Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, gnr 3 bnr 2

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. august 2007

 

Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, gnr 3 bnr 2

 

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 8. august 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde har innsigelse til reguleringsplanen.  

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde til følge. Den foreslåtte regulerings­planen, som legger til rette for økt hyttebygging ved Tomtvatnet, er ikke i tråd med nasjonal politikk for ivaretakelse av samiske interesser og reindriftens driftsgrunnlag. Reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt stadfestes derfor ikke.

Bakgrunn for saken

Levanger kommune vedtok 8. mars 2006 reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt. Planområdet ligger i nordvestenden av Tomtvatnet og åpner opp for bygging av 4 nye hytter som fortetting i eksisterende hytteområde som i dag består av 9 hytter. Området inngår i felt B i regulerings­planen, som ligger i et nokså smalt belte mellom vannet og en relativt trafikkert veg. Etter kommunens mening vil en forsiktig fortetting i felt B ikke føre til vesentlig økning av ferdselen i området, og en utbygging i samsvar med planforslaget vil ikke være til vesentlig ulempe for reindriftsnæringen. Det aktuelle området er mye brukt som utfartsområde av befolkningen i Levanger både sommer og vinter.   

Som begrunnelse for ikke å imøtekomme innsigelsen anfører kommunen at antallet nye hytter i planområdet i løpet av planprosessen er redusert fra 20 til 4. Reduksjonen innebærer at planens delområde A i sin helhet er tatt ut, mens de 4 nye hyttene i delområde B er en fortetting innimellom eksisterende hytter, hvor det fra før er en del ferdsel og annen aktivitet.

I kommuneplanens arealdel fra 2000 er det aktuelle området lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone C med eksisterende spredt fritidsbebyggelse, hvor ny fritids­bebyggelse er tillatt etter bestemte regler. Av bestemmelsene til planen framgår det at i LNF sone C ved Tomtvatnet er spredt fritidsbebyggelse tillatt innenfor en øvre grense på 5 hytter med største tillatte BRA 80 kvm inkludert 15 kvm uthus/anneks. Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel ble det likevel varslet en framtidig restriktiv holdning til hytte­bygging, bl.a. ved Tomtvatnet. Forslaget til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt omfattet i utgangspunktet 20 nye hytter med BRA 100 kvm inkludert uthus/anneks på inntil 20 kvm.

Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde reiste i møte 9. mars 2005 innsigelse mot reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet i at en ytterligere utbygging av hyttefeltet og økt trafikk i nordenden av Tomtvatnet vil kunne true utøvelsen av reindrift i et viktig vinterbeite i Færen reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet har også en drivingslei like nord for Tomtvatnet. Områdestyret mener at en ytterligere utbygging og økt trafikk i nordenden av vannet ikke er forenlig med reindriftens behov. Områdestyret viser den forbindelse til at det i 2004 ble vedtatt 2 regulerings­planer på østsiden av Tomtvatnet, som åpnet for bygging av 15 nye hytter der. Bakgrunnen for å fremme innsigelse mot alle hyttene i det nye planforslaget er at grensen for hvor mye reindriften kan tåle av forstyrrelser i området, basert på føre-var-prinsippet, ble nådd ved planvedtakene i 2004. Områdestyret kan på sikt ikke akseptere at det vedtas mer eller mindre tilfeldige og grunneierinitierte hytteplaner som truer reindriftens muligheter i området.

Områdestyret viser til at den begrensende faktor i reindriftsnæringen er tilgangen på vinterbeiteområder. Drivingsleien nord for Tomtvatnet brukes bl.a. ved forflytning fra høstbeitet, mens det om våren foregår naturlige trekk til kalvingsområder lenger øst for Tomtvatnet. Områdestyret påpeker at det er viktig at naturlige trekk kan foregå både mellom sesongbeiter og innen området.

Mekling i saken ble avholdt 2. september 2005. Resultatet fra meklingen ble at kommunen var innstilt på å foreslå at hele delområde A samt hytte nr 15 og 16 i delområde B ble tatt ut av planen, men at resten av forslaget ble opprettholdt. Områdestyret behandlet saken i møte 23. september 2005 og vedtok å opprettholde innsigelsen mot alle de nye hyttene i planområdet. Levanger kommune­styre sluttbehandlet planen i møte 8. mars 2006 uten å imøtekomme innsigelsen fullt ut. Kommunestyrets vedtak var imidlertid i samsvar med forslag til resultat fra meklingsmøtet, det vil si at delområde A samt hyttene 15 og 16 ble tatt ut. Dette innebar at kommunestyret vedtok reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt med 4 nye hytter plassert i delområde B. Til tross for redusert antall hytter i kommunens endelige vedtak, førte meklingen således ikke til enighet. Saken ble derfor sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i brev av 8. august 2006 til Miljøvern­departementet anbefalt at innsigelsen fra Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde tas til følge. Fylkesmannen mener det ikke er dokumentert eller sannsynliggjort at en fortetting av eksisterende hytteområde med 4 nye hytter vil gi noen særlig negativ virkning for reindriften, men finner likevel å måtte legge Områdestyrets vurdering av dette forholdet til grunn for sin anbefaling.

Befaring ble avholdt 2. november 2006 med representanter fra Levanger kommune, Innherred samkommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde, reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 21. desember 2006 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene fra Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde tas til følge. LMD mener at forslaget til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt er i strid med ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk.

LMD viser også til at det i Levanger kommune legges opp til en bit-for-bit planlegging gjennom en rekke ulike reguleringsplaner, som vedtas og bygges ut over et lengre tidsrom. En slik strategi er etter LMDs syn uheldig, fordi det gjør det vanskelig å vurdere virkningene for reindriftsnæringen i sammenheng.

LMD viser videre til at sentrale utfordringer i utviklingen av reindriftsnæringen er behandlet i flere stortingsdokumenter, senest i St prp nr 64 (2005-2006) Om reindriftsavtalen 2006/2007 m.m. Der understrekes det at reindrift er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. Menneskelig virksomhet i reinbeiteområdene kommer i tillegg til naturlige forstyrrelser fra bl.a. rovvilt. Videre påpekes at inngrep og forstyrrelser innenfor reinbeite­områdene har økt vesentlig de siste tiårene og ført til varig reduksjon av arealer reindriften kan bruke og økte forstyrrelser for reinflokkene. Inngrep og forstyrrelser medfører ofte oppstykking av beiteområder eller trekkleier og en slik fragmentering er trolig en av de største truslene mot reindriftens arealgrunnlag. Totaleffekten av mange små inngrep og forstyrrelser er derfor i mange tilfeller større enn summen av de enkelte inngrep skulle tilsi. LMD mener dessuten at regulerings­planen ikke er i tråd med overordnet plan.

LMD understreker derfor at det er viktig at kommunene tar ansvar for den overordnede arealplanleggingen, spesielt i områder med flere interesser. For reindriftsnæringen er det viktig at en ikke bare vurderer konsekvensene av det enkelte tiltak, men vurderer de samlede effektene av gjennomførte og planlagte tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt. LMD kan ikke se at dette er ivaretatt i denne saken.

Miljøverndepartementets vurderinger

Hovedkonflikten i saken er om utbygging av 4 nye hytter i planområdet, og den ferdsel og aktivitet hyttene vil generere, medfører negative konsekvenser for reindriftsnæringens arealgrunnlag i Færen reinbeitedistrikt. Det er i den forbindelse viktig å vurdere de samlede effektene av gjennomførte og planlagte tiltak i distriktet, og spesielt i området ved Tomtvatnet.

Departementet ser det som positivt at Levanger kommune har vist kompromissvilje når det gjelder den aktuelle planen, og at en har endt opp med et planforslag med kun 4 nye hytter, som fortetting i eksisterende hyttefelt. Departementet er imidlertid enig med Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Landbruks- og matdepartementet i at det er uheldig for reindriftsnæringen at kommunen åpner opp for en bit-for-bit utbygging i Tomtvatnetområdet.

Miljøverndepartementet viser i den forbindelse til Landbruks- og matdepartementets redegjørelse for reindriftsnæringens nasjonale og internasjonale forankring. Miljøverndepartementet viser i tillegg til St.meld. nr 21 (2004-2005) "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand", der det står at hyttebygging bør avklares gjennom kommunale og regionale planprosesser der utbyggingen settes inn i en helhetlig regional- og næringspolitisk ramme. Det vises til at hytteutbygging ikke bør skje i viktige reindriftsområder.

Miljøverndepartementet legger i denne saken avgjørende vekt på de vurderinger som er gjort av nasjonale reindriftsmyndigheter. Fordi området ved Tomtvatnet brukes som vinterbeite og det både er drivingslei og flere trekkleier i området, samt at det de senere årene er planlagt og bygget ut flere nye hytter i området, mener departementet at det ikke bør skje ytterligere utbygging i nordenden av Tomtvatnet.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Levanger kommunestyres vedtak 8. mars 2006 om reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, gnr 3 bnr 2.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Levanger kommune
Innherred samkommune
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet