Forsiden

Elverum kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Elverum sentrum - Leiret (stamveg/sentrumsutvikling, boligområde/utbyggingsmønster, friluftsliv, landbruk)

Avgjørelse i innsigelsessak 22. desember 2004:

Kommuneplanens arealdel for Elverum kommune 2003-2014 og forslag til revisjon av kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 15. desember 2003 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens §20-5 femte ledd.

Departementet godkjenner kommunens vedtak om å endre tidligere trasé for rv 20 på strekningen Skogmuséet – Jømna til LNF-område med ikke juridisk bindende angivelse av traséen. Departementet tilrår at vegmyndighetene prioriterer arbeidet med avklaring av framtidig langsiktige vegløsninger i Elverum, i samarbeid med kommunen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke inntegnet trasé for tverrforbindelse mellom Henrik Ibsens veg og Grøndalsbekken. Spørsmålet om trasé forutsettes utredet i sammenheng med øvrig vegutredning.

Departementet godkjenner ikke den del av kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret som gjelder oppheving av pkt. 4.1 i bestemmelsene, om rekkefølge av kryssutbygging. Vegkontoret og kommunen tilrås å arbeide videre med sikte på en midlertidig løsning, inntil ny vegløsning foreligger. Det tas inn følgende tilføyelse i bestemmelsenes pkt. 4.1: "……, eller det foreligger enighet med vegmyndighetene om en løsning."

Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde B1 Stavåsen i kommuneplanens arealdel 2003-2014.

1. Kommuneplanens arealdel 2003-2014

Kommuneplanens arealdel 2003-2014 ble vedtatt i Elverum kommunestyre 18. juni 2003. Det ble gjennomført mekling i saken 12. august 2003.

1.1 Boligområde B1 Stavåsen

Kommunen anslår et behov på 950 boenheter i planperioden 2003-2014, hvorav 850 innenfor Elverum byområde. I arealdelen er det lagt inn boligareal for ca. 1450 boenheter, hvorav ca. 950 i byområdet og ca. 260 i Stavåsen-området.

Boligområdet på Stavåsen er på 370 daa, og er i tidligere kommuneplan vist som LNF-område med særlige naturforvaltningsinteresser. Det ligger ca. 1,5 km fra nærmeste bebyggelse, og utenfor dagens tettstedsavgrensning. Området er et brattlendt skog­område som brukes mye til nærrekreasjon. Kommunen begrunner boligområdet med at det er behov for attraktive utsiktstomter. Det er stor etterspørsel etter boliger i Elverum, og et variert boligtilbud er viktig. Området ligger lite gunstig til både i forhold til kollektiv­transport og gang- og sykkelavstand til sentrum. Det må derfor regnes som et i stor grad bilbasert område.

1.2 Rv 20

Elverum kommune har bedt Statens vegvesen region øst om å sette i gang konsekvensutredningsprosess for framtidig rv 20 fra nytt kryss ved Terningåa til Jømna og for rv 25 fra nytt kryss ved Terningåa til Løvbergsmoen. Statens vegvesen har ikke hatt ressurser til dette, og viser til at vegprosjektene ikke ligger inne som et prioritert tiltak i Nasjonal transport for 2006 - 2015. Kommunen og Statens vegvesen Region øst var i forbindelse med mekling hos fylkesmannen enige om å utarbeide et forprosjekt for å utrede framtidige traséer for rv 20, med alternativer på øst- og vestsiden av Glomma.

Ny trasé for rv 20 fra Skogmuséet til Jømna ble lagt inn i generalplanen for Elverum i 1984, og videreført i kommuneplanens arealdel fra 1991. Rv 20 inngår i stamrute­vegnettet. Eksisterende veg ligger nær mange boliger og gir betydelige støy- og forurensningsproblemer på den aktuelle strekningen. Det er derfor behov for en omlegging. Den viste traséen går gjennom utbygde boligområder og vil skape nye barrierer. Selv om skogsbeltet satt av til vegtrasé ikke var ment som grøntområder, er de i dag en verdifull del av grøntstrukturen. Vegvesenet mener at det ikke peker seg ut andre traséer for rv 20 fra Skogmuséet til Jømna enn den som er vist i planen. Vegvesenet ønsker derfor at den juridiske bindingen av tidligere trasé fra Skogmuséet til Jømna opprettholdes.

Elverum kommune mener det er urimelig at et så stort anlegg ikke skal konsekvens­utredes fullt ut. Gjeldende planer ble vedtatt før dagens regler om konsekvensutredning for riksveger ble innført. Dersom den juridiske bindingen opprettholdes, kan denne delen av vegen bygges ut uten vurdering av alternative traséer. Dersom bindingen fjernes, vil dagens regler for planlegging og konsekvensutredning gjelde. Kommunen mener at de gamle vedtakene ikke bygger på dagens kunnskap, og ønsker derfor et planvedtak som sikrer utredning av alle aktuelle alternativer.

1.3 Samleveg Grøndalsbakken – Henrik Ibsens veg

I løpet av planprosessen ble det klart at det er ønskelig med bedre forbindelser mellom boligområdet Hanstad og resten av sentrum. Denne trafikken må i dag ut på riksvegen, noe som er både trafikksikkerhetsmessig og transportmessig uheldig. Ny framtidig samleveg mellom Grøndalsbakken og Henrik Ibsens veg ble derfor lagt inn i planen etter høringen, og oversendt Statens vegvesen i egen høring.

Vegvesenet har innsigelse mot dette, fordi det vil påvirke mulig framtidig utbygging av rv 20.

2. Revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret

Kommunedelplanen for Elverum sentrum – Leiret ble vedtatt i 2001. Revidert kommunedelplan ble vedtatt 18. juni 2003.

Solørvegen/Rv 20 gjennom området ble åpnet som ny omkjøringsveg i 1979. Kommunedelplanen fra 2001 legger opp til at rv 20 skal gjøres om til bygate, og at vegens barrierevirkning mot Glomma skal reduseres. Planen legger opp til fire nye kryss med rv 20. Statens vegvesen hadde innsigelse mot dette pga. trafikkmengden og vegens status som stamveg. Planen ble derfor vedtatt med rekkefølgebestemmelser som sier at tre av kryssene ikke kan åpnes før trafikken på rv 20 mellom Glåmbrua og Gammelbrua er redusert til et akseptabelt nivå. I den nå reviderte sentrumsplanen er det vedtatt å fjerne rekkefølgebestemmelsene og åpne to nye kryss med rv 2. Vegkontoret har samme syn på dette som i 2001, og har innsigelse mot endringene.

Kommunen ser på en aksept for flere kryssløsninger som svært avgjørende for realisering av sentrumsplanen. Etter kommunens syn bør det være mulig å finne en løsning som kombinerer hensynet til både lokaltrafikken og stamvegtrafikken. Løsningen må basere seg på det faktum at 80 % av trafikken er lokaltrafikk. Det bør derfor etter kommunens syn ikke være problematisk å senke fartsgrensen og legge inn flere kryss på strekningen.

3. Gjennomgang av innsigelsene

3.1 Kommuneplanens arealdel, byggeområde B1 Stavåsen

Fylkesmannen i Hedmark begrunner sin innsigelse med at område B1 Stavåsen ikke er i tråd med kommunens strategi for klar tettstedsavgrensning. Området vil bli liggende som en satellitt utenfor sentrum, uten dekning av kollektivtransport. Bilbruken vil utgjøre en betydelig miljøbelastning. Fylkesmannen viser til at kommuneplanen har god dekning av boligtomter uten å ta i bruk Stavåsen, og mener dette området vil stride mot rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Områdets kvaliteter som nærturområde for Elverum sentrum vil bli redusert gjennom utbyggingen.

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark begrunner sin innsigelse med at området ligger i et helhetlig skogområde av middels og delvis høy bonitet, uten inngrep fra annen bebyggelse. Det foreslåtte boligområdet ligger løsrevet fra annen bebyggelse og har preg av å være satellitt-felt. Dette vil være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. I forhold til kommunens anslåtte behov for boliger i planperioden vil det ikke være behov for å legge ut området nå.

3.2 Kommuneplanens arealdel, fjerning av rettsvirkning av avsatt trasé for rv 20 fra Skogmuséet til Jømna

Statens vegvesen, Region Øst, har fremmet innsigelse mot at traséen for rv 20 fra Skogmuséet vises som "mulig framtidig hovedveg – ikke juridisk bindende".

Hovedplan for traséen ble vedtatt i 1984, og den har siden vært vist i generalplan og kommuneplan. Statens vegvesen mener det er viktig fortsatt å vise traséen som juridisk bindende fordi eksisterende rv 20 ikke er noe framtidig alternativ. Kommunens ønske om en avklaring av rv 20 er forståelig, men det er uklart når nødvendige konsekvens­utredninger kan gjennomføres. Det avhenger av hvordan prosjektene blir bundet opp til Nasjonal transportplan.

3.3 Kommuneplanens arealdel, ny tverrforbindelse mellom Henrik Ibsens veg ved nytt boligfelt B28 og Grøndalsbekken

Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region Øst begrunnes med at tverrforbindelsen kan binde opp reguleringsplan for omlegging av rv 20 med en planskilt kryssing. Det vises blant annet til at virkningene av en bruløsning på nærmiljøet ikke er undersøkt nærmere.

3.4 Revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret, oppheving av rekkefølgebestemmelse og fjerning av to innregulerte bommer mot innkjøring til rv 20

Statens vegvesen, Region Øst, har fremmet innsigelse mot oppheving av rekkefølge­bestemmelser og fjerning av to bommer langs rv 20. Innsigelsen begrunnes med at kapasiteten på riksvegen vil bli redusert dersom det åpnes for tre kryss uten at det er foretatt overordnede grep i trafikksystemet som reduserer trafikkmengden. Nye plankryss øker antall konfliktpunkter mellom kjøreretningene, og trafikksikkerheten og framkommeligheten vil på den måten bli forringet. Planforslaget vil etter vegvesenets syn i stor grad svekke rv 20 som stamveg.

4. Øvrige høringsuttalelser

Hedmark fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse, men har gitt en uttalelse til fylkesmannen i forbindelse med oversendelse av innsigelsessaken til departementet. Elverum kommune har vært prosjektkommune i fylkeskommunens arbeid med stedsutvikling gjennom mange år. Dette er en del av det nasjonale programmet for "utvikling av miljøvennlige og attraktive områder i distriktene." Som en del av dette arbeidet er det gjennomført en arkitektkonkurranse for utforming av ny rådhusplass. De sentrale målene i arbeidet er å forsterke kvartalsstrukturen med bygater, plasser og bedre tilknytning til elva.

Fylkeskommunen peker på det uheldige i at Statens vegvesen ikke har ressurser til å delta med konsekvensutredninger i forbindelse med planarbeidet, og at kommunen derfor ikke kan vedta noen bindende framtidig vegløsning. Det har her oppstått en vanskelig dobbeltbinding der kommunen ikke kommer videre i byutviklingen. Fylkeskommunen ser på en løsning der vegen mellom bruene og Kirkevegen omdannes til en bygate som helt avgjørende for det videre byutviklingsarbeidet. Parallelt med dette bør det kunne jobbes videre med avklaring av langsiktige vegløsninger og konsekvensutredninger.

5. Fylkesmannens tilråding

Fylkesmannen i Hedmark viser til at boligområde B1 Stavåsen var vist som LNF-område med særlige naturforvaltningsinteresser i kommuneplanen fra 1991. Fylkesmannen mener at beliggenheten som en satellitt ikke er forenlig med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og andre nasjonale føringer. Videre bryter forslaget med kommunens egne prinsipper for utbygging av boligområder. Fylkesmannen tilrår å ta innsigelsene til følge på dette punktet.

Trasé for rv 20 fra Skogmuseet til Jømna har ligget inne i kommunale planer de siste 20 årene uten å bli realisert. Etter fylkesmannens oppfatning er det av stor betydning å finne alternative løsninger for rv 20 gjennom Elverum som er mer i samsvar med dagens og framtidens behov. Fylkesmannen mener at avsetting til LNF-område vil hindre nedbygging av traséen. Fylkesmannen tilrår derfor ikke å ta innsigelsen fra Statens vegvesen til følge på dette punktet.

Tverrforbindelsen mellom Henrik Ibsens veg ved nytt boligfelt B28 og Grøndalsbekken bør etter fylkesmannens vurdering ses i sammenheng med den totale løsningen for framtidig framføring av rv 20. Fylkesmannen tilrår derfor å ta denne innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

Når det gjelder innsigelsen mot revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret, viser fylkesmannen til den løsningen som ble lagt fram på meklingsmøtet 12. august 2003. Løsningen går ut på å vurdere om en gjennom skilting, kanalisering, envegs­kjøring eller andre tiltak kan oppnå tilfredsstillende trafikkavvikling ved åpning av to avkjøringer til rv 20 på strekningen Glåmbrua – Gammelbrua. Statens vegvesen har i brev av 29. august 2003 til fylkesmannen meddelt at det ikke er oppnådd enighet om kryssløsninger, og at saken derfor ønskes oversendt til Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen anbefaler primært å anbefale løsningen som er skissert i meklingsprotokollen, subsidiært å ta innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

6. Uttalelser fra Landbruksdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Som grunnlag for sin avgjørelse har Miljøverndepartementet innhentet uttalelser fra Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet.

6.1 Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet støtter fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens miljøvern­avdeling i at en etablering av nytt boligfelt i Stavåsen kan være uheldig. Dette skyldes både at området er et relativt urørt LNF-område og at det vil gi økt transport­behov. Departementet vurderer likevel at utbyggingen ikke berører landbruksinter­esser av regional eller nasjonal interesse, eller at den vil føre til press på mellom­liggende landbruksareal. Landbruks- og matdepartementet anbefaler derfor at innsigelsen til boligfeltet på Stavåsen ikke tas til følge.

6.2 Samferdselsdepartementet

Rv 20 fra Skogmuseet til Jømna

Samferdselsdepartementet ser at det kan være motforestillinger mot å binde opp arealer i så lang tid som det er tale om for rv 20 gjennom Elverum, uten at utbygging blir gjennomført. Departementet kan være enig i at det gjøres en vurdering av om det finnes andre og bedre alternativer for rv 20, før en eventuelt fatter detaljert planvedtak for tiltaket. Rettsvirkningen av tidligere vedtatt løsning bør imidlertid ikke oppheves, før et eventuelt nytt og bedre alternativ foreligger. Dette gir best sikkerhet for at det ikke tillates ytterligere utbygging i konflikt med den vedtatte traséen. Samferdselsdeparte­mentet tilrår å ta Statens vegvesens innsigelse til følge.

Ny tverrforbindelse mellom Henrik Ibsens veg og Grøndalsbekken

Departementet mener at løsningen med ny tverrforbindelse må ses i sammenheng med den totale løsningen for framtidig rv 20, og må derfor inngå i utredningen av denne. Det tilrås derfor å ta Statens vegvesens innsigelse til følge.

Revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret

Rv 20 har allerede i dag trafikk som nærmer seg kapasitetsgrensen for 2-feltsveg. Anlegg av nye kryss vil kunne innebære redusert framkommelighet og flere ulykker. Departementet viser til at dette er en relativt ny omkjøringsveg, som ønskes gjort om til bygate. Departementet mener at dette ikke kan gjøres før en har funnet fram til en løsning som reduserer trafikken på eksisterende rv 20. Samferdselsdepartementet tilrår å ta Statens vegvesens innsigelse til følge.

7. Miljøverndepartementets vurdering

7.1 Kommuneplanens arealdel, byggeområde B1 Stavåsen

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å kunne tilby varierte boligtomter, og at det er begrensede muligheter for slik variasjon innenfor sentrumsområdene. Departementet viser likevel til at det i kommuneplanen er avsatt boligområder med ulike kvaliteter. Samlet sett vil derfor kommunen ha et variert tomtetilbud, selv om noen av alternativene ligger utenfor sentrumsområdet.

Kommunen har arbeidet systematisk med å utvikle sentrum til et tettere, mer funksjonelt og tydeligere avgrenset tettsted. Stavåsen bryter etter departementets syn med kommunens egne målsettinger om klar tettstedsavgrensning. Området vil ikke bygge opp under eksisterende bosetting, og det er lite egnet for kollektivtransport. Området brukes i dag som turområde, og det er vist som LNF-område med særlige naturforvaltningsinteresser i tidligere arealdel til kommuneplanen.

Området vil samlet sett etter departementets oppfatning være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Det er i følge kommunens prognoser for boligbygging ikke behov for området i planperioden.

Miljøverndepartementet finner ut fra dette ikke å kunne godkjenne boligområde B1 Stavåsen i kommuneplanens arealdel. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen er etter dette tatt til følge.

7.2 Kommuneplanens arealdel, fjerning av rettsvirkning av avsatt trasé for rv 20 fra Skogmuséet til Jømna

Kommuneplanens arealdel har til hensikt å avklare de langsiktige arealmessige utfordringene i kommunen, og statlige myndigheter skal delta i planarbeidet. Avklaringen av framtidig hovedvegsystem er helt avgjørende for at Elverum kommune skal komme videre i sin planlegging og byutvikling. Statens vegvesen har utarbeidet en konsekvensutredning for ny rv2/25 på strekningen Løten grense –Grundset i Elverum. Denne inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for kommuneplanen.

Departementet tilrår at Statens vegvesen også framover samarbeider aktivt med kommunen for å sikre en avklaring om resten av det framtidige, overordnede vegsystemet i Elverum. Plansamarbeidet bør inngå i kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er mer enn 20 år siden planene for den viste traséen for rv 20 ble utarbeidet, og det er åpenbart behov for en samlet, helhetlig revisjon av plangrunnlaget. Dette betyr at det bør ses på alle mulige løsninger, også for den søndre delen av strekningen fram til Jømna. Det er likevel viktig å sikre at den tidligere vedtatte traséen blir beholdt ubebygd inntil vegspørsmålet er endelig avklart. Kommunens vedtak om å vise traséen som LNF-område med vegtraséen tegnet inn uten rettsvirkning, vil etter departementets vurdering ivareta denne intensjonen.

Miljøverndepartementet finner etter dette å kunne godkjenne den delen av kommune­planens arealdel som omfatter trasé for rv 20 fra Skogmuseet til Jømna som LNF-område, med inntegnet vegtrasé uten rettsvirkning. Statens vegvesens innsigelse er etter dette ikke tatt til følge.

7.3 Kommuneplanens arealdel, ny tverrforbindelse mellom Henrik Ibsens veg ved nytt boligfelt B28 og Grøndalsbekken

Departementet har forståelse for at Statens vegvesen ikke ønsker etablert nye vegprosjekter som kan vanskeliggjøre gjennomføringen av framtidig vegtrasé. Samtidig er det uheldig at trafikken fra et større boligfelt må kanaliseres ut på riksvegen på grunn av et mangelfullt internt vegnett. Departementet mener at spørsmålet om løsning på tverrforbindelsen bør ses i sammenheng med valg av framtidig overordnet vegløsning, og inngå som en del av premissene for vurderingen av alternativer. Departementet godkjenner derfor ikke den delen av kommuneplanens arealdel som gjelder ny tverrforbindelse mellom Henrik Ibsens veg ved nytt boligfelt B28 og Grøndalsbekken. Statens vegvesens innsigelse er etter dette tatt til følge.

7.4 Revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret, oppheving av rekkefølgebestemmelse og fjerning av innregulerte bommer mot innkjøring til rv 20

Denne innsigelsen henger sammen med langsiktig løsning for rv 20. Kommunen har kommet opp i en uheldig situasjon ved at det fortsatt er uklart når grunnlaget for gjennomføringen av sentrumsplanen fra 2001 vil være til stede. Departementet slutter seg til de prinsippene for byutvikling som ligger i sentrumsplanen, og ser klart behovet for at de kan gjennomføres raskt. Samtidig er Statens vegvesens innsigelse begrunnet i trafikksikkerhet og framkommelighet, som er vesentlige nasjonale interesser i stamvegnettet. Vi viser til Samferdselsdepartementets uttalelse om at rv 20 allerede i dag har trafikk som nærmer seg kapasitetsgrensen for 2-feltsveg. 80% av trafikken på strekningen mellom Glåmbrua og Gammelbrua er lokaltrafikk. Dette bør etter Miljøverndepartementets syn tilsi at en snarest mulig avklarer plangrunnlaget for framtidig vegløsning, også ut fra hensynet til trafikkavviklingen.

Vegomleggingen for rv 20 som ble foretatt i 1979 bygger på andre prinsipper for byutvikling enn i dag. Vegens barrierevirkning mot Glomma er uheldig, og stengingen av avkjørsler gir begrensninger for gjennomføringen av sentrumsplanen. Etter departementets oppfatning bør det innenfor rammene av sentrumsplanen være mulig å finne fram til løsninger som åpner opp for gjennomføring av en noe større del av sentrumsplanen enn i dag. Det vises her til meglingsresultatet, der det fra vegvesenets side ble åpnet for en av- eller påkjøring i tillegg til det krysset som fins i dag. Det forutsettes at både hensynet til byutvikling og lokalmiljø og hensynet til trafikkavvikling og sikkerhet blir tillagt vekt i det videre planarbeidet.

Departementet tilrår at kommunen og Statens vegvesen går videre i arbeidet med å finne fram til hvilke kryssløsninger som er mulige innenfor dagens trafikkmengde, samtidig med at arbeidet med vurdering av langsiktige trafikkløsninger pågår. For å unngå at kommuneplanbestemmelsens pkt. 4.1 skal være til hinder for en slik prosess, gjør departementet en tilføyelse i bestemmelsenes pkt. 4.1.

Bestemmelsens pkt. 4.1 i kommuneplanbestemmelsene skal etter dette lyde:

"Veglenkene mellom byggeområdene By1 og By3, By5 og By7, By7 og By11 kan ikke åpnes med kryss mot Solørvegen/rv 20 før trafikken på rv 20 mellom Glåmbrua og Gammelbrua er redusert til et akseptabelt nivå, eller det foreligger enighet med vegmyndighetene om en løsning."

Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er etter dette delvis tatt til følge.

VEDTAK

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd vedtar Miljøverndepartementet følgende om kommuneplanens arealdel for Elverum kommune 2003-14, vedtatt i kommunestyret 18. juni 2003:

  • Rv 20 på strekningen Skogmuséet – Jømna vist som LNF-område med ikke juridisk bindende traséangivelse godkjennes.
  • Ny samleveg Grøndalsbakken – Henrik Ibsens veg godkjennes ikke, og traséen vises som LNF-område.
  • Boligområde B1 Stavåsen til boligfelt godkjennes ikke, og området vises som LNF-område.

Videre vedtar Miljøverndepartementet følgende om revidert kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret, vedtatt i kommunestyret 18. juni 2003:

Fjerning av rekkefølgebestemmelsene i bestemmelsenes pkt. 4.1 angående åpning av kryss mot Solørvegen/rv 20 godkjennes ikke. Planbestemmelsenes pkt. 4.1 gis følgende tilføyelse:"……, eller det foreligger enighet med vegmyndighetene om en løsning."

Kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen er egengodkjent av kommunen, med unntak av områdene med innsigelse. Departementets vedtak gjelder derfor bare de angitte områdene. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet og bestemmelsene i samsvar med departementets vedtak. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen og sentrumsplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Elverum kommune
Statens vegvesen, Region Øst, postboks 1010 Skurva, Lillehammer
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeslandbruksstyre
Landbruksdepartementet
Samferdselsdepartementet