Sauda kommune - innsigelse til kommuneplan 2002-2014 (fritidsbebyggelse)

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

Vår ref

Dato

200302259- P/PSE

12.03.04

Sauda kommune - innsigelse til kommuneplan 2002-2014, arealdelen

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Rogaland datert 4. august 2003.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Rogaland har innsigelse til planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel hva angår størrelse på fritidsbebyggelse i landbruks- natur- og friluftsområder der spredt utbygging er tillatt (LNF, sone II). For øvrig er kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer vedtatt og egengodkjent av Sauda kommune med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet godkjenner planbestemmelsene om hyttestørrelse til kommuneplanens arealdel for Sauda kommune 2002-2014. Departementet mener at de formelle kravene for angivelse av omfang og lokalisering i områder for spredt utbygging i LNF-områder er godt ivaretatt i planen. Når antall hytter og deres lokalisering er klart angitt i planen, er det helt unødvendig å angi maksimal hyttestørrelse for å oppfylle vilkårene i plan- og bygningslovens § 20-4 andre ledd, bokstav c), slik fylkesmannen anfører.

Departementet mener derfor at det i denne saken ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkesmannen i Rogaland til følge. Departementet finner heller ikke at saken berører nasjonale eller viktige regionale interesser på en slik måte at det er grunnlag for å sette kommunens planvedtak til side.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder at det i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel for Sauda 2002-2014 ble gjort vedtak om å fjerne bestemmelsene om maksimalstørrelse på hytter i områder for spredt utbygging (LNF, sone II). Konflikten går på om det skal gis konkrete bestemmelser om maksimalstørrelse på hytter i kommunen eller ikke. Kommunen mener at planen med bestemmelser oppfyller kravene til omfang og lokalisering av spredt fritidsbebyggelse. I gjeldende kommuneplan fra 1999 er det i LNF, sone II-områder gitt tillatelse til spredt utbygging av hytter inntil 80 kvm boligareal.

Sauda kommune har i møte 27. november 2002 og 5. juni 2003 vedtatt kommuneplanens arealdel 2002-2014. Bortsett fra reviderte bestemmelser og retningslinjer er planen egengodkjent med rettsvirkning. Sauda kommune begrunner sitt vedtak med at kommunen ønsker å legge til rette for en fleksibel politikk for spredt utbygging av hytter i LNF, sone II-områdene. Planens retningslinjer er derfor formulert slik at en har åpning for å differensiere både størrelse, utforming, materialvalg og farge på nye bygg. Kommunen mener det er tilstrekkelig at en i bestemmelsene og retningslinjene til planen har lagt føringer for hva ny utbygging bør ta hensyn til, blant annet landskapstyper, kulturmiljø og eksisterende bebyggelse.

Sauda kommune omtaler seg selv som den mest typiske distriktskommunen i Rogaland. Derfor har kommunen i forbindelse med kommuneplanprosessen blant annet fokusert på behovet for næringsutvikling. Innbyggerne og næringslivet i Sauda involverte seg sterkt i prosessen og kom med innspill. Svært mange av forslagene hadde arealmessige konsekvenser, og omfattet tilrettelegging for reiseliv og turisme, herunder ytterligere utbygging av hytter.

Fylkesmannen i Rogaland reiste i brev av 23. mai 2003 innsigelse til kommuneplanen. Fylkesmannen ville beholde bestemmelsen om hyttestørrelse i området for spredt utbygging, fordi det er en sammenheng mellom en slik bestemmelse og arealdisponeringen i planen. Ved første gangs høring av planen ble det lagt til grunn at eksisterende bestemmelser om hyttestørrelse i området for spredt utbygging skulle videreføres. Planen viser mange og relativt store områder for spredt utbygging. Etter fylkesmannens vurdering er natur-, friluftslivs- og landskapsverdier ikke tilstrekkelig ivaretatt ved de endringer som er gjort i planens bestemmelser. Ut i fra dette er det ønskelig med differensierte bestemmelser, med mer restriktive krav i områder som har særlige kvaliteter og som ligger utenfor influensområde fra veg. De vedtatte bestemmelsene for LNF, sone II-områdene i planen kan etter fylkesmannens syn få store konsekvenser for de allmenne verdiene i områdene.

Fylkesmannen aksepterer i utgangspunktet arealbruken, men mener at de reviderte planbestemmelsene ikke er restriktive nok, og påpeker at planens retningslinjer ikke er juridisk bindende. Vedtatte bestemmelser og retningslinjer blir vurdert til ikke å gi tilstrekkelig styring når det gjelder størrelse på hytter. Fylkesmannen stiller også spørsmål ved hvorvidt planen i tilstrekkelig grad oppfyller plan- og bygningslovens krav til angivelse av omfang og lokalisering. Selv om fylkesmannen mener at kommunen har lagt frem bestemmelser og retningslinjer med positive intensjoner, mener fylkesmannen at planen er for liberal når det gjelder hyttestørrelse og at gjennomføringen av den derfor vil skape unødige konflikter.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse til departementet at innsigelsen tas til følge.

Meklingsmøte i saken ble avholdt 1. juli 2003. Det ble ikke oppnådd enighet, og saken ble oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Det har ikke vært befaring i saken.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Et hovedspørsmål i saken er om kommunen formelt sett må gi konkrete bestemmelser når det gjelder maksimal størrelse på hytter for at plan- og bygningslovens krav til angivelse av omfang og lokalisering av fritidsbebyggelse i områder for spredt utbygging skal være oppfylt.

Plan- og bygningslovens § 20‑4 andre ledd, bokstav c), bestemmelser til områder i LNF-områdene hvor spredt utbygging er tillatt, lyder:

"Til arealdelen kan det gis utfyllende bestemmelser: …… c) For områder nevnt i første ledd nr. 2 kan gis bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse og ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og om fritidsbebyggelse, herunder stille krav om bebyggelsesplan."

Minimumskravet er etter lovens bestemmelse at både omfang og lokalisering av bebyggelsen skal være angitt. Det må være konkret og entydig markert, slik at det ikke oppstår tvil om hvilke forhold og interesser som blir berørt ved utbygging. Hensikten med bestemmelsen er å gi rom for innpassing av visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæring, uten å gjøre det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte tilfellet.

Når det gjelder hyttestørrelse kan det eventuelt gis bestemmelse om utforming m.v. etter plan- og bygningslovens § 20‑4 andre ledd, bokstav b). Bestemmelser etter § 20‑4 andre, ledd bokstav b) forutsetter imidlertid at kravene til omfang og lokalisering etter § 20‑4 andre ledd, bokstav c), er innfridd.

Plan- og bygningsloven § 20‑4 andre ledd, bokstav b), lyder:

"Til arealdelen kan det gis utfyllende bestemmelser: …….. b) I tilknytning til utbyggingsområder og i landbruks-, natur- og friluftsområder der spredt utbygging er tillatt, kan det også fastsettes bestemmelser om tillatt byggehøyde, grad av utnytting og andre former for styring av bygningers og anleggs størrelse, form m.v. Det kan også gis nærmere kriterier for lokalisering av ulik utbygging og arealbruk innen byggeområdene."

Sauda kommune har ikke benyttet seg av muligheten til å gi bestemmelser om størrelse på fritidsbebyggelse, men har vedtatt enkelte andre bestemmelser som går på utforming, blant annet om valg av byggematerialer og farger.

Miljøverndepartementet mener at kommunen har gjort et grundig og godt arbeid med å utarbeide bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel. Departementet vurderer det slik at både kommunen og fylkesmannen ønsker at det i områder for spredt utbygging (LNF, sone II) skal være differensiert hyttestørrelse, utforming og infrastruktur. Uenigheten består i hvordan det skal fremgå av plankart, bestemmelser og retningslinjer til planen.

Departementet mener at kommunen i denne saken ivaretar plan- og bygningslovens krav til omfang og lokalisering av fritidsbebyggelse i områder for spredt utbygging. Antall hytter og deres plassering er tydelig angitt i planen med bestemmelser. Maksimal hyttestørrelse er imidlertid ikke angitt i planbestemmelsene. Dette er en endring fra foregående kommuneplan, vedtatt i 1999, der maksimal hyttestørrelse var satt til 80 kvm.

Når antall hytter og deres lokalisering er klart angitt i planen, er det helt unødvendig å angi maksimal hyttestørrelse for å oppfylle vilkårene i plan- og bygningslovens § 20‑4 andre ledd, bokstav c), slik fylkesmannen anfører.

Departementet mener derfor at det i denne saken ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkesmannen i Rogaland til følge.

Departementet finner heller ikke at saken berører nasjonale eller viktige regionale interesser på en slik måte at det er grunnlag for å sette kommunens planvedtak til side. Miljøverndepartementet godkjenner dermed bestemmelsene for LNF, sone II-områdene i kommuneplanen for Sauda 2002-2014, arealdelen.

Vedtak

I medhold av § 20‑5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne godkjenne Sauda kommunes vedtak i møte den 5. juni 2003 om bestemmelser for LNF, sone II-områdene i kommuneplan for Sauda 2002-2014, arealdelen.

Øvrige deler av kommuneplanen er egengodkjent med rettsvirkning av Sauda kommunestyre i møte 23. november 2002 og 5. juni. 2003.

For øvrig finner departementet etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for andre merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20‑5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg:
‑ Saksdokumentene
‑ Plankartet
‑ Bestemmelser for LNF, sone II-områdene i kommuneplan for Sauda 2002-2014 , arealdelen, med departementets påtegning om godkjenning

Kopi:
‑ Sauda kommune
‑ Rogaland fylkeskommune