Kvinnherad kommmune - reguleringsplan for Jondalstunnelen

Vedtak vedrørende reguleringsplan for Jondalstunnelen i Kvinnherad kommune, 14. juni 2007


 

Innkalt reguleringsplan for Jondalstunnelen


Miljøverndepartementet innkalte reguleringsplan for Fv 107 Jondalstunnelen i Kvinnherad kommune 7. desember 2006, ettersom departementet fant å ville vurdere saken nærmere i forhold til nasjonale miljøhensyn.

Det ble avholdt et møte i Miljøverndepartementet 18. januar 2007, der formålet var å samle alle parter og belyse saken best mulig. Befaring i saken ble avholdt 14. mars i år, med representanter fra Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Kvinnherad- og Jondal kommuner og representanter for grunneiere i Nordrepollen.

Etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 andre ledd kan departementet av eget tiltak oppheve eller endre reguleringsplanen dersom den strider mot nasjonale interesser, fylkesplan eller arealdelen av kommuneplanen.

Etter en samlet vurdering er Miljøverndepartementet kommet frem til at reguleringsplan for Jondalstunnelen i Kvinnherad kommune ikke endres eller oppheves.

Departementet ber fylkesmannen behandle klagen i saken på vanlig måte, men gjør oppmerksom på at departementets vedtak er bindene for fylkesmannen hva gjelder de regionale og nasjonale interesser.

Med hilsen
Tom Hoel
Ekspedisjonssjef                                      Jarle Jensen
                                                             Avdelingsdirektør
 

  
Kopi:
Grunneiere i Nordrepollen v/ advokatfirmaet Føyen
Samferdselsdepartementet
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Naturvernforbundet
Vegdirektoratet
Jondal kommune