Larvik kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Holmejordet (fritidsbebyggelse, strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 2. juni 2004

Innsigelse til reguleringsplan for del av Holmejordet, Larvik kommune

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 17.09.03.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold til vedtatt reguleringsplan.

Departementet stadfester reguleringsplanen for del av Holmejordet. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at reguleringsplanen legger til rette for at allmennheten skal få bedret adkomst til sjøen. Det vises til kommunens forutsetninger om at ny kyststi skal opparbeides og merkes samt at kommunen skal overta eiendomsretten til friområdet. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Holmejordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 30.04.03, og godkjent av Miljøverndepartementet 28.08.03.

Larvik kommune vedtok reguleringsplan for del av Holmejordet 18.08.03. Reguleringsplanen innebærer at ca 7 daa avsettes til byggeområde for fritidsbebyggelse og ca 11 daa til friområde. I byggeområdet kan det oppføres 2 nye fritidsboliger. Det er forutsatt at kyststien som går på oversiden av de planlagte fritidsboligene skal legges om. Videre er det avsatt et område til spesialområde for privat småbåtanlegg, med 3 båtplasser.

Kommunen anfører at planløsningen i sin helhet vil gi en overvekt av fordeler for allmennheten. Det anføres at tiltakene i planen medfører bedret adkomst til sjøen og til gode fiskeplasser, samt til et friområde som ellers er vanskelig tilgjengelig for folk flest. Kommunestyret forutsetter at tiltakshaver opparbeider og merker denne nye kyststien.

Vestfold fylkeskommune har frarådet planforslaget, selv om det ikke er reist innsigelse. Fylkeskommunen viser til at fylkestinget nylig har vedtatt fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold og at planforslaget strider mot målsettinger og retningslinjer i denne planen.

Fylkesmannen i Vestfold har fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av de nasjonale interessene knyttet til kyst- og strandstrekningene. Det vises til at området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel, og at området er omfattet av Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjordregionen. Fylkesmannen tilrår i sitt oversendelsesbrev av 17.09.03 at reguleringsplanen ikke stadfestes.

Befaring ble foretatt 03.12.03. Tilstede på befaringen var representanter fra fylkesmannen, kommunen og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen.

Departementet mener at reguleringsplanen sett under ett ivaretar hensynet til allmennheten. Departementet legger vekt på kommunens henvisning til at det skal opparbeides en ny kyststi, som vil ha gode naturkvaliteter. Den nye kyststien vil kunne bli attraktiv, ved at den vil ha utsyn til sjøen. Samtidig vil eksisterende kyststi fortsatt kunne benyttes som et alternativ. Dette vil totalt sett gi en mer fleksibel løsning. Departementet viser også til at overdragelse av friområdet til kommunalt eie bedre vil kunne sikre at området forblir et friområde til allmenn bruk for fremtiden. Departementet legger videre vekt på at fritidsboligene vil bli liggende i yttergrensen av 100 - metersbeltet langs sjøen, og nesten ikke vil være synlige fra sjøen.

Miljøverndepartementet har etter en helhetsvurdering kommet til at planen ikke vil ha slike virkninger at det er nødvendig å overprøve kommunestyrets vedtak.

Reguleringsbestemmelsene har i § 3 en angivelse av plassering og høyder. Høyden er angitt med maksimal høyde 1 1/2 etasje. I henhold til teknisk forskrift § 3-9 skal høyde angis med kotetall eller måles i meter fra planert terreng. Grad av utnytting skal angis etter de beregningsmåter som fremgår av teknisk forskrift § 3-2.

Departementet har derfor foretatt nødvendige endringer i planen. Bestemmelsen i § 3 er endret til: "Bebyggelsen kan oppføres i 1 etg inntil 100 m2 (BRA), inkl. alle uthus/anneks. Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,5 meter og maksimal tillatt mønehøyde er 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng."

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 er endringene foretatt i samråd med kommunen.

Reguleringsplankartet har fått fastlagt grenser for bebyggelsen i samsvar med disse endringene.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Larvik kommunes vedtak av 18.08.03 om reguleringsplan for del av Holmejordet.

Det stadfestede reguleringskartet og de endrede reguleringsbestemmelser med påtegning om stadfestingen følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Larvik kommune
Vestfold fylkeskommune

Vedlegg:
Sakens dokumenter i retur
Stadfestet reguleringsplankart med bestemmelser