Orkdal kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2002-2013 (vegutbygging/avkjørsel, trafikale forhold)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens hus
7468 Trondheim

Vår ref

Dato

200502791- 3 P/PSE

24.06.2005

Orkdal kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2002-2013

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 17. september 2004.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Statens vegvesen Region midt har innsigelse til en planlagt avkjøringsrampe fra E‑39 fra nord mot Rømme-området i Orkanger. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel 2002-2013 for Orkdal egengodkjent med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Statens vegvesen Region midt til følge. Hensynet til nasjonale stamveginteresser og trafikksikkerheten på den aktuelle vegstrekningen gjør at departementet ikke kan godkjenne den planlagte avkjøringsrampen fra E-39 fra nord mot Rømme-området og Orkanger sentrum.

Orkdal kommune vedtok 22. mai 2003 kommuneplanens arealdel 2002-2013.

Bakgrunnen for Orkdal kommunes ønske om å etablere en avkjøring nordfra på E‑39 mot Rømme-området er at den vil betjene det fremtidige næringsarealet på Orkanger som ligger mellom E‑39 og Rv 710. Avkjøringen vil også lette atkomsten til OTI kjøpesenter og idrettsparken. Kommunen viser videre til at avkjøringen vil bidra til å redusere biltrafikken gjennom Domuskrysset og i Orkdalsvegen. Orkdalsvegen, som er sentrumsgata i Orkanger, er utbygd med fartsreduserende tiltak for å prioritere myke trafikanter.

Rømme-området er av kommunen lagt ut som sentrumsnært næringsareal. Til tross for at det er et sterkt press på næringsarealer, registrerer kommunen at flere nærings­aktører vegrer seg for å etablere seg i Rømme-området på grunn av dårlig tilgjengelighet.

I gjeldende kommune­plan er området, inkludert arealet med den planlagte avkjørings­rampen, vist som byggeområde med kombinert formål industri og forretning.

Statens vegvesen Region midt har i brev av 10. juli 2002 reist innsigelse til planlagt avkjøringsrampe nordfra på E‑39 mot Rømme-området. Innsigelsen er begrunnet ut i fra trafikksikkerhetsrisiko. E‑39 er en del av stamvegnettet der Statens vegvesen er pålagt å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Statens vegvesen Region midt peker på at det allerede er fire kryss på E‑39 fra Thamshavn til Follo med 1‑2 kilometer mellom kryssene. Avkjøringen fra E‑39 mot Rømme-området er planlagt ca 700 meter nord for dagens kryss mellom E‑39 og Rv 710. Ideell avstand mellom kryss på stamveg oppgis til å være 3 km. På E-39 i Orkdal er gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) 5500, hvorav 25 % er gjennomgangstrafikk.

For vegmyndighetene er det et viktig prinsipp å konsentrere redusert standard på en kort strekning fremfor å spre redusert standard punktvis over en lengre strekning.

Statens vegvesen mener derfor at atkomsten inn til Orkanger bør begrenses til eksisterende kryss med E‑39 og eventuelt nye kryss mellom kommunale veger og fremtidig E‑39 på strekningen fra eksisterende kryss mellom E‑39 og Rv 710 og ca 1 km vestover. Statens vegvesen mener at atkomsten inn til Rømme-området og sentrum bør kunne løses i forbindelse med det reguleringsplanarbeidet som skal gjennomføres for dette området.

Statens vegvesen Region midt viser til at de i planprosessen om fremtidig E‑39 (nå Rv 710) gjennom sentrum fra Shellstasjonen forbi Domus har akseptert nedsatt fart og flere kryss/rundkjøringer enn det som er vanlig i forhold til stamvegnormalen.

Erfaringer viser at kryss og avkjøringer generelt fører til en viss opphopning av ulykker.
I dette tilfelle vil faren for påkjørsler bakfra øke ved nedbremsing før avkjørings­rampen. Rampen vil videre medføre økt risiko for trafikk i feil kjøreretning.

For at avkjøring ved Rømme skal være mulig må også forholdet til Thamshavnbanen avklares. Avkjøringsrampen forutsetter at jernbanesporet forsvinner på den aktuelle strekningen.

Mekling i saken ble avholdt 4. desember 2003, uten at partene kom til enighet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt oversendelsesbrev til departementet av
17. september 2004 ikke gitt noen entydig anbefaling.

Befaring med representanter fra Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region midt, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen ble gjennomført 8. desember 2004.

Samferdselsdepartementet anbefaler i sin uttalelse av 20. desember 2004 til departementet at innsigelsen tas til følge.

Samferdselsdepartementet peker på at hensynet til trafikksikkerhet er svært høyt prioritert i samferdselspolitikken. Etter Samferdselsdepartementets vurdering er det uheldig å anlegge en avkjørsel som reduserer trafikksikkerheten på E‑39 og som er i strid med stamvegnormalene.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet.

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å gjøre de fremtidige næringsarealene mer attraktive ved å sørge for god tilgjengelighet. Det er også positivt at kommunen ønsker å redusere biltrafikken i sentrumsgatene i Orkanger.

Departementet er likevel kommet til at en ikke kan godkjenne den aktuelle avkjøringsrampen. Avgjørelsen er først og fremst begrunnet i trafikksikkerhetshensyn. Det legges i denne saken betydelig vekt på uttalelsen fra Samferdselsdepartementet.

Departementet viser til faren for opphopning av ulykker i forbindelse med kryss og avkjøringer, blant annet risikoen for påkjørsler bakfra og faren for trafikk i feil kjøre­retning. Det er allerede fire kryss på E‑39 fra Thamshavn til Follo med 1‑2 kilometer mellom kryssene. Avkjøringen mot Rømme-området vil øke krysstettheten ytterligere. Stamvegtraseene utgjør en viktig del av det nasjonale hovedvegnettet, der hensynet til sikker trafikkavvikling skal ha høy prioritet.

Miljøverndepartementet mener på denne bakgrunn at atkomsten til Rømme-området og Orkanger sentrum må løses på annen møte. Det vises blant annet til det reguleringsplanarbeidet som skal gjøres for nye kryss på strekningen fra eksisterende kryss mellom E‑39 og Rv 710 og ca 1 km vestover.

Vedtak

I medhold av § 20‑5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Orkdal kommunestyres vedtak i møte den 22. mai 2003 om kommuneplanens arealdel 2002-2013 når det gjelder avkjøringsrampe på E‑39 fra nord mot Rømme-området i Orkanger.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Orkdal kommune
Statens vegvesen Region midt
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Samferdselsdepartementet