Ski kommune - kommuneplanens arealdel 2004 - 2014 (boligområde/golfbane - samordnet areal- og transportplanlegging/jordvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 2. juni 2006

Ski kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2004 - 2014

Det vises til brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 25. mai 2005.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern-departementet til avgjørelse fordi Akershus fylkeskommune, fylkeslandbruksstyret i Akershus og Statens vegvesen Region øst har innsigelser til planen. Statens vegvesen har innsigelse til et planlagt boligområde i Sørumåsen, mens Akershus fylkeskommune og fylkeslandbruksstyret har innsigelse til utlegging av arealer til golfbane ved Nærevann. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel for Ski egengodkjent med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen til boligområde i Sørumåsen og innsigelsene til golfbane på Nærevann til følge. Kommunestyrets planvedtak om arealbruken i disse områdene godkjennes dermed ikke. Omdisponering av areal til bolig­område i Sørumåsen er etter departementets vurdering ikke i samsvar med retningslinjene for samordnet areal- og transport­planlegging. Omdisponering av areal til golfbane ved Nærevann vil etter departementets vurdering være i strid med nasjonal jordvern­politikk, ved at golfbanen er foreslått lagt på areal med høykvalitets dyrka mark.

Bakgrunn for saken

Ski kommune vedtok 16. juni 2004 kommuneplanens arealdel 2004-2014. Konfliktene i saken gjelder et boligområde på ca 330 daa med inntil 300 boliger i Sørumåsen og en planlagt golfbane på ca 830 daa ved Nærevann. For begge områdene har kommunen vedtatt en endring av arealbruken i forholdt til eksisterende kommuneplan, der områdene er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Statens vegvesen Region øst har i brev av 28. februar 2004 reist innsigelse til Sørumåsen boligfelt i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen er begrunnet med at boligområdet er i konflikt med Akershus fylkesplan, rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP) og forslag til anbefalt strategi for framtidig arealutvikling i Follo. Statens vegvesen mener også at den vedtatte arealdisponeringen er i strid med tidligere omforente målsettinger om en mer konsentrert boligbygging ved Ski sentrum og Langhus tettsted.

Statens vegvesen mener videre at en utbygging i Sørumåsen med inntil 300 boliger vil generere ca. 2000 kjøretøy pr. døgn og føre til en trafikkøkning på fylkesveinettet mellom Kråkstad og Ski sentrum. Det er ikke gang- og sykkelvegforbindelse til Ski sentrum på denne vegstrekningen. Statens vegvesen mener, som en følge av dette, at en utbygging av et nytt, satelittpreget boligområde i Sørumåsen med 300 boliger ikke er i samsvar med målsettingen om en arealbruk som gir trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Et slikt boligområde vil også medføre økt arealpress i forbindelse med utbygging av tilhørende infrastruktur.

Statens vegvesen peker på at kommunen bør finne løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det vises i den forbindelse til at en eventuell boligfortetting i Kråkstad bør skje i mindre omfang og tettere inntil eksisterende bebyggelse.

Akershus fylkeskommune og fylkeslandbruksstyret i Akershus har i brev av 31. mars 2004 og 12. mars 2004 fremmet innsigelser til utlegging av golfbane ved Nærevann. Innsigelsene er begrunnet med at den vedtatte golfbanen ikke er i tråd med utredningen "Golf i Akershus" og at den på en uheldig måte legger beslag på dyrket og dyrkbart areal. Etablering av golfbane ved Nærevann vil medføre omdisponering av ca 520 daa fulldyrket lettbrukt jord og ca 260 daa skog av høy eller middels høy bonitet. Det vises også til at landskapet rundt Nærevann innehar betydelige kulturminneverdier og at Nærevann er et naturreservat.

Både fylkeslandbruksstyret og fylkeskommunen viser til at golfbanen vil berøre dyrket mark, som ut fra klima og jordsmonn er godt egnet til matkornproduksjon. Det vises i den forbindelse til rundskriv T-2/2001 Om arealplanlegging og golfbaner, der det påpekes at det i et nasjonalt perspektiv er viktig å legge særlig vekt på å unngå etablering av golfbaner på jordbruksarealer som ut fra klima og jordkvalitet er egnet til matkorn­produksjon. Fylkeslandbruksstyret peker også på at det ved omdisponering av arealer til golf ved Nærevann vil kunne bli et økt utbyggingspress på arealer rundt golfbanen.

Både fylkeslandbruksstyret og fylkeskommunen viser til at det allerede foreligger godkjenning av flere golfbaner i Ski, og savner en overordnet vurdering av hvor mange golfbaner og hvilke typer baner det er behov for. I en slik analyse bør også andre etablerte og planlagte golfbaner i Follo-regionen inngå.

Ski kommune vedtok i møte 16. juni 2004 kommuneplanens arealdel 2004-2014.

Boligområdet Sørumåsen
Ski kommune mener det er viktig å få etablert et nytt boligområde i Kråkstad for å styrke og utvikle lokalsamfunnet. Kommunen har gjennom planprosessen forsøkt å finne alternative boligarealer i nærområdet som på samme måte tilfredsstiller lokale behov. Hensynet til infrastruktur og plassering nær viktige kommunikasjonsårer, sentra etc. har vært søkt ivaretatt, samtidig som en har forsøkt å unngå konflikt med jordvern-, kulturminne- og naturvern­interesser. Kommunen har ikke lykkes med å finne alternativer som ivaretar disse interessene.

Kommunen viser videre til at det er sterke ønsker i lokalbefolkningen i Kråkstad om boligutbygging i Sørumåsen. Lokalsamfunnet Kråkstad har i dag barne- og ungdoms­skole, idrettsanlegg, samfunnshus og kirke. Det framheves at lokalsamfunnet trenger vekst og utvikling for også å gi grunnlag for andre offentlige og private tjenester.

Kommunen mener for øvrig at avstanden på ca. 1 km til Kråkstad stasjon er akseptabel, at togforbindelsen til og fra Oslo er god og at utbyggingen ikke genererer mer trafikk enn hva som bør være akseptabelt.

Golfbane ved Nærevann
Ski kommune ser behov for og ønsker å utvide golfbanekapasiteten i kommunen med en 18-hulls golfbane ved Nærevann. Kommunen har allerede innregulert flere golfbaner, men ønsker ytterligere prioritering av idretts- og friluftsaktiviteter, som også vil ha en positiv helsemessig effekt. Kommunen peker på at arealene ved Nærevann ikke tilhører den mest verdifulle kornjorden i Ski kommune og mener hensynet til jordvernet her må vike. Det vises videre til at bygging av golfbane kan gjennomføres uten store masse­forflytninger og at det omdisponerte arealet lett vil kunne tilbakeføres til dyrket mark.

Kommunen vektlegger også at Nærevann vil bli en "nærbane" lokalisert nær Ski tettsted, og dermed vil være tilgjengelig for barn, unge og andre uten motorkjøretøy. Kommunens erfaring fra den etablerte 9-hulls Smerta-banen, som ligger tett ved den foreslåtte banen ved Nærevann, er at mange barn og unge sykler til golfbanen og spiller etter skoletid og i ferier.

Mekling i saken ble avholdt 20. desember 2004, uten at partene kom til enighet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 26. mai 2005 anbefalt at innsigelsen fra Statens vegvesen mot boligbygging i Sørumåsen ikke tas til følge, men at innsigelsene mot den vedtatte golfbaneetableringen ved Nærevann tas til følge. Fylkesmannens begrunnelse for ikke å støtte innsigelsen mot areadisponeringen i Sørumåsen er at det, til tross for åpenbare negative effekter, må ligge innenfor kommunens handlingsrom å avgjøre utbygging av Sørumåsen. Det vises i den forbindelse til at kommunen har lagt avgjørende vekt på å unngå omdisponering av nasjonalt/regionalt viktige jordressurser, og at det ikke har vært mulig å lokalisere nye utbyggingsarealer som helt ut samsvarer med alle øvrige nasjonale mål og interesser.

Befaring med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst, fylkeslandbruksstyret i Akershus, Ski kommune og Ski golfklubb ble gjennomført 6. september 2005.

Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler i sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet av 16. desember 2005 at innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. SD viser til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, der det heter at all ny utbygging skal skje på en slik måte at transportbehovet begrenses. SD anser at utbyggingen av Sørumåsen vil bli bilbasert, og vil initiere/framskynde behov for trafikksikkerhetstiltak og kryssutbedringer på fylkesvegnettet mellom Kråkstad og Ski.

SD vurderer det slik at den aktuelle boligutbyggingen i Sørumåsen ikke er i tråd med verken fylkesplanen eller strategiene for arealutvikling og samferdsel i Follo. SD mener for øvrig at ny boligutbygging i kommunen i all vesentlighet bør skje gjennom fortetting innenfor, eller som en naturlig utvidelse av eksisterende byggesoner. Det framgår også av uttalelsen fra SD at de trafikale konsekvensene av en mer begrenset utbygging i Sørumåsen ikke ville ha negativ effekt i samme grad.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin høringsuttalelse til Miljøvern­departementet av 1. februar 2006 at innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret i Akershus og Akershus fylkesting tas til følge. LMD mener at omdisponering av landbruksarealer ved Nærevann for en ny 18-hulls golfbane, er i strid med nasjonale mål og interesser i jordvernpolitikken.

LMD viser til at norsk jordbruksareal i etterkrigstiden har vært under kontinuerlig og sterkt nedbyggingspress. Kun 3% av landets landareal er i dag jordbruksareal og bare 1% er egnet for matkorndyrking. Mye av dette finnes i Akershus. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, jf Inst S nr. 228 (2004-2005), og LMDs St.prp. nr. 1 (2004-2005), jf Inst S nr. 8 (2004-2005), er det blant annet fastsatt et nasjonalt arealpolitisk mål om at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen år 2010. Betydningen av jordvernet er også framhevet i regjeringens tiltredelseserklæring.

LMD viser videre til rundskriv T-2/2001 fra MD og LMD, der nasjonale arealpolitiske mål som kan ha betydning i forhold til planlegging og lokalisering av golfbaner er tydeliggjort. I et nasjonalt perspektiv er det viktig å legge særlig vekt på å unngå etablering av golfbaner på jordbruksarealer som ut fra klima og jordkvalitet er egnet for matkornproduksjon. Ski kommunes planvedtak om golfbane på Nærevann vil innebære en omdisponering av ca 830 daa landbruksarealer, hvorav det meste er meget godt egnet til matkornproduksjon.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Boligbygging i Sørumåsen
Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å styrke og utvikle Kråkstad som lokalsamfunn. Departementet ser også de dilemmaer kommunen står overfor når en skal finne egnede arealer for nye boliger i Kråkstad-området. Sett i lys av Kråkstads topografi, jordvern-, areal- og transporthensyn er det ikke lett å innpasse ny bebyggelse. Landskapet rundt Kråkstad består hovedsakelig av dyrket mark og akser med spredt boligbygging langs veier og på høydedrag.

Miljøverndepartementet mener i likhet med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen at det planlagte boligområdet i Sørumåsen får en ugunstig trafikal lokalisering og at trafikk­mengden på det regionale vegnettet vil øke som følge av en slik utbygging. Dette vil igjen utløse behov for trafikksikkerhetstiltak og kryssutbedringer.

Ut fra overordnede areal-, transport- og miljøpolitiske mål og interesser er det viktig å unngå etablering av boliger i det omfang og med en slik lokalisering som kommunen har vedtatt i Sørumåsen. Lokaliseringen av boligområdet Sørumåsen strider blant annet mot målet om å begrense transportbehovet, øke konsentrasjonen av utbygging i byggesonen og tilstrebe klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder.

Etter departementets oppfatning vil det være uheldig å etablere et nytt boligområde løsrevet fra øvrig bebyggelse i Kråkstad. Et nytt boligområde 1-1,5 km utenfor sentrum av et så lite tettsted er ikke i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Vekst og utvikling av tettsteder bør primært skje ved fortetting og arealøkonomisering innenfor tettstedets grenser eller ved at områder som grenser til allerede utnyttede arealer tas i bruk.

Golfbane ved Nærevann
Golf som sport og rekreasjonsaktivitet har vært i rivende utvikling i Norge de senere årene, særlig i østlandsområdet. Det er planlagt og etablert mange nye baner i takt med etterspørselen.

I brev av 21. februar 2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet om "vern av jorda og kulturlandskapet – kommunenes ansvar innenfor nasjonale mål" formidles regjeringens forventninger til kommunene om en strengere praksis når det gjelder jordvern og reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord.

Miljøverndepartementet slutter seg til Landbruks- og matdepartementets vurderinger og mener at hensynet til den nasjonale jordvernpolitikken bør gå foran ønsket om en ny golfbane ved Nærevann. Det vises til at banen vil legge beslag på et betydelig areal med høykvalitets dyrka mark.

Etter Miljøverndepartementets oppfatning vil dessuten golfbanedekningen i Follo-regionen bli rimelig god. Det er fra før 3 regulerte golfbaner bare i Ski kommune. I tillegg kommer golfbanen på Haugland, som er lagt ut i kommuneplanen 2004-2014. Arealdisponeringen på Haugland er egengodkjent av kommunen.

Konklusjon

Miljøverndepartementet tar innsigelsene til boligområdet Sørumåsen og golfbane ved Nærevann til følge.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner ikke Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak i møte den 16. juni 2004 om kommuneplanens arealdel 2004-2014 for boligområdet Sørumåsen og golfbane ved Nærevann.

Kommunen må selv foreta endringene på plankartet i tråd med departementets avgjørelse.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene og plankartet følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Vedlegg:
Saksdokumentene og plankartet

Kopi:

Ski kommune

Akershus fylkeskommune

Fylkeslandbruksstyret i Akershus

Statens vegvesen Region øst

Samferdselsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet