Stange kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2005-2016

Avgjørelse i innsigelsessak 12. april 2007

 

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Hedmark av 28. juni 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot byggeområde F 3.2 for fritidsbebyggelse i Tuvika.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Hedmark til følge. Utbygging av hytteområde på Tuvika for 50 hytter godkjennes ikke, og området vises som LNF-område. Utbyggingen innebærer inngrep i et av de få større ubebygde naturområder langs Mjøsa. Selv om utbyggingen holdes utenfor strandsonen, vil utbyggingen redusere verdien av strandsonen for allmennhetens friluftsliv. Departementet viser til at det er satt i gang et regionalt prosjekt for helhetlig forvaltning av Mjøsas strandsone.

Sakens bakgrunn

Kommuneplanens arealdel for Stange kommune 2005-2016 legger opp til at det i planperioden kan oppføres 460 nye fritidsboliger fordelt på 15 områder. Det er lagt ut byggeområder for ca. 100 nye fritidsboliger ved Mjøsa nord for Tangenhalvøya. Det foreslåtte hytteområdet i Tuvika ligger litt nordvest for sørspissen av Tangenhalvøya. Området er på 330 dekar, og er planlagt for utbygging av 50 fritidsboliger med høy teknisk standard. Det legges opp til utbygging av lokal vannforsyning og renseanlegg, bryggeanlegg, badeplass og kjøreveg fram til hyttene. Avstanden mellom hyttene og strandkanten mot Mjøsa vil være mellom 100 og 200 meter.

Fylkesmannen i Hedmark har innsigelse til hytteområdet i Tuvika, begrunnet med at området er del av et stort strandnært område langs Mjøsa med få store tekniske inngrep. Tangenhalvøya er i følge fylkesmannen et av de få store sammenhengende arealene langs Mjøsa som ikke er vesentlig berørt med veg, jernbane eller oppdyrking, og som samtidig har en topografi som gjør at strandarealene er egnet til friluftsliv. Området har regional og lokal betydning som frilufts- og rekreasjonsområde, da det er tilgjengelig både fra land- og sjøsiden. Friluftslivet er knyttet til fritidsfiske, båtbruk, bading og turgåing. Tangenhalvøya er i henhold til kommunens viltkart et viktig viltområde. På Geitholmen i nærheten av hytteområdet er det registrert rødlistet dyreart samt regionalt sjeldne karplantearter. 

Hedmark fylkeskommune har ikke innsigelse til kommuneplanens arealdel, men har flere merknader til planen. Fylkesrådet har blant annet følgende merknad til utbyggingsmønsteret for hytter: ”Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å utarbeide en verne- og utviklingsplan for strandsonen langs Mjøsa med tanke på å finne gode lokaliseringer framfor å åpne for tilfeldige enkeltutbygginger av fritidsbebyggelse styrt av grunneierinteresser.”

Kommunestyret vedtok kommuneplanen 18. januar 2006. Område F3.2 Tuvika ble vedtatt sendt fylkesmannen til mekling. I saksframlegget begrunnes vedtaket om å opprettholde hytteområdet med at fylkesmannens innsigelse er generelt utformet, og kan tolkes som et forbud mot hytteutbygging på hele strandstrekningen fra Gillundstranda rundt Tangenhalvøya til Tangen. Likevel har ikke fylkesmannen hatt innsigelse til de andre hytteområdene innenfor dette området. Kommunen viser til at det har kommet motforestillinger fra oppsittere i området mot hytteområdet, begrunnet i usikkerhet om virkningene på nærmiljøet og vegforbindelsen fram til området. Kommunen mener det bør kunne forsvares å tillate noe fritidsbebyggelse på Tangenhalvøya, og ønsker å bruke denne begrensede utbyggingen for å få erfaring med hva som er forsvarlige rammer for utbygging langs Mjøsa.

Mekling i saken ble gjennomført hos fylkesmannen 20. juni 2006. Av meklingsprotokollen framgår at fylkesmannen la fram forslag om å ta ut Tuvika-området i påvente av resultatet av prosjektet om kartlegging av strandnære områder ved Mjøsa. Prosjektet er en oppfølging av Interregprosjektet Big Lakes. Kartleggingen skal gi grunnlag for regionale vurderinger av framtidig arealdisponering. Fylkesmannen viser til at ny motorveg og jernbane vil kunne legge beslag på nye strandområder, men også gjøre Tangen attraktivt som boligområde.

Stange kommune ønsket ikke å ta ut området, og viser til at utbyggingen vil ivareta 100-metersbeltet, og tilrettelegge for friluftsliv for allmennheten i tillegg til hytteboerne i området. Meklingen førte ikke fram.

Befaring ble holdt 22. september 2006, med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, grunneieren og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår i uttalelse av 31. oktober 2006 at innsigelsen tas til følge, med henvisning til at en bør avvente en regional avklaring av arealbruken. Viktige forhold som må avklares er sikring av allmenn tilgang til strandsonen, landskapsvirkninger av hyttebygging og arealbruken sett i lys av kriterier for samordnet areal- og transportplanlegging.

Direktoratet tilrår at spørsmålet om eventuell videre regulering av området først kan tas opp når regionale planavklaringer knyttet til strandsonen, landskapet og SMAT-analyse for boligbygging foreligger. Etter direktoratets vurdering kan positive konklusjoner i de regionale analysene åpne for å utarbeide reguleringsplan for området.

Direktoratet viser til en NIBR-rapport fra 1970 som dokumenterer naturkvalitetene langs Mjøsa. Den viser at Tangenområdet er den største gjenværende utmarksreserven langs Mjøsa. Det er foreslått en betydelig ny boligbygging i Tangenområdet, som vil ha Tangenhalvøya som sitt nære friluftsområde.

Miljøverndepartementets vurdering

Kommuneplanens arealdel 2005-2016 i Stange kommune er resultat av en omfattende planprosess, der det har vært lagt vekt på medvirkning fra alle deler av kommunen. Det har kommet mange innspill til prosessen fra grunneiere og andre interessenter. Flere utbyggingsområder er tatt ut av planforslaget som resultat av innsigelser til planen.

I januar 2007 var det 826 fritidsboliger i kommunen. De foreslåtte byggeområdene for 460 nye hytter innebærer altså en betydelig økning i hyttetallet. Byggeområdene har ulike kvaliteter, blant annet er flere områder plassert i nærheten til Mjøsa. Dette innebærer at selv om Tuvika med 50 hytter tas ut av planen, vil det fortsatt være lagt ut et stort antall varierte hyttetomter i kommuneplanen.

Departementet viser til begrunnelsene fra fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning når det gjelder kvaliteter i området som blir berørt av en eventuell utbygging i Tuvika. Departementet viser også til framtidige planer om større boligutbygging på Tangen, som vil kunne øke Tangenhalvøyas betydning som nærfriluftsområde.

Departementet viser til at fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene rundt Mjøsa har startet opp prosjektet Strandsone Mjøsa, som del av Miljøverndepartementet/Kommunenes sentralforbunds Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Prosjektet er støttet av Direktoratet for naturforvaltning, og er en videreføring av Interreg-prosjektet Big Lakes II. Hytte- og boligbygging langs Mjøsa er en aktuell problemstilling i flere kommuneplaner. Prosjektet har som mål å utarbeide felles mål og strategier for strandsonen, og retningslinjer eller planbestemmelser forankret i kommune- og fylkesplaner.

Store deler av strandsonen langs Mjøsa er enten nedbygd av veg, jernbane eller bebyggelse, eller de er lite tilgjengelig på grunn av jordbruk eller topografi. Selv om den foreslåtte hytteutbyggingen ligger utenfor 100-metersbeltet, vil strandsonen bli påvirket både i forhold til landskapsvirkning fra hyttene og bruk av strandsonen. Samtidig vil en utbygging som foreslått kunne forbedre forholdene for friluftslivet gjennom opparbeiding og tilrettelegging.

En utbygging av hytter i Tuvika vil innebære inngrep i et større skogkledd og lite utbygd område ved Mjøsa, med stor rekreativ verdi. Området har både estetisk, topografisk og lokalklimatisk gunstige forhold for friluftsliv.  Etter en samlet vurdering finner derfor Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å ta fylkesmannens innsigelse til følge.     

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Stange kommunestyres vedtak av 18. januar 2006 om kommuneplan for Stange kommune 2005 – 2012, med unntak av byggeområde for fritidsbebyggelse på Tuvika, Tangenhalvøya. Området endres til LNF-område i kommuneplanen.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet, planbeskrivelsen og planbestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy 
  

Kopi:
Stange kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Hedmark fylkeskommune