2012, med mindre endringer vedtatt av Planutvalget i Bærum kommune 28. januar 2016. Departementet godkjenner ikke Detaljregulering for Fornebu – del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at en forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteresser som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor. Sjøflyaktiviteten i Storøykilen kan tillates innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at Bærum kommune kan gjøre de nødvendige endringer i gjeldende reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya (Planid: 2006001), for å legge til rette for fortsatt drift av sjøflyhavnen og utvidelse av turvei F3.

 • Sola kommune – Innsigelse til kommuneplan 2015-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boliger på område 46 Kolsnes sør i Kommuneplan for Sola, arealdelen, vedtatt i kommunestyret 3. september 2015. Saken har en spesiell forhistorie og det gjelder et avgrenset areal på 5 dekar. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Nedre Eiker kommune - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - avgjørelse av innsigelse til 8 felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke åtte felt lagt ut til LNF-areal for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune.

 • Løten kommune - innsigelse til reguleringsplan for Løten Meieri

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Løten Meieri. Bolighus så nær jernbanen kan aksepteres fordi det gjelder bruksendring og ombygging av eksisterende bygning, og ikke nybygg. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed ikke til følge.

 • Osen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsenes pkt. 5.4.1 og 5.7.1 om forbud mot høsting av tare endres til en ikke juridisk bindende retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til natur-mangfold og fiske følges opp ved senere revisjon av forskriften.

 • Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsen pkt. 3.5.4 endres til en retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til naturmangfold og fiske følges opp ved senere revisjon av forskriften.

 • Røyken kommune - kommuneplanens arealdel 2015- 2027 - innsigelser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt boligområde 107 Morberg med en bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før framkommeligheten for kollektivtransporten langs Slemmestadvegen er etablert. Det må også være etablert en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse til sentrumsområdene i Slemmestad. Departementet godkjenner ikke områdene 508 b, c og d ved ny Hallenskog stasjon. Vedtaket er ikke til hinder for at det kan fremmes en egen områderegulering for avklaring av eventuell ny Hallenskog stasjon i samråd med overordnede myndigheter. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 404 Kjekstad 2. Området ligger utenfor gangavstand til etablerte kollektivtilbud, skole, forretninger og andre service-funksjoner, og vil bli bilbasert. Uten en ny Hallenskog stasjon blir det lang avstand til etablerte kollektivtilbud. Område 404 kan tas opp til ny vurdering dersom det bygges en ny Hallenskog stasjon. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 412 Liverud av hensyn til nasjonale mål for jordvern. Området bør ikke prioriteres for utbygging nå, da det er tilstrekkelig med utbyggingsområder som ligger mer sentrumsnært. Kommunen har satt av tilstrekkelig med tomteareal til boligbygging i forhold til det beregnede behovet for planperioden. Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør utvikling av godkjente arealer nær etablerte kollektivknutepunkt prioriteres før nye og mindre sentrale tomter legges ut til boligformål.

 • Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

  Departementet godkjenner nytt forslag til småbåthavn S31. Departementet har vektlagt at det allerede er godkjent et større område for fritidsbebyggelse i bakkant av foreslått småbåthavn. Det er også lagt vekt på at alternativ plassering er vurdert, men at det ikke foreligger andre reelle alternativer. Departementet forutsetter at hensyn til landskap og friluftsliv følges opp i reguleringsplanen, ved at parkeringsplasser og båtopplag legges i tilknytning til område F52, og at landdelen av båthavna opparbeides ved en begrenset utfylling i sjø. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er med dette ikke tatt til følge.

 • Asker kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og HE15 Vinterveien i kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2014–2026. Område A9 Elnes godkjennes med endringer som ivaretar den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Departementet forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden. Departementet godkjenner ikke boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. Innsigelsene fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er dermed delvis tatt til følge. Departementet legger statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus til grunn, og vektlegger å unngå bilbasert utbygging som vil gi økt press på transportkorridorene. Departementet legger også vekt på at det er satt av langt mer areal til boligformål enn behovet i planperioden. Departementet mener det likevel er rom for noe utbygging når avstanden til busstopp og servicefunksjoner ikke er for lang.

 • Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg 2015–2026. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde Alvim N-7. Departementet legger vekt på at området ligger utenfor langsiktig grense for by- og tettstedsutvikling i Fylkesplan for Østfold mot 2050. Utbygging av området kommer også i konflikt med nasjonale jordvernhensyn og kulturhistorisk landskap av regional verdi, og vil øke belastningen på trafikksystemet i området. Departementet godkjenner ikke planlagt boligområde Skredderberget/Vister BA 13-1. Departementet legger vekt på at området ligger utenfor langsiktig grense for tettstedsutvikling i Fylkesplan for Østfold mot 2050, at det vil bli bilbasert og at det kommer i konflikt med nasjonale jordvernhensyn.

 • Kommuneplan for Kragerø 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for ferie- og turistformål på Løkstad gård på Jomfruland. Departementet legger vekt på kommunens ønske om å styrke næringsgrunnlaget på gården, og mener videreføring av gårdsdriften er viktig for å opprettholde det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet på øya. Departementet legger til grunn at ny bebyggelse tilpasses landbruksvirksomheten og landskapet på en god måte. Reguleringsplanen for anlegget må også omfatte småbåthavnen. Departementet godkjenner planlagt småbåthavn på Vestre Gumøy. Departementet legger vekt på at anlegget vil bedre tilgjengeligheten til vestre del av øya. Departementet legger til grunn at småbåtanlegget blir tilgjengelig for allmennheten. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget må det legges vekt på god landskapstilpasning. Departementet godkjenner ikke område for fritidsbebyggelse på Store Fluer. Departementet mener utbyggingen vil ha uheldige virkninger for landskap og friluftsliv, som ikke er i tråd med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Departementet godkjenner ikke foreslåtte bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i 31 LNF-områder for spredt bebyggelse. Departementet legger vekt på de sterke nasjonale hensynene knyttet til strandsonen i Oslofjorden og at kommunen ikke har foretatt konkrete vurderinger av områdene i forhold til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Kommunen kan vedta bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse dersom det etter en konkret vurdering av hvert enkelt område avklares at det ikke kommer i konflikt med viktige hensyn i strandsonen.

 • Innsigelser til kommunedelplan for E18-E39, Ytre ringveg, strekningen Vige - Volleberg i Kristiansand og Songdalen kommuner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at kommunedelplanen for E18/E39, Ytre ringveg, Vige – Volleberg vedtas med følgende linjer på de tre delstrekningene: Alternativ K3 fra Vige til Rv.9, alternativ G2 fra Rv.9 til Breimyr, og justert alternativ G2 fra meklingen med kryssing av Rossevannsbekken i bro på strekningen fra Breimyr til Volleberg. For dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken skal det gjennomføres støyskjermingstiltak med et noe høyere ambisjonsnivå enn forutsatt i støyberegningene. Tiltakene skal i tillegg til støyskjermer omfatte terrengbehandling og justering av traséen i terrenget. Ved Rossevannsbekken skal endelig plassering av kryssingspunktet fastsettes i arbeidet med reguleringsplan. Plasseringen skal velges ut fra en avveining mellom hva som ivaretar kulturminnene, friluftslivsområdene, drikkevannet og boligbebyggelsen best. Departementet åpner for at kommunen og fylkeskommunen selv kan planlegge og bekoste en ny adkomstveg til Mjåvann industriområde fra Breimyr. Endelig utforming fastsettes i reguleringsplan.

 • Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken-Ullernchausseen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 29. april 2015 av detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen - alternativ 1. Planen legger til rette for en sammenhengende lokalvei mellom Radiumhospitalkrysset og Smestadlokket. Departementet forutsetter at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn i samsvar med anbefalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 26. juni 2015 og Oslo Byråds omtale av samme utbedringer i deres saksframlegg 12. mars 2015. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas dermed ikke til følge.

 • Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel 2013 - 2029 – avgjørelse av innsigelse til massemottak M1 i Holter

  Departementet godkjenner ikke massemottak M1 i kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune. Massemottaket vil berøre et ravineområde av nasjonal verdi. Departementet har vurdert at samfunnsnytten av tiltaket ikke kan forsvare konsekvensene tiltaket får for naturen i området. Det er også vektlagt at alternative deponiområder ikke er vurdert, og at det er usikkerhet knyttet til om deponiet kan øke faren for erosjon og utilsiktede nye skred. Vedtaket er ikke til hinder for at mindre, nødvendige sikringstiltak av eksisterende jordbruksareal i tråd med LNF-formålet gjennomføres. Vedtaket er heller ikke til hinder for at saken kan tas opp på et senere tidspunkt dersom de forhold som begrunner avslaget, endres.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til kommuneplanen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner byggeområdet ved Brua/Hjemseng i kommuneplan for Nøtterøy kommune, med noen endringer. Departementet godkjenner ikke en bestemmelse om utvidelse av eksisterende fritidsboliger i 100-metersbeltet langs sjøen. Bestemmelsen endres til en retningslinje.

 • Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune – departementets vedtak

  Departementet godkjenner detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune. Departementet mener at Outlet-konseptet må vurderes på lik linje med annen handel, og i størst mulig grad utformes og lokaliseres slik at det bidrar til kompakt arealbruk, styrker eksisterende by- og tettstedssentre og reduserer bilbruk. Imidlertid gjelder foreliggende plan en begrenset utvidelse av eksisterende virksomhet, og forholdene for kollektivtransport, sykkel og gange blir forbedret. Innsigelsene fra Statens vegvesen og fylkesmannen er ikke tatt til følge.

 • Rana kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nasa-fjellet kvartsforekomst

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Nasafjell kvartsforekomst i samsvar med kommunens vedtak av 11. november 2014, men med endringer i reguleringsbestemmelser § 2 og § 3.2. Endringene er gjort for å sikre sameksistensen mellom reindriften og mineralnæringen. Innsigelsen fra fylkesmannen er ikke tatt til følge.

 • Skaun kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014 - 2040 og tilhørende kommunedelplaner for Buvika og Børsa/Viggja

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at områdene 7A (Jyssan, Fossan, Skei), B52 (Snefugl Vestre og Østre, Hammer Framigård), B58, B59 og B60 (Buvikåsen) godkjennes som boligformål, og at område 54 (Hammer Nordre og Søndre) godkjennes som næringsformål i kommuneplanens arealdel 2014-2040 og de tilhørende kommunedelplanene for Buvika og Børsa/Viggja. Det settes som vilkår for områdene B58, B59 og B60 (Buvikåsen) at det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. Område 48B (Kleiva) godkjennes ikke for ny næringsbebyggelse. Området videreføres som LNFR-formål. Det godkjennes ikke at det tas inn byggegrense langs E39 som avviker fra bestemmelsene i veglovens § 29. Det legges derfor inn en byggegrense på 50 meter fra vegmidte langs nordsiden av E39 i kommuneplanens arealdel 2014 - 2040 og tilhørende kommunedelplaner. Det forutsettes at muligheten for avvikende byggegrense vurderes i reguleringsplan. Departementet forventer at Statens vegvesen så raskt som mulig igangsetter arbeidet med et forprosjekt for framtidig utvidelse av E39, slik at rammene for framtidig bygge-grense mot E39 i sentrum av Buvika og Børsa kan klargjøres. Ved behandling av reguleringsplaner og dispensasjonssaker langs E39 skal Statens vegvesen vektlegge mulighetene for fortetting og kompakt utbygging i disse tettstedene.

2015

 • Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes – Bruland

  Departementet godkjenner hytteområde BF 1-3 Digernes - Bruland, med nokre endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at verneinteressene ved Digernesvatnet naturreservat ikkje vert skadelidande dersom det vert innført avbøtande tiltak, mellom anna kanaliserande tiltak for ferdsel. Ved å stille krav til vidare planarbeid som sikrar at omsyna til landskap og naturverdiar vert ivaretatt, er det ikkje nasjonale eller vesentlege regionale interesser som tilseier at hyttebygginga ikkje kan gjennomførast. Det er berre nokre få mindre felt regulert til fritids¬bustader i kommunen. Det er difor lagt vekt på fordelane for lokalsamfunnet at kommunen kan tilby tomter for fritidsbustader. Motsegna er etter dette ikkje teken til følgje.

 • Nes kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Nes kommunestyres vedtak av 13. august 2015 for områdene FT5 og N12 i kommunedelplan Nesbyen. Områdene godkjennes ikke omdisponert fra LNF-område. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud er dermed tatt til følge. Departementet mener det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert et så stort behov for areal til næring og sentrumsutvikling at det foreligger samfunnsinteresser av så stor betydning at det er grunnlag for å tilsidesette de nasjonale jordverninteressene.

 • Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014- 2026. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt boligområde B15 Bruholmsjordet. Departementet legger vekt på hensynet til lokaldemokratiet og kommunens ønske om å legge til rette for sentrumsnære boliger i tråd med nasjonale målsettinger om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Realisering av området kan redusere behovet for mer bilbaserte boligområder utenfor sentrum. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området må kommunen foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering av området. Kommunen må også sikre adkomst til det statlig sikrede friområdet Bruholmen.

 • Nordreisa Kommune - innsigelse til kommuneplan for Nordreisa 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område for råstoffutvinning i Biedjovágge (BRU1). Departementet mener at kommuneplan for Nordreisa 2014-2026 ikke utgjør et tilstrekkelig plangrunnlag for å avklare planlagt gruvevirksomhet, som for en stor del ligger i Kautokeino kommune.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Grindløkken

  Departementet godkjenner detaljregulering for Grindløkken. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at Nøtterøy kommune har lagt inn to relativt store områdelekeplasser i planområdet. Etter departementets vurdering er det skaffet til veie fullverdig erstatning av areal til lek og utfoldelse for de minste barna. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Fjell kommune - motsegn til reguleringsplan for Snekkevika / Brattholmen, del av gnr/bnr 4/724, gnr/bnr 42/4 m.fl.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Snekkevika / Brattholmen med område BF6 som bustadområde. Departementet godkjenner ikkje dei to bustadtomtene i område BF7. Departementet meiner at utbygging her vil gje friområdet redusert verdi som rekreasjons- og leikeområde samt verke negativt på landskapsbiletet. Bustadområde BF7 vert regulert til friområde. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er etter dette delvis teken til følgje.

 • Flå kommune - innsigelse til områderegulering for Gulsvikfjellet

  Departementet godkjenner områderegulering for Gulsvikfjellet. Videre detaljregulering for utbyggingen må legge vekt på god landskapstilpasning av hytter og teknisk infrastruktur, og skjerming av viktige områder for villreinen gjennom etablering av stier og løyper. Departementet har lagt til grunn at utbyggingen ikke vil gi negative virkninger for miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse. Innsigelsene fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Eid kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanen sin arealdel for Eid kommune for vegtrasé til bru over Nordfjord. Sjølv om traséen ikkje lenger er aktuell for E39, har kommunen ønskje om å ha denne brua i tillegg. Departementet finn difor ikkje at det grunnlag for å ta motsegna frå Statens vegvesen til følgje.

 • Rissa kommune – innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Halebukta, Åpta

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep i forhold til planlegging av småbåthavner, og at det legges til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Imidlertid vil den aktuelle reguleringsplanen for småbåthavn i Halebukta kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Dette er det ene av to slike områder i kommunen av nasjonal verdi. Denne naturtypen har en viktig økosystemfunksjon for arter som lever i tilknytning til naturtypen. Departementet har vektlagt at det er andre muligheter for å anlegge småbåthavner i området, og at fordelene ved tiltaket dermed ikke oppveier de negative konsekvensene for naturmangfoldet. Departementet godkjenner derfor ikke reguleringsplanen.

 • Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025. Departementet legger vekt på at det ikke er dokumentert et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å tillate omdisponering av verdifull matjord og at området kan bidra til ytterligere press mot nærliggende arealer. Departementet peker også på at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert alternativer til omdisponering av dyrka mark. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er dermed tatt til følge.

 • Bjugn kommune - innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering Botngård Øst

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for «Botngård Øst» etter alternativ 1, med rundkjøring for Fv.710 i Haugenkrysset, som vedtatt av Bjugn kommunestyre den 24. juni 2014. I denne saken finner departementet at nytten av en rundkjøring i Haugenkrysset for den framtidige utviklingen av tettstedet Botngård framstår som større enn ulempene for gjennomgangstrafikken på Fv.710. Det settes som vilkår at den geometriske utformingen av rundkjøringen omarbeides slik at den blir i samsvar med anbefalingene i Statens vegvesen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Det må også vurderes ytterligere tiltak for å sikre myke trafikanter, herunder mulighetene for å få anlagt planskilt kryssing for gående og syklende. Innsigelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Hole og Ringerike kommuner - innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å gå videre med behandlingen av kommunedelplanen for E16 Skaret–Hønefoss, og viser til regjeringens beslutning om at det skal utarbeides felles, statlig reguleringsplan for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen. Avgjørelse av trasé for ny E16 Skaret–Hønefoss vil bli tatt i forbindelse med dette planarbeidet.

 • Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon med noen endringer i bestemmelsene. Departementet stadfester i hovedsak kommunens vedtak om grenser for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse, og mener disse ivaretar hensynet til befolkningens helse og trivsel. For å unngå videreføring av støyømfintlig bebyggelse i rød støysone og sikre en effektiv gjennomføring av planen, reduseres kravet til innendørs lydnivå i bygninger som ikke ønskes innløst. Bestemmelsene om at det skal etableres gang- og sykkelveg på strekningen Uthaug-Hårberg og ny våtmarkspark i Brekstadfjæra før flytypen F-35 tas i bruk, tas ut av planen. Departementet mener gjennomføring av disse tiltakene ikke har en direkte sammenheng med etableringen av den nye kampflybasen. Detaljerte bestemmelser om innhold i miljøoppfølgingsplanen er også tatt ut av planen. Departementet forutsetter at det konkrete innholdet i miljøoppfølgingsplanen utarbeides av tiltakshaver i samråd med kommunen og andre berørte myndigheter. Innsigelsen fra Forsvarsbygg er etter dette tatt delvis til følge.

 • Holmestrand kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Holmestrand kollektivknutepunkt, men med endring slik at antall parkeringsplasser reduseres og det nå ikke anlegges parkering i to plan. I stedet skal området for flateparkering kunne utvides til tilgrensende arealer ved seinere omregulering. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed til følge.

 • Sandnes kommune - innsigelse til kommunedelplan for E39 Ålgård - Hove

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at alternativ B9 legges til grunn for det videre planarbeidet. Alternativ B15 anses ikke som gjennomførbart av hensyn til nye tekniske og trafikksikkerhetsmessige krav. Departementet forutsetter at alternativ B9 bearbeides slik at det i størst mulig grad ivaretar hensynet til reduserte støy- og nærmiljøbelastninger for bydelen Figgjo. Det må legges vekt på barn og unges interesser, landbruksarealer, landskapsvirkninger og barrierevirkninger. Det skal derfor ses på mulighetene for å senke traséen, benytte miljøkulverter i enkelte partier, og om tunnelen i nord kan forlenges. Det forutsettes også at det finnes et fullverdig erstatningsareal til ski-/akebakke og friluftsområde for barn og unge, og at det gjennomføres ny støykartlegging med 110 km/t.

 • Tromsø kommune – innsigelse til kommunedelplan for Ramfjord

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8 og næringsområde N1. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Herøy kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013 - 2025

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Herøy kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2025. Vedtaket inneber at det vert opna for naust med storleik inntil 60 m² BRA. Departementet legg vekt på at saka gjeld ein kommune med mindre press på areala, og at storleiken på naust i dette tilfellet ikkje vil ha vesentlege negative følgjer for friluftsliv, landskap eller bygningsmiljø. Det er òg lagt vekt på at kommunen har tydelege føresegner for naustområda. Motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er etter dette ikkje teken til følgje.

 • Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-Bekkenstenområdet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (områderegulering) for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård med unntak av boligfelt B6. Departementet mener utbygging i dette området vil gi store terrenginngrep og endre områdets karakter.

 • Detaljregulering for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune - avgjerd i motsegnsak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering av sjøområde i Vats- og Yrkesfjorden, vedteke i Vindafjord kommunestyre 24. juni 2014, med enkelte endringar i reguleringsføresegnene. Endringane gjeld tidsperioden med avgrensingar i aktiviteten i ferdsleområde og gyteområde, regulering av talet på installasjonar og miljøovervaking. Vedtaket inneber at motsegnene frå Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør ikkje er tekne til følgje.

 • Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner deler av detaljregulering, offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate, som vedtatt av Bystyret i Trondheim den 27. september 2012. Den vestre delen av planforslaget som omfatter parkeringsanlegget mellom Prinsens gate (Frostakaia) fram til østre side av Nordre gate godkjennes, forutsatt at anlegget utformes slik at det i sin helhet ligger over grunnvannsnivået og ikke endrer eller påvirker dette. Den østre delen av planen godkjennes ikke. Det forutsettes at det gjøres undersøkelser av grunnvannstanden med innmåling av kotehøydene for grunnvannsnivået. Det skal også tas hensyn til hvor de viktigste urørte kulturlagene av stor nasjonal verdi er lokalisert. Departementet har ikke innvendinger til at avgrensningen mot øst justeres slik at anlegget avsluttes nærmere Søndre gate, dersom Trondheim kommune i dialog med Riksantikvaren kommer til at dette er forsvarlig basert på de gitte forutsetninger og utførte undersøkelser.

 • Karlsøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift avvises fordi det ikke ble fremmet innsigelse til kommunedelplanen for det samme området.

 • Karlsøy kommune - kommuneplanens arealdel 2013 - 2023 - innsigelse

  Departementet godkjenner område FT3, Ytre Bjørnskar. Det forutsettes at det stilles krav om reguleringsplan som inneholder vilkår om at skitrekket stenges når det er nødvendig for å overholde reindriftslovens krav om åpen flyttlei. Før reguleringsplanen vedtas, skal det foreligge avtale om gjennomføring av slik stengning når reineier ser behovet for det. Departementet godkjenner område FT5, Skattør, sørøstlig parsell, med følgende endringer: Byggeområdet trekkes 20 meter fra sjøen av hensyn til allmenn ferdsel langs sjøen og havnivåstigning i samsvar med revidert forslag fra tiltakshaver. Det legges vekt på tilpasning til landskapet ved utforming av reguleringsplanen. For å sikre allmenn ferdsel, avsettes sonen langs sjøen til grønnstruktur.

 • Narvik kommune - innsigelse til kommunedelplan for kystsonen 2013 - 2022

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur (FFFA) ved Gammelveggen. Denne lokaliteten ble tatt i bruk til oppdrett i 2011, basert på kystsoneplanen fra 2004. Området tillates brukt til akvakultur, begrenset til ett anlegg. Departementet har vektlagt at det ikke er påvist ulemper av vesentlig nasjonal betydning i forhold til fiske, naturmangfold, friluftsliv og forurensning. Hensyn til rammebetingelsene for eksisterende næringsvirksomhet har derfor veid tyngst. Departementet godkjenner Ytre-Rombaken som framtidig område for fiske, ferdsel, friluftsliv og natur (FFFN-område) i samsvar med Narvik kommunes vedtak. Området har ingen etablert oppdrettsvirksomhet, og kommunens ønske om å bevare denne delen av fjorden uten oppdrett av hensyn til naturmangfold og fiske har veid tyngst. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune er med dette tatt delvis til følge.

 • Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal kommune. Departementet har lagt vekt på omsynet til utnytting av mineralressursen i området og til positive lokale ringverknader. Arealet som er regulert til deponi i Førdefjorden vil gå tapt som leveområde for marine artar og som område for næringsomsetting i deponeringsperioden. Departementet legg vekt på at det er vurdert at deponeringa ikkje vil vere orsak til at forvaltningsmålet for artar ikkje vert nådd. Departementet har òg lagt vekt på at risikoen for partikkelspreiing utanfor det planlagde deponiområdet er vurdert som liten. Det er ut frå dette lite truleg at deponeringa vil ha negative konsekvensar for det marine naturmangfaldet utanfor deponiområdet og for fiskeri- og oppdrettsnæringa i den aktuelle delen av Førdefjorden. Departementet legg til grunn at det i eit eventuelt utsleppsløyve etter forureiningslova og driftskonsesjon etter minerallova vert stilt krav om at gruveselskapet skal arbeide for å redusere behovet for deponering av avgangsmassar. Det blir òg lagt til grunn at det vert sett krav til overvaking av effektar av sjødeponiet mellom anna av omsyn til trygg sjømat. Motsegna frå Fiskeridirektoratet region vest er etter dette ikkje teke til følgje.

 • Trondheim kommune - innsigelser til områderegulering for Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjellsætra

  Departementet godkjenner områderegulering for Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjellsætra, med den endring at sykkelparken tas ut og 6-seters stolheis erstattes av t-krokheis. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at deler av området allerede er utbygd, og at fordelene ved den planlagte vinterparken som bynært rekrutteringsanlegg for barn og unge er større enn ulempene tiltaket vil medføre for friluftslivsinteressene og naturmangfold i området. Innsigelsene fra fylkesmannen og Klæbu kommune er med dette ikke tatt til følge.

 • Harstad og Kvæfjord kommune – innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord

  Kommunene ønsker gjennom reguleringsplanen å stille krav om lukkede avløpsløsninger fra toalett, men samtidig åpne for innleggelse av vann med tilhørende utslippstillatelse av gråvann. Hensikten er å rydde opp i uheldige vann- og avløpsløsninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt vekt på Helse- og omsorgsdepartementets råd om at det må være avstand mellom infiltrasjonsanlegg og åpent vann som ekstra sikring mot at urenset gråvann når vannkilden. Departementet har endret bestemmelsene i planen for å sikre dette. Vedtaket innebærer at innsigelsen fra Mattilsynet er tatt delvis til følge.

 • Kommunedelplan for riksvei 4 Kjul – Åneby sør i Nittedal kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør alternativ 2 er vedtatt av kommunen med juridisk virkning. Departementet forutsetter at dette alternativet legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak på riksvei 4 de kommende årene. Areal til en mulig framtidig tunneltrasé etter alternativ 4 sikres ved at traséen markeres på plankartet med bestemmelsesgrense og krav om reguleringsplan. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette delvis tatt til følge.

 • Sandefjord kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - etablering av byggevarehandel på Fokserød

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Sandefjord kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel av 22. mai 2014 til etablering av 4000 m2 byggevarehandel på Fokserød. Innsigelsene fra Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen region sør tas ikke til følge.

 • Masfjorden kommune – kommuneplan 2014 - 2020, arealdelen, motsegn frå Kystverket, utelating av ankringsplass ved Haugsøytangen

  Departementet vedtek at arealet ved Haugsøytangen vert sett av til fleirbruksområde i sjø for ferdsel, fiske, natur og friluftsliv, slik det er teikna inn på kommuneplankart frå 2005, vedteke av kommunestyret den 23. februar 2006. Vedtaket inneber at det ikkje vil vere i strid med planen å nytte hovuddelen av området til ankring fram til det er ei endeleg avklaring av arealbruken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tek med dette motsegna frå Kystverket delvis til følgje.

 • Time, Klepp og Sandnes kommunar - motsegn til interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ein mindre del av bustadområde TB7 i interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør i Time kommune. Bustadområde TB6 og hovuddelen av TB7 vert ikkje godkjend til bustadføremål, og vert vidareført som landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF). Departementet meiner omsyna til eit klima- og miljøvenleg utbyggingsmønster og jordvern med desse endringane vert tilstrekkeleg ivaretekne. Motsegna frå Fylkesmannen i Rogaland vert med dette teken delvis til følgje.

2014

 • Rauma kommune - motsegn til reguleringsplan for Måsvatnet hyttefelt

  Departementet finn etter ei samla vurdering å kunne stadfesta reguleringsplanen for Måsvatnet hyttefelt. Det er lagt vekt på omsynet til dei lokalpolitiske vurderingar som kommunen har gjort i saka.

 • Lillehammer kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Rosenlund bydelssenter område A og B med endringer som innebærer at totalt handelsareal innenfor planområdet ikke skal overstige 20 000 m2. Andelen lette varegrupper skal ikke overstige 12.000 m2. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 godkjennes med tilsvarende endringer. En økning av handelsarealet ut over dette vil bidra til å svekke utviklingen i Lillehammer sentrum og være i strid med nasjonale og regionale føringer for by- og tettstedsutvikling. Krav til sikkerhet for flomutsatte områder er ivaretatt gjennom en avtale mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen og utbygger. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen er tatt delvis til følge. Innsigelsen fra NVE er tatt til følge.

 • Nord-Fron kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brynsmoen næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune. Departementet legger vekt på kommunens behov for å legge til rette for nye næringsområder i samsvar med kommuneplanen, selv om utbyggingen vil hindre uttak av grusressursene. Innsigelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse fra Riksantikvaren til detaljregulering av Youngstorget 3

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 7. mai 2014 av detaljregulering med konsekvensutredning og tilhørende reguleringsbestemmelser for Youngstorget 3. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Rindal kommune – motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013–2022

  Departementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune. Departementet meiner omsynet til reindriftsinteressene er tilstrekkeleg ivareteke i arealdelen av kommuneplanen, og legg vekt på at dei samla grepa i planen bidreg til ein føreseieleg situasjon for tamreindrifta i Rindal kommune.

 • Trondheim kommune - Innsigelse til områderegulering for Digresmyra skyteanlegg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Digresmyra skyteanlegg med endringer i plankart og bestemmelser som vist på plankart datert 27.03.2012, sist revidert 20.09.2012, med tilhørende illustrasjonsplan datert 20.09.2012. Det gjøres også endringer i reguleringsbestemmelsene vedtatt av Trondheim bystyre 21.11.2013. Vedtaket innebærer at bare dagens anlegg godkjennes nå. Innsigelsene fra Mattilsynet og Malvik kommune tas dermed delvis til følge.

 • Stavanger kommune - Innsigelse til detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Torgterrassen, Kirkegata 2 som vedtatt av Stavanger bystyre den 31. mars 2014. Innsigelsen fra Rogaland fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Motsegn til reguleringsplan for masseuttak på Fossandmoen - Forsand kommune

  Departementet godkjenner planen i samsvar med resultatet i mekling 13. mars 2013, som ikkje vart godkjent i kommunestyret. Dette inneber at dei to gravrøysene lengst frå fylkesvegen kan bli frigjevne, medan dei to gravrøysene nærast vegen skal sikrast. Motsegna frå Riksantikvaren er dermed delvis teken til følgje.

 • Avgjørelse i innsigelsessak – Kommuneplan for Flesberg kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplan for Flesberg kommune. Departementet finner at boligområdet på Kvear ikke vil gi vesentlige virkninger for trafikk eller tettstedsutvikling. Bestemmelsene om byggeforbud langs vann og vassdrag og om eksisterende spredt utbygging forutsetter at det tas hensyn til viktige miljøinteresser i behandlingen av enkeltsaker, og kan derfor aksepteres. Departementet tar ikke innsigelsene til følge.

 • Reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at departementet ikke vil vedta endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune. Saken ble innkalt av Miljøverndepartementet i brev datert 7.7.2011.

 • Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen. Departementet har lagt avgjørende vekt på hensynet til utnytting av mineralressursene i området og til positive lokale ringvirkninger. Det legges til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes. Innsigelsene fra Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er ikke tatt til følge.

 • Innsigelsessak - kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen til Skjerdingstad - Melhus kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke krysset ved Lundamo på E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ut fra hensynet til naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge.

 • Kommuneplan for Nesset 2012 - 2020 – avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for alpinanlegg i Eikesdalen med unntak av områda for toppheisar. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunen sitt ønskje om å legge til rette for næringsutvikling i eit område med nedgang i folketalet, og at dei lågastliggande delane av alpinanlegget i liten grad er nytta av villreinen. Med dagens kunnskapsgrunnlag er dei planlagde toppheisane teke ut av planen fordi dei kan føre til auka ferdsel inn i viktige villreinområde sør for alpinanlegget.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skeime Nedre 2 - gnr. 25 bnr. 20

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 – gnr. 25 bnr. 20. Det gjelder et sentrumsnært boligområde, og det er bare et mindre landbruksområde som berøres. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruks¬avdeling tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - innsigelser til detaljregulering av Operaallmenningens søndre del

  Departementet mener alternativ 1 c gir best muligheter for utnyttelse av byrommet foran det nye Deichmanske bibliotek og Operaen. Departementet godkjenner planen, og innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed ikke tatt til følge.

2013

 • Trondheim kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2012-2024

  Departementet godkjenner boligområdene 35 og 38 på Rotvoll øvre, men godkjenner ikke boligområde 36 på Rotvoll øvre. Departementet godkjenner også boligområde 12, Foldal gård, boligområde 39, Kastbrekka, boligområde 46, Charlottenlund østre og boligområdene 18 og 55, Reppe. Departementet forutsetter at kommunen retter opp kommuneplankartet og bestemmelser i tråd med dette vedtaket.

 • Kommunedelplan for Vestby nord - Vestby kommune - innsigelser

  Departementet godkjenner framtidig område for forretning S9 Delijordet. Departementet har lagt vekt på at det er bred lokal enighet om etableringen av IKEA og at tiltaket kan bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum.

 • Motsegn til arealdelen til kommuneplanen for Os kommune i Hordaland

  Departementet godkjenner kommuneplanen for Os kommune. Dette inneber at området Moberg vert sett av til næringsområde og området Kuventræ vert sett av til bustadområde. Motsegna frå Statens landbruksforvaltning er dermed ikkje teken til følgje.

 • Sande kommune - motsegn til reguleringsplan for Storehaugen

  Departementet finn etter ei samla vurdering å kunne stadfesta reguleringsplanen for Storehaugen. Det er lagt serskilt vekt på Sande kommune sitt behov for sentrumsnære bustadtomter. Av omsyn til dei automatisk freda kulturminna i området er det teke inn eit tillegg til reguleringsføresegnene for betre å sikre desse.

 • Asker kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Holmen - Slependen

  Departementet godkjenner kommunedelplan for Holmen – Slependen med område 3.NB4 for støyfølsomme bruksformål, og de sentrale deler av Nesbruområdet definert som et avviksområde i henhold til kriteriene i T-1442/12. Selv om området godtas definert som et avviksområde understrekes det at området per i dag ikke oppfyller de kriterier som må være på plass før oppføring av ny bebyggelse for støysensitive formål. Departementet legger til grunn at de kravene som stilles i kommunedelplanen, vil bli fulgt opp i etterfølgende plan- og byggesaker. Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region øst tas dermed ikke til følge.

 • Stokke kommune - Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune til områderegulering for deler av Stokke sentrum

  Departementet godkjenner områdereguleringen for deler av Stokke sentrum. Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering for Sognsveien 8

  Departementet godkjenner detaljregulering for Sognsveien 8 etter alternativ 1 med friområde og barnehage, som vedtatt av Oslo bystyre den 10. april 2013. I denne saken finner departementet at behovet for å sikre området som grønnstruktur - friområde samt ivareta indre Oslo bys behov for barnehageplasser må telle mer enn ønsket om å opprettholde arealet som mulig framtidig urnegravlund. Det settes som vilkår at det under bygging av barnehagen skal tas hensyn til de øvrige grøntområdene, slik at naturkvalitetene bevares og områdets funksjon som del av en sammenhengende grønnstruktur ivaretas. Innsigelsen fra Oslo bispedømmeråd tas dermed ikke til følge.

 • Nore og Uvdal kommune - reguleringsplan for Vasstulan Høyfjellsseter - innsigelse

  Departementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Vasstulan Høyfjellsseter. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at området alt er betydelig utbygd og at det skal tilrettelegges for parkering, løyper og turveier slik at området styrkes som utgangspunkt for skiturer vinterstid. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ammerudveien 19-25

  Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Ammerudveien 19-25. Departementet mener økt utnyttelse av tomta er i tråd med nasjonale målsettinger om effektiv utnyttelse av byggeområder med god kollektivdekning. Departementet mener også at reguleringsplanen ivaretar hensynet til støy ved å stille krav om at nye leiligheter skal ha en stille side og at støynivået på uteoppholdsareal ikke skal overstige anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for støy (T-1442). Utbygger må tilpasse prosjektet til føringene i reguleringsplanen. Deler av bebyggelsen som ikke får en stille side kan utnyttes til kontorformål. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

 • Sola kommune – Innsigelser til kommunedelplan for fritidsbebyggelse og kommuneplan 2011-2022

  Miljøverndepartementet tar til følge innsigelsene til foreslåtte planretningslinjer/-bestemmelser for hyttestørrelse og fortetting. Miljøverndepartementet finner at bestemmelsene er gitt en detaljering som tilsier at de bør vedtas som retningslinjer og ikke som planbestemmelser. Oppdaterte retningslinjer for fritidsbebyggelse i samsvar med departementets konklusjon, er inntatt i vedtaket.

 • Sandnes kommune - innsigelser til kommuneplan 2011-2025

  Miljøverndepartementet tar til følge Forsvarsbygg sin innsigelse til Forsvarets anlegg på Vatne og Espedal. Det forutsetter at disse områdene gis formål Forsvaret etter § 11-7 nr.4. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune til næringsområde GaN-15 på Skjæveland tas til følge. Langsiktig grense for landbruket forutsettes uendret og området opprettholdes som LNF-formål. Fylkesmannens innsigelse til kolonihager/fritidsboliger på Vårli tas til følge, og området forutsettes opprettholdt som LNF-formål. Fylkesmannens innsigelse til endring av markagrensa ved Osli for å tilrettelegge for framtidig boligområde, tas til følge. Området forutsettes opprettholdt som LNF-formål og markagrensa beholdes uendret. Fylkesmannens innsigelse til bestemmelse for boder opptil 14 m² til eksisterende fritidsboliger i LNF-områder innenfor l00-metersbeltet, tas til følge. Bestemmelsen i § 7.3.c) tas ut av planen. Fylkesmannens innsigelse til område for blandet formål boliger og offentlig/privat tjenesteyting Au-22 på Austrått, tas til følge. Det forutsettes at området opprettholdes som LNF-formål. Eventuell utbygging av området må ses i sammenheng med Sandnes øst. Miljøverndepartementet legger til grunn at område Bærheim omgjøres til boligområde i samsvar med enigheten mellom Sola kommune og Sandnes kommune, og at område Lutsi forblir LNF-område i samsvar med grunneiers ønske. Innsigelsene knyttet til forutsetninger om Gandsfjord bru er ikke behandlet da departementet finner at dette ikke er en reell innsigelse når bestemmelsene er frafalt etter meklingen.

 • Lærdal kommune - motsegn til kommunedelplan for Tønjum-Ljøsne

  Miljøverndepartementet stadfestar kommunedelplan for Tønjum til Ljøsne med alternativa A4, A5, B5, C7 og D4. Omsynet til lokalbefolkninga, jordvern og natur- og kulturmiljøet, gjer at Miljøverndepartementet går inn for lang tunnel frå Tønjum til Stuvane. Motsegna frå Statens vegvesen er dermed ikkje tekne til følgje.

 • Lier kommune - kommuneplanens arealdel 2009-2020-innsigelser

 • Innsigelse til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen i Vågan kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen med noen endringer. For å sikre hensyn til friluftsliv er tomt nr. 4 tatt ut av planen. Muligheten til å slå sammen hovedhytte og anneks til en stor bygning tas bort, slik at maksimal størrelse på hovedhytte blir 120 m2 BRA. Det er også innført en ny bestemmelse om at vegetasjon skal bevares og at sprengingsarbeid og opparbeiding av terrenget skal begrenses. Byggegrense mot sjø i byggeområdene fastsettes til 5 meter fra formålsgrense. Miljøverndepartementet mener at landskapsvirkningene og virkningene for friluftslivet dermed blir akseptable, sett i forhold til de positive virkningene av planen for lokalsamfunnet. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt delvis til følge.

 • Nesodden kommune - innsigelse til kommuneplan for Nesodden og reguleringsplan for Spro havn

  Miljøverndepartementet mener kommuneplanen og reguleringsplanen legger opp til en god bruk av området og vil gi allmennheten tilgang til et område som i dag er bratt og lite egnet for ferdsel. Miljøverndepartementet mener at dette prosjektet må sees som en helhet, der boliger, næring og felles­funksjoner henger sammen. Departementet mener derfor at en utbygging i 30-metersbeltet til sjøen kan aksepteres. Miljøverndepartementet godkjenner derfor planene for Spro havn, med noen endringer i regulerings­bestemmelsene. Departementet mener det må tas nødvendige støyhensyn også for den planlagte barnehagen, område A1. Fylkesmannens innsigelse er således bare tatt til følge på ett punkt.

 • Aurskog-Høland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022

  Det vises til fylkesmannens brev av 24. november 2011. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til 4 områder i planen.

 • Vågan kommune- innsigelse mot kommunedelplan for Svolvær til byggeområdene K50 og K51 på Kjeøyskjæret

  Miljøverndepartementet godkjenner byggeområdene K50/K51 på Kjeøyskjæret under følgende forutsetning: K50 reduseres og godkjennes til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting med inntil tolv leiligheter, jf. kartutsnitt datert 10. april 2012. Dette innebærer at arealet mot N29, som tidligere var en del av K50, avsettes til næringsformål, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres. K51 godkjennes til parkering og garasje. K50 og K51 inngår i en hensynssone. Betegnelsen HS2-14 er blitt erstattet med betegnelsen H570-13, og er angitt med særlig hensyn til landskap og siktsoner fra Torget mot store/lille Molla. Innsigelsen fra Kystverket tas delvis til følge.

 • Sauherad kommune – innsigelser til kommunedelplan for Gvarvområdet

  Miljøverndepartementet godkjenner boligområde 21 Årnes II i kommunedelplan for Gvarvområdet, fordi det ikke er i strid med viktige landbrukshensyn. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling tas dermed ikke til følge. Departementet godkjenner ikke boligområde 2 Gvarv brygge, fordi det er i strid med viktig naturmangfold og friluftsliv. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas dermed til følge.

 • Averøy kommune – motsegn til reguleringsplan for Uran

  Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Uran i Averøy kommune med unntak av bustadtomter nummer 1-6 som i staden blir sett av til LNF – friluftsformål. Vidare må kommunen endre avkøyrslane på sørsida av fylkesvegen, ta inn rekkjefølgjeføresegn om busslommer og gang- og sykkelveg og gjere nokre mindre endringar i reguleringskartet.

 • Vadsø kommune - innsigelse til kommuneplans arealdel - område Fossen øst

  Miljøverndepartement vektlegger utviklingen av Vadsø som en mer kompakt og klimavennlig by og hensynet til nasjonale jordverninteresser og godkjenner at område 1 og 2 av Fossen øst omdisponeres til boligformål med god arealutnyttelse, mens område 3 ikke godkjennes omdisponert. Det godkjennes at Sirkkagården kan videreutvikles som LNFR-område med spredt næringsbebyggelse. Miljøvern¬departementet har dermed tatt innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling delvis til følge.

 • Nedre Eiker kommune - Endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde

 • Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Prostneset

 • Rissa kommune - kommuneplanens arealdel 2010 - 2021 - innsigelse

  Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde 212 Vangen. Det er lagt vekt på hensynet til langsiktig vern av landbruksarealer, at området er mer enn 2 km fra sentrum og at det finnes nok utbyggingsområder innenfor delplan for Rissa. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNF-område. Innsigelsen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er tatt til følge. Departementet godkjenner ikke hele det foreslåtte område for fritidsbebyggelse 505 ved Langvassliheia. Oppføring av inntil tre fritidsboliger i planområdet godkjennes og vises som LNF–område for spredt fritidsbebyggelse. Det er lagt vekt på at disse fritidsboligene vil ligge i tilknytning til tre fritidsboliger som alt er oppført og at området er et stykke unna trekkleien for rein. Innsigelsen fra Områdestyret for Reindrift i Nord-Trøndelag er tatt delvis til følge. Departementet godkjenner øvre del av forslag til byggeområde 125 Oldren. Departe¬mentet har lagt vekt på at dette er et lite areal som ligger inntil annen bebyggelse nær sentrumsfunksjoner ved Stadsbygd. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er delvis tatt til følge.

 • Holtålen kommune- innsigelse til områdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen i kommuneplanens arealdel.

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør- Trøndelag og Hedmark delvis til følge, og unntar fra godkjenning byggeområde F27 Killingdalen. For byggeområde F5 Nordpå reduseres antall enheter til 20 med total bruksareal for de nye enheter til 1600m2.

 • Skodje kommune – motsegn til detaljreguleringsplan for Digernes næringsområde

  Miljøverndepartementet stadfestar detaljreguleringsplanen for Digernes næringsområde med endring i reguleringsføresegnene. Dette inneber at areal til ikkje-plasskrevjande detaljhandel totalt vert avgrensa til 3000 m2 i tråd med nasjonale mål for handel og sentrumsutvikling. Miljøverndepartementet tek såleis til følgje motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Seneger, gnr. 47, bnr. 1

  Miljøverndepartementet mener planen strider mot betydelige kulturlandskapsverdier av regional og nasjonal betydning, og at tiltaket vil redusere opplevelsesverdien knyttet til viktige kulturlandskaps- og kulturminneverdier i området. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning er dermed tatt til følge.

 • Tjeldsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Langosen hyttefelt

  Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å godkjenne regulerings-planen for Langosen hyttefelt, av hensyn til reindrifta, strandsonen og at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Innsigelsene fra Områdestyret i Troms og Fylkesmannen i Nordland er dermed tatt til følge.

 • Oppdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for masseuttak Svinsnøsa

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke planlagt utvidelse av massetaket ved Svinsnøsa i Gjevilvassdalen. Departementet har lagt avgjørende vekt på de sterke landskaps- og friluftsinteressene i den aktuelle delen av Gjevilvassdalen og at behovet for masser bare delvis er knyttet til tiltak innenfor Osen. Departementet har også lagt vekt på at uttaket ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Kommunen bør ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel søke å finne uttaksområder som er mindre konfliktfylte. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er med dette tatt til følge.

 • Sel kommune - innsigelse til kommunedelplan for Ula-Dovre grense

  Miljøverndepartementet mener det må tas tilstrekkelig hensyn til villreinens leveområder. Nye hyttetomter ved Kampen og vinterparkering ved Rundhaugene vil føre til en økt belastning på villreinstammen i Rondane som allerede er under stort press. Det samme vil økt størrelse på eksisterende hytter i området føre til. Unntak fra dette er området Vardamorkje på Høvringen, der departementet mener at en økning av hyttestørrelsen ikke vil medføre en økt ferdsel inn i sårbare villreinområder. Departementet mener beltebiltraséen som i dag benyttes mellom Høvringen og Smuksjøseter kan vises som juridisk bindende på plankartet. Dette gjelder både rekreasjons- og næringstransport. Traséen er benyttet i 60 år og departementet mener kjøringen ikke kan antas å ha negative konsekvenser for villreinens nåværende bruk av området.

 • Bergen kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel 2010-2021

 • Nannestad og Ullensaker kommune - innsigelser til reguleringsplan (områderegulering) for Oslo Lufthavn Gardermoen

 • Narvik kommune - reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend - Bonsåsen del av gnr 4 - innsigelse

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak den 27. januar 2011 om reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend ved Bonsåsen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland er med dette tatt til følge. Innsigelsene fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde og Norges Vassdrags- og energidirektorat er fremmet etter høringsfristen. Departementet har vurdert alle sider av saken, selv om bare én av innsigelsene er rettidig fremmet. Miljøverndepartementet har i avgjørelsen lagt vekt på at planen er i konflikt med reinbeiteområder og regionale friluftsinteresser. Det er også vektlagt at beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold burde vært bedre. Departementet mener det er viktig at eventuell videre planlegging av fritidsboliger på Herjangsfjellet avklares ved revisjon av kommuneplanen, og at det legges vekt på god dialog med sektorinteressene og nabokommuner fra starten av.

 • Skien kommune – innsigelse til reguleringsplan for del av Borgegrenda

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge. Utbyggingen av boliger som planen legger opp til vil føre til at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt. Kommunen og Riksantikvaren bør samarbeide om en endret plan med en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

 • Ski kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - Skotbu boligfelt

  Miljøverndepartement legger vekt på hensynet til nasjonale kulturminne- og landskapsverdier og til areal- og transporthensyn og godkjenner ikke at den største delen av Skotbu omdisponert til boligformål. Et mindre felt på 2,5 daa godkjennes omdisponert til boligformål. Miljøverndepartementet har dermed tatt innsigelsene fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus delvis til følge.

 • Ski kommune – reguleringsplan for Assurdalen motocrossbane

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane i Ski kommune. Det er avklart at området kan brukes til formålet gjennom tidligere reguleringsplan stadfestet av Miljøverndepartementet. Departementet mener at de nærmere vilkårene for anlegget er tilfredsstillende avklart gjennom den oppfølgende detaljreguleringen, og at interessene til nabokommunen Oppegård er tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen fra Oppegård kommune tas dermed ikke til følge. Tømmervelteplassen innenfor markagrensen er et svært lite inngrep som ikke er i konflikt med hensyn markaloven skal ivareta.

 • Hamar kommune - Innsigelse til kommunedelplan for firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat

  Miljøverndepartementet har godkjent kommunedelplan for E6 fire felt Kolomoen – Moelv, på strekningen gjennom Hamar kommune med alternativ A gjennom Åkersvika naturreservat.

 • Skien kommune - innsigelse til Smieøya i kommunedelplan for Skien sentrum

  Miljøverndepartementet godkjenner felt K1-6 i kommunedelplan for Skien sentrum med endringer i tilhørende bestemmelser 2.2 og 6. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas dermed delvis til følge.

 • Odda kommune- motsegn til reguleringsplan for ny veg til Mågelitopp

  Miljøverndepartementet godkjenn reguleringsplanen for ny veg til Mågelitopp. Departementet meiner at interessene knytt til kulturminne ikkje veg så tungt at dei inneber at vegen ikkje kan byggjast. Riksantikvaren har fremma motsegn til planen, men har etter synfaringa sagt ja til veg på visse premissar. Vegen til Mågelitopp vil vere erstatning for trallebana, og ved at det blir sett krav til utbygginga og tilpassing til terrenget, kan ein bevare linjeføringa til bana som må seiast å ha ein vesentleg opplevingsverdi i landskapet. Motsegna frå Riksantikvaren er dermed teke delvis til følgje.

 • Reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune

  Miljøverndepartementet mener det er uheldig å bygge ned den verdifulle forekomsten av slåttemark på eiendommen, men har likevel etter en nærmere vurdering kommet til at departementet ikke vil oppheve eller foreta endringer i reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune.

 • Gran kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 - boligområde Ringstad og hytteområde Steinsjøen

  Det foreligger uavklarte innsigelser fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkes­kommune. Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

 • Rygge kommune - innsiglese tilr eguleringsplan for Årvold gård næringsområde, etablering av handel

  Med bakgrunn i nasjonal politikk for kjøpesentre og samordnet areal- og transportplanlegging, samt fylkesplan for Østfold, stadfester departementet reguleringsplan for Årvold gård, men med endring i reguleringsbestemmelsene slik at det ikke tillates annen handel enn plasskrevende handel.

 • Rygge kommune - reguleringsplan for Varnaveien 29, innsigelse til etablering av handel

  Med bakgrunn i nasjonal politikk for kjøpesentre og samordnet areal- og transportplanlegging, samt fylkesplan for Østfold, godkjenner ikke Miljøverndepartementet reguleringsbestemmelsenes § 4.4 bokstav c, som åpner for etablering av ikke-plasskrevende detaljhandel. Bestemmelsen tas derfor ut av planen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er dermed tatt til følge.

 • Saltdal kommune - innsigelse til detaljregulering for Graddis tollstasjon

  Miljøverndepartementet stadfester detaljregulering for Graddis tollstasjon i Saltdal kommune etter alternativ 4 som vist på plankart datert 27. juni 2011 med ett tillegg i de tilhørende bestemmelsene. Det forutsettes at det etableres en terrengvoll som skjerming mellom tollstedet og flytt-/trekkleia. I denne saken er hensynet til en effektiv grensekontroll veid opp mot rein-driftens behov for minst mulig forstyrrelser langs flytt-/trekkleia. Bygging av en funksjonell tollstasjon nær grensepunktet er en viktig nasjonal interesse. Innsigelsen fra Områdestyret for reindriftssaker i Nordland tas derfor ikke til følge, da plassering etter alternativ 4 ikke medfører at flytt-/trekkleia blir stengt eller arealmessig redusert. Departementet forutsetter at tollstasjonen med tilhørende ute-/kjørearealer gis en utforming som sikrer at flytt-/trekkleia skjermes mest mulig mot forstyrrelser. Det vises til anbefalinger gitt i brevet her, revidert forslag til situasjonsplan oversendt fra Statsbygg til Saltdal kommune og Reindrifts-forvaltningen etter mekling, og forutsetningen om etablering av en terrengvoll tatt inn i plan¬bestemmelsene.

 • Vindafjord kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner pkt. 1.8 i planføresegnene i kommuneplanen sin arealdel for Vindafjord kommune, slik at storleiken på naust blir makismalt 40 m2 BYA. Det er viktig å unngå nedbygging av strandsona, men departementet har likevel kome til at det ikkje er godt nok grunnlag for å overprøve den grensa kommunen har sett. Motsegna frå fylkesmannen vert såleis ikkje tatt til følgje.

 • Salangen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde

  Miljøverndepartementet godkjenner deler av reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde, ved at det tillates inntil 6 hytter i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone 2 på nordvestsiden av Steinvatnet. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas således til følge.

 • Oppdal kommune - innsigelse til detaljreguleringsplan for Kvammslia Nedre

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Kvammslia Nedre med åtte nye fritidsboliger. Departementet har lagt avgjørende vekt på at antall nye fritidsboliger er lavt og at de ligger i et område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2011. Departementet mener det er lite sannsynlig at aktiviteten knyttet til fritidsboligene vil medføre at flyttleien sør for Dørrumselva blir stengt. Innsigelsen fra Områdestyret tas ikke til følge.

 • Kragerø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Portør pensjonat

  Miljøverndepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn ved Portør pensjonat. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Portør har vært ett av kommunens tre satsingsområder for turisme i skjærgården siden midten av 80-tallet og at kommunen mener utvidelsen er nødvendig for å sikre utviklingsmuligheter for reiselivet. Det legges også vekt på at området ligger utenfor Skjærgårdsparken og de mest besøkte friluftsområdene på Portør, og at utvidelsen ikke kommer i konflikt med kjente forekomster av truet eller verdifull natur. Fylkesmannens innsigelse er med dette ikke tatt til følge.

2012

 • Innsigelse til deler av reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, Bærum kommune, og fortsatt drift av sjøflyhavna.

  Miljøverndepartementet har kommet til at sjøflyaktiviteten i Storøykilen må opphøre. Naturmangfoldverdiene på Lilleøya må også gis et sterkere vern. Reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, Bærum kommune stadfestes ut fra dette med endringer i bestemmelsene knyttet til bevaring av naturmangfold, rekkefølge¬krav og tidsbegrensninger på bruk. Plankartet endres ved at det gjøres justeringer av formålsgrenser og enkelte formåls-betegnelser for å sikre truet og verdifullt naturmangfold på Lilleøya og i Storøykilen. Endringene innebærer at Lilleøykilen sjøflyhavn kan opprett-holdes fram til 1. januar 2015, for å sikre tid til utredning av alternativ lokalisering eller en styrt avvikling. Innsigelsene fra fylkesmannen er etter dette tatt til følge.

 • Motsegn til reguleringsendring for Strandvik industriområde i Fusa kommune - endring av naustområde

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje oppføring av eit naust på 105 m2. Departementet legg til grunn at planforslaget er i strid med dei statlege retningslinene for differensiert forvalting av strandsona, og har lagt vekt på omsynet til landskapet og presedensverknaden for storleik på naust. Avgjerda inneber at naustet som er avsett som industri/¬lagerområde i reguleringsplanen må takast ut av planen og visast som naustområde. Det kan oppførast eit naust med same storleik som det opphavlege naustet. Motsegna frå fylkesmannen er dermed teke delvis til følgje.

 • Skedsmo kommune 2011-2022 – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde FKB7 på Kjeller. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av høyproduktive landbruksarealer og at Høgskolen ved Kjeller kan utvide sin virksomhet gjennom høyere utnyttelse av arealene som alt er avsatt til byggeområder. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNFR-område i Skedsmo kommuneplan 2011-2022.

 • Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms

  Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr 2 på Sandsøy i Bjarkøy kommune, Troms. Det er lagt avgjørende vekt på de samfunnsmessige interessene i saken. Departementet mener det må fastsettes en byggegrense som gir mest mulig plass mellom fritidsboligen og sjøen, samt gis bestemmelser til friluftsområdet som sikrer allmenn bruk. For å minimere privatiseringseffekten ved etablering av ny fritidsbolig og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, er det gitt enkelte vilkår for utbyggingen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms tas dermed delvis til følge.

 • Nøtterøy kommuneplans arealdel 2011-2023 - Innsigelse til bestemmelse om størrelse på fritidseiendommer i strandsonen

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke bestemmelsene i punkt 10.2, bokstav i, til kommuneplanens arealdel for Nøtterøy 2011-2023, fordi bestemmelsen er i strid med de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Time kommune – kommuneplan 2011 - 2022 - arealdelen – motsegn til boligområde – BH1 – på Hognestad

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn til boligområdet BH1 på Hognestad og endrar området til landbruks-, natur- og friluftsformål(LNFR-område). Det er lagt avgjerande vekt på omsynet til langsiktig vern av landbruket sitt produksjonsareal og kulturlandskapet.

 • Hamar kommune - innsigelser til to områdereguleringsplaner for ny sentrumsbydel

  Miljøverndepartementet stadfester områdereguleringsplanene for henholdsvis ”Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru” og ”Hamar kollektiv-knutepunkt” i Hamar kommune med endringer som innebærer at det avsettes økt areal for samferdselsanlegg (jernbane) med tilhørende byggegrense på stasjonsområdet. Jernbaneverkets innsigelse er dermed tatt til følge. Innsigelsene fra Riksantikvaren og Fylkesmannen i Hedmark er ikke tatt til følge.

 • Hammerfest kommune - innsigelse til kommuneplan 2010 - 2022

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 – 2022. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store arealmessige utfordringer Hammerfest by har i forhold til den store utbyggingsaktiviteten som følger med oljevirksomheten i Barentshavet, og at Hammerfest kommune ikke har andre tilgjengelige arealer egnet for næringsutvikling. Miljøverndepartementet forutsetter at en gjennom kommende områderegulering søker å ta hensyn til reindriften gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser og planløsning. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark tas dermed ikke til følge.

 • Etne kommune - motsegn til reguleringsplan for Fjæra settefiskeanlegg

  Miljøverndepartementet stadfestar reguleringsplan (detaljregulering) for Fjæra settefiskanlegg i Etne kommune. Fjæraelva er eit lakseførande vassdrag, der det normalt ikkje etablerast slike anlegg. I dette høvet legg departementet avgjerande vekt på at tiltakshavar har sannsynleggjort at det ikkje finst gode alternative stadar i regionen der anlegget kan lokaliserast, og at etableringa vil gi positive verknader for næringsutvikling og arbeidsplassar for lokalsamfunnet. Departementet legg til grunn at det i søknadsprosessen etter akvakulturregelverket blir grundig vurdert korleis og om det planlagde anlegget kan etablerast med forsvarleg sikring mot rømming og spreiing av sjukdom. Omsynet til den sårbare laksestammen i Fjæra må vurderast grundig i denne prosessen. Motsegna frå fylkesmannen tas dermed ikkje til følgje.

 • Karmøy kommune - motsegn til kommunedelplan for FV47 Åkra sør - Veakrossen

  Ut frå omsynet til viktig naturmangfald, landskap og jordvern godkjenner ikkje Miljøverndepartementet kommunedelplan for ny FV 47 - Åkra Sør – Veakrossen i Karmøy kommune. Departementet meiner at det vedtekne alternativ 3 vil ha for store negative følgjer for nasjonalt og regionalt viktig naturmangfald, jordbruk, friluftsliv og landskap. Motsegna frå fylkesmannen er dermed tatt til følgje.

 • Nedre Eiker - innsigelse til kommuneplan 2011-2022

  Miljøverndepartementet godkjenner det foreslåtte næringsarealet på Ryghkollen som område for framtidig næringsbebyggelse. Etter departementets vurdering vil en eventuell reguleringsprosess avklare hvilke type næring som kan etableres i området. Miljøverndepartementet godkjenner ikke det foreslåtte boligområdet på Langesøy. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på at Langesøy har store landskapsverdier, samt at øya har et potensial for friluftsliv.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Økern senter

  Miljøvernministeren godkjenner reguleringsplanen for Økern, men reduserer forretningsarealet til 45.000 m2. Det stilles også krav om redusert parkeringsareal.

 • Vestby kommune – reguleringsplan for Hvitstenveien 280

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for Hvitstenveien 280 i Vestby kommune. Byggeområde for kontor og lager i dette området er i strid med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Innsigelsen fra fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Øystre Slidre kommune - motsegn til kommunedelplan for Beitostølområdet 2011-2023

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje hytteområda H7 og H8. Departementet meiner kommunen må utnytte potensialet for fortetting og utviding av eksisterande byggjeområde på Beitostølen før det vert opna for utvikling vestover eller sørover. Slik planen er utforma no vil området få eit utflytande utbyggings¬mønster i strid med nasjonale føringar om samordna areal- og transportplanlegging. Om kommunen på sikt ønskjer å leggje til rette for utvikling vestover mot Tåbakke og Rauddalen må det leggjast til rette for dette gjennom heilskaplege planar.

 • Eigersund kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner område SB(2) til landbruks-, natur- og friluftsformål med spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, slik at fradeling av kårbolig fra landbrukseiendom tillates. Fradelingen er et begrenset tiltak som etter en konkret vurdering ikke anses å berøre nasjonale eller viktige regionale landbruksinteresser. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Rælingen kommune - Kommunedelplan for Fjerdingby oversendelse for vurdering og stadfesting etter markaloven

  Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 25. august 2010. Fylkesmannen har oversendt kommunedelplan for Fjerdingby for stadfesting etter Lov av 6. juni 2009 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 6.

 • Kragerø kommune – reguleringsplan for Ødegård, Skåtøy

  I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 13 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplanen for Ødegården g/bnr. 30/70-71. Departementet forutsetter at kommunen, i samråd med fylkesmannen, finner fram til løsninger i detaljplanleggingen som i størst mulig grad ivaretar forekomsten av ålegraseng. Dersom mudring er nødvendig, skal kommunen på tilsvarende måte i samråd med fylkesmannen finne løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynet til forekomsten av ålegraseng.

 • Sola kommune - innsigelse til kommunedelplan for Risavika

  Miljøverndepartementet mener forslag til kommunedelplan for Risavika gir et godt grunnlag for utvikling av området, men at det må gjøres noen endringer for å sikre at området utvikles i tråd med gjeldende regionale planer. Departementet godkjenner planen med følgende endringer: Gjeldende regionale planer legger ikke opp til bybane forbi Risavika. Bybanen tas derfor ut av kommunedelplanen. Trasé for intern havnevei legges inn i planen. Departementet mener dette er nødvendig for å sikre effektiv drift av Risavika havn som er en stamnetthavn. Ervervsområde Tjora vest tas ut av planen. Departementet mener dette er nødvendig for å sikre effektiv utnyttelse av eksisterende næringsområder og ivareta utbyggingsmuligheter gjennom hele planperioden for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Området vises som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Parkeringsnormen for industri- og kontorvirksomhet reduseres fra 1 parkeringsplass pr 50 m2 bruksareal til 1 parkeringsplass pr 100 m2 bruksareal. Departementet mener dette er nødvendig for å redusere bilbruken og stimulere til økt kollektivtransport. Bestemmelsene endres slik at det kommer klart fram at virksomhetene i Risavika skal være havnerelaterte. Departementet mener dette er viktig for å sikre at de knappe næringsarealene utnyttes til virksomheter som har behov for å være lokalisert i havnens nærhet. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er tatt til følge med unntak av fylkesmannens innsigelse knyttet til at planen ikke angir forholdet mellom industri- og kontorvirksomhet i kombinasjonsområdene. Departementet mener planen ivaretar dette hensynet gjennom bestemmelsen om at kontorandelen skal begrenses utenfor influensområdet til hovedkollektivtraséen.

 • Tromsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Breiviknes hyttefelt, Gnr.131 Bnr.3 og Gnr.131 Bnr.6

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Breiviknes hyttefelt i Tromsø kommune. I denne saken er hensynet til utbygging av hytter veid opp mot reindriftens behov for beitearealer og trekklei for rein. Bygging av 91 hytter i det planlagte området, vil etter departementets vurdering i for stor grad redusere og fragmentere reindriftsarealet. Samtidig er det et behov for å vurdere endring av beiteintensiteten i det aktuelle området. Reindriftens arealbehov bør vurderes i en overordnet plan på regionalt nivå. Innsigelsen fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas dermed til følge.

 • Stavanger kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke de to foreslåtte boligområdene på Austre Åmøy, henholdsvis Skårane og Meling vest. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet. De aktuelle områdene vedtas som LNFR-områder i Stavanger kommuneplan 2010-2025.

 • Time kommune - innsigelse til detaljregulering

  Miljøverndepartementet stadfester ikke detaljregulering for to boliger og en lekeplass mellom Torkel Lendes veg og Kvålevegen. Departementet har lagt vekt på at området i dag er regulert til friområde og at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser og behov i planleggingen. I denne saken er det særlig de litt større barnas behov for varierte og store nok lekearealer som ikke er ivaretatt. Innsigelsen fra fylkeskommunen og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

 • Fjell kommune - motsegn til reguleringsplan for gbnr 37/7 og 67 m.fl. Anglevik

  Ut frå omsynet til landskapet og allmenn tilgjenge til sjøen godkjenner ikkje Miljøverndepartementet dei to austlege bustadtomtene i område B3, internveg FA7, parkeringsplass FP2, felles grøntanlegg FGA1 og den nordvestlege delen av naustområde AB1. Departementet legg til grunn at reguleringsforslaget for desse områda er i strid med dei statlege retningslinene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, og områda blir regulert til friluftsområde. Reguleringsføresegnene om naust i punkt 3.3.3 blir endra for å sikre tilkomst ned til sjøen for allmenta. Område for privat småbåtanlegg PSBHS1 er i strid med gjeldande kommuneplan og blir endra til trafikkområde i sjø og vassdrag. Motsegna frå fylkesmannen er dermed tatt til følgje.

 • Søgne kommune- reguleringsplan for Pålsneset

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Pålsneset med de endringer som framkommer av meklingsprotokollen fra 21. april 2009. Det er også gjort enkelte andre mindre endringer i planen. Det er i samsvar med de nasjonale retningslinjene for standsonen lagt vekt på å finne løsninger som sikrer tilgjengelighet for allmennheten ned til sjøen og at man unngår unødig privatisering av strandsonen. Det er også lagt vekt på landskapstilpasninger, eksponering i terrenget og synlighet fra sjøen og behovet for fortetting av boliger samt mulighet for utvidelser av eksisterende boliger og fritidsbebyggelse i området. Innsigelsene er dermed tatt delvis til følge.

 • Alta kommune - innsigelse til bruk av hensynssone i kommuneplan

  Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Finnmark til følge. Hensynssonen setter i seg selv ingen begrensinger, men angir grensene for en båndlegging etter annet regelverk. I dette tilfelle viser hensynssonen til forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift (reindriftsloven), en forskrift som freder enkelte områder i Alta mot reinbeite. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel framkommer det at hensynssonen gjelder så lenge forskriften varer. Bruken av hensynssone § 11-8 bokstav d) vil ikke medføre konsekvenser for reindriften ut over det som følger av forskriften.

 • Sola kommune – innsigelse til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste forslaget til reguleringsplan for Sandfærhus parkering Kirkesola. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen tas til følge. Det er lagt vekt på at ytterligere økning av parkeringskapasiteten ved Stavanger lufthavn, Sola vil føre til økt biltrafikk og ytterligere svekke kollektivgrunnlaget.

 • Melhus kommune - innsigelse til reguleringsplan for Horgøien camping

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for campingplass på Horgøien. Departementet anser at det er viktig at sikkerheten ved jernbane-overgangen blir opprettholdt og om nødvendig forbedret. Det innføres derfor en bestemmelse om at nyanlegg eller andre tiltak i tilknytning til campingområdet som medfører økt bruk av planovergangen, ikke tillates før det er etablert en planskilt adkomst over/under Dovrebanen fra E6 og inn til SI. Dette vedtaket innebærer at det tillates etablert en fast camping ved Horgøien, men at omfang av aktivitet skal være omtrent som før. Det vil si at antall campingvogner ikke skal overstige 30. Innsigelsen fra Jernbaneverket er ved dette tatt delvis til følge.

 • Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark med visse endringer som bl.a. anses nødvendige for å bringe planen i samsvar med Kgl. res. av 17. 02. 2012 Hengsåsen og Dronningberget naturreservater etter naturmangfoldloven og Kgl. res. av 17. 02. 2012 kulturmiljøfredning av Bygdøy kulturmiljø etter kulturminneloven. Departementet legger til grunn at natur-, kulturminne- og friluftsinteressene i planområdet er av nasjonal og til dels internasjonal interesse, og at Oslo kommune, Riksantikvaren og fylkesmannen er enige om dette. Endringene innebærer at hele planområdet reguleres til Spesialområde Bevaring (kulturmiljø), og at naturreservatene Hengsåsen og Dronningberget tas ut av reguleringsplanen. Kongeskogen reguleres til Spesialområde Bevaring (kulturmiljø)/Naturvernområde/Friluftsområde. B1 Byggeområde mellom Hengsåsen og Dronninget (barnehage) godkjennes ikke fordi en barnehage anses å være i motstrid med kulturmiljøfredningen. En barnehage vil også innebære et betydelig landskapsinngrep. Etter departementets vurdering er det ønskelig at området videreføres som skolehage. F1 Friområde ved Strømsborg (ballplass) godkjennes heller ikke fordi den anses å være i motstrid med kulturmiljøfredningen. Det foretas også konkrete endringer av reguleringsbestemmelsene for å bringe disse i samsvar med kulturmiljøfredningen.

 • Vefsn kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øya Nord

  Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på at nordlandsglattkransen ved Øya representerer én av åtte kjente lokaliteter i Norge og at arten er kategorisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2010). Departementet mener det er uheldig at et industriområde som er avsatt i kommuneplanen ikke kan nyttes til dette, men senere kunnskap om arten gjør at Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Norges vassdrags- og energidirektorat til følge.

 • Midtre Gauldal - innsigelse til kommuneplan - område for fritidsbebyggelse i Singsås - Brennvollen/Almås

  Miljøverndepartementet mener det er viktig å ta vare på de sammenheng¬ende inngrepsfrie naturområdene som strekker seg fra Melhus til Tydalen. Disse områdene er viktige av hensyn til landskap, i tillegg til friluftsliv og reindrift. Planene for ny fritids¬bebyggelse ligger i utkanten av disse områdene, og departementet har derfor redusert området for fritidsbebyggelse i størrelse og antall hytter. Innsigelsene tas dermed delvis til følge.

 • Melhus kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øyåsbakkan

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for boliger på Øyåsbakkan. Kommunen har et stort utbyggingspress, men må være restriktiv med å åpne opp for ytterligere spredt utbygging som ikke er avklart i kommuneplanen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas derfor til følge.

 • Bærum kommune – bebyggelsesplan for Skytterkollen

  Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Skytterkollen i Bærum kommune, og forutsetter at serveringsstue for allmennheten plasseres inn i den nye bygningsmassen. Departementet mener at utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer og kan godtas ut fra en konkret vurdering. Departementet legger vekt på at det dreier seg om utvidelse av et eksisterende konferanse- og serveringssted og at utvidelsen på grunn av beliggenheten ikke vil få negative virkninger for friluftsliv.

 • Kommuneplan for Ås – innsigelser fra fylkesmannens miljøvernavdeling til boligområdene B2 og B10

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde B 2 på Askhaug gård og boligområde B 10 på Rustadporten. I denne saken er hensynet til behovet for å styrke Ås sentrum som kollektiv knutepunkt gjennom nye boligområder veid opp mot konsekvenser av boligbygging utenfor sentrumsområdene. Miljøverndepartementet mener boligbygging i størst mulig grad bør skje som en videreutvikling av eksisterende sentrum og mener en utbygging av boligområdet B 2 og på B 10 ikke er forenlig med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.

2011

 • Lunner kommune – innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen

  Miljøverndepartementet mener forslag til reguleringsplan for Kjevlingen ikke ivaretar hensynet til støy og forurensning av vassdrag i tilstrekkelig grad, men at planen for øvrig ikke er i strid med nasjonale eller Departementet stadfester ikke reguleringsplanen og tar innsigelsen fra Oppland fylkeskommune delvis til følge. Forutsatt at planen endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442” ivaretas bedre og slik at forurensning av bekken som renner gjennom området unngås, kan endret plan egengodkjennes av kommunen. Fylkeskommunens innsigelse er dermed delvis tatt til følge.

 • Bømlo kommune – motsegn til reguleringsplan for industriområde Rubbestadneset

  Miljøverndepartementet finn at reguleringsplanen for Rubbestadneset kan stadfestas med unnatak av eit mindre område aust i planområdet som vist på planen med svart skravur. Området som blir tatt ut er eit viktig landskaps-element. Dette inneber at motsegna frå fylkesmannen er teke delvis til følgje. Ein har lagt avgjerande vekt på at dette er ei utviding av eit eksisterande industriområde som har trong for vidare utvikling . Departementet føreset at det stillast krav om utarbeiding av utomhusplan slik at forholdet til naturmangfald vert tilstrekkeleg belyst og teke i vare.

 • Flekkefjord kommune - Innsigelse til reguleringsplan for del av GNR107 BNR13 og BNR14 - Helle ved Stolsfjorden

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for del av gnr 107 bnr 13 og 14, Flekkefjord kommune. Departementet legger til grunn at nye fritidsboliger med tilhørende småbåtanlegg vil være i strid med de nasjonale retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Tiltaket vil få svært negativ innvirkning på den utvalgte naturtypen slåttemark og annet nasjonalt viktig naturmangfold, kulturlandskap av viktig lokal og regional karakter, samt friluftsinteresser i området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Våler kommune - innsigelse til reguleringsplan Kynna vest

  Miljøverndepartementet godkjenner ingen nye hytter i området mellom Kynnavassdraget og Kynndalsvegen, jf. området B,C,D,H,I,J,K og N. Departementet stadfester dermed reguleringsplan for hytteområde Kynna vest med endring slik at tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N reguleres til friluftsområde på land. Reguleringsbestemmelsene revidert 01.03.2010 endres og tilpasses ovennevnte. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at Kynna er et varig vernet vassdrag, at området har store landskaps- og friluftslivsverdier og at den foreslåtte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel. Innsigelsene fra fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Cunovuohppi hyttefelt – Kautokeino kommune

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Cunovuohppi hyttefelt. I denne saken er hensynet til utbygging av hytter veid opp mot reindriftas behov for flyttleier og tilgang til vinterbeite. Miljøverndepartementet mener at en videre utbygging i det planlagte området i for stor grad vil hindre reindriftas behov for flyttlei og vinterbeite. Det er viktig å se reindriftsområder i sammenheng og unngå bit for bit utbygging som bidrar til en fragmentering av reindriftas næringsgrunnlag. Innsigelsen fra Områdestyret for reindriftssaker i Vest-Finnmark tas dermed til følge.

 • Oslo kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øvre Vollgate 9

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Øvre Vollgate 9 i Oslo kommune. Departementet mener hensynet til bevaring av murgårdsbebyggelsen i Kvadraturen i denne saken blir tilstrekkelig ivaretatt ved at hovedbygningen ut mot gaten bevares, og at side- og bakbygningene kan rives. Dette sikrer viktige nasjonale kulturminneverdier samtidig som det muliggjør en hensiktsmessig utvikling av eiendommen som helhet. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen

  Miljøverndepartementet stadfester vedtaket i Kristiansand bystyre 25. november 2009 for reguleringsplanen for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas ikke til følge. Flere av reguleringsbestemmelsene omhandler forhold som faller utenfor plan- og bygningslovens virkeområde og er derfor tatt ut av reguleringsplanen. Disse forholdene forutsettes ivaretatt gjennom en avtale mellom partene. Miljøverndepartementet mener at planen ivaretar hensynet til jernbane-interessene i tilstrekkelig grad, og anser at det er viktig å få avklart hvor strømkablene skal legges nå, da de vil bidra til å sikre strømforsyningen til store deler av Kristiansand sentrum. Vedtaket innebærer at kablene kan legges i traséene som er vist på plankartet.

 • Bærum kommune – innsigelse til kommuneplan, transformasjon av Fossum Bruk til boligområde

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Bærum, under forutsetning av at kollektivtilbudet for Fossum styrkes vesentlig og sikres gjennom rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, samt at det legges opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og lokale tjenester og tilbud i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas dermed ikke til følge.

 • Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Saubakken

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Saubakken. Dette innebærer at det ikke kan bygges tre fritidshus innenfor planområdet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er dermed tatt til følge. Det er i vedtaket lagt avgjørende vekt på at fritidshusene søkes oppført i et område som er viktig for reindrifta og at kommuneplanen ikke åpner for flere fritidshus i dette området. Arealene nyttes som beite- og drivingslei og er nær kalvingsområder. Reindriftsarealene er under betydelig press og det derfor er viktig å unngå at den samlede belastningen blir så stor at arealene ikke kan nyttes av reindrifta. Miljøverndepartementet anbefaler at lokaliseringen av de tre gjenstående tomtene skjer som en fortetting i tilknytning til annen bebyggelse.

 • Bergen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Jonsvollskvartalet

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jonsvollskvartalet. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland knyttet til etablering av nye parkeringsplasser tas dermed til følge. Kommunen og fylkesmannen må komme til enighet om en løsning med betydelig reduksjon av antall parkeringsplasser. Det er lagt avgjørende vekt på at en restriktiv parkeringspolitikk er avgjørende for å nå målene for bymiljø, trafikkavvikling og lokal luftkvalitet i Bergen sentrum.

 • Lierne kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner hytteområde FP2 for 10 hytter og FP10 for 3 hytter i kommuneplanens arealdel for Lierne kommune. Departementet endrer planen for område FP2 slik at antall hytter reduseres fra 20 til 10. Departementet mener hyttebyggingen i det største hyttefeltet må begrenses fordi området er viktig for reindriften i forbindelse med flytting og beite. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas dermed delvis til følge.

 • Steinkjer kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet mener hensynet til reindriftsinteressene må veie tungt i denne saken. Hytteområde B 78 ligger inntil en viktig flyttlei for reinen. Innsigelsen tas derfor til følge for dette hytteområdet. Hytteområdene B75 og B76 vil ikke ha direkte negative konsekvenser for reindriften, og hensynet til kommunenes behov for hytter har derfor veid tyngre enn hensynet til reindrifts¬interessene. Innsigelsene fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag tas derfor ikke til følge for disse to områdene.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Leirskallen idrettshall

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Leirskallen idrettshall alternativ 2 med følgende endring; De 19 parkeringsplassene og støttemuren som er foreslått anlagt innenfor byggegrensa langs E6, tas ut av planen. Dette innebærer at det bare kan opparbeides 11 parkeringsplasser innenfor plan-området. Det må arbeides videre for å finne en løsning dersom det skal være flere parkeringsplasser rett ved idrettshallen. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

 • Flora kommune - motsegn til reguleringsplan for hytteområde Øyra ved Storebru

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta framlegget til regulerings-plan for hytteområde Øyra ved Storebru. Departementet viser til at planen kjem i konflikt med arealdelen av kommuneplanen og temaplan for hytte-bygging i kommunen. Det er lagt vekt på at området nærast vassdraget er ubygd og at hyttene vil ha uheldig landskapsmessig innverknad på dette. Det er også lagt vekt på at tiltaket vil kunne ha negativ påverknad på storlom, smålom og songsvaner i området. Motsegna frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane er med dette teken til følgje.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

  Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for Risøy hyttefelt. Departementet mener utbyggingen fordelt på to lokaliteter er en bedre og mer skånsom utbygging enn et samlokalisert alternativ. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas dermed ikke til følge.

 • Austevoll kommune – Reguleringsplan for Melingsvågen. Motsegn frå fylkesmannen mot søre del av planen

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Melingsvågen, vedteken av Austevoll kommunestyre 30. mars 2009.

 • Frøya kommune – innsigelse til reguleringsplan for del av gnr 16 bnr 2, Kverva

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for del av gnr 16 bnr 2, Kverva i Frøya kommune. Bygging av fire bolighus vil hindre muligheten for allmenn ferdsel langs sjøen og gi uheldige inngrep i landskapet, og det finnes alternative muligheter for å plassere bolighus i området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Kristiansand kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Flekkerøy

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke ny utbygging i 100-metersbeltet på Flekkerøy, og eksisterende sjøboder skal fortsatt ha status som sjøbod/lager. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til landskapet, allmennheten, barn og unge, friluftsliv og ferdsel.

 • Motsegn til reguleringsplan for Rv. 49 Vikøy – Nordheimsund – Vikøyevjo i Kvam Herad

  Miljøverndepartementet har i vurderinga lagt stor vekt på at det er viktig at området blir gjort tilgjengeleg og vil framstå som eit attraktivt, sjønært friområde. Departementet tar ikkje motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland til følgje.

 • Volda kommune – motsegner til kommunedelplan for Volda sentrum

  Departementet endrar planføresegnene for kjøpesenter på Furene slik at ikkje-plasskrevjande detaljhandel for området totalt vert avgrensa til 3000 m2. Endringa er nødvendig ut frå nasjonale mål for handel og sentrumsutvikling. Departementet godkjenner ikkje utbygginga på Rotset som er i strid med nasjonale mål for jordvern. Miljøverndepartementet tar såleis til følgje motsegnene til kommunedelplan for Volda sentrum.

 • Vestby kommune – innsigelse til kommunedelplan for Son

  Miljøverndepartementet legger vekt på at låssettingsplassen i Son er av nasjonal betydning, og mener det er viktig at plassen blir bevart for fremtidig sild og brislingfiske i Oslofjorden. Departementet ser likevel behovet for flere bøyeplasser i Sonskilen, og mener kompromissforslaget om å utvide låssettingsplassen i sørlig retning vil gi et godt resultat for begge partene i saken. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas derfor til følge ved at låssettingsplassen utvides i sørlig ende som vist på plankartet.

 • Selbu kommune- Innsigelse til kommunedelplan Mebonden - Tømra

  Departementet tar innsigelsen til følge og godkjenner ikke den planlagte kjøreveien. Det bes om at denne atkomstveien tas ut av planen. For øvrig godkjennes Kommunedelplan for Mebonden-Tømra, slik at hele planen gis rettsvirkning. Departementet viser til at det skal tungtveiende grunner til for å omdisponere landbruksarealer der det finnes alternative løsninger. Departementet legger vekt på at en kjørevei vil forsterke en eventuell oppdeling av det sammenhengende jordbruksarealet og dermed også medføre en forsterket barriere- effekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer. Det vektlegges også at det finnes en god alternativ adkomstmulighet.

 • Jølster kommune – innsigelse til reguleringsplan for Haugen Camping

  Miljøverndepartementet mener at Haugen camping bør kunne utvide som planlagt på sørsiden av E39, under forutsetning av at utfyllingen i sjø skjer på en mest mulig landskapstilpasset og skånsom måte. Merknadene fra Statens vegvesen er tatt til følge i planen, og innsigelsen anses derfor å være tatt til følge.

 • Sørum kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Sørum 2009-2021 (arealdelen), under forutsetning av at området Børkehagan øst blir opprettholdt som LNF-område. En utvidelse av Børkehagan næringspark med 170 dekar vil ha negative konsekvenser for ravinelandskapet, som generelt er utsatt for press på Romerike. Det vises også til at det i det aktuelle planområdet er registrert gråorheggeskog av verdi B. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

 • Nannestad kommune – kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

  Miljøverndepartementet stadfester kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune, slik at etablering av skianlegg på Sjonken tillates. Departementet legger til grunn at utbyggingen er i tråd med markalovens formål.

 • Reguleringsplan for del av Bogstad golfbane, Ankerveien, Oslo kommune - stadfesting i henhold til markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at tiltaket kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det vektlegges at området allerede er tatt til bruk til idrettsformål i sommerhalvåret og dermed kan samlokaliseres med det eksisterende golfanlegget.

 • Herøy kommune - motsegn til reguleringsplan for ny riksveg (no fylkesveg) 654 til Fosnavåg

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Møre og Romsdal einskapsfylke til reguleringsplan for riksveg (no fylkesveg) 654 - ny innfartsveg til Fosnavåg i Herøy kommune. Departementet legg vekt på at det eksisterar alternative løysingar og at det ikkje er dokumentert at omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt å leggja vegen gjennom naturreservatet. Planen med alternativ 1 tek ikkje nok omsyn til Myklebustvatnet naturreservat og vert difor ikkje stadfesta.

2010

 • Lillehammer kommune - innsigelse til reguleringsplan for Lillehammer sentrum

  Miljøverndepartementet legger vekt på helheten i det sammenhengende industrimiljøet langs Mesnaelva, samt lesbarheten av bygningene utvendig. Innsigelsen tas derfor til følge for tidligere verkstedsbygning og støperibygning i Mesnasenteret, med nærmere konkretisering som følger i dette vedtaket. De resterende fire bygningene innsigelsen gjelder, i Løkkegata og Storgata, utgjør viktige deler av den småskala trehusbebyggelsen med bakgårdsbygninger i denne bydelen. Innsigelsen tas til følge for disse bygningene, med unntak av uthuset i Løkkegata 27. Denne bygningen er i så dårlig forfatning at det tillates revet og erstattet av et tilsvarende bygg i småskala utforming.

 • Kvæfjord kommune - - innsigelse til reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen GNR28 BNR9, Skjellviknesset

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Skjellviknesset. Departementet legger til grunn at hyttefeltet vil kunne få negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Det vektlegges også at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget. Innsigelsen fra Områdestyret i Troms er dermed tatt til følge.

 • Granvin herad – motsegn mot hytteområde SF9 Grostøl i kommu-neplanen sin arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje hytteområde SF9 Grostøl i kommu-neplanen sin arealdel 2009-2019. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er med dette teken til følgje.

 • Tysvær kommune - motsegn til reguleringsplan for steinbrot i Espevik

  Departementet stadfestar ikkje Tysvær kommunestyre sitt vedtak av 19. juni 2008 om reguleringsplan for steinbrot i Espevik. Departementet legg vekt på at den reduksjon som er foreslått i omfang og uttak ikkje er av en slik karakter at den vesentlig endrar dei skadeverknader steinbrotet vil få for friluftsliv og landskap.

 • Nord- Aurdal kommune – innsigelse til kommunedelplan for bygdene

  Miljøverndepartementet mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i saken, men likevel ikke gå på bekostning av kommunens behov for anlegg til teknisk drift og beredskap. Departementet tar derfor innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til følge for byggeområde E6, men godkjenner område for offentlige anlegg O2.

 • Longyearbyen planområde – innsigelse til delplan for Haugen

  Miljøverndepartementet legger stor vekt på at Haugen representerer et viktig kulturmiljø i Longyearbyen, og mener verdiene blir best ivaretatt ved at innsigelsen til Sysselmannen tas til følge. Dette medfører at planen ikke godkjennes, og at hele området må avsettes som kulturminneområde, eventuelt et kombinert formål med bolig/næring/kulturminneområde.

 • Tinn kommune - kommunedelplan for Hovin - motsegn til to område med hyttebygging

  Miljøverndepartementet tek delvis til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Telemark til kommunedelplan for Hovin. Departementet meiner at ytterlegare hyttebygging inn mot trekk-korridoren for villrein mellom Hardangervidda og Blefjell ikkje kan aksepterast i så stort omfang som kommunedelplanen legg opp til. Motsegna til byggeområde F9 Sølset tas difor til følgje. Motsegna til byggeområde F10 Grønli tas delvis til følgje ved at byggeområdet blir avgrensa til arealet nedanfor vegen, og at talet på hytter blir redusert frå 50 til 25.

 • Larvik kommune - innsigelse til kommunedelplan for E18 Bommestad - Sky

  I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, § 20-5, femte ledd, godkjenner Miljøverndepartementet kommunedelplanen for E18 Bommestad – Sky, alternativ 3Y (lang tunnel), i samsvar med Larvik kommunestyres vedtak av 30. mars 2009. Departementet finner at kostnadene ved lang tunnel er akseptable i forhold til nytteverdien for byutvikling, støy, bomiljø og befolkningens tilgang til rekreasjonsområder. Innsigelse fra Statens vegvesen Region sør er dermed ikke tatt til følge. Innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Vestfold fylkeskommune mot alternativ 3X er samtidig tatt til følge. Kommunen kan etter dette legge den bearbeidete løsningen 3Z til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen.

 • Gjøvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gjøvik skysstasjon

  Miljøverndepartementet vektlegger i denne sak at Gjøvik er en endestasjon og at reguleringsplanen for Gjøvik skysstasjon legger opp til sentrums- og transportnyttige formål som er viktige for Gjøvik. Departementet stadfester med visse endringer Gjøvik kommunestyres vedtak av 19.6.2008 når det gjelder Gjøvik skysstasjon. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Jernbaneverket ikke blir tatt til følge.

 • Molde kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Molde kommune for de sjøarealene som er vist som NFFF-områder (områder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske). Departementet er enig med kommunen i at det ikke er grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas dermed ikke til følge. Departementet mener imidlertid at spørsmålet om utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen bør vurderes grundigere i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde ved Geitnesvågen på Skåla, av hensyn til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Innsigelsen fra fylket tas derfor til følge.

 • Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

  Miljøverndepartementet viser til at reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass i utgangspunktet forbudt etter markaloven § 5, men omfattes av unntaksbestemmelsen om offentlig infrastrukturanlegg, jfr § 7 nr 4. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser tillates da tiltaket lar seg forene med lovens formål. Atkomsten vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

 • Oslo kommune - reguleringsplan for Tryvann Vinterpark. Stadfesting i henhold til markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Tryvann Vinterpark til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter.

 • Melhus kommune – innsigelse til kommunedelplan LNF 2007-2017

  Miljøverndepartementet anser Flåmarka som et viktig friluftsområde for Trondheimsregionen, og planene om ny fritidsbebyggelse ligger i utkanten av et av de siste villmarkspregete områdene i regionen. Departementet mener derfor at antall hytter og størrelsen på disse må reduseres. Innsigelsene tas derfor delvis til følge for dette området. Når det gjelder planene for utvidelse av fritidsbebyggelse ved Litlkrokuttjønna og Skoldadalen, mener Miljøverndepartementet at disse kan godkjennes. Innsigelsene her tas derfor ikke til følge.

 • Rennesøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Askje Vest, nærings - og boligområde

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for nærings- og boligområde i Askje Vest. Den planlagte utbyggingen er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, ved at arealet overstiger maksimalt tillatt forretningsareal i et nærsenter. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas til følge.

 • Fjell kommune – motsegn til reguleringsplan for Solsviksundet, Misje

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta framlegget til reguleringsplan for Solsviksundet slik det nå ligg føre. Departementet viser til at deler av planen kjem i konflikt med nasjonal strandsonepolitikk og med arealdel til gjeldande kommuneplan.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C1 i Stavanger og Sola kommuner

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for IKEA på område C1 i Forus næringspark. Departementet legger avgjørende vekt på at C1 er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren og nasjonal politikk for lokalisering av handel. Departementet mener at en lokalisering til C1 bidrar til en utvikling som fører til en videre byspredning og bilavhengighet, som medfører økt biltransport og utslipp av klimagasser fra samferdselssektoren.

 • Kristiansand kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Hamreheia Nord

  Miljøverndepartementet fremhever at reguleringsplan for Hamreheia Nord ikke gir noen optimal løsning for barn og unge. Departementet legger likevel til grunn at planen innebærer en forbedring for barn og unge i forhold til de eksisterende forholdene i planområdet. Det vises til at planen tilfører området et opparbeidet lekeareal, samt at de trafikale forholdene i svingen ved Bergstien 5 vil bli noe bedre. Etter departementets syn løser ikke innsigelsen problemet med manglende og utilfredsstillende arealer for barn og unge. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor ikke til følge.

 • Bergen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder Riple, B46 Nordvik og B37 Harafjellet. Til B37 Harafjellet forutsettes det imidlertid justeringer i tråd med føringer gitt i dette brev. Miljøverndepartementet godkjenner ikke Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder B31 Blomsterdalen, I/K/L 10 Liland, Dolviken, Tverrmeisa, Haakonsvern, Flesland og samtlige jernbanearealer. Departementets vedtak medfører at innsigelsene til disse arealene tas til følge.

 • Norddal kommune - motsegn til reguleringsplan for Murigrandane

  Miljøverndepartementet stadfester med nokre tillegg til og endringar av reguleringsføresegnene reguleringsplan for Murigrandane i Valldal. Departementet finn, etter endring av dei Tekniske føresegnene 4. september 2009 og det atterhald som gjeng fram av reguleringsføresegnene, ikkje lenger grunn til å gå mot nemnde plan ut frå tryggleiksomsyn.

 • Vestby kommune, innsigelse til reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at saken gjelder lokalisering av viktige offentlige funksjoner som tilrettelegger for et godt aktivitetstilbud til barn og unge. Departementet legger også vekt på at lokaliseringen er sentral, med innbyrdes god tilgjengelighet mellom skoler og idrettsanlegg og nærhet til sentrum og Vestby stasjon. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Flå kommune- Innsigelse til reguleringsplan for veg fra HV3 til eksisterende veg ved Sauvaldammen

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det alt er vegadkomst til hyttene, og at det ikke er ønskelig med flere inngrep som reduserer og fragmenterer naturområdene opp mot Sauvalnatten. Departementet viser til at det er et betydelig utbyggingspress i området. De nye hyttefeltene, som ble planavklart i 2004, bør derfor danne en endelig grense for bygge- og anleggstiltak mot snaufjellet. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

 • Giske kommune – motsegn til reguleringsplan for Ålesund lufthamn, Vigra

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta Giske kommunestyre sitt vedtak av 12. mai 2009 om reguleringsplan for Ålesund lufthamn, Vigra med den vegløysing for fylkesveg 135 som planen legg opp til. Departementet legg stor vekt på omsynet til Blindheimsvik fuglefredingsområde, som er oppført på Ramsarlista. Motsegna frå Møre og Romsdal fylke vert teken til følgje. Miljøverndepartementet legg til grunn at det knyter seg viktige nasjonale og regionale samfunnsmessige interesser til Ålesund lufthamn, Vigra. Det er såleis viktig at det vert lagt til rette for ei utviding av sikkerheitssona for lufthamna mot vest. Dette inneber at noverande fylkesveg 135 må leggast ned. Ut frå dei opplysningane som ligg føre i saka, og etter ei heilskapleg vurdering, finn departementet at ny fylkesveg bør leggast på nordsida av lufthamna. Giske kommunestyre har i uttale den 9. februar 2010 gjeve uttrykk for at det i tilfelle reguleringsplanvedtaket av 12. mai 2009 ikkje vert stadfesta bør det vedtakast statleg reguleringsplan. På denne bakgrunn har Miljøverndepartementet med heimel i § 18 i plan- og bygningslova av 1985 fatta vedtak om bruk av statleg reguleringsplan for Ålesund lufthamn med vegløysing for ny fylkesveg nord for lufthamna. Dette er og i samsvar med oppmodinga frå Samferdselsdepartementet.

 • Enebakk kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner Kommuneplan for Enebakk 2007-2018. Plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 andre ledd bokstav b) gir ikke adgang til å gi rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas derfor ikke til følge.

 • Os kommune – motsegn til reguleringsplan for Leirvika Søvik

  Miljøverndepartementet stadfestar ikkje reguleringsplan for Leirvika Søvik i Os kommune fordi utbygginga ikkje er i samsvar med nasjonal strandsone-politikk. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis tatt til følgje. Utbygginga er i tillegg uheldig ut frå trafikkomsyn, jfr. motsegna frå Statens vegvesen.

 • Kommuneplan for Sandnes 2007 - 2020 - Jernbaneverkets innsigelse til arealdisponering på Brueland og Ganddal

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke at områdene ved Brueland og Ganddal er avsatt til annet enn jernbaneareal/viktig ledd i kommunikasjons-systemet, i kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Jernbaneverket må sammen med Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune avklare hvilke arealer som trengs for å sikre driften på Jærbanen i samsvar med ”Utviklings-plan for Jærbanen” og ”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren”. Jernbaneverkets innsigelser er dermed tatt til følge.

 • Eidfjord kommune - motsegn frå fylkesmannen til reguleringsplan for Garen, Sysendalen, del av gnr. 18, bnr. 1 og 5, m.fl.

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland til reguleringsplan for Garen, Sysendalen, del av gnr. 18, bnr. 1 og 5, med fleire i Eidfjord kommune. Planen tek ikkje nok omsyn til viktige landskapsverdiar og friluftsinteresser. Departementet legg vekt på at Sysendalen er eit område som er nasjonalt viktig for reiseliv og friluftsliv, samt nærleiken til Hardangervidda nasjonalpark og villreinområde.

 • Eide kommune - innsigelse til bebyggelsesplan Roparhaugen Vest

  Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Roparhaugen, under forutsetning av at naustene på holmen N2 endres til mønehøyde maks 5 meter over gjennomsnittlig terreng (bestemmelsene pkt 5.3), og at bestemmelsene pkt 5.4 tas ut. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke er således tatt delvis til følge.

 • Klæbu kommune, reguleringsplan for Fjæremsaunet - innsigelse til utvidelse av næringsområde

  Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Fjæremsaunet, og innsigelsen tas derfor til følge. Reguleringsplanen for Fjæremsaunet i Klæbu kommune stadfestes ikke.

 • Rennesøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg i Rennesøy kommune. Departementet mener etableringen av et større forretningssenter her er i strid nasjonale mål for handel og styrking av eksisterende tettstedsstruktur. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Selbu kommune- Innsigelse til reguleringsplan Pålhaugene

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Pålhaugene. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det er akseptert utbygging av et felt med 22 hytter, med en størrelse på inntil 150 m2 BRA, og at dette allerede innebærer et betydelig inngrep. Departementet mener derfor at den interne hytteveien i seg selv i dette tilfellet ikke utgjør en avgjørende ytterligere belastning på naturmangfold, landskap, eller friluftsliv i området. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Jondal kommune - motsegn til endring av område OT1 og VB1 i reguleringsplan for Kvernurdi (steinbrot)

  I medhald av § 27-2 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 stadfestar Miljøverndepartementet Jondal kommune sitt vedtak av 1. april 2009 om endring av reguleringsplan for del av Kvernurdi, Jondal kommune.

 • Farsund kommune - reguleringsplan for Mosvold småbåthavn. Innsigelse fra fylkesmannen mot 23 planlagte båthus.

  Miljøverndepartementet har lagt vekt på de strenge nasjonale føringene for å stanse nedbygging av strandsonen. På bakgrunn av landskapshensyn og hen-synet til god arealutnytting finner departementet å måtte unnta båthusene BH 8 – 11 fra stadfesting av planen. Fylkesmannens innsigelse er dermed tatt til følge.

2009

 • Strand kommune - innsigelse til reguleringsplan for ny barnehage på Tau

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke Miljøvern-departementet Strand kommunestyre sitt vedtak av 11. juni 2008. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge. Miljøverndepartementet tilrår at kulturminnemyndighetene og kommunen arbeider videre med en revidert plan med sikte på å innpasse en barnehage i området som tar vare på hensynet til landskap og kulturminneverdier.

 • Stryn kommune – Motsegn til Kommunedelplan for kystsona (kystsoneplan)

  Miljøverndepartementet godkjenner Kommunedelplan for kystsona i Stryn kommune, under føresetnad av at låssettingsplass i Svarstadvika blir tatt inn i planen. Låssettingsplassen er svært viktig for framtidig brislingfiske, og blir derfor rekna å vere nasjonalt viktig. Motsegna frå Fiskeridirektoratet tas til følgje.

 • Røyrvik kommune – innsigelse til reguleringsplan for Namsvatnet for ny dam og tilhørende anlegg (reindrift)

  Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på den samfunnsmessige betydningen av å få oppgradert damanlegg og bygging av ny anleggsvei ved Namsvatnet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord- Trøndelag tas derfor ikke til følge.

 • Farsund kommune – innsigelse til reguleringsplan for Flåten hyttefelt på Hervoll

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Flåten i Farsund kommune. Departementet mener plasseringen av tre hytter slik de er vist i planen ikke er forenlig med nye nasjonale føringer for arealbruk og landskapstilpasning i området. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.

 • Bergen kommune - klage over avvisningsvedtak på søknad om samtykke til IKEA på Nyborg i Åsane

  Miljøverndepartementet opprettholder Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt vedtak om å avvise søknad om samtykke. Miljøverndepartementet er i likhet med fylkesmannen i noe tvil om hvordan fylkesdelplanen med retningslinjer er å forstå i forhold til det omsøkte tiltaket. Departementet er enig med fylkesmannen i at plasseringen er problematisk i forhold til kjøpesenter-bestemmelsens formål.

 • Stranda kommune – motsegn til reguleringsplan for del av Stranda sentrum - djupvasskai

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for del av Stranda sentrum – djupvasskai. Departementet finn etter endring av dei Tekniske føresegnene 4. september 2009 ikkje lenger grunn til å gå mot ei slik kai ut frå tryggleiks-omsyn.

 • Narvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Herjangsfjellet, del av GNR3 BNR5 og BNR9

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Herjangsfjellet. Innsigelsen er med dette tatt til følge. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at området er opplyst å være et viktig reinbeiteområde, og at hyttebygging i området vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet legger også vekt på reindriftens behov for forutsigbarhet og langsiktige arealavklaringer. Det vises til at reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at kommunen bør foreta en samlet vurdering av behovet for hyttebygging og forholdet til reindriftens interesser gjennom ny oversiktsplanlegging.

 • Røros kommune – innsigelse til reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt (reindrift)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt i Røros kommune fordi planen er i konflikt med viktige reindriftsinteresser. Utvidelse av eksisterende hyttefelt vil vanskeliggjøre reindriften i området. Departementet aksepterer fortetting med inntil 10 hytter innenfor det eksisterende hyttefeltet. Innsigelsen fra reindriften tas dermed delvis til følge.

 • Sund kommune, Hordaland. Reguleringsplan for Skaganeset Industri- og hamneområde. Motsegn frå Riksantikvaren

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Riksantikvaren til reguler-ingsplan for Skaganeset Industri- og hamneområde i Sund kommune. Departementet legg vekt på omsynet til dei nasjonale kulturminneinteressene knytt til Kvalvågen og Skaganeset som landskapsformasjonar med nær samanheng med kvalfangsthistoria på staden. Sund kommune blir oppmoda til å utarbeide ny plan og reguleringsføresegner.

 • Stranda kommune - motsegn til reguleringsplan for del av Hellesylt sentrum - djupvasskai

  Miljøverndepartementet finn ikkje grunn til å stadfeste reguleringsplanen for djupvasskai på Hellesylt slik den no ligg føre. Dette mellom anna av omsyn til nærleiken til Korsbrekke naturreservat, men og ut frå opplysningane frå Stranda kommune om at det vert fremma eit nytt forslag til djupvasskai som vil ta større omsyn til nemnde naturreservat.

 • Tvedestrand kommune – innsigelse til reguleringsplan for Ulevåg

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Ulevåg. Departementet har lagt vekt på funn av den fredede og sterkt truede sommerfuglarten klippeblåvinge i tilknytning til planområdet, og at området har elementer som kan være avgjørende for klippeblåvingens krav til økologisk funksjonsområde. Det må gjennomføres en kartlegging og utredning av bestanden i Tvedestrand, som grunnlag for ny vurdering av eventuell utbygging i området.

 • Porsgrunn kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke Porsgrunn kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder utbyggingsområdene på Bjørkøya. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge. Departementet mener at det vil være mulig å omdisponere deler av øya til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavner, uten at hensynene bak strandsonevernet blir skadelidende. Departementet tilrår at avgrensing og arealformål for en eventuell utbygging avklares gjennom områderegulering i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. I planen må det legges særlig vekt på hensynet til landskap og strandsonen.

 • Ski kommuneplan - innsigelse til utvidelse av næringsområde.

  Departementet ser utfordringen Ski kommune har med å finne ekspansjonsarealer som ikke berører dyrket mark eller markagrensa, men viser til at det i gjeldende kommuneplan er arealer til næringsutvikling som ikke er utnyttet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Ski næringspark og innsigelsen tas derfor til følge.

 • Kragerø kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke Kragerø kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder bestemmelser om eksisterende spredt boligbebyggelse § 2.1 og spredt fritidsbebyggelse § 2.2 innenfor 200-metersbeltet definert som strandsone. Kragerø kommune utgjør del av den mest attraktive strandsonen i Norge. Bestemmelser til kommuneplanen om spredt utbygging må differensieres områdevis, og ikke gis som en generell bestemmelse for hele kommunen.

 • Sør-Aurdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brattrudsetrene

  Miljøverndepartementet stadfester ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak om reguleringsplan for Brattrudsetrene. Det legges vekt på at kommuneplanens arealdel er fra 1991 og under revisjon. Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen bør omfatte flere grunneiendommer, slik at det vises en mer samlet løsning for infrastrukturen i område U5. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas derfor til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Rv. 191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei.

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Rv.191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei, Oslo kommune. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er dermed ikke tatt til følge. Miljøverndepartementet vedtar planen med angivelse av støy-skjerm som på foreliggende plankart alternativ 2, datert 07.03.2007, sist revidert 19.09.2007, og tilhørende bestemmelser.

 • Rømskog kommune - innsigelse til kommuneplan for Rømskog 2008-2019 - Boligområde Bøhaget

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne godkjenne boligområdet Bøhaget. Reguleringsområdet er en del av et verdifullt landskapsbilde langs Rømsjøen, og anses å ha stor betydning for utøvelse av friluftsinteresser. Innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge, jf. plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Vågåmo

  Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Vågåmo, med unntak av deler av område E16 (Brumoen). Departementet har lagt vekt på at deler av det planlagte næringsområdet E16 har så viktige kulturhistoriske verdier at landskapsrommet i tilknytning til husmannsplassen må sikres. Innsigelsen fra Riksantikvaren er således tatt til følge. Den resterende delen av E16 kan etter departementets syn omdisponeres til næringsformål, og innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er tatt delvis til følge. Departementet mener det bør kunne godkjennes en hotellutbygging på Klonesodden i tråd med kommunens planer, slik at det kan åpnes for videre utviklingsmuligheter i Vågå. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas således ikke til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for nytt skipsverft med tilførselsvei i Hansvågen, Kvam herad

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for nytt skipsverft i Hansvågen med tilførselsvei (veialternativ A). Innsigelsene fra Fylkesmannen, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning er med dette ikke tatt til følge. Dersom byggearbeidene for skipsverftet ikke er påbegynt innen fem år forutsetter departementet at kommunen setter i gang en prosess for tilbakeføring av området til landbruks-, natur- og friluftsområde.

 • Os kommune - innsigelse til reguleringsplan for Mørkevågen

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens reguleringsvedtak. Departementet ønsker ikke at strandsonen videreutvikles med denne typen naust. Det anses uheldig å akseptere slike bygg, med stor grunnflate og høyde på to fulle etasjer lenge dette ikke er begrunnet ut fra konkrete behov. De planlagte naustene skal brukes til lagerplass for småbåt og utstyr, og naustenes størrelse må derfor reduseres vesentlig. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas således til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gamle Strømsvei 2

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Gamle Strømsvei 2. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at den planlagte utbyggingen ikke er i samsvar med de nasjonale retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, og det bør derfor etter departementets vurdering ikke etableres nye boliger på eiendommen. Departementet mener det vil være uheldig å åpne for nye boliger i dette området, som er nært opp til E6 og Karihaugveien. E6 er en av de største kildene til støy- og luftforurensning i Groruddalen. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

 • Vardø kommune - innsigelse til luftvarslingsradar på Grøhøgda

  Miljøverndepartementet har lagt vekt på at saken berører betydelige områder med inngrepsfri natur (INON), men mener likevel at den samfunnsmessige betydningen av å etablere en ny luftvarslingsradar er så viktig i denne saken at planen bør stadfestes. Fylkesmannens innsigelse tas derfor ikke til følge.

 • Innsigelse til kommunedelplan for E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplan for E16 i Bærum kommune med alternativ F1 på strekningen Bjørum – Avtjerna og alternativ B2 på strekningen Avtjerna – Skaret. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed delvis tatt til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at alternativ R1.2 med nærmere omtalte tiltak skal legges til grunn på strekningen Bjørum – Avtjerna og alternativ G2-mellomlang på strekningen Avtjerna – Skaret.

 • Ulstein kommune - reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya

  De trafikkmessige konsekvenser anses ikke å være av slik karakter at de er til hinder for en godkjenning av reguleringsplanen. Statens vegvesen har trukket sin innsigelse, og Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

 • Larvik kommuneplan 2007 - 2019 - Område B83 Nordrumåsen - innsigelser

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområdet B83 på Nordrumåsen i kommuneplan for Larvik kommune 2007-2019. Området bryter med flere viktige nasjonale føringer i forhold til barn og unges interesser, samordnet areal- og transportplanlegging og bevaring av landbrukets produksjonsarealer. Utbygging av området er også i konflikt med hensynet til Lågendalen som kulturlandskap og dets fredede kulturminner og verdifulle kulturmiljøer. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeslandbruksstyret, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør er dermed tatt til følge.

 • Rauma kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn i Rauma kommune. Departementet mener utbyggingen vil innebære en kryssing av riksvegen som ikke er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og tar derfor innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

 • Nesodden kommune- innsigelse til arealendring fra LNF til byggeområde bolig i kommuneplanen, område A9-01-04, Tangen Nedre Movei (strandsone)

  Miljøverndepartementet finner å kunne godkjenne kommuneplanen for område A9-01-04 med endring til Byggeområde for bolig. Departementet legger vekt på at hensynene bak strandsonevernet i denne saken ikke blir skadelidende. Miljøverndepartementet finner at en omdisponering av området ikke i vesentlig grad vil komme i konflikt med regionale eller nasjonale interesser knyttet til strandsone, landskap, eller friluftsliv. En omdisponering forutsetter at det stilles strenge krav til utforming og plassering av bebyggelse i reguleringsplan. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed ikke tatt til følge.

 • Ål kommune- innsigelse til reguleringsplan for Breablikk-Votndalen

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Breablikk. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at fritidsbebyggelsen vil ligge i tilknytning til alpinanlegget og hotellet og at det ikke foreligger landskapsverdier av nasjonal eller regional verdi. Når det gjelder innsigelsen fra Statens vegvesen legges det inn rekkefølgebestemmelser om planskilt kryssing av fylkesveien, i samsvar med vegvesenets krav. Innsigelsene er med dette delvis tatt til følge.

 • Farsund kommune - innsigelse til Lista vindkraftanlegg

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg i Farsund kommune. Innsigelsene fra Fylkes¬mannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tas ikke til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Randgård, Lillehammer kommune

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til et langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer. Randgårdsjordene er jordbruksareal av høy kvalitet egnet for matkornproduksjon, og inngår i et sammenhengende jordbruksareal. En oppsplitting av dette arealet vil kunne legge press på omkringliggende områder over tid og øke faren for nedbygging. Innsigelsene er med dette tatt til følge.

 • Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Statens landbruksforvaltning til næringsområdene på Blækkøya og Kleiva i kommunedelplan for Børsa til følge. Innsigelsene fra Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag til boligområdene Jyssand nord i kommunedelplan Børsa, boligområde Viggjahåggon i kommunedelplan Viggja og boligområde Snøfugllia i Buvika tas også til følge. Innsigelsene er begrunnet i den nasjonale jordvernpolitikken. Miljøverndepartementet tar videre innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til småbåthavn i Buvika til følge med bakgrunn i områdets verdi for fuglelivet.

 • Karmøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for området mellom Stolsåna og Ferkingstad havn, gnr. 22 bnr. 2 og 24 (strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for område mellom Stolsåna og Ferkingstad havn slik det er vedtatt av Karmøy kommunestyre. Departementet mener at et boligområde på 2, 6 daa i det foreslåtte friområdet vil ha uheldige konsekvenser for interessene knyttet til strandsonen, landskap, vassdrag og friluftsliv. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas derfor til følge. Departementet kan imidlertid akseptere regulering av et mindre boligområde på 0,7 daa tilsvarende det av kommunen fremsatte kompromissforslag med noen justeringer.

 • Karmøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nyhavn, del av gnr 65 bnr 1 og 13 (strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Nyhavn, del av gnr 65, bnr. 1 og 13 – Karmøy kommune. Miljøverndepartementet mener at en regulering til boliger i dette området er i strid med gjeldende strandsone-politikk og vil svekke allmennhetens tilgang til strandsonen. Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge.

 • Gol kommune - kommunedelplan for Gol tettsted - innsigelse

  Miljøverndepartementet godkjenner Gol kommunestyres vedtak i møte den 11.des. 2007 om kommunedelplan for Gol tettsted. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at det kan etableres et nytt kryss (rundkjøring) ved Storøyne mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne. Det skal utarbeides reguleringsplan der endelig utforming, mv. detaljeres jf. gjeldende vegnormal.

 • Jondal kommune - motsegn til endring av reguleringsplan for Kvernuri - ny avkjørsel til steinbrot

  Miljøverndepartementet tek ikkje til følgje motsegn frå Statens vegvesen Region vest til reguleringsendring med ny avkjørsel til rv.550, knytt til framtidig steinbrot i område ST6 i gjeldande reguleringsplan for Kvernuri. Departementet finn ikkje at det er grunnlag for å ta motsegna til følgje, gitt at naudsynte sikringstiltak blir gjennomført og følgt opp i samsvar med regelverket knytt til plan- og bygningslova, veglova og bergverkslova.

 • Skånland kommune - innsigelse til reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt, gnr. 72 bnr. 2.

  I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøvern-departementet Skånland kommunes vedtak av 15.mars 2007 og 2. februar 2008 om reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det forutsettes at omhandlede hyttefelt blir inngjerdet.

 • Hurum kommune – innsigelse til reguleringsplan for Verpen(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.

 • Hå kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ogna camping

  Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til det særpregede og sårbare landskapet og de nasjonale verdiene knyttet til Jærstrendene landskaps¬vernområde. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Jernbaneverket tas derfor til følge.

 • Drammen kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018 – vurdering av støysoneavgrensning

  Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Det vil være i strid med nasjonalt mål om reduksjon i støyplager å godkjenne en areal¬bruk som åpner for generelle avvik over så store deler av byggeområdene som kommuneplanen legger opp til. Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

 • Bjugn kommune - innsigelse til reguleringsplan for Lysøysund opplevelse (reiseliv/hytter – strandsone/landskap)

  I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Bjugn kommunestyres vedtak av 20.05.08 om reguleringsplan for Lysøya Opplevelse, men med følgende tilføyelse i planbestemmelsene § 2.3: Det er forbud mot oppføring av flaggstang, portaler eller andre frittstående innretninger utenom bygningene. Departementets vedtak innebærer at innsigelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke er tatt til følge.

 • Lom kommune – innsigelse til reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre ledd, stadfester Miljøverndepartementet Lom kommune sitt vedtak av 16. oktober 2006 vedrørende reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter, med unntak av reguleringsbestemmelsene pkt 5.3.3. andre kulepunkt.

 • Ski kommune – innsigelse til reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen(støy)

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak 20. juni 2007 om reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen, med endring i reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b slik at det stilles krav om bebyggelsesplan.

 • Sunndal kommune – motsegn til reguleringsplanar for Langvatnet hyttefelt og Torbuvatnet hyttefelt på grunn av villreininteressene

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Møre og Romsdal fylke til reguleringsplanar for hyttefelta Langvatnet og Torbuvatnet i Sunndal kommune. Det vil vera i strid med nasjonale villreininteresser å opne for utvida kapasitet i desse to hytteområda, som er omgjevne av biotopvernområde for villrein. Nye byggjeområde for hytter vert tekne ut og planføresegnene endra slik at hyttestorleiken ikkje kan aukast ut over dagens nivå på 80 m2.

 • Åseral kommune - motsegner til kommunedelplanar for Bortelid og Ljosland på grunn av villreininteresser og landskapsomsyn

  Bortelid: Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Vest-Agder v/ miljøvernavdelinga når det gjeld byggjeområde for fritidsbustader i kommunedelplan for Bortelid. Departementet legg vekt på omsynet til villrein og sikring av natur- og friluftsverdiar, og endrar byggjeområde H5 Stordalshei og H6 Rysefjell til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Vidare vert parkeringsområda P1 og P2 tekne ut av planen og endra til LNF-område. Parkeringsbehov for allmenn bruk må løysast i nærleiken av godkjende byggjeområde lenger aust i planområdet. Ljosland: Miljøverndepartementet tek delvis til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Vest-Agder v/ miljøvernavdelinga når det gjeld byggjeområde for fritidsbustader i kommunedelplan for Ljosland. Vidare vert to areal det ikkje er knytt motsegn til tekne ut av planen. Motsegn til nordaustre del av byggjeområde H6c vert ikkje teken til følgje, men ein føreset at parkering for allmenta vert løyst i samband med regulering av dette området i staden for etablering av parkeringsområde P3 lenger aust. Departementet legg vekt på omsynet til sikring av natur- og friluftsverdiar, og endrar del av byggjeområde H6c, heile byggjeområde H5b, H5c, H5d og H6a og parkeringsområde P3 til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område).

 • Hadsel kommune - innsigelse til reguleringsplan for Campingplass i Fiskfjorden

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste Hadsel kommunes vedtak. Departementet legger vekt på at lokaliseringen av oppstillingsplasser for caravaner i dette området vil kunne få stor betydning for videre fremtidig disponering av området. Departementet legger videre vekt på at oppstillingsplassen ligger i et område med spesielle naturkvaliteter, ved inngangsporten til Møysalen landskapsvernområde og nasjonalpark. Departementet er derfor enig med Sortland kommune i at det er viktig med en felles forvaltning av et slikt område, med vekt på å ivareta både turisme og friluftsformål. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

 • Eidsvoll og Stange kommuner – innsigelser til kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen

  Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen med alternativene B1, C2c, D1, F2a og G2. Alternativene A1, E1 og H1 er vedtatt av kommunene uten innsigelse, og den totale strekningen blir da A1, B1, C2c, D1, E1, F2a, G2 og H1. Det forutsettes gjennomført avbøtende tiltak knyttet til adkomst og opparbeiding av strandsonen, landskapstilpassing og støyskjerming. Det legges også til grunn at innløsning av skole og barnehage på Espa inngår som en del av vegprosjektet. Vedtaket er gjort etter en helhetlig og langsiktig vurdering, der hensynet til strandsone, landskap, barrierevirkning og jordvern er vurdert i forhold til kostnader. Innsigelsene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen tas etter dette delvis til følge.

 • Asker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for gnr. 56, bnr. 89, Furuberget

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for gnr. 56, bnr. 89, Furuberget - Asker kommune. Departementet viser til kgl. res. av 27. juni d.å. der eiendommen ble vernet som del av Løkeneshalvøya landskapsvernområde. Miljøverndepartementet mener i likhet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus at en regulering vil svekke landskapsvernområdet. Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge.

 • Kvinnherad kommune – motsegn til reguleringsplan for gnr.15 bnr.4 – Troppa / Ølvesvika / Tufta av omsyn til strandsonevern

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland til reguleringsplan for Troppa-Ølvesvika-Tufta i Kvinnherad kommune. Det er i strid med nasjonal politikk for strandsone og landskapsomsyn å godkjenne omfattande utbygging i kystlandskapet utan forankring i overordna plan og utan tilstrekkeleg styring av inngrep og krav til utforming.

 • Inderøy kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Inderøy for området Melhus som det er knyttet innsigelse til. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret er dermed tatt til følge.

 • Lødingen kommune. Reguleringsplan for Nes Fort - innsigelse fra områdestyret for reindrift

  Miljøverndepartementet tar innsigelse fra Områdestyret for Reindrifts-forvaltningen i Troms delvis til følge. Det vil være i strid med en bærekraftig arealpolitikk å åpne for så omfattende utbygging, uten å foreta en samlet vurdering av hvordan foreslått arealbruk innen reguleringsplanområdet for Nes Fort vil kunne påvirke reindrifta og andre brukerinteresser i omkringliggende områder. Byggeområder øst og nord i planområdet tas ut. Når det gjelder områder for fritidsbebyggelse m.m. som er lagt ut på kunstige øyer vest i planområdet, forutsetter departementet at tiltaket utredes nærmere med hensyn til landskap og klimatilpasning gjennom en bebyggelsesplan. Lødingen har som omstillingskommune et svært stort behov for tilrettelegging for nye arbeidsplasser, og med bakgrunn i dette aksepteres relativt omfattende utbygging.

 • Lødingen kommune – innsigelse til reguleringsplan for Nymoen II

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Nymoen II i Lødingen kommune. Departementet mener at utvidelse av eksisterende campingplass for campingvogner og spikertelt vil føre til store ulemper for reindriften i området. Innsigelse fra områdestyret for reindrift tas derfor til følge.

 • Bodø kommune - oppheving av reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

  Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Utbygging av området anses å være i strid med nasjonale hensyn knyttet til vern av strandsonen.

2008

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018, Trondheim kommune

  Miljøverndepartementet legger vekt på kommunens behov for flere boligområder, og mener at den planlagte utbyggingen på Granås er et så viktig element i kommunens fortettingsstrategi at det må godkjennes. Næringsområdet på Torgård er også viktig for Trondheims byutvikling, men behovet for næringsarealer bør kunne dekkes opp med et areal på 250 daa inntil det interkommunale samarbeidet om nye næringsområder er avsluttet. Boligområdet på Utleir må derimot anses som en utvidelse av eksisterende bydel, der landbruksinteressene må gå foran. Innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning tas til følge for dette området.

 • Meldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for hytteområde på gnr 143 bnr 1, Resdalen

  Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark til reguleringsplan for Mausetra hyttefelt innen Resdalen felt E til følge. Innsigelsen påpeker ikke konkrete problemer knytta til lokalisering av de nye hyttetomtene, men går på samla antall hytter i hele området. Revisjon av kommuneplanens arealdel bør brukes for å fastsette øvre rammer for utbygging innen Resdalen-området.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune

  Miljøverndepartementet viser til at Bjorli er utpekt som satsingsområde for turisme, og at kommunedelplanen legger opp til en helhetlig destinasjonsutvikling der næringsområder, fritidshusområder og aktivitetsområder inngår. Departementet mener at en konsentrert utbygging innenfor byggeområdene i kommunedelplanen vil være forsvarlig i forhold til en bærekraftig forvaltning av villreinen. Tallet på tillatt nye regulerte fritidsboliger begrenses til 600. Spørsmålet om videre utvikling må vurderes med utgangspunkt i revidert fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Det forutsettes at kommunen følger opp arbeidet med tilretteleggingstiltak som bidrar til å begrense ferdselen inn i villreinområder.

 • Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Strand boligområde, Kvaløya

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Strand boligområde i Tromsø kommune. Departementet mener busstrasé etter alternativ B, som kommunen har vedtatt, vil tilrettelegge for buss i området på en god nok måte. Alternativ B anses etter en konkret vurdering ikke å komme i så stor konflikt med overordnede føringer for kollektivtrafikken at det tilsier at alternativ A må velges. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge.

 • Skien kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge. Ny trasé for Grenlandsbanen tas ut som rettslig bindende del av kommuneplanens arealdel. Eksisterende forslag til ny Grenlandsbane i gjeldende fylkesdelplan tas inn igjen i arealdelen, og kommunens alternative forslag til ny trasé for Grenlandsbanen vises som illustrasjon uten rettsvirkning.

 • Porsgrunn kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Porsgrunn for de områdene det er knyttet innsigelse til. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed tatt til følge.

 • Meland kommune til kommuneplanens arealdel (2006-2018)

  Miljøverndepartementet tek ikkje til følgje motsegn frå Meland kommune til kommuneplan for Askøy 2006-2018 (arealdelen) når det gjeld utviding av Mjølkevikvarden industriområde. Departementet legg vekt på at utviding av eksisterande masseuttak er betre enn å løyse behovet for masser ved å starte verksemd på ein ny plass. Departementet stadfestar Askøy kommune sitt vedtak av 25.10.2007.

 • Eigersund kommune - innsigelse til kommuneplan for Eigersund 2006-2018, område B30 (jordvern)

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Eigersund for område B30. Departementet vektlegger at utbygging til boligformål innenfor et kjerneområde for landbruk ikke er forenlig med de nasjonale mål om vern av dyrket jord. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

 • Austevoll kommune - innsigelse til reguleringsplan for Austevollshella

  Miljøverndepartementet legger avgjørende vekt på mulighetene for å få ryddet opp i fergeområdet gjennom reiselivsutvikling og bygging av molo i Austevollshella, men forutsetter at kommunen reduserer noe av den planlagte bebyggelsen på moloen og legger bedre til rette for allmennhetens bruk av moloområdet. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor delvis til følge.

 • Selje kommune - fylkeslandbruksstyret si motsegn mot forslag til reguleringsplan for Stavset (jordvern)

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane til reguleringsplan for bustadområde på Stavset i Selje kommune. Departementet legg vekt på omsynet til jordvern, kulturlandskap og at det ikkje er mangel på ledige bustadtomter i denne delen av kommunen.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sildenestangen(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Planen er i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

 • Søgne kommune - innsigelse til reguleringsplan for Trysnesstranda(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Trysnesstranda i Søgne kommune. Av hensyn til allmennhetens tilgjengelighet til og bruk av strandsonen kan ikke området reguleres slik kommunestyret har vedtatt. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen er dermed tatt til følge.

 • Skien kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ibsenhuskvartalet

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Ibsenhuskvartalet, Skien kommune. Av hensyn til de nasjonale kulturminneinteressene i eksisterende bysentrum, kan ikke området reguleres slik bystyret har vedtatt. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II, Narvik kommune

  Miljøverndepartementet stadfester Narvik kommunes vedtak om reguleringsplan for Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II. Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på at det er et nasjonalt mål å øke utbyggingen av miljøvennlig vindkraft, herunder 3 TWh vindkraft innen 2010 og samlet 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Loshavn-Eikvåg, Farsund kommune

  Miljøverndepartementet er opptatt av å sikre de kulturhistorisk viktige områdene i Loshavn-Eikvåg, men mener verdiene disse representerer ikke blir påvirket av utbygging av to hytter slik planen legger opp til. Departementet viser til viktigheten av å terrengtilpasse hyttene gjennom bebyggelsesplan.

 • Motsegn til arealdel av kommuneplanen for 2006-2016, Vaksdal kommune

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkes¬landbruks¬styret i Hordaland til kommuneplan for Vaksdal 2006-2016 (arealdelen) når det gjeld omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på Helle. Departementet legg vekt på omsynet til jordvern og kulturlandskap, og endrar byggjeområde på Helle til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018), Ringsaker kommune (jordvern / ATP / kulturlandskap)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på områdene B9 og B11 i kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018) til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk og en bærekraftig areal- og transportpolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer omdisponering av jordbruksareal i et område med verdifullt kulturlandskap for å tilrettelegge for utbygging utenom etablerte grendesentra. Utbygging av B11 vil også være i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene B9 og B11 ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i de aktuelle områdene.

 • Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2019, Karmøy kommune (strandsone, jordvern)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Rogaland fylkeslandbruksstyre og Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal på Bø til følge. Det vil være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne omdisponering av verdifull dyrka mark til utbyggingsformål i dette området. Miljøverndepartementet tar også innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland til omdisponering av område ved Kvalavåg til utbyggingsformål til følge. Det er i strid med nasjonal strandsonepolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer utbygging med store landskapsinngrep i strandsonen. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene Bø og Kvalavåg ikke godkjennes, og at arealformålet i eksisterende plan (LNF-område) fortsatt skal gjelde i disse områdene.

 • Motsegn til reguleringsplan for Nappane, Lindås kommune (2)

  Miljøverndepartementet stadfestar ikkje reguleringsplan for Nappane i Lindås kommune. Miljøverndepartementet meiner utbygginga nærast sjøen ikkje er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk. Felt 1 og 2 i planen og småbåthamna framfor desse områda må difor takast ut av planen. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis tatt til følgje.

 • Motsegn til reguleringsplan for Nappane, Lindås kommune

  Miljøverndepartementet stadfestar ikkje reguleringsplan for Nappane i Lindås kommune. Miljøverndepartementet meiner utbygginga nærast sjøen ikkje er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk. Felt 1 og 2 i planen og småbåthamna framfor desse områda må difor takast ut av planen. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis tatt til følgje.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Arctic Center, Tromsø kommune

  Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger vekt på at reguleringsbestemmelsene gir tilstrekkelig avklaring på hvordan området kan sambrukes til alpinanlegg og jordbruk. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Motsegn til regulseingsplan Sjøsida, Ulstein kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Sjøsida i Ulsteinvik, som vart samrøystes vedteken i kommunestyret 7. september 2006. Departementet meiner at planen i naudsynt grad tek omsyn til dei reelle fiskeri- og hamneinteressene i Ulsteinvik. I departementet si avgjerd har omsynet til lokaldemokratiet og til den utviklinga som allereie har skjedd i Ulsteinvik, blant anna i samarbeid med Miljøverndepartementet gjennom tettstadsprogrammet, vore vektlagt. Departementet kan ikkje sjå at det er nasjonale eller viktige regionale interesser som gjer at kommunestyret sitt planvedtak må overprøvast. Motsegna frå Kystverket er dermed ikkje teken til følgje.

 • Innsigelse til kommunedelplan E18 Gulli-Langåker, Stokke kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplanen for E18 Gulli-Langåker. Departementet finner at kommunens valg av lengde på miljøtunnelen vil medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til nytteverdien. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Framverran, Mosvik kommune (strandsone)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til områdene BL1, HY2 og H2 i kommune¬delplan for Framverran til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med allmennhetens interesser og regjeringens strandsonepolitikk å godkjenne ny utbygging i disse områdene. Arealformålet i eksisterende kommunedelplan skal derfor fortsatt gjelde i disse områdene. For områdene H4, H5, CA1 på Gipling finner departementet å kunne godta de deler av planen som ligger utenfor hundremetersbeltet langs sjøen, og innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge. I tillegg godkjennes foreslått flytebrygge, merket som FL1 Vestvik.

 • Oppheving av reguleringsplan for Torpbukta, Halden kommune

  Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan for Torpbukta i Halden kommune fordi planen anses å være i strid med nasjonale interesser. De nasjonale interessene er knyttet til bevaring av leveområdet for den eneste kjente forekomsten av sommerfuglarten klippeblåvinge i Norge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, Ørland kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, med unntak av fritidstomtene 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst. De aktuelle tomtene ligger i hundremetersbeltet langs sjøen. En utbygging vil virke privatiserende og ha negative konsekvenser for kulturlandskapet og biologisk mangfold. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Karljohansvern, Horten kommune

  Miljøverndepartementet mener hensynet til forutsigbarhet for Forsvaret er viktig i denne saken, og at anleggelse av en kyststi gjennom området ikke er forenlig med de planer for området som Forsvaret har. Departementet tar derfor innsigelsen fra Forsvarsbygg til følge, men mener det bør legges til rette for kyststi over området FS2 dersom Forsvaret avvikler aktiviteten på området.

 • Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Mo industripark vest, under forutsetning av at andelen detaljhandel begrenses til maksimum 3000 m2 bruksareal. Det forutsettes blant annet at det opparbeides gode gang- og sykkelvegforbindelser til sentrum og nærliggende boligområder, at det sørges for god tilgjengelighet til kollektiv transport, og at reguleringsbestemmelsene endres slik at kommunens parkeringsvedtekt gjøres til maksimumsnorm for parkering.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Jarlsberg travbane, Tønsberg kommune

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Jarlsberg travbane. Departementet legger avgjørende vekt på at den foreslåtte kjøpesenterlokaliseringen til Jarlsberg travbane ligger utenfor de områder hvor det er tillatt å etablere kjøpesentre større enn 3000 m² i henhold til retningslinjer i godkjent Fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling i Vestfold. Videre aksepterer ikke departementet at det legges opp til utvidet fortolking av begrepet "plasskrevende varer" i forhold til fylkesdelplanens retningslinjer.

 • Øvre Eiker kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2018 (jordvern)

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på Kantum til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer omdisponering av en del av et større sammenhengende jordbruksareal, når det foreligger fullverdige alternativer for lokalisering av ny ungdomsskole. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokaliteten H23, tomt for Hokksund ungdomsskole på Kantum ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i det aktuelle området.

 • Reguleringsplan for Hankø Brygge i Fredrikstad kommune (strandsone)

  Etter en samlet vurdering av saken har Miljøverndepartementet kommet til at departementet ikke vil foreta endringer i eller oppheve reguleringsplan for Hankø Brygge.

 • Stjørdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for barnehage i Reelia (jordvern/grense for landbruk)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for barnehage på eiendommen 113/39 i Reelia. Departementet viser til at en barnehage på dette arealet vil bryte med den utviklingsretning kommunen har lagt opp til, og ligge på feil side av den grense som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er trukket mellom utbyggingsområder og landbruksområder.

 • Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen(overnattingshytter/markavern)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Ringkollen i Ringerike kommune. Departementet mener utbyggingen i tilknytning til Ringkollstua vil være i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til markalov tar sikte på å ivareta. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor til følge.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke punkt 9.2 første avsnitt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for Nøtterøy, fordi bestemmelsen er i strid med nasjonale føringer for bygging i strandsonen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed til følge.

 • Nordreisa kommune – innsigelser til reguleringsplan for hytteområde Lyngstad gnr 29 bnr 14

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for hytteområde Lyngstad i Nordreisa kommune. Departementet mener at utbygging av hytter i dette området er i konflikt med reindrift og jordverninteresser. Innsigelsene fra områdestyret for reindrift og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge.

 • Innsigelse til kommuneplan for Klepp 2006-2017, boligområde Pollestad

  Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet og senterstruktur må veie tyngst i denne saken, og tar derfor innsigelsen til følge. Dette innbærer at boligområde nr. 26 ved Pollestad ikke blir godkjent.

 • Kvinesdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for menighetssenter Liknes vest (kulturminner)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke den foreslåtte reguleringsplan for nytt menighetssenter på Liknes. Departementet viser til de sterke kulturhistoriske interesser som knytter seg til det aktuelle området, og mener at disse bør veie tyngre enn behovet for å plassere et nytt menighetssenter akkurat på dette området. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor til følge.

 • Kvinesdal kommune - innsigelse til kommuneplan 2006-2015, hyttefelt ved Nesjen

 • Finnøy kommune - motsegn til kommuneplan 2007-2019, næringsområde på Ladstein

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Utvalgte brev-skal slettes