Lunner kommune - kommunedelplan for rv 4 mellom Roa og Jaren (vegøkonomi, landbruk)

Avgjørelse i innsigelsessak 2. mars 2004

Lunner kommune – innsigelse mot kommunedelplan for rv 4 mellom Roa og Jaren

Vi viser til Fylkesmannens ekspedisjon hit av 26. august 2003.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20‑5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Statens vegvesen Region øst og Fylkeslandbruksstyret i Oppland har innsigelse mot kommunedelplan for ny rv 4 mellom Roa og Jaren.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst til følge og godkjenner ikke kommunedelplan for rv 4 mellom Roa og Jaren. Departementet viser til at kommunens valg av alternativ A8 innebærer merkostnader på ca 110 mill kr i forhold til de alternativer som Statens vegvesen går inn for. Departementet er enige med veimyndighetene og fylkesmannen i at fordelene ved en tunnel ikke står i forhold til merkostnadene. Departementet anbefaler at alternativ A7 legges til grunn for videre planlegging av rv 4 gjennom Lunner.

Bakgrunn for saken

Statens vegvesen har i samarbeid med de berørte kommuner, utarbeidet kommunedelplanen. Hensikten med planen er å få en god stamveiforbindelse mellom Roa og Jaren innen år 2010, med god fremkommelighet og trafikksikkerhet, reduserte miljøulemper fra veitrafikken og løsninger som fremmer god samfunnsmessig ressursutnyttelse og arealbruk. Veien er hovedinnfartsåren til Oslo fra store deler av Vest-Oppland. Etter utbygging av den nye tverrforbindelsen mellom Lunner og Nannestad vil rv 4 sammen med rv 35 være regionens viktigste tilknytning til Gardermoen. Veien er et alternativ til E6 mellom Oslo og Lillehammer ved stor trafikk.

Strekningen mellom Roa og Jaren har i dag ikke tilfredstillende standard i forhold til veiens funksjon og trafikkbelastning, og den er svært ulykkesbelastet.

Kommunedelplanen bygger på en konsekvensutredning som ble godkjent av Lunner kommune juni 2003. Det er utredet i alt åtte alternative traséer for delstrekning A mellom Roa og Vøien, og syv alternativer for delstrekning B mellom Vøien og Jaren. I meklingsmøte 23. juni 2003, trakk vegvesenet sin innsigelse på delstrekning B, og Fylkeslandbruksstyret trakk sin innsigelse til alternativ A8 fra kommunegrensen til Gran og nordover til Vøien. De gjenstående innsigelser er derfor konsentrert til Lunner kommune og delstrekning A.

Lunner kommune vedtok 26. juni 2003 alternativ A8 for rv 4 fra Roa til kommunegrensen mot Gran. Alternativet innebærer at det bygges tunnel forbi tettstedet Volla. Kommunen anfører at de ikke prissatte konsekvenser er for lite hensyntatt, og at en tunnelløsning vil redusere de negative konsekvensene for landbruket. Lunner kommune har i sitt vedtak begrunnet tunnelalternativet med at merkostnadene kan dekkes ved økte bompengesatser.

Statens vegvesen Region øst har i brev av 23. mai 2003 fremmet innsigelse til alternativ A5, A6 og A8. Innsigelsen til alternativ A8 begrunnes med at tunnel forbi Volla vil øke kostnadene med ca 75 mill kroner i første utbyggingsetappe i forhold til vegvesenets anbefaling A 1. Ved full utbygging påløper kostnadene til ca 110 mill kr. Vegvesenet mener fordelene med tunnel ikke kan forsvare en så stor kostnadsøkning.

Fylkeslandbrukstyret har i vedtak av 28. april 2003 fremmet innsigelse til alternativ A1, A2, A3, A4, og A7. I vedtaket viser fylkeslandbruksstyret til negative konsekvenser for landbruket, og hensynet til lokalmiljøet på Sand og sentrumsutviklingen på Roa. Styret har anbefalt alternativ A5 på delstrekning A.

Fylkesmannen bestrider ikke at en løsning med tunnel forbi Volla isolert sett er den beste løsningen ut fra flere hensyn, men kan ikke se at fordelene ved et slikt alternativ står i forhold til merkostnaden. Etter fylkesmannens oppfatning er forskjellene mellom alternativ A1 og A8 marginale, slik at en merkostnad ikke kan forsvares. Tilrådingen fra fylkesmannen er at innsigelsen fra Statens vegvesen til alternativ A8 tas til følge og at fylkeslandbruksstyrets innsigelse til alternativ A1 ikke tas til følge. Fylkesmannen tilrår at alternativ A1 vedtas av departementet.

Befaring ble avholdt 31. oktober 2003 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Fylkeslandbruksstyret i Oppland, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Landbruksdepartementet anbefaler i brev av 3. desember 2003 at kommunens vedtak om tunnel etter alternativ A8 støttes ut fra hensynet jordvern og kulturlandskap. Det anbefales at fylkeslandbruksstyrets innsigelse mot alle andre alternativer tas til følge. Det presiseres at alternativ A1 er svært uheldig ut fra den høye kvaliteten på dyrket mark i området, samtidig som alternativet medfører større oppsplitting av sammenhengende arealer med landbruksmessig stor verdi.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Vegdirektoratets anbefaling om å velge A1 eller A7, ettersom merkostnadene ved en tunnel på alternativ A8 ikke står i rimelig forhold til fordelene tunnelen representerer. Det anføres også at det på grunn av store utgifter til investering, drift og vedlikehold ikke er ønskelig å bygge tunneler ut over det som er topografisk eller miljømessig nødvendig. Samferdselsdepartementet peker på at konsekvensutredningen viser at fordelene ved alternativ A8 for ikke prissatte konsekvenser er marginale.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder valg av trasé for rv 4 gjennom Lunner kommune.

Kommunen vedtok i møte 26. juni 2003 alternativ A8, og trasévalget innebærer bygging av tunnel forbi tettstedet Volla.

Miljøverndepartementet er enig med Fylkesmannen i at en løsning med tunnel forbi Volla isolert sett vil gi flere fordeler. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt disse fordelene ved en tunnel står i rimelig forhold til de merkostnadene et slikt alternativ innebærer.

Miljøverndepartementet anser ikke konsekvensene for landbruk og nærmiljø å være vesentlig større her enn hva som er vanlig ved bygging av vei i denne type landbruksområder. Departementet er derfor enig med Samferdselsdepartementet i at

merkostnadene ved en tunnel gjennom Volla ikke står i rimelig forhold til fordelene tunnelen representerer.

Det legges opp til at ny rv 4 skal delfinansieres ved bompenger.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at standarden på veiprosjekter ikke bør gjøres avhengig av andelen bompenger og statlige investeringsmidler. I tillegg til høy investeringskostnad for tunneltraséen, er det også store kostnader knyttet til drift og vedlikehold av et slikt alternativ. Miljøverndepartementet er enig i dette.

Departementet legger vekt på at valg av alternativ for rv 4 må ta hensyn til lokalmiljøet og landbruksinteressene i den grad dette er økonomisk forsvarlig. Ved valg av en østlig trasé ved Sand, vil dette innebære at hensynet til lokalmiljøet og den videre utvikling av Roa sentrum blir ivaretatt. Ved valg av alternativ A7 vil disse hensyn bli ivaretatt på samme måte som ved valg av trasé A8. Landbruksdepartementet har uttrykt at alternativ A7 kan aksepteres, dersom tunnelalternativet (A8) ikke lar seg realisere.

Etter en samlet vurdering finner ikke Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Lunner kommunes vedtak om alternativ A8 for rv 4 . Departementet mener alternativ A7 bør legges til grunn for videre planlegging.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20‑5 femte ledd finner ikke departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak av 26. juni 2003 om valg av alternativ A8 gjennom Lunner.

Miljøverndepartementet forutsetter at eventuelle behov for justeringer av traséen for å få optimale løsninger på delstrekning A tas opp i forbindelse med den videre planprosessen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Lunner kommune
Oppland fylkeskommune
Statens vegvesen, Region Øst
Samferdselsdepartementet
Fylkeslandbruksstyret Oppland
Landbruksdepartementet