Bindal kommune - kommuneplanens arealdel - vedrørende bruk av arealbrukskategorien FFFNA i sjø (område for fiske, friluftsliv, ferdsel, natur og akvakulturanlegg).

Avgjørelse i innsigelsessak, 17. juni 2005

Bindal kommune - innsigelse mot kommuneplanens arealdel vedrørende bruk av arealbrukskategorien FFFNA i sjø (område for fiske, friluftsliv, ferdsel, natur og akvakulturanlegg).

Vi viser til fylkesmannens brev av 23. august 2004 til Miljøverndepartementet med ovennevnte sak.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl.) § 27-2 nr. 2 sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Departementet godkjenner de i arealdelen til kommuneplan for Bindal viste områder for ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø (FFFNA). Innsigelsen fra Kystverkets distriktskontor i Nordland tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Bindal kommune startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, inklusive kystsonen høsten 2000. Kommunen ønsket gjennom foreliggende arealdel å videreføre kommuneplanens arealdel av 1998, men med en "oppmyking" av både land- og sjøområder. Det vil etter kommunens ønske innebære flere/større LNF-områder der spredt bebyggelse er tillatt, samt flere områder for ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø (FFFNA-områder) hvor blant annet akvakultur kan tillates.

Kystverkets distriktskontor i Nordland reiste innsigelse til planen i brev av 20. mai 2003. Det pekes på at Kystverket har ansvaret for en best mulig planlegging, utbygging, drift av havner og ferdsel på sjøen. Innsigelsen gjelder utlegging av områder som inkluderer akvakultur (FFFNA) i sjø, og som etter Kystverkets oppfatning vil komme i konflikt med farleder på sjøen. Kystverket viser til at de arealer som er gitt flerbrukskategorien FFFNA omfatter nær sagt hele kommunens sjøareal, og at det ikke er tatt hensyn til ferdselens arealbehov og hvite sektorer fra fyr og lykter. Sikkerheten i tilknytning til ferdsel i kystområdene ivaretas i stor grad gjennom det etablerte nett av fyrlykter og andre navigasjonsinstallasjoner. Kystverket ber på denne bakgrunn om at akvakultur utelates fra flerbrukskategorien i en del nærmere angitte områder og fremmer et forslag til endringer.

Mekling i saken ble etter samråd med Bindal kommune og Kystverket ikke gjennomført.

Bindal kommunestyre behandlet saken i møte den 11. februar 2004 og vedtok planen. De omstridte områder ble unntatt for rettsvirkning. Kommunen uttaler at den ved rulleringen av arealdelen av kommuneplanen ønsket en smidigere plan i forhold til utgangspunktet, bl.a. ved å utvide antallet områder der akvakultur skal kunne tillates. Som forslag til løsning ble det fra kommunens side foreslått å merke trafikkområdene med skravur på kartet. Til det skraverte området ble det knyttet retningslinjer som i utgangspunktet ikke åpnet for akvakultur, men i spesielle tilfelle etter avklaring med Kystverket likevel kunne åpnes for akvakultur. Kystverket kunne ikke akseptere dette.

Kommunen peker på at dersom innsigelsen fra Kystverket skulle tas til følge, ville dette føre til en dramatisk "innskjerping" av planen fra 1998. Innsigelsen er fullstendig på kollisjonskurs med kommunens ønsker ved rullering av planen.

Fylkesmannen i Nordland peker i sitt oversendelsesbrev av 23. august 2004 bl.a. på at kommuneplanen for Bindal viser hovedleder, bileder og andre leder. Det pekes videre på at bredden på farledene som er vist i planen ikke gir et reelt bilde av influensområdet og arealbehovet som knytter seg til sjøverts trafikk. Dette gjelder både i forhold til bredden på farledene og i forhold til hvite sektorer fra fyr. Fylkesmannen mener derfor det er forståelig at Kystverket ønsker at seilingsareal i tilknytning til farledene skal legges ut til formål som utelukker tiltak (akvakulturanlegg) som kan komme i konflikt med ferdselen. Det vises her bl.a. til Miljøverndepartementets veileder T-1382 og rundskriv T-4/96 fra Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet om områder for ferdsel.

Fylkesmannen viser til at plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven vil gjelde side om side i sjøområder. Dette innebærer at tiltakshavere i sjø vil måtte ha tillatelse også etter Havne- og farvannsloven før igangsetting. I flerbruksområder er det som kommunen har vist til ikke foretatt en prioritering mellom de ulike formål og akvakulturanlegg vil således ikke være i strid med arealbrukskategorien. Søkere vil derfor kunne innrette seg i tillitt til at tillatelse etter de to ovennevnte lover vil bli gitt. Samtidig vil ferdselen i farleden utelukke at plassering av slike anlegg kan skje, i alle tilfeller i hovedleder/bileder samt i hvite sektorer fra fyr og lykter.

Etter fylkesmannens oppfatning vil det derfor ikke være riktig å vise områder nødvendig for sjøverts ferdsel som flerbruksområder hvor akvakultur inngår. Planen vil etter fylkesmannens mening være misvisende slik den er utformet i forhold til hvilken utnyttelse en kan påregne i ferdselsområdene. Dermed svekkes planen som informasjons- og styringsinstrument. Fylkesmannen tilrår ut fra dette at Kystverkets innsigelse helt eller delvis tas til følge.

Befaring ble vurdert som ikke nødvendig i denne saken.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) avga uttalelse til saken i brev hit av 17. mars 2005. I uttalelsen vises det til at saken har vært forelagt både Fiskeridirektoratet og Kystverket for kommentarer. Fiskeridirektoratet anbefaler ikke å ta innsigelsen til følge, mens Kystverket anbefaler det motsatte.

FKD bemerker at det har sektoransvar for både akvakultur og sjøsikkerhet for så vidt angår farleder og navigasjonssystemer.

Etter FKD's oppfatning vil det være mulig å oppnå både sikre farleder og ivareta kommunens ønske om å legge best mulig til rette for marin næringsutvikling i form av akvakultur, uten at dette går ut over planens funksjon som veileder for publikum og styringsverktøy for kommunen.

Departementet mener en vil kunne oppnå en slik løsning ved at farledene illustreres på plankartet ved skravur, og at det som retningslinje til planen gjøres rede for at det ikke vil kunne påregnes gitt konsesjon for akvakulturvirksomhet som kan være til hinder for sjøverts trafikk innenfor de skraverte områdene. Eventuelle konflikter mellom sjøverts trafikk og akvakulturtiltak vil således bli løst konkret i forbindelse med søknaden om konsesjon etter oppdrettsloven eller havbeiteloven. Løsningen er i samsvar med hva som tidligere er foreslått som kompromissforslag fra kommunen.

Fiskeri- og kystdepartementet tilrår på dette grunnlag at innsigelsen ikke tas til følge. Det forutsettes at retningslinjer og kartinformasjon i samsvar med den foreslåtte løsning tas inn i planen.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i saken gjelder forholdet mellom saksområder som begge hører inn under Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde. Kommunen har foreslått å legge store deler av sjøarealet ut til flerbruksområder hvor akvakultur inngår. Dette kommer etter Kystverkets mening i konflikt med farleder og sjøverts ferdsel.

I denne saken hvor konflikten gjelder forhold som hører inn under FKD's ansvars-område og saken ikke gjelder andre nasjonale eller viktige regionale hensyn, legger Miljøverndepartementet avgjørende vekt på FKD's standpunkt.

Miljøverndepartementet er enig med Fiskeri- og kystdepartementet i at konflikten bør kunne løses ved å følge det kompromissforslag som kommunen la fram i saken. Dette innebærer at farledene illustreres på plankartet med skravur, og at det i retningslinjer til

planen gjøres rede for at det ikke vil kunne påregnes gitt konsesjon for akvakultur- virksomhet som kan være til hinder for sjøverts trafikk innenfor de skraverte områder.

Etablering av nye akvakulturanlegg kan heller ikke skje uten konsesjon fra fiskerimyndighetene.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven finner departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak av 11. februar 2004 om arealer i sjø lagt ut til flerbruksområde ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur (FFFNA). Innsigelsen fra Kystverket Nordland tas derfor ikke til følge.

Øvrige deler av arealdelen til kommuneplanen er egengodkjent med rettsvirkning av Bindal kommunestyre i møte den 11. februar 2004.

Departementet forutsetter at kommunen justerer planen slik at det skraveres område rundt farleder og hvite sektorer fra fyr og lykter som en buffersone, og at det til de skraverte områder knyttes retningslinjer som klargjør at eventuelle søknader om ny etablering av akvakulturanlegg i disse områdene må avklares med Kystverket, jfr. uttalelsen fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Om kunngjøring av departementets godkjenning av del av arealdelen til kommuneplanen viser vi til reglene i § 20-5 åttende ledd i plan- og bygningsloven.

Kommunen er gjort kjent med departementet sitt vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Vedlegg:
Saksdokumenter

Kopi:
Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk
Nordland fylkeskommune, plan- og næringsavd., Fylkeshuset, Prinsensgt. 100, 8048 Bodø
Fiskeri- og kystdepartementet, Pb. 8118 Dep, 0032 Oslo
Fiskeridirektoratet, region Nordland, Pb. 323, 8001 Bodø
Kystverket, havne- og farvannsavd., Pb. 21, 8310 Kabelvåg